Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām

Apzinoties pilsoniskās sabiedrības nozīmi valsts un tautas ilgtspējīgā attīstībā un nevalstisko organizāciju (turpmāk arī - NVO) ietekmi uz Saeimas pieņemto lēmumu kvalitāti, jāpaplašina NVO un Saeimas sadarbība, kā arī jāveicina pilsoniskās sabiedrības attīstība un jāuzlabo NVO darbības vide. Saeimas sadarbība ar NVO veido ciešāku saikni starp likumdevēju, no vienas puses, un sabiedrību un indivīdu, no otras puses. Saeima un NVO savā sadarbībā tiecas kļūt par veiksmīgiem partneriem pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā un iesaistīšanā likumu sagatavošanas procesā.

Deklarācijas mērķis

Šīs deklarācijas mērķis ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un uzlabot Saeimas un NVO sadarbību, balstoties uz savstarpēju izpratni un atbalstu, kā arī uzsverot NVO darbības nozīmi demokrātiskā valstī.

Sadarbības principi

Saeima aicina sabiedrību organizēties savu interešu pārstāvībai, īpaši izmantojot tās iespējas, ko paver Biedrību un nodibinājumu likums, un aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanā vietējā, valsts un starptautiskā līmenī. NVO kā organizēta pilsoniskās sabiedrības daļa to nodrošina, ievērojot nevis šauri komerciālas un politisko partiju un apvienību intereses, bet gan paužot un aizstāvot plašāku sabiedrības grupu intereses.

Saeima uzskata NVO par līdzvērtīgu partneri un atzīst, ka NVO līdzdalība dod būtisku ieguldījumu likumu ierosināšanas, sagatavošanas un izvērtēšanas procesā. Saeima, uzlabojot informācijas pieejamību un izmantojot NVO ekspertu veiktā izpētes darba rezultātus, nodrošina pieņemto likumu kvalitāti. Saeima un NVO savā sadarbībā ievēro ilgtspējīgas attīstības un pēctecības principus. Saeima nodrošina atklātību un caurredzamību šīs sadarbības veidošanā, kā arī piedāvā vienādas iespējas visām nevalstiskajām organizācijām. Saeima neatbalsta rīcību, kuras rezultātā veidojas augsne korupcijai vai interešu konfliktam vai rodas aizdomas par to. Saeima atbalsta NVO, izstrādājot tiesību normas, kas veicina labvēlīgu vidi pilsoniskās sabiedrības un NVO attīstībai. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un NVO līdzdalības veicināšanai tiek izmantota nacionālā un starptautiskā labā prakse.

Saeima atzīst par nepieciešamu:

  1. veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstībai un stiprināšanai un nevalstisko organizāciju darbībai nepieciešamo tiesisko vidi, tai skaitā labvēlīgu finanšu un budžeta politiku;
  2. īpaši atbalstīt reģionālo nevalstisko organizāciju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un kopā ar šīm organizācijām attīstīt mehānismus to līdzdalības veicināšanai reģionālā un nacionālā līmenī;
  3. īpaši atbalstīt nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu izveidi, to darbību pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un citās sabiedriskā labuma jomās.

Saeima nolemj:

  1. regulāri vērtēt Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbību un sekmēt Saeimas komisiju pieredzes apmaiņu, veicinot vienotas metodes izveidošanu šo organizāciju iesaistīšanai likumu sagatavošanas procesā;
  2. nodrošināt Saeimā kopumā un katrā Saeimas komisijā koordinatoru sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām;
  3. pastāvīgi uzlabot Saeimas mājas lapu un citus mehānismus, lai informētu nevalstiskās organizācijas un sabiedrību par Saeimas un tās komisiju darbu, un veicināt NVO izglītošanu par līdzdalību likumu sagatavošanas procesā;
  4. noteiktā kārtībā iesaistīt Saeimas komisiju darbā nevalstisko organizāciju pārstāvjus un Saeimas komisijās uzklausīt nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokļus un ieteikumus par attiecīgās komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
  5. noteiktā kārtībā organizēt priekšlikumu izskatīšanu likumprojektu un lēmumu projektu pilnveidošanai;
  6. ne retāk kā reizi gadā rīkot Saeimas un tās komisiju vadības un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanos - forumu, kurā izvērtē sadarbības rezultātus un izstrādā un nosaka turpmākās sadarbības programmu;
  7. aicināt forumu izveidot sadarbības institūciju, kuras mērķis ir vadīt un koordinēt Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbību, apkopot un izskatīt ieteikumus pilsoniskās sabiedrības attīstībai, kā arī Saeimas un NVO sadarbības uzlabošanai.

 

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre


Rīgā 2006.gada 30.martā

Ceturtdien, 23.maijā
09:00  Saeimas 2024.gada 16.maija kārtējā sēdes turpinājums
09:30  Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes studiju kursa studentu vizīte Saeimā
10:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
12:35  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas - Lukaševicas un Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu tikšanās ar Vācijas Bundestāga Vācijas-Baltijas parlamentu sadarbības grupas deputātiem
17:00  2024.gada 23.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem