Latvijas Republikas 8.Saeimas

pavasara sesijas pirmā sēde

2004.gada 22.aprīlī.

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājas biedrs

Andris Ārgalis.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītājs. Labrīt, godājamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Izslēdziet, lūdzu, mobilos telefonus! Sāksim pavasara sesiju un Saeimas kārtējo sēdi - 22.aprīļa sēdi.

Cienījamā Valsts prezidente! Godājamie valdības locekļi! Godājamie deputāti! Klātesošie! Šodien Saeimā viesojas Itālijas Republikas prezidents Karlo Adzeljo Čampi kungs.

Lūdzu, prezidenta kungs, vārds uzrunai!

(Aplausi.)

 

Karlo Adzeljo Čampi (Itālijas Republikas prezidents).

Jūsu Ekselence Latvijas Republikas Valsts prezidente!

Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājas biedri!

Augsti godātie parlamenta deputāti!

Valsts institūciju pārstāvji!

Dāmas un kungi!

Uzrunāju jūs ar cieņu un draudzības jūtām. Jūs esat izcietuši totalitārisma diktātu, ideoloģiskā barjera ir turējusi jūs atšķirtībā piecdesmit gadus. Jūs esat uzveikuši pārestību un patvaļu. Brīvības gars un griba atgūt jūsu neatkarību ir uzvarējuši.

Otrā pasaules kara gados biju jau pieaudzis. Atceros Baltijas valstu robežas Eiropas pirmskara ģeogrāfiskajā kartē, atceros robežu dzēšanu, kad valstis tika iekļautas padomju impērijā.

Jūsu atgriešanās Eiropā ar paceltu galvu - ar dalību Eiropas Savienībā un jūsu atgriešanās Rietumos - ar dalību Ziemeļatlantijas aliansē vieš uzticību un cerību.

Esmu šeit tādēļ, ka arī Itālija dažas dienas pirms vēsturiskā 2004.gada 1.maija svinēs Eiropas vienotības atjaunošanu.

Itālijas tauta jau kopš 1950.gada ir vēlējusies izveidot ilgtspējīgu savienību, kura pamatotos brīvībā un demokrātijā; tā ir vēlējusies brīvu un vienotu Eiropu.

Dalība Eiropas Savienībā prasa skaidri atšķirt starpību starp starptautisku organizāciju un Eiropas Savienību; tai nevajadzēs nekad atgriezties atpakaļ tikai vienīgi pie brīvās apmaiņas zonas un arī pie politiskās alianses.

Eiropas Savienība sagaida visaugstāko cieņu Eiropas Savienības institūcijām - pilnīgu gara un dvēseles saskaņu un vienotību, tiecoties sasniegt Eiropas kopējās intereses.

Vienota saistība un konsekvence - tas ir galvenais ieguldījums, ar kuru nākamās dalībvalstis var pilnveidot un papildināt Eiropas integrāciju.

Eiropas Savienība ir auglis dibinātājvalstu laimīgam redzējumam un brīvprātīgai, pakāpeniskai pievienojušos valstu progresīvai virzībai uz priekšu. Eiropas Savienībai ir jāpielāgo savas institūcijas, kas sākotnēji tika iecerētas tikai sešām dalībvalstīm. Tas ir steidzams mērķis, kuru var īstenot, nostiprinot solidaritāti, kas jau vieno mūsu tautas, jo īpaši ar patstāvīgu garu.

Eiropas Savienības tēvu, tās dibinātāju - Adenauera, de Gasperi, Šūmana, Spāka - mantojumam ir jābūt mūsu visu kopējam mantojumam - gan vecajām, gan jaunajām dalībvalstīm un to pilsoņiem. Paplašināšanās tiek īstenota Eiropai smagu draudu laikā, tie izceļ nepieciešamību pārkausēt mūsu kontinenta politiku. Tas ir kopīgs apziņas jautājums - atbrīvoties no šaubām un vilcināšanās, saprast, ka vieni paši necik tālu nevar tikt; savukārt, lai gūtu panākumus vienotībā, mums - vēlos atkārtoti uzsvērt - ir nepieciešamas piemērotas institūcijas un noteikumi.

Saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanos palielinās nepieciešamība nostiprināt pārskatāmību un mūsu demokrātisko sistēmu spēku, veicināt civilās sabiedrības piedalīšanos visos lēmumu pieņemšanas procesos, gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī aizsargāt vājos, cīnīties ar mikronacionālismu, būt vienprātībā par vērtībām un tiesībām, izpildīt kopīgas saistības.

Šajā svinīgajā Saeimas zālē daudzu klātesošo sejās dominē jaunība. Jaunatne ir Eiropas Savienības cerība, bet Eiropa ir tās cerība. Mums ir kopīgi jāveic ceļš, kas Eiropas Savienībai ļaus izdarīt izvēles, no kurām būs atkarīgs mūsu ekonomikas pieaugums, kā arī dārgās brīvības, drošības un miera saglabāšana. Mums ir jābūt vienotiem, lai Eiropa vienmēr izceltos ar solidaritāti un taisnīgumu.

Eiropas Savienība balstās uz divu vārdu - tautas un valstis - salikumu, rodot vajadzīgo līdzsvaru starp kopēju suverenitāti un starpvaldību sadarbību, ko kodolīgi izsaka vārdu savienojums “valstu un nāciju federācija”.

Eiropas identitāte nozīmē ņemt vērā šo īstenību un attiecīgi uzņemties atbildību.

Jūsu Ekselence!

Augsti godātie parlamentārieši!

Eiropas Savienībā ekonomiskais pieaugums samazinās. Mūsu kontinentam ir nepieciešamais potenciāls, lai reaģētu. Mēģinājums to īstenot ir veikts, saskaņojot Lisabonas stratēģiju. Vērtīgā pārliecība, kas iedvesmoja šīs stratēģijas rašanos, šķiet, ir gājusi mazumā. Tolaik izstrādātais projekts netiek pietiekami īstenots un riskē palikt par labo nodomu sarakstu. Cīnoties ar gadījuma rakstura pārejošām problēmām, tiek pazaudēts galvenā mērķa redzējums. Ejamais ceļš ir iezīmēts - nacionālās politikas un ekonomikas aizvien lielāka iekļaušana Eiropas koordinēšanas un virzības ainā. Ar nacionālo līmeni pašu par sevi vien ir par maz.

Dinamiskas un elastīgas Eiropas ekonomikas un labi koordinētas industriālās stratēģijas mērķi var sasniegt ar politisko redzējumu, spēju īstenot projektus un gribu strādāt kopīgi.

Uz ekonomikas nedrošību, kas ieilgst, var atbildēt, pirmām kārtām pārvarot “pieklibošanu”, kas pastāv starp vienoto valūtu - eiro, kuru administrē federāla institūcija - Eiropas Centrālā banka, un ekonomikas vadību, kas atstāta sarežģītajā valstu sadarbības ziņā.

Ir nepieciešams gluži kas cits - kopīgi saskaņot lēmumus, lai izpaustu kopīgās vērtības un sasniegtu kopīgos mērķus. Ir nepieciešams panākt saskaņu lēmumu pieņemšanas procesā par motivāciju, mērķiem un laikiem. Ir nepieciešams, lai lēmumi tiktu saskaņoti kopā - gan jautājumos par lielām infrastruktūrām, gan arī katras valsts iekšienē. Ir nepieciešams vienoti veidot attiecības ar lielajām pasaules ekonomikas lielvarām.

Saskaņotie noteikumi rada drošu pamatu visiem un aizsargā katra nacionālās intereses.

Mēs kopīgi esam vienojušies par dažiem pamatnoteikumiem; kopīgi ir jāveic arī šo normu iestrādāšana likumdošanā un īstenošana darbībā.

Eiropas Savienības juridiskais pamats ir kopīgas garantijas un mantojums. Nerespektējot mūsu pašu radītos tiesību pamatus, Eiropa kļūs vājāka.

Konkurencē vai tirdzniecībā, kā arī citās nozarēs - sākot no cīņas pret prečuzīmju atdarinājumiem līdz jaunu projektu īstenošanai gan izpētē, gan arī citur - Eiropas panākumi ir saistīti ar tās spēju saskaņot darbību, saskaņot likumus, būt par vienīgo sarunu biedru attiecībās ar citām valstīm.

Jūsu Ekselence Valsts prezidente!

Augsti godātie parlamenta deputāti!

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā pastāv nopietni draudi, pasaulē, kurā iezīmējas traģiski notikumi, kas skar mūsu pilsoņus un mazina mūsu ikdienas dzīves drošību.

Eiropas Savienība nevar izpausties ar izolētām gadījuma rakstura iniciatīvām, tā nevar riskēt “aiziet otrajā plānā”. Tai ir jābūt aktīvi vienotai. Tai ir nepieciešams autoritatīvs spēks. Tieši tāpat ir nepieciešams ekonomisks un militārs spēks, kas kalpo nevis pretdarbībai, bet gan kā starptautisko sabiedrību stabilizējošs elements, kopā ar ASV un kopā ar Kanādu.

Mums izdosies nostiprināt Eiropu, ja pastiprināsim Eiropas Savienības institūciju spēku, ja pratīsim paust savu ietekmi pasaules līmenī, ja Eiropas Savienība vienmēr būs valstu grupa, kuru veido senas un jaunas dalībvalstis, kas ir īpaši motivētas un spēj un vēlas raudzīties pāri šauram horizontam.

Manā sirdī šie jautājumi un šie mērķi ir jau no 1999.gada.

Eiropas apvienošanās ir cerības gaisma ne tikai mums, bet visai pasaulei.

Ir viens prioritārs mērķis, bez kura viss pārējais sadrumstalojas: tā ir Eiropas Konstitūcija un jaunais līgums.

Tas bija steidzams jautājums jau pirms pieciem gadiem, tagad tas ir kļuvis neatliekams.

Īpaši pēc nesenajām teroristu ofensīvām ir pienācis brīdis beigt vilcināšanos, parādīt iedzīvotājiem un pasaulei to solidaritāti, kas vieno dalībvalstis Eiropas Savienībā. Tas ir kopīgs aicinājums un kopīga sajūta visiem vēlētājiem Eiropā - no Baltijas līdz Vidusjūrai.

Līguma projekts ir ticis izdiskutēts demokrātiskās debatēs, tas ir ieinteresējis Konventa ietvaros visus Eiropas Savienības likumdošanas avotus - valstu valdības un parlamentus, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju; tas nodrošina 25 dalībnieku savienības darbību.

Pārskatāmai un demokrātiskai Eiropai būs nostiprinātas institūcijas: stabila prezidentūra, ietekmīga Komisija, autoritatīvs ārlietu ministrs un vēl stiprāks Eiropas Parlaments, kuram ir vairāk motivācijas un lielāka pārstāvniecības spēja.

Eiropas Savienība var paveikt daudz - daudz vairāk, nekā šodien spēj veikt Balkānos, Vidējos Austrumos un arī Irākā, šajā izmocītajā valstī veicot drosmīgu un vienotu, saskaņotu rīcību izšķirošos atjaunošanas un demokrātijas izveides jautājumos un palīdzot starptautiskajai sabiedrībai pilnveidot līdzekļus un mērķus, lai virzītos uz stabilitāti un mieru.

To daudzo iedzīvotāju acīs, kuri dzīvo nemiera pilnajos reģionos, Eiropa nav tikai tālas labklājības ilūzija. Eiropa piedāvā konkrētu modeli, iemiesojot vērtības, kas aizsargā civilizētu dzīvi. Tā ir Eiropas Konstitūcijas vērtība un spēks - radīt jaunu Eiropas politikas subjektu ar saviem kopējiem noteikumiem un institūcijām, kas vienlaikus ar Pamattiesību Hartu apliecina nenoliedzamo cilvēka vērtību un cieņu.

Jaunais nolīgums, kuru beidzamajā Eiropas Padomes sanāksmē apņēmās pabeigt līdz jūnija sākumam, būs signāls, ar kuru mūsu iedzīvotājiem kļūs skaidrs, kādā Eiropas Savienībā viņi vēlas piedalīties, un tas iesaistīs viņus kā dalībniekus šajā projektā.

Vienošanās par Konstitūciju norādīs to telpu, kuras ietvaros Eiropas institūcijas varēs izvērst savu darbību un izlemt nākamo gadu desmitu laikā Eiropas iedzīvotāju paaudžu likteņus. Ir bijusi pārāk liela kavēšanās!

Visu mūsu valstu un tautu piekrišana Eiropas vienotībai un autoritātei nav atliekama vēl ilgāk.

Es pateicos jums par uzmanību!

(Aplausi.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājas biedrs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim darbu! Pirms sākam izskatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus, mums ir jālemj par iespējamām izmaiņām.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izslēgt no darba kārtības 26.punktu - likumprojektu “Diskriminācijas novēršanas likums”, iekļaujot to izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimas 13.maija sēdes darba kārtībā. Vai ir iebildumi? Nav. Paldies.

Juridiskā komisija lūdz izslēgt no sēdes darba kārtības likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un iekļaut šā likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā Saeimas 13.maija sēdes darba kārtībā. Iebildumu nav.

Desmit deputāti ierosina izslēgt no sēdes darba kārtības likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”. Iebildumu nav.

Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz izslēgt no sēdes darba kārtības likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” izskatīšanu otrajā lasījumā, iekļaujot šo likumprojektu 13.maija sēdes darba kārtībā. Iebildumu nav.

Izskatīsim sadaļu “Prezidija ziņojumi” par iesniegtajiem likumprojektiem.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu” nodot Ārlietu un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums Kredītiestāžu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu” nodot Ārlietu komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāts Repše vēlas ko teikt? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Einaram Repšem!

E.Repše (frakcija “Jaunais laiks”).

Priekšsēdētāja kungs! Man rodas tāds iespaids, ka mēs šeit traucējam pārējiem deputātiem sarunāties.

Sēdes vadītājs. Paldies! (Starpsauciens: “Pareizi teikts!”) Es pievienojos jūsu viedoklim un aicinu kolēģus sekot līdzi sēdes gaitai un iedziļināties būtiskajos jautājumos!

Pret šā likumprojekta nodošanu komisijām deputātiem iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu” nodot Ārlietu komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Patvēruma likumā” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Eiropas Parlamenta deputātu iecelšanu”. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Frakciju padomes sagatavoto lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Izskatīsim Saeimas Pieprasījumu komisijas atzinumu par Saeimas deputātu Kārļa Šadurska, Einara Repšes, Arta Kampara, Ingunas Rībenas, Valda Dombrovska, Edgara Jaunupa, Dzintara Zaķa, Ulda Mārtiņa Klausa, Pauļa Kļaviņa un Viestura Šiliņa pieprasījumu Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministram Jurim Radzevičam par nostāju attiecībā uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu.

Pieprasījumu komisijas vārdā - deputāts Augusts Brigmanis.

A.Brigmanis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godājamie kolēģi! Pieprasījumu komisija, izskatījusi šo pieprasījumu, uzskata, ka tas ir noraidāms.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Pieprasījumu komisija balsojot noraidīja pieprasījumu par izglītības un zinātnes ministra nostāju jautājumos par Saules dārza apsaimniekošanu un tiesību zinātņu studiju programmas licences atjaunošanu Sociālo tehnoloģiju augstskolai.

Nu ko lai dara? Komisijā deputātu vairākumu acīmredzot neuztrauc tas, ka par tautas saziedoto naudu pirktais un bērniem nodotais Saules dārzs draud pārvērsties par kārtējo tautas mantas izsaimniekošanas skandālu. Nomnieks, kura apšaubāmos mērķus - Ķīšezera krastā būvēt privātmājas - pirms diviem gadiem sabiedrības spiediena un saziņas līdzekļu saceltās trauksmes dēļ neizdevās realizēt, šobrīd saistībā ar savu nomas līgumu valstij ir parādā vairāk nekā 100 tūkstošus latu. Nomas maksa netiek maksāta, taču nomnieks, neskatoties uz tiesvedības uzsākšanu par līguma laušanu, ko ierosināja vēl iepriekšējās - Einara Repšes valdības laikā, pirms mēneša ir izzāģējis ābeļdārzu Saules dārzā. Viņš rīkojas Saules dārzā jau kā savā iegūtajā teritorijā.

Nu jā! Radzevičs ir teicis, ka viņš saimniekos citādi nekā Šadurskis. Ministrija mēneša laikā nav reaģējusi uz šo ābeļu izzāģēšanu. Vakar Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre apgalvoja, ka ministrs tomēr uz šo ābeļu izciršanu reaģēšot un iepazīšoties ar tiesvedības materiāliem. Nu mēnesis ir tā kā pagājis. Protams, labāk vēlu nekā nekad! Man tikai būtu ļoti žēl, ka deputātu vienaldzības dēļ nākamās savrupmājas, ko Guntis Indriksons šobrīd ceļ uz “Skonto” zemes, jau atrastos uz valsts zemes Saules dārza teritorijā un ka tur nevis bērni nodarbotos ar sportu, bet dzīvotu miljonāri.

Otrs jautājumu loks ir saistīts ar tiesību zinātņu studiju programmas licenci Sociālo tehnoloģiju augstskolai. Licence tika anulēta jau pagājušā gada vasarā par rupjiem Augstskolu likuma pārkāpumiem. Notiek tiesvedība. Vienā jautājumā likumīgā spēkā jau ir stājies spriedums Izglītības un zinātnes ministrijas labā. Divās tiesas sēdēs - 24.martā un 2.aprīlī - augstskola atsauca savas prasības, un tādas, protams, ir tās tiesības. Taču pārsteidz šādas rīcības motivācija. Ar ministrijas amatpersonām esot panākta vienošanās par licences atjaunošanu. Ja šāda vienošanās ir, tad tā ir pilnīgi prettiesiska, jo licenci piešķir vai atņem nevis ministrijas amatpersonas, bet Licencēšanas komisija. Tas būtu apmēram tas pats, kas ar tiesnesi pirms tiesas sēdes var vienoties par spriedumu.

Un tomēr ir kāds zīmīgs fakts. Dienu pirms tiesas sēdes ministrija uzteica darbu savam aizstāvim - advokātam. Tātad ministrs acīmredzot zināja scenāriju, kāds risināsies nākamajā dienā. Tas rada ļoti nopietnas aizdomas, ka vienošanās tomēr ir bijusi. Ministrs gan apgalvo, ka ne.

Protams, mums ir divas iespējas, kam ticēt: ministram vai augstskolai? Vakar, ieejot Sociālo tehnoloģiju augstskolas mājas lapā, es melns uz balta redzu: tiesību zinātnes, specializācija, iegūstamā kvalifikācija - jurists, programmas veids - profesionālais bakalaurs. Tātad tur tiek uzņemti studenti nākamajam mācību gadam. Ne vārda par to, ka šai programmai nav licences. Tātad atkal ir jautājums par to, kam ticēt: ministram vai augstskolai?

Varētu jau teikt: “Jā, ministrs ir jauns, nepieredzējis, no izglītības, augstākās izglītības, maz ko saprot, grūti uzsākt uzreiz darbu.” Bet, godātie deputāti, neaizmirsīsim, kādu atbildību mēs uzņemamies! Tas skar daudzus desmitus studentu, kuri līdz ar to iegūs nelikumīgu izglītību, kuru diplomi nekā nebūs vērti, kuri būs izniekojuši savu naudu, iemaksādami šīs augstskolas kasē. Uzņēmējdarbība bez licences ir neatļauta. Kāpēc mēs tik vienaldzīgi skatāmies uz to, ka augstākā izglītība tiek iegūta pretēji likuma normām?

Es tomēr ļoti ceru, ka tas, ka sabiedrības uzmanība tiek pievērsta šiem satraucošajiem faktiem, varbūt dos pozitīvu rezultātu. Varbūt pat iekšlietu ministrs pievērsīs savu modro aci likumpārkāpumiem augstākās izglītības jomā. Laikam taču Izglītības un zinātnes ministriju vajadzētu tomēr vadīt cilvēkam, kas modri stāv sabiedrības interešu sardzē, nevis sabiedrībai modri būtu jāseko līdzi ministra darbam, lai varētu operatīvi novērst šādus likumpārkāpumus un lai nenāktos pēc tam sūri grūti tos apkarot.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Einars Repše.

E.Repše (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Nebiju domājis uzstāties, jo visu būtību jau pateica bijušais izglītības un zinātnes ministrs Šadurskis, bet mani satrieca... apklustiet, lūdzu!... (No zāles dep. Dz.Ābiķis: “Kāpēc jāapklust! Vai šeit ir bērnu dārzs?!”) mani vienkārši satrieca zāles reakcija. Padomājiet! Padomājiet, kas šeit notiek! Bijušais ministrs nupat jūs informēja par vismaz diviem ļoti kliedzošiem gadījumiem - par valsts mantas izsaimniekošanu (No zāles dep. A.Golubovs: “Viņš nav ministrs!”), par Saules dārza nozagšanu ar Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonu un ministra līdzzināšanu un līdzdalību. Ir runa par tagadējiem.

Otrs jautājums. Bijušais ministrs jūs informēja arī par absolūtām nelikumībām augstskolas licencēšanas procesā, kur atkal tiesiskumam ir pilnīgi pārvilkta svītra. Augstskola, kas darbojas nelikumīgi, kaut ko var sarunāt ar Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņiem, pat nezinu, kādiem, un atkal ar ministra līdzzināšanu un klusēšanu darbojas tā, it kā uz šo augstskolu likumi neattiektos.

Taču visvairāk mani satrieca tas, ka godājamie parlamenta deputāti, mūsu tautas priekšstāvji, savā starpā runāja tā, pļāpāja tā, ka faktiski bija grūti zālē sadzirdēt, ko bijušais ministrs saka. Viņi izrāda pilnīgu neieinteresētību par šiem faktiem, ko bijušais ministrs izklāsta, lai jūs, kas esat tautas priekšstāvji, palīdzētu novērst minētās nelikumības - valsts īpašuma izzagšanu un to, ka saimniekots tiek tā, it kā Latvijas valdība būtu kādu noziedznieku privāta bodīte.

Godātie deputāti! Ja jau jūs esat tautas priekšstāvji, tad es aicinu pozīcijas deputātus saukt pie kārtības savus ministrus, opozīcijas deputātus atbalstīt, kritizēt un aicināt ievērot likumību un valsts intereses Emša valdības un viņa ministru darbībā. Es šeit no Saeimas tribīnes deklarēju, ka, ja Saeima noraidīs mūsu iesniegto ļoti nopietno pieprasījumu, ko nupat pamatoja bijušais ministrs Šadurskis, tādā gadījumā - es deklarēju! - šī Saeima savā vairākumā atbalsta valsts izzagšanu un nelikumības atjaunošanu Latvijā. Un šādai Saeimai nav nekādu tiesību saukties par vēlētāju pārstāvniecību.

Sēdes vadītājs. Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi!

Cienījamais Repšes kungs! Es jūs aicinu šeit nenodarboties ar absolūti tukšu muldēšanu. Es jūs aicinu nemācīt deputātus, kā uzvesties, un aicinu jūs izslēgt savu kompjūteru, kurā jūs skatāties savu pliko meiteņu bildītes, ko gleznot visas Saeimas sēžu darbības laikā! Tā ka nenodarbosimies šeit ar moralizēšanu!

Un, ja runājam par šo pieprasījumu, tad jāteic, ka Pieprasījumu komisijai bija gandrīz vienprātīgs viedoklis, ka tas priekšlikums ir anekdotisks. Es atkārtoju - anekdotisks! Un, ja jūsu partija turpinās rakstīt tik anekdotiskus dokumentus - tos pat nevar nosaukt par dokumentiem! -, tad jūsu darbība tiešām kļūs vēl anekdotiskāka. Jāatzīst, ka ministrs nav pieņēmis līdz šim nevienu saistošu lēmumu šajās jūsu priekšlikumā paustajās lietās. Tas jūsu pieprasījums ir apmēram tāds: viena tante teica. Vai arī - ja tantei būtu riteņi, viņa būtu tramvajs.

Tā ka, lūdzu, cienījamie kolēģi, nenodarbosimies ar demagoģiju, neaicināsim deputātus strādāt, paši nedarot to!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Godātais Ābiķa kungs! Un arī Repšes kungs, kurš tūlīt runās otro reizi! Es aicinu runāt par apspriežamo tematu, nevis par parlamenta atlaišanu vai mākslas darbu skicēm.

Einars Repše - otro reizi.

 

E.Repše (frakcija “Jaunais laiks”).

Šī būs tikai replika, Ābiķa kungs! Mans dators ir ieslēgts un ir mans darba instruments, gluži tāpat kā jūsu ir papīrs un zīmulis. Taču jūs melojāt, sacīdams, ko es šajā datorā patlaban daru un ko tajā aplūkoju.

Sēdes vadītājs. Paldies. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Lūdzu zvanu! Balsosim par desmit deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministram Jurim Radzevičam. Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - 48, atturas - 7. Pieprasījums noraidīts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamais priekšsēdētāja kungs! Godātie kolēģi deputāti! Par likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” ir saņemti pieci priekšlikumi.

1.priekšlikums. Iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 2. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 3. - deputāta Buzajeva kunga priekšlikums. Komisija priekšlikumu noraidīja. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 3. - deputāta Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 67, neviens neatturas. Priekšlikums noraidīts.

Tālāk, lūdzu!

J.Dalbiņš. 4. - iekšlietu ministra Jēkabsona kunga priekšlikums. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 5. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 1, atturas - 1. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Autortiesību likumā”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jaunups.

E.Jaunups (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Autortiesību likumā”.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tiek atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

E.Jaunups. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 8. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 9. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 10. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 11. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 14. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu... Atvainojiet! Atklājam debates. Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs, protams, no klātesošajiem maz kurš esam speciālists autortiesību jautājumos, bet par šo jautājumu attiecībā uz banku zīmēm es esmu runājis gan ar autortiesību speciālistiem, gan arī ar Saeimas Juridisko biroju. Starp citu, atbalsts šim priekšlikumam atbildīgajā komisijā tika pausts tikai ar vienas balss pārsvaru.

Un, lūk, ko saka autortiesību speciālisti! Autortiesību speciālisti uzskata, ka vajadzētu iebilst pret Latvijas Bankas priekšlikumu iekļaut likumā
17.1 pantu “Naudas zīmes”.

Kāpēc? Speciālisti atzīst, ka viņiem, protams, ir saprotama bankas vēlme aizsargāt naudaszīmes pret to izmantošanu, taču, cienījamie kolēģi, pēc speciālistu domām, šis nav īstais likums. Mums jau ir speciāls likums par valsts karogu, ģerboni un citiem valsts simboliem, ir arī likums par Latvijas Banku, un šī norma šādā vai citādā versijā būtu jāiekļauj tajā.

Ja šī norma paliek šajā likumā, tad mēs saskarsimies ar nopietnām problēmām, jo, piemēram, autortiesību termiņš ir 70 gadu ilgs. Vai kādam no klātesošajiem ir skaidrs, kā Latvijas Banka gatavojas šo termiņu piemērot? Vai tā 70 gadus nemainīs naudaszīmes?

Ir vēl arī citas nianses. Piemēram, mēs ar autortiesībām gatavojamies aizsargāt ne tikai latu, bet arī visas pasaules naudaszīmes. Citas valstis, izņemot dažas valstis, naudaszīmes ar autortiesībām neaizsargā, un šāda prakse ir arī Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Cienījamie kolēģi! Es tomēr aicinu ieklausīties gan Saeimas Juridiskā biroja speciālistu viedoklī, gan arī autortiesību jomas speciālistu viedoklī un neatbalstīt šo priekšlikumu.

Aicinu balsot “pret”.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu! Balsosim par 14. - Juridiskās komisijas priekšlikumu! (No zāles dep. Dz.Ābiķis: “Miša, ko mēs? Jābalso ir “pret”!) Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 15, atturas - 7. Priekšlikums atbalstīts.

E.Jaunups. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 17., 18. un 19. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

E.Jaunups. 20., 21., 22. un 23. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

E.Jaunups. 24. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 25. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 26. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Komisijas lēmums -neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

E.Jaunups. 27. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 28. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 29. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 29. un 30.priekšlikumu.

E.Jaunups. 31. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 31. un 32.priekšlikumu.

E.Jaunups. 33. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

E.Jaunups. 34. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 36. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 37. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

E.Jaunups. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

E.Jaunups. 39., 40. un 41. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

E.Jaunups. 42., 43. un 44. - Juridiskās komisijas priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

E.Jaunups. 45. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

E.Jaunups. 46. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

E.Jaunups. 47. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 48. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 49. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 50. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

E.Jaunups. 51. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 52. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 53. un 54. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 56. un 57. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 58. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 59. un 60.priekšlikums. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 61. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 62. un 63. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 64. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

E.Jaunups. 65. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 66. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 67. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 68. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 69. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 70. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 71. un 72. - Juridiskās komisijas priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 73. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 74. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

E.Jaunups. 75., 76., 77. un 78. - Juridiskās komisijas priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 79. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 80. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 81. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 82. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 83. un 84. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

E.Jaunups. 85. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 86. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 87., 88. un 89. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. 90. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 91. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 92. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

E.Jaunups. 93. un 94. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu... Atvainojiet! Atklājam debates par 93.priekšlikumu. Deputāts Agešins. Lūdzu!

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Lieta ir tāda, ka Saeimas deputātu vidū patiešām, manuprāt, nav neviena autortiesību speciālista. Un, skatoties uz to, kā mēs cenšamies šo svarīgo likumu pieņemt tādā milzīgā steigā, es, vienkārši kā jurists, nevaru atļauties balsot “par”. Es saprotu, ka mums šis likums jāpieņem saistībā ar Eiropas Savienības prasībām, taču ir nepieciešams izveidot darba grupu, lai novērstu visas nesaskaņas, kuras ir sastopamas šajā likumā.

Lūdzu ņemt vērā manu priekšlikumu un pārdomāt!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Paldies. Debates slēdzu.

Iebildumu pret 93.priekšlikumu nav.

Tālāk, lūdzu!

E.Jaunups. 94. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

E.Jaunups. 95. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

E.Jaunups. Ir izskatīti visi priekšlikumi.

Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Autortiesību likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 15. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Komerclikumā”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.2194-b. Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā”.

1. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 2.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 3. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 4. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 5. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 6. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 7. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 8. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 9. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 10. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 11. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 12. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 13. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 14. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 15. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 16. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 17. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 18. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 19. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 20. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 21. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 22. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Segliņš. 23. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 24. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 25. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 26. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 27. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 28. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 29. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 30. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 31. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 32. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 33. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 34. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 35. - Juridiskajā komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Segliņš. 36. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 37. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 38. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 39. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 40. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 41. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 42. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 43. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 44. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 45. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 46. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 47. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 48. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 49. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 50. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 51. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 52. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 53. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 54. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 55. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 56. - atbalstīts

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 57. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 58. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 59. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 60. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 61. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 62. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 63. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 64. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 65. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 66. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 67. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 68. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 69. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 70. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Segliņš. 71. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 72. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 73. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 74. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 75. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 76. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 77. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 78. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 79. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 80. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 81. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 82. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 83. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Segliņš. 84. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 85. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 86. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 87. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 88. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 89. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 90. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 91. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 92. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 93. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 94. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 95. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 96. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 97. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 98. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 99. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 100. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 101. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 102. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 103. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 104. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 105. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 106. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 107. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 108. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 109. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 110. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 111. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 112. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 113. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu pieņemt otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā”.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Par šo likumprojektu, ar kuru šobrīd strādāsim, ir saņemti 20 priekšlikumi.

1.priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 2. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 3. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 4. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 5. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 6. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 7. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 8. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 9. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 10. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 11. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

M.Segliņš. 12. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 12. un 13.priekšlikumu.

M.Segliņš. Jā... 13. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts.

M.Segliņš. 14. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 15. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 16. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 17. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. 18. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Segliņš. 19. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. 20. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. Aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - nav, atturas - 2. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Apsardzes darbības likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dalbiņš. Lūdzu!

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais Straumes kungs! Kolēģi deputāti! Par likumprojektu “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” ir iesniegti divi priekšlikumi.

1.priekšlikums. Iesniedzis Saeimas deputāts Solovjova kungs. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Deputāts Solovjovs. Lūdzu!

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Likumprojekta “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” 6.panta pirmās daļas otrajā teikumā ir piedāvāta norma, ka apsardzes uzņēmuma vadītājam ir jābūt tikai Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Latvijas pilsonim.

Es uzskatu, ka šāda redakcija nonāk pretrunā ar Satversmi. Ja mēs apskatīsim tās 21.pantu, 95.pantu un 107.pantu, tad redzēsim, ka tur ir norādīts, ka, pirmkārt, cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Un, otrkārt, ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodrošinātu darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts.

Pēc loģikas iznāk tā, ka, iebraucot Latvijā, Eiropas Savienības pilsoņi ir uzticamāki nekā vietējie iedzīvotāji.

Atbalstot komisijas redakciju, šis likuma pants nonāk pretrunā, es domāju, arī ar Darba likuma 7.panta pirmo daļu, kur norādīts, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu.

Treškārt. Pieņemot grozījumus komisijas piedāvātajā redakcijā, mēs iejaucamies privātajā uzņēmējdarbībā, jo stingri norādām, kas var būt un kas nevar būt vadītājs privātajā uzņēmumā.

Ņemot vērā priekšlikuma autoru teikto, lūdzu tomēr balsot un atbalstīt manu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godājamie kolēģi! Manis piedāvātais 2.priekšlikums praktiski ir analoģisks deputāta Solovjova priekšlikumam. Es uzmanīgi uzklausīju deputāta Solovjova lielisko argumentāciju un gribētu kaut ko piebilst arī savā vārdā.

Ja es nemaldos, mēs jau piekto reizi šeit, 8.Saeimā, izskatām politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas tādu pašu priekšlikumu Apsardzes darbības likumā. Varbūt jums ir zināms, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Ar šo likumu Latvijas nepilsoņi un citi pastāvīgie iedzīvotāji acīm redzamā veidā tiek diskriminēti - viņiem tiek liegtas tiesības nodarboties ar vienu no privātās uzņēmējdarbības veidiem. Līdz ar aizliegumu vadīt apsardzes uzņēmumu visi nepilsoņi ir pielīdzināti personām, kuras (citēju) “ir sodītas par noziedzīgu nodarījumu vai kurām ir konstatētas psihiskas slimības, alkohola vai narkotiskā atkarība”. Kauns rakstīt to mūsu likumā!

Derētu atgādināt, ka šā likumprojekta izskatīšana Saeimā ir saistīta ar nepieciešamību izpildīt Eiropas Savienības direktīvu, kas pieprasa, lai ikvienam Eiropas Savienības pilsonim ikvienā dalībvalstī tiktu garantētas tiesības nodarboties ar jebkuru uzņēmējdarbības veidu. Šajā kontekstā redzam, ka aizliegums, kurš te pastāv, kādai personai pilnvērtīgi nodarboties ar apsardzes darbību, pamatojoties tikai uz to, ka šai personai nav Latvijas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonības, ir acīm redzamā pretrunā ar vispāratzītajām cilvēktiesību normām un Eiropas Savienības principiem, un nākamajiem PCTVL deputātiem Eiropas Parlamentā, kuri noteikti tur būs, būs lieliska iespēja pierādīt to arī Briselē.

Godājamie kolēģi! Vai jūs patiešām gribat sagaidīt jaunu direktīvu un jaunu Latvijas pazemošanu? Mēs tomēr esam neatkarīga valsts, un mūsu iekšējās problēmas ir jālemj pašiem. Kā lemsim - tā būs.

Aicinu balsot “par” Solovjova priekšlikumu vai varbūt par nākamo - PCTVL priekšlikumu!

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš vēlas ko teikt? Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. - deputāta Solovjova priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 17, pret - 61, neviens neatturas. Priekšlikums noraidīts.

J.Dalbiņš. 2.priekšlikumu iesniedzis deputāts Solovjova kungs. Komisija priekšlikumu neatbalsta...

Sēdes vadītājs. ...Buzajevs... deputāts Buzajevs.

J.Dalbiņš. Es atvainojos! To iesniedzis Buzajeva kungs. Priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 67, neviens neatturas. Priekšlikums noraidīts. Lūdzu!

J.Dalbiņš. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 2, atturas - 6. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Ieroču aprites likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Par šo likumprojektu otrajam lasījumam ir saņemti 22 priekšlikumi.

1.priekšlikums. Iesniedzis Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Turlā kungs. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 2. - Turlā kunga priekšlikums. Komisija priekšlikumu daļēji atbalstījusi Aizsardzības un iekšlietu komisijas 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 3. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts.

J.Dalbiņš. 4. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 5. - Buzajeva kunga priekšlikums. Komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai. (Starpsauciens: “Balsot!”) Lūdzu zvanu!... Atvainojiet! Balsosim par 5. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 57, atturas - 3. Priekšlikums noraidīts.

Tālāk, lūdzu!

J.Dalbiņš. 6. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums no komisijas puses ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 7. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu

J.Dalbiņš. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 12. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 14. - iesniegusi Aizsardzības un iekšlietu komisija. Komisijas vārdā aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts

J.Dalbiņš. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 16. - deputāta Buzajeva kunga priekšlikums. Komisija nav atbalstījusi. (Starpsauciens no zāles: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 16. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 57, atturas - 1. Priekšlikums noraidīts.

J.Dalbiņš. 17. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 18. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija priekšlikumu nav atbalstījusi. (Starpsauciens no zāles: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 18. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 57, neviens neatturas. Priekšlikums noraidīts.

J.Dalbiņš. 19. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 20. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 21. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Komisijas vārdā aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 22. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Ieroču aprites likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 3. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Stalidzāne. Lūdzu!

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Labrīt, cienījamie kolēģi! Cienījamais Prezidij! Strādāsim ar dokumentu Nr.2020 - likumprojektu “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Grozījumi izdarīti saskaņā ar Eiropas Padomes lēmumu, likumā ir precizēti termini un skaidrojumi, lai nerastos problēmas, sniedzot ziņojumus Eiropas Komisijai par infekcijas slimību izplatību un par saslimstības uzraudzību mūsu valstī. Kā arī ir veikti labojumi sakarā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Administratīvā procesa likuma stāšanos spēkā, tāpēc arī tiek noteikts, ka turpmāk vairākos jautājumos Veselības ministrijas rīkojumu vietā ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi. No likuma ir izslēgta arī norma par atsevišķu iestāžu statusu, ko turpmāk noteiks iestāžu nolikumi.

Uz otro lasījumu ir iesniegti 12 priekšlikumi.

1. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Stalidzāne. 2. - veselības ministra R.Muciņa kunga priekšlikums, un tas ir iestrādāts Sociālo un darba lietu komisijas iesniegtajā 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 2. un 3.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 4.priekšlikums - veselības ministra Muciņa kunga priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Stalidzāne. 5.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Stalidzāne. 6.priekšlikums ir veselības ministra Muciņa kunga priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 7.priekšlikums ir no Sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 8.priekšlikums ir veselības ministra Muciņa kunga priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Stalidzāne. 9.priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Arī 9.priekšlikums ir par šo pašu pantu. Abi šie priekšlikumi - gan 9., gan 10.priekšlikums - ir iestrādāti Sociālo un darba lietu komisijas sagatavotajā 11.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 9., 10. un 11.priekšlikumu.

.

J.Stalidzāne. 12.priekšlikums - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Ķikuste. Lūdzu!

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu, kurš iepriekšējā sēdē tika atzīts par steidzamu.

Otrajam lasījumam ir saņemti seši priekšlikumi.

1. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Atbalstīts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.2.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

S.Ķikuste. 2. - Ārlietu komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts.

S.Ķikuste. 3. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Atbalstīts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.6.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

S.Ķikuste. 4.priekšlikums. Atbalstīts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.2.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

S.Ķikuste. 5.priekšlikums. Atbalstīts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.6.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

S.Ķikuste. 6. - Ārlietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

S.Ķikuste. Lūdzu deputātus balsot par minētā likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Reklāmas likumā”. Otrais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāte Ina Druviete. Lūdzu!

I.Druviete (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Komisija ir saņēmusi 18 priekšlikumus.

1.priekšlikums - komisijas priekšlikums. Lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 2.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Druviete. 3.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 4.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Druviete. 5.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 6.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Druviete. 7.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Druviete. 8.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Druviete. 9.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 10.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 11.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 12.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 13.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Druviete. 14.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Druviete. 15.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. 16.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Druviete. 17.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Druviete. Un 18.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Druviete. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Reklāmas likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Konkurences likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos deputāts Peters.

K.Peters (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu, kura reģistrācijas numurs 735, - “Grozījumi Konkurences likumā”. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir apkopojusi saņemtos priekšlikumus. Otrajam, galīgajam, lasījumam ir saņemti 27 priekšlikumi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu!

K.Peters. 1.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 2.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 3.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 4.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 5.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

K.Peters. 6.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

K.Peters. 7.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 8.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 9.priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta komisijas viedokli.

K.Peters. 10.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 11.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iestrādāts 12.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

K.Peters. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 15. - ekonomikas ministra Lujāna priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

K.Peters. 17. - ekonomikas ministra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. 20. - ekonomikas ministra priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

K.Peters. 21 - ekonomikas ministra priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 23. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iestrādāts 25.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

K.Peters. 26. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Peters. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Peters. Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko. Lūdzu!

 

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Strādāsim ar likumprojektu Nr.743 - “Grozījumi Imigrācijas likumā”.

1.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 2.priekšlikums, ko ārlietu ministra vietā ir iesniegusi tieslietu ministre Vineta Muižniece. Lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 3. - tieslietu ministres Muižnieces priekšlikums. Lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 4.priekšlikums. Lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 5. - labklājības ministres Dagnijas Staķes priekšlikums. Komisijas lēmums - neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

V.Stepaņenko. 6.priekšlikums ir daļēji atbalstīts 7.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.Stepaņenko. 7. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts.

V.Stepaņenko. 8. - tieslietu ministres Muižnieces priekšlikums. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 10.priekšlikums. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts.

V.Stepaņenko. 11.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

V.Stepaņenko. 12. - tieslietu ministres Muižnieces priekšlikums. Lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 13.priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

V.Stepaņenko. 14. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Andrejs Aleksejevs. Lūdzu!

A.Aleksejevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Norma, kuru mēs ierosinām izsvītrot no likuma, vēl nav pārbaudīta praksē. Tā stāsies spēkā tikai 1.maijā. Šī norma pieprasa, lai personas, kuras pretendē uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, kārtotu latviešu valodas prasmes eksāmenu. Ja cilvēks nenokārtos šo eksāmenu, tad viņš, kā ir teikts likumā, turpinās šeit dzīvot ar termiņuzturēšanās atļauju. Citos likuma pantos ir noteikts, ka šī uzturēšanās atļauja var tikt pagarināta uz vienu gadu, bet pēc tam acīmredzot cilvēkam vajadzēs turpināt pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas tajā valstī, no kuras viņš ir atbraucis.

Autori šo likuma normu skaidro ar nepieciešamību iebraucējus integrēt Latvijas sabiedrībā. Taču par integrācijas līdzekli var kalpot nevis obligātais eksāmens ar izraidīšanas iespējas draudiem, bet gan obligātie bezmaksas kursi - valodas kursi.

Kas tiek pakļauti šai likuma normai? Gados veci cilvēki, kuri grib atkalapvienoties ar saviem bērniem; sievas, kuras grib atkalapvienoties ar saviem vīriem; bērni invalīdi, kuri ir ieceļojuši, lai dzīvotu kopā ar saviem apgādniekiem.

Tādējādi latviešu valodas nezināšana var kļūt par pamatu, lai deportētu astoņdesmitgadīgu Latvijas nepilsoņa māti vai arī šķirtu laulātus dzīvesbiedrus, kuriem ir mazgadīgi bērni. Tā ir nepamatota iejaukšanās ģimenes dzīvē, un tā var tikt Eiropas tiesā pārsūdzēta ar mūsu valsti apkaunojošiem rezultātiem. Gribu atzīmēt, ka labāks veids, kā izraisīt dziļu nepatiku pret latviešu valodu, neeksistē. Vienīgais konkurējošais veids ir piespiest krievu skolotājus pasniegt krievu bērniem fiziku latviešu valodā.

Un vēl. Mans draugs dzīvo Lielbritānijā. Ziniet, Lielbritānijas valdība piešķīra viņam līdzekļus un atļāva mācīties bezmaksas kursos veselu gadu, lai apgūtu angļu valodu, un šobrīd viņš vēl turpina apgūt to valodu, un Lielbritānijas valdība viņam ar visiem līdzekļiem palīdz to apgūt. Taču mēs nez kāpēc nevaram atļauties saviem pilsoņiem vai nepilsoņiem... piešķirt viņiem... piešķirt šiem laulātajiem iespēju apgūt mūsu valsts valodu. Ar kādiem līdzekļiem mēs varēsim viņiem palīdzēt - to es nezinu. Taču mums par to jādomā visiem kopā.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Paldies. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāts Stepaņenko. Lūdzu!... Lūdzu zvanu! Balsosim par 14. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 67, neviens neatturas. Priekšlikums noraidīts. 15.priekšlikums ir analoģisks.

Tālāk, lūdzu!

V.Stepaņenko. 16. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Debates par šo priekšlikumu sāksim pēc pārtraukuma.

Pirms mēs reģistrējamies, informēju jūs, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis partijas “Jaunais laiks” frakcijas deputātu jautājumu par izglītības un zinātnes ministra rīcību, lai novērstu nelikumīgas studiju maksas pieprasīšanu un krievu mācībvalodas atjaunošanu valsts dibinātajās augstākās izglītības iestādēs. Jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministram Jurim Radzevičam.

Saņemts arī Tautas saskaņas partijas frakcijas deputātu jautājums iekšlietu ministram Ērikam Jēkabsonam par interviju “Latvijas Avīzei”. Jautājums tiek nodots iekšlietu ministram.

Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm!

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, uzklausīsim dažus paziņojumus.

Šodien mēs sveicam apaļā jubilejā deputātu Valdi Ģīli un pusapaļā jubilejā - deputāti Antu Rugāti! (Aplausi.)

Vārds paziņojumam deputātam Pētersonam.

A.Pētersons (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie deputāti! Latvijas un Maķedonijas parlamentu sadarbības grupas sanāksme notiks Dzeltenajā zālē pēc minūtes.

Sēdes vadītājs. ...Gundaram Bērziņam.

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Lūdzu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju pārtraukumā pulcēties blakustelpā uz īsu sēdi!

Sēdes vadītājs. ... Antai Rugātei.

A.Rugāte (Tautas partijas frakcija).

Paldies, kolēģi, par apsveikumu! Bet Pilsonības likuma izpildes komisijas deputātus es lūdzu uz sēdi pulksten 10.30 Pilsonības likuma izpildes komisijas sēžu zālē! Paldies.

Sēdes vadītājs. ... Deputātam Strazdiņam.

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie Mandātu un iesniegumu komisijas locekļi! Lūdzu uz sēdi Sarkanajā zālē! Lūdzu piedalīties arī ielūgtos viesus, kas zina, kuriem vajadzētu atnākt uz komisijas sēdi! Paldies.

Sēdes vadītājs. ... Deputātam Jaundžeikaram. Lūdzu!

Dz.Jaundžeikars (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Uzmanību Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas locekļi! uz sanāksmi īsu zālē 6.stāvā, mūsu komisijā!

Sēdes vadītājs. Kolēģi! Atgādinu, ka pulksten 11.00 mūs uzrunās Jaunzēlandes Parlamenta pārstāvju palātas priekšsēdētājs, tāpēc lūdzu savlaicīgi atgriezties zālē!

Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Vilnis Edvīns Bresis, Silva Golde, Pēteris Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins, Paulis Kļaviņš, Liene Liepiņa, Jānis Reirs, Staņislavs Šķesters, Inese Šlesere, Ingrīda Ūdre un Roberts Zīle. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 11.00.

 

(Pārtraukums)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājas biedrs

Andris Ārgalis

 

Sēdes vadītājs. Godātie deputāti! Atsākam sēdes darbu! Lūdzu, ieņemiet vietas! Šodien Saeimā viesojas Jaunzēlandes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētājs Džonatans Hanta kungs. Lūdzu, priekšsēdētāja kungs, jums vārds uzrunai!

V.E. Džonatans Hants (Jaunzēlandes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētājs). (Aplausi.)

Godājamais Saeimas priekšsēdētājas biedri!

Godājamie Saeimas deputāti!

Mani kolēģi no Jaunzēlandes parlamenta!

Dāmas un kungi!

Tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa!

Es sveicinu jūs maoru valodā - tajā valodā, kurā runā Jaunzēlandes pamatiedzīvotāji un kura ir viena no divām oficiālajām valsts valodām.

Es nododu jums arī vislabākos vēlējumus no Jaunzēlandes parlamenta Pārstāvju palātas 120 deputātiem un premjerministra.

Man ir patiess gods uzrunāt jūs, Latvijas tautas ievēlētos priekšstāvjus, Jaunzēlandes parlamenta pirmajai delegācijai viesojoties Latvijā.

Man bija ļoti liels prieks tikties ar daudziem no jums vakardien. Es domāju, ka mūsu delegācija atšķiras no citām ar to, ka pārstāvam valsti, kas atrodas vistālāk no Latvijas. Mums ir nepieciešamas 26 stundas lidojuma ar lidmašīnu, tomēr tikai 0,2 sekundes, lai sazinātos pa internetu.

Mūsu delegācijas sastāvā ir pieci deputāti no Jaunzēlandes parlamenta Pārstāvju palātas, kuri pārstāv četras no septiņām parlamentā esošajām partijām. Deputātam, kas ievēlēts par parlamenta spīkeru, katru gadu ir privilēģija vadīt delegāciju braucienā uz kādu no valstīm, par kuru Jaunzēlandei ir īpaša interese.

Tādēļ nav nekāds brīnums, ka esam ieradušies šeit, lai savām acīm skatītu to, kas notiek šajā dinamiskajā valstī. Mēs zinām, ka mūsu vizītei šis ir vislabākais laiks, ņemot vērā, ka ir pagājušas mazāk nekā trīs nedēļas kopš Latvijas pievienošanās NATO un līdz iestājai Eiropas Savienībā ir atlikušas deviņas dienas.

Mēs pilnībā saprotam šo divu notikumu būtisko nozīmi. Relatīvi īsā laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas - un būtu jāmin, ka Jaunzēlande bija viena no valstīm, kas ļoti ātri atzina Latvijas neatkarību, - jūs esat izdarījuši ļoti svarīgu izvēli attiecībā uz to, kādu vēlaties redzēt savu valsti un kādas vērtības pārstāvēt.

Šī izvēle ir likusi vairākām valdībām un Saeimas deputātiem strādāt ar milzīgu apņēmību, lai sasniegtu šos abus mērķus - līdzdalību NATO un Eiropas Savienībā. Mēs apsveicam jūs ar panākumiem un zinām, ka jūs dosiet nozīmīgu ieguldījumu gan NATO, gan ES darbībā.

Jaunzēlandei par Eiropas Savienību ir diezgan liela interese. Nē, mēs nedomājam par iestāšanos tajā, jo mēs neesam Eiropas valsts, taču mēs zinām, ka ES lēmumi un rīcība bieži vien daudzās jomās - gan politiskajā, sociālajā, gan, protams, ekonomikas jomā - skar arī Jaunzēlandi. Ceram, ka Latvija, uzņemoties savu darba daļu ES ietvaros, arī turpmāk uzklausīs mūsu viedokli un bažas mums svarīgajos jautājumos.

Godājamais Saeimas priekšsēdētājas biedri!

Es minēju lielo attālumu, kas šķir abas mūsu valstis. To nevar noliegt. Reizē man ir jāpievērš uzmanība daudzajām lietām, kuras mūs tuvina.

Pirmām kārtām tā ir mūsu latviešu kopiena. Grūtajos kara un okupāciju gados vairāki simti latviešu ģimeņu pārcēlās uz Jaunzēlandi, kur latviešu gan nav tik daudz kā Austrālijā, taču draudzības saites vēl aizvien ir stipras. Ir svarīgi izmantot šo gadījumu, lai sūtītu sveicienu Jaunzēlandes latviešu kopienai.

Šīs auditorijas priekšā es gribētu arī atzīmēt Jaunzēlandes un Latvijas kopīgās saistības daudzu starptautisko jautājumu risināšanā. Šeit es domāju mūsu kopīgo apņemšanos apkarot terorismu, piedalīties ANO miera uzturēšanas misijās, nodrošināt cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošanu ar tādu institūciju kā Starptautiskā krimināltiesa palīdzību un, protams, rūpēties par vidi. Mūsu valstis vienmēr ir gatavas, un, ja nepieciešams, ar mums var rēķināties. Esam lepni, ka daudzos gadījumos esam bijuši kopā ar jums.

Rīcība starptautiskajā līmenī ir ļoti svarīga. Tikpat svarīga tā ir arī savā zemē. Vakar mūsu delegācijai bija tas gods tikties ar Latvijas - Austrālijas un Jaunzēlandes parlamentu sadarbības grupu Saeimā. Jūsu deputātu interese sadarboties ar Austrālijas kolēģiem un mums ir patiešām liela, un es ar prieku varu apgalvot, ka pēc atgriešanās Jaunzēlandē mēs savā parlamentā organizēsim līdzīgu grupu.

Es esmu arī uzaicinājis Saeimas delegāciju apmeklēt Jaunzēlandi un būt mūsu parlamenta viesiem, lai gan tas aizņem ļoti daudz laika, lai nokļūtu tur. Mēs gribam izrādīt Latvijas delegācijai tikpat lielu viesmīlību, kādu baudām mēs.

Ir tik daudz kā tāda, ko mēs gribētu parādīt savā zemē - savu kultūru un savus cilvēkus. Protams, darba liela daļa jau ir padarīta mūsu vietā, un to ir paveicis neviens cits kā mūsu slavenais filmu režisors Pīters Džeksons. Visi jaunzēlandieši ir lepni par viņa triloģijas “Gredzenu pavēlnieks” aizraujošajiem skatiem, skaistumu un radošo garu. Filmā dažas no mūsu skaistākajām ainavām parādītas visā to krāšņumā. Triloģijas panākumi apliecina arī daudzu simtu speciālistu radošo izdomu un apņēmību. Lūdzu, apciemojiet Jaunzēlandi - “Gredzenu pavēlnieka” mājvietu!

Godājamais Saeimas priekšsēdētājas biedri!

Stāvot šajā lieliskajā zālē un runājot par saitēm, kas mūs vieno, es nevaru beigt savu uzrunu, nepieminējis traģisko notikumu, kas nesen satuvināja latviešus un jaunzēlandiešus. Protams, es runāju par četru jūsu alpīnistu traģisko bojāeju Jaunzēlandes dienvidos - Aoraki jeb Kuka kalnā pagājušā gada decembra sākumā. Alpīnisms bija viņu kaislība, un viņu bojāeja ir zaudējums ne tikai ģimenes locekļiem un draugiem, bet arī visiem tiem, kas izaicina dabas spēkus un izdzīvo savu dzīvi pilnībā.

Godājamais Saeimas priekšsēdētājas biedri!

Nobeidzot šo uzrunu, atļaujiet vēlreiz pateikties par mūsu delegācijai un man parādīto godu, dodot iespēju uzrunāt šo auditoriju. Jaunzēlandei un Latvijai ir daudz kas kopējs, tāpēc parlamentāriešu uzdevums ir stiprināt sadarbību un veicināt ilgstošu un ciešu draudzību. (Aplausi.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājas biedrs

Jānis Straume.

 

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Turpināsim izskatīt likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā”.

Debates par 16.priekšlikumu.

Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Tātad es gribu pievērst jūsu uzmanību 31.pantam, kur ir runa par to, ka ārzemnieks, kurš 1940.gada 17.jūnijā ir bijis Latvijas pilsonis vai kuram viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, ir tiesīgs saņemt uzturēšanās atļauju: sākumā - termiņuzturēšanās atļauju pavisam 10 gadu garumā, bet pēc tam jau pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

Bet bieži vien šie cilvēki saņem šo uzturēšanās atļauju tāpēc, ka šeit dzīvo viņu vecāki. Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka šiem cilvēkiem ir vecāki, kuriem pilsonība ir piešķirta automātiski, un, ja gadījumā viens no šiem vecākiem nomirst un ja viņa bērns, pilngadīgais bērns, ārzemnieks, šeit dzīvo ar termiņuzturēšanās atļauju, tad iznāk tā, ka, neskatoties uz to, ka viņš šeit ir nodzīvojis, piemēram, 9 gadus, pēc vecāka nāves viņam Latvija ir jāpamet.

Mēs tomēr uzskatām, ka šī likumdošanas problēma mums ir jāatrisina, tāpēc es aicinu atbalstīt Buzajeva kunga priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?

V.Stepaņenko. Par 16.priekšlikumu komisijas lēmums bija to neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 16. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 12, pret - 61, neviens neatturas. Priekšlikums noraidīts.

Tālāk, lūdzu!

V.Stepaņenko. 17. - deputāta Cileviča priekšlikums. Komisijas lēmums - neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Boriss Cilevičs. Lūdzu!

B.Cilevičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šis priekšlikums neskar kaut kādas principiālas lietas. Nevajag baidīties, ka, atbalstot šo priekšlikumu, mēs atvērsim durvis un ka visi imigranti varēs braukt iekšā un tā tālāk. Tas skar vienīgi procedūru.

Par ko šeit ir runa? Ja cilvēkam ir tiesības saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, tad saskaņā ar spēkā esošo normālo procedūru, ja cilvēks atrodas Latvijā ar derīgu vīzu, lai viņš iegūtu šo uzturēšanās atļauju, viņam ir jāizbrauc no Latvijas, ārpus Latvijas mūsu konsulārajās iestādēs jāiesniedz pieteikums, tur jāgaida zināms laiks, un tikai tad viņš var iegūt šo uzturēšanās atļauju un jau ar šo uzturēšanās atļauju iebraukt atpakaļ Latvijā.

Kam tas ir vajadzīgs? Faktiski dzīvē tā arī nenotiek. Arī izņēmuma kārtā šobrīd cilvēkam, kas iebrauc Latvijā ar derīgu vīzu, uzturēšanās laikā šeit parādās tiesības uz uzturēšanās atļauju, piemēram, tiek noslēgta laulība. Tātad praksē tomēr diezgan bieži notiek tā, ka, neizbraucot no Latvijas, tomēr šī uzturēšanās atļauja viņam tiek noformēta.

Tad kāpēc mums kārtējo reizi vajag liekuļot un tēlot, ka mēs tik ļoti cenšamies aizsargāt Latviju no imigrācijas un tā tālāk? Es domāju, ka tas skar vienīgi birokrātiskās procedūras pilnveidošanu. Neko vairāk.

Nepadarīsim dzīvi smagāku tiem cilvēkiem, kuriem tik un tā ir tiesības saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu! Balsosim par 17. - deputāta Cileviča priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 59, atturas - 2. Priekšlikums noraidīts.

V.Stepaņenko. 18. - deputāta Cileviča priekšlikums. Komisijas lēmums: neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Tālāk, lūdzu!

V.Stepaņenko. 19. - tieslietu ministres I.Muižnieces priekšlikums. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 20. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 21. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Deputāts Buzajevs. Lūdzu!

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godājamie kolēģi! Šis PCTVL priekšlikums, kas paredz ierobežot izraidīšanu no Latvijas, attiecas uz ļoti šauru personu loku; konkrētāk runājot, tas attiecas uz tām personām, kuras dažādu iemeslu dēļ atteikušās no Latvijas pilsonības vai no Latvijas nepilsoņa statusa un ir pieņēmušas citas valsts pilsonību. Piemēram, kāda dāma ir apprecējusies ar ārzemnieku. Padomju laikā šāda rīcība tika kvalificēta kā kriminālnoziegums, bet šie laiki ir beigušies pirms 13 gadiem. Latvija taču ir demokrātiska valsts! Tā ņem vērā, ka pirms liktenīgā soļa šai dāmai Satversmē bija garantētas tiesības, ka viņa netiks izraidīta no Latvijas un ka viņai saskaņā ar likuma normām tiek piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja.

Bet, no citas puses raugoties, šāda uzturēšanās atļauja nav pilnībā pastāvīga, jo dažādu iemeslu dēļ to var arī atņemt. Tostarp ir gadījums, kad ārzemnieks bez pārtraukuma uzturas ārpus Latvijas Republikas vairāk par 6 mēnešiem kalendārā gada laikā. Un tieši tādēļ, lai pavadītu noteiktu laiku kopā ar savu laulāto draugu ārvalstnieku, šī hipotētiskā dāma ir atteikusies no Latvijas pilsonības. Tajā pašā laikā var iedomāties, ka Latvijā dzīvo viņas vecāki, brāļi un māsas. Tāpēc mēs ierosinām izslēgt šo iemeslu no to iemeslu saraksta, kuru dēļ bijušajiem Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem varētu liegt uzturēšanās atļauju. Īpaši neloģiski izskatās tas fakts, ka atšķirībā no citiem ārvalstniekiem šīs personas netiek izraidītas pat tajā gadījumā, ja ar tiesas spriedumu ir atzītas par vainīgām smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijas Republikā, bet tāds neliels pārkāpums kā atrašanās ārpus Latvijas ilgāk nekā pusgadu kļūst viņiem par liktenīgu.

Vēl. Mēs ierosinām izslēgt no šā saraksta uzturēšanās atļaujas anulēšanu, ja kāds no bijušajiem pilsoņiem vai nepilsoņiem tiek ierakstīts tā saucamajā “melnajā sarakstā”. Ja šie cilvēki ir noziegušies pret Latviju, lai viņi sēž cietumā! Taču tie ir mūsu valstij piederoši cilvēki, un mums ir ar viņiem jāņemas, pat ja tas nav patīkami. Gribētos pasvītrot, ka principā mēs neesam pret iespēju izraidīt šos cilvēkus no valsts, ja viņi ir snieguši par sevi apzināti melīgas ziņas vai arī ir pamats uzskatīt, ka viņi ir apmetušies uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs.

Aicinām atbalstīt šo pilnīgi pamatoto un visai mēreno PCTVL frakcijas priekšlikumu!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 21. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 66, neviens neatturas. Priekšlikums noraidīts.

Tālāk, lūdzu!

V.Stepaņenko. 22. - tieslietu ministres Muižnieces priekšlikums. Komisijas lēmums: atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.Stepaņenko. 23. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts daļēji, iekļauts 24. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 23. un 24.priekšlikumu.

V.Stepaņenko. 25. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Stepaņenko. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Stepaņenko. 27. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 28. - labklājības ministres Staķes priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

V.Stepaņenko. 29. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Stepaņenko. 30. - līdzīgs priekšlikums. Nav atbalstīts, nav balsojams.

Sēdes vadītājs. Tālāk, lūdzu!

V.Stepaņenko. 31. - tieslietu ministres priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

V.Stepaņenko. 32. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Stepaņenko. Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu balsot un pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamo izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu””.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu””. Dokuments Nr.2462-b. Otrais lasījums. Likumprojekts ir steidzams.

Otrajam lasījumam ir saņemti 9 priekšlikumi.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Leiškalns. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

G.Bērziņš. 2.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajevs. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Deputāts Buzajevs. Lūdzu!

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamais Prezidij! Godājamie kolēģi! Šis likumprojekts paredz būtiski mainīt nodevas likmi smagās kravas automobiļiem ar piekabēm un puspiekabēm. Agrāk piekabes un puspiekabes vispār netika apliktas ar nodokli, bet tagad no 1.maija par to uzturēšanu tiks iekasētas solīdas summas. Jaunais nodoklis tiks pieņemts ārkārtējā, steidzamā kārtā. Likumprojekts tika darba kārtībā iekļauts izskatīšanai Saeimā tieši pirms ziemas sesijas pēdējās sēdes 7.aprīlī. Par formālu iemeslu šādām izmaiņām nodokļu aplikšanā kalpo Eiropas Savienības direktīvas 1999/62/ EC prasības.

Kolēģi! Pievēršu jūsu uzmanību tam faktam, ka direktīva tika ieviesta nevis 2004., bet 1999.gadā. Neskatoties uz to, mūsu ierēdņiem šīs direktīvas eksistēšanas fakts kļuva par nepatīkamu pārsteigumu. Direktīvas pielikumā ir tā saucamā transporta nodokļa minimālo likmju tabula, kurā ir norādītas konkrētas minimālās nodokļu summas, kas tiek iekasētas gan par transportlīdzekļu uzturēšanu, gan arī par transportlīdzekļu sastāvu: transportlīdzekļi ar puspiekabi un autovilcieni. “Tēvzemiešu” likumdevēji nolēma demonstrēt savu patstāvību - nesekoja tabulai, kura ir direktīvas pielikumā, bet sadalīja transportlīdzekļus drusciņ savādāk: transportlīdzekļi - atsevišķi, piekabes un puspiekabes - atsevišķi.

Es domāju, ka lielākā daļa kolēģu jau ir pārstājuši sekot līdzi manai argumentācijai, un es viņus saprotu. Jo lemt par to, vai seksuālā orientācija ir diskriminācijas objekts vai ne, ir daudz aizraujošāk nekā spriest par piekabēm un puspiekabēm. Žēl gan, jo šīs vienkāršās, blēdīga “šulera” cienīgās operācijas rezultātā kopējā nodokļu summa transportlīdzekļiem ar puspiekabi, kā arī autovilcieniem dažos gadījumos ievērojami pārsniedz ES direktīvā noteiktās minimālās likmes. Tātad likumprojekta autori vai nu neprot skaitīt, vai arī apzināti raksta anotācijā neapšaubāmu dezinformāciju. Abi mani priekšlikumi, kas samazinātu nodokļu likmes, saskan gan ar likumprojekta anotāciju, gan ar ES direktīvu, gan ar veselo saprātu. Jo, uzliekot mūsu transporta firmām paaugstinātu nodokļu likmi, mēs nepapildināsim valsts budžetu, bet gan piespiedīsim šo firmu īpašniekus reģistrēt transportlīdzekļus ārpus Latvijas.

Aicinu balsot “par”!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš. Gribētu pateikt, ka likumprojekts ir izstrādāts jau iepriekšējās valdības laikā. Tāpēc ir bijis nepieciešams varbūt arī ilgāks laiks, lai varētu maksimāli izmantot tās iespējas, ko dod direktīva, un piemērot minimālās likmes. Tas neattiecas ne uz vieglajiem, ne uz kādiem citiem transportlīdzekļiem. Tas skar vienīgi piekabes un puspiekabes, un šeit tiek piemērotas maksimāli iespējamās minimālās likmes, kādas ir direktīvās. Tā ka es aicinu neatbalstīt 2. - Buzajeva kunga priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. - deputāta Vladimira Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 62, atturas - 2. Priekšlikums noraidīts.

G.Bērziņš. 3.priekšlikumu ir iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Leiškalna kungs. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 4.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajeva kungs. komisija 4.priekšlikumu nav atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. - deputāta Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 61, atturas - 1. Priekšlikums noraidīts.

Tālāk, lūdzu!

G.Bērziņš. 5.priekšlikumu ir iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Leiškalna kungs. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 6.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

G.Bērziņš. 7.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajevs. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Jakovs Pliners. Lūdzu!

J.Pliners (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie deputāti! Šā PCTVL frakcijas priekšlikuma ideja ir ļoti vienkārša - ieviest nodokļa atvieglojumu tikko iegādātām smagajām kravas automašīnām, piekabēm un puspiekabēm. Mērķis ir skaidrs - sekmēt mūsu valsts autopārvadātājiem piederošo transportlīdzekļu sastāva atjaunošanu, viņu biznesa uzplaukumu, vidējās algas paaugstināšanos Latvijā un censties samazināt avāriju iespējamību ceļu satiksmē. Konkrēti ir ierosināts pazemināt nodokļa likmi līdz 65% pirmajā gadā pēc transportlīdzekļa iegādes un līdz 75% otrajā gadā. Es jau paredzu iebildumus: “Nu kā tā var! Jūs taču pārkāpsiet Eiropas Savienības direktīvu - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/62/EC par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem!” Es atgādināšu šīs direktīvas 6.panta pirmo daļu. Divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās Grieķijai, Itālijai, Portugālei un Spānijai ir atļauts piemērot zemākas nodokļu likmes, bet ne zemākas par 65% no 1.pielikumā noteiktajām minimālajām likmēm. Acīmredzot mūsu ierēdņi, no kuriem daži jau šodien saņem eiroalgas un kuri uzskata Latviju par daudz attīstītāku valsti nekā četras iepriekš minētās, pat pirkstu nav pakustinājuši, lai panāktu atvieglojumus vietējiem pārvadātājiem. Tas ir tikai viens piemērs. Bet, ja mēs veiktu Emša kunga, Repšes kunga, Bērziņa kunga un citu attiecīgo valdību darbības izmeklēšanu, sākot jau no 1995.gada, kad mēs kļuvām par Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti, mēs noteikti varētu atrast daudzus desmitus, ja ne simtus šādu absurdu piemēru, kas padara Latviju nespējīgu konkurēt jaunās Savienības brālīgo republiku vidū.

Darīsim beidzot galu šai ekonomiskajai nejēdzībai, ja ne noziedzībai pret savu valsti! Jūs, godātie deputāti, taču visi savās pirmsvēlēšanu programmās solījāt atbalstīt mazo un vidējo biznesu. Tagad aicinu jūs to darīt ne tikai vārdos, bet arī darbos un atbalstīt šo PCTVL frakcijas priekšlikumu.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš. Es nekomentēšu “brālīgo valstu savienību” un citas lietas, kuras izskanēja jūsu runā, tikai atgādināšu jums, ka Buzajeva kungs jau pirmajās debatēs pateica, ka direktīva stājās spēkā 1999.gadā un divi gadi, kas bija atļauti, beidzās 2001.gadā, un tiešām dažām valstīm bija atļauts piemērot... Šobrīd nevienai valstij nav piemērotas likmes, kas būtu mazākas par minimālajām. Un tas, kas ir izdarīts, ir izdarīts, ir pieņemtas minimālās likmes. Tāpēc 7.priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 7. - deputāta Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 60, atturas - 1. Priekšlikums noraidīts.

G.Bērziņš. Nav guvis atbalstu arī 8. - deputāta Buzajeva priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu pret komisijas viedokli.

G.Bērziņš. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums par spēkā stāšanos. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Lūdzu zvanu!

G.Bērziņš. Lūdzu atbalstīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”” otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 6, neviens neatturas. Likums pieņemts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”” izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai ir iebildumi? Nav iebildumu. Likumprojekts iekļauts darba kārtības beigās.

