Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas aicinājums pieteikt kandidātus Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatiem

(24.11.2021.)

Sakarā ar Padomes locekļu pilnvaru termiņa izbeigšanos 2022.gada 1.februārī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicina pieteikt kandidātus apspriešanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatiem.

Kandidātus apspriešanai var ieteikt:

1) juridiskās personas (izņemot politiskās partijas un politisko partiju apvienības);

2) fiziskās personas.

Kandidātam izvirzāmās prasības (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta trešā daļa):

1) Latvijas pilsonis, kam deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā;

2) augstākā izglītība;

3) vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā;

4) laba reputācija;

5) atbilstoši likuma prasībām ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidāts nedrīkst būt (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta ceturtā daļa):

1) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

2) elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks;

3) sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

Piebilde: darbs Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ir Padomes locekļa pamatdarbs. Uz Padomes locekļiem attiecas ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Iesniedzamie dokumenti, lai ieteiktu kandidatūru:

1) iesniegums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par kandidāta ieteikšanu;

2) kandidāta rakstveida piekrišana kandidēt (norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju);

3) kandidāta rakstveida apliecinājums, ka tas atbilst visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nepastāv normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi;

4) kandidāta CV (curriculum vitae), kurā īpaši norādīta pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā;

5) kandidāta rakstveida piekrišana personas datu apstrādei*.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai adresētie dokumenti iesniedzami līdz 2021. gada 30. decembrim (ieskaitot).

Dokumentus var iesniegt:

1) nosūtot pa pastu:

Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija,

Jēkaba iela 11, Rīga LV-1811; (Saeimā saņemšanas zīmogam jābūt 30.12.2021.);

2) nosūtot uz e-pastu: saeima@saeima.lv (parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);

3) iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11.

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts: datuaizsardziba@saeima.lv, informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.

Iesniegtajos dokumentos norādītā informācija var tikt pārbaudīta, pieprasot kompetentu institūciju atzinumu.

Informācija par apspriežamajiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātiem tiks publicēta Saeimas mājaslapā internetā, nosakot termiņu, kādā biedrības un nodibinājumi, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, un citas ieinteresētās personas ir tiesīgas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai sniegt atsauksmi par kandidātiem.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV – 1811;
tālr.67087271; e-pasta adrese: cilvektiesibu.komisija@saeima.lv

Sestdien, 4.decembrī