Kā strādā komisijas?

Komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, par kurām deputāti pēc tam spriež Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

Otrs komisiju darba virziens ir kontrole pār izpildvaras darbu. Komisijas izskata sabiedrībā aktuālus jautājumus un spriež par nepieciešamajiem uzlabojumiem ministriju, valsts un pašvaldību iestāžu darbā.

Komisijām ir tiesības pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņa pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm.  Nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus komisijas var prasīt arī no pašvaldībām. Tāpat komisijas var uzaicināt uz sēdēm amatpersonas, lai uzklausītu to paskaidrojumus.

Deputāti komisijās uzklausa atbildīgo ministriju argumentus, kā arī nozares lietpratēju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju viedokļus. Komisiju sēdēs tiek paustas dažādas intereses, atšķirīgi politiskie uzskati un daudzpusīgi viedokļi par to, kāds būtu piemērotākais konkrētās problēmas risinājums.

Komisiju sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no komisijas locekļu skaita. Lēmumus komisijas pieņem ar balsu vairākumu.

Līdztekus deputātiem komisiju sēdēs piedalās uzaicinātie izpildvaras pārstāvji, nozaru lietpratēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sēdes ir atklātas, un to norisei var sekot arī Saeimā akreditētie mediju pārstāvji. Katra komisija uz Saeimas vai komisijas lēmuma pamata var noturēt aizklātu sēdi.

Katru komisijas sēdi protokolē. Sēdes protokolā fiksē izskatīto darba kārtību, pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātus. Katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli (ne vēlāk kā nākamajā sēdē).

Pirmdien, 27.maijā
10:35  Grāmatas “Latvijas Satversmes sapulce deputātu biogrāfijās, 1920-1922” atklāšanas pasākums