Tagad izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.2470 - ar likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

Juridiskā komisija ir izskatījusi iesniegtos priekšlikumus. Priekšlikumu Nr.1 ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. Nr.2 - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. Nr.3 - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. Nr.4 - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī tas tiek atbalstīts.

M.Segliņš. Un tie ir arī visi priekšlikumi. Aicinu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Juridiskā komisija likumprojektā “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” ir izskatījusi četrus iesniegtos priekšlikumus.

Priekšlikumu Nr.1 tā ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Segliņš. Priekšlikumu Nr.2 arī ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 2. un 3.priekšlikumu.

M.Segliņš. Un priekšlikumu Nr.4 Juridiskā komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret - 1, neviens neatturas. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”. Trešais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

 

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.2490. Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā ir sagatavoti uz trešo lasījumu.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

J.Stalidzāne. 2.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Tas ir atbalstīts daļēji un iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.3.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Stalidzāne. 4. ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Ir lūgums to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 5.A ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Ir lūgums to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Stalidzāne. Arī Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums Nr.6 ir atbalstāms.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Stalidzāne. 7. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. Un 8. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Arī to ir lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Stalidzāne. 9. ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūgums to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Stalidzāne. 10. ir Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Stalidzāne. Komisijas lēmums ir pieņemt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.2496.

Juridiskā komisija ir izskatījusi divus priekšlikumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Priekšlikums Nr.1 ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Segliņš. Arī priekšlikumu Nr.2 Juridiskā komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Alkoholisko dzērienu aprites likums”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Zaķis. Lūdzu!

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.2497-a! Un tie ir uz trešo lasījumu iesniegtie grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

Dz.Zaķis. 2. ir Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

Dz.Zaķis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis: atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

Dz.Zaķis. 16. - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 18. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 18. - deputāta Tolmačova priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 17, pret - 61, neviens neatturas. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Dz.Zaķis. 19. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 20. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 22. - finanšu ministra O.Spurdziņa priekšlikums. Komisijas viedoklis - daļēji atbalstīts, iestrādājot 23.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 23. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts.

Dz.Zaķis. 24. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 24.priekšlikumu.

Deputāts Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs ierosinām neattiecināt piedāvātos ierobežojumus uz alu, jo padomāsim par mazajiem veikalniekiem! Tās būs mazo veikalnieku ēras beigas! Padomāsim par tūkstošiem sīko uzņēmēju! Padomāsim par to, ka Jāņos un Līgo svētkos neviens pēc pulksten 10.00 vakarā nevarēs nopirkt alus pudeli. Padomāsim par to, ka vajag stingrāk kontrolēt pārdevējus, kuri pārdod alkoholiskos dzērienus nepilngadīgajiem. Vajag stingrāk kontrolēt nepilngadīgo jauniešu vecākus, nevis aizliegt veikalos pārdot alu.

Galu galā es uzskatu, ka mums ir jāattīsta sports un kultūra, nevis jāaizliedz alus pārdošana naktīs!

Lūdzu atbalstīt 24. - deputāta Urbanoviča priekšlikumu!

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Agešina kungs aicina domāt par mazajiem uzņēmējiem un par mazajiem veikaliem. Agešina kungs, smieklīgi! Padomāsim taču par Latvijas tautu! Padomāsim par jaunatni! Mēs varam naivi priecāties, ka alkohola patēriņa struktūra Latvijā mainās par labu vieglajam alkoholam. Bet, godātie kungi! Godātie alkohola tirgotāju lobētāji! Paskatieties uz absolūtajiem skaitļiem! Absolūtais alkohola patēriņš Latvijā pieaug. Turklāt Latvijā atkarība no alkohola tiek konstatēta arvien jaunākiem un jaunākiem bērniem. Ceļu satiksmes negadījumu ziņā, kas radušies alkohola ietekmē, Latvija ir otrajā vietā pasaulē, bet alkohola patēriņā uz vienu iedzīvotāju Latvija ir viena no vadošajām valstīm Eiropā un pasaulē.

Kungi, par ko ir runa? Jūs runājat par mazajiem uzņēmējiem, par to, ka izputēs mazās bodītes. Man ir absolūti vienalga, kas notiek ar sīkajiem bodniekiem, ja mūsu tauta ir nodzērusies. Apmeklējiet, lūdzu, speciālās skolas, paskatieties uz šo skolu audzēkņiem, kas sirgst ar garīgo atpalicību, uz viņu vecākiem! Viņiem pārsvarā ir viena diagnoze - alkoholisms. Un tas notiek vairākās paaudzēs. Turklāt šo bērnu skaits pieaug.

Atzīsimies taču vienreiz, ka mūsu sabiedrība ir nodzērusies un ka šis posts padziļinās! Pajautājiet uzņēmējiem laukos, vai viņi var atrast strādniekus, piemēram, darbam gaterī! Jā, var atrast līdz algas dienai, bet pēc tam vairs ne, kaut arī šajos rajonos valda bezdarbs. Taču vienmēr ir dzirdama atruna: “Ar aizliegumiem mēs neko nepanāksim!” Jā, protams, ar aizliegumiem vien ne, bet tā jau jūs, mīļie, protestējat pret jebkuru šīs sistēmas sastāvdaļu. Jūs pret reklāmu protestējat, pret aizliegumiem protestējat un vienmēr runājat par to, ka lietas ir jāskata sistēmā. Patiesībā bezatbildīgi un briesmīgi uz šīs tautas traģēdijas fona izskatās runas par alus, vieglo dzērienu un kokteiļu nopirkšanu nakts stundās.

Un vēl. Runājot specifiski par izglītības tēmu, gribas teikt: “Par kādām gan izglītības programmām mēs varam runāt, ja arvien lielāks skolēnu skaits cieš no alkohola atkarības un nespēj apgūt pat pamatskolas programmu?” Vai tiešām mēs gribam kļūt par vadošo, uz zināšanām balstīto sabiedrību pasaulē, ja mums ir jaunatne, kas masveida alkoholisma dēļ nav spējīga mācīties skolā?

Padomājiet par to, godātie deputātu kungi, pirms jūs šādā veidā, man gribas sacīt, pelnāt savus Jūdasa grašus!

Sēdes vadītājs. Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šis nav pirmais piemērs, kad mēs cīnāmies pret kaut ko ar policejiskām metodēm, teiksim, pieņemot likumus par vārda brīvību, par sapulcēm, par brīvu izglītības valodas izvēli, ko sekmīgi darīja iepriekšējais orators. Un kur viņš ir?

Šodien mēs gribējām cīnīties ar vietējiem uzņēmējiem. Un tas nav pirmais šāds gadījums arī starptautiskajā praksē; teiksim, iepriekšējā gadsimtā Čikāgā, ASV, kā jūs visi zināt, bija gangsteru bandas un bija līdzīgs cīņas rezultāts. Vai, teiksim, Somijā, no kurienes iedzīvotāji ar vilcieniem brauca uz Ļeņingradu, lai lētāk iedzertu. Un mēs varam izsekot arī Gorbačova politiskajai karjerai, jo arī viņš sāka cīnīties pret alkohola lietošanu. Un arī pirmais premjers, kas mūsu 8.Saeimas sastāvā sāka aizrauties ar šo cīņu, jau sēž šeit zālē. Un kurš būs nākamais?

Lūdzu atbalstīt šo prātīgo priekšlikumu!

Sēdes vadītājs. Deputāts Agešins, otro reizi.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Es nezinu, Šadurska kungs, kāpēc jums šķiet smieklīgi uz mani skatīties. Man ir smieklīgi uz jums skatīties kā uz likumdevēju.

Un vēl. Ja jūs patiešām uzskatāt, ka alus pārdošana naktīs samazinās alkoholisma līmeni mūsu valstī, es jūs apsveicu!

Sēdes vadītājs. Deputāts Urbanovičs. Lūdzu!

J.Urbanovičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godātais priekšsēdētāj! Godātā Saeima! Mans uzdevums ir pārliecināt deputātu Šadurski. Es tiešām gribu jūs pārliecināt, lai jūs balsotu par šo manu priekšlikumu, jo es ļoti uzmanīgi klausījos, ko jūs runājāt. Un tieši tāpēc.

Šajā priekšlikumā nav nekā no izglītības jomas, nav arī runa par nodzeršanos vai nenodzeršanos. Redziet, šis priekšlikums radies tieši tāpēc, lai samazinātu pierašanu pie alkohola, lai samazinātu nekvalitatīvu un neakcizētu, proti, nodokļu neapmaksātu, surogātu dzeršanu, kas notiek tik un tā. Un jums kā bijušajam izglītības un zinātnes ministram droši vien ir taisnība, ka acīmredzot sabiedrībā ir tāda problēma, ka arī jaunieši lieto alkoholu un ka daži, skolu beidzot, jau ir slimi ar šo slimību - ne tikai ar narkomāniju, bet arī ar alkoholismu.

Redziet, alus dzeršanas tradīciju kopšana ne tikai Jāņos varētu mums būt viens no veidiem, kā cīnīties pret surogātu dzeršanu. Tātad alus dzeršana varētu būt jebkuras citas dzeršanas kultūras ieaudzināšanas sākums.

Personīgi es neesmu šajā gadījumā ieinteresēts, droši vien tāpat kā daudzi citi, jo es drīzāk retāk, bet kādu koncentrētāku dzērienu iedzeru, taču es ļoti labi zinu situāciju, kāda ir ārpus Rīgas, Šadurska kungs! Taču, ja mēs nedosim kādu alternatīvu klāt pie visa tā, ka ir jābūt audzināšanas darbam... Es uzskatu, ka te ir paši labākie speciālisti, to skaitā arī jūs, izglītības jomā, bet mums ir jādod alternatīva arī tiem, kuri jau ir izvēlējušies, ka viņi tomēr dzers. Tad jau labāk, lai viņi dzer ar nodokļiem nomaksātu un vieglāku preci, nevis uzreiz ķeras pie kaut kādiem stipriem surogātiem - pie tautā tā sauktajām “krutkām”. Jo dzeršanas kaite tomēr pastāv, neatkarīgi no tā, kā mēs tagad nobalsosim. Es piedāvāju šādu alternatīvu!

Es tomēr aicinu jūs un visu “Jauno laiku”, kā arī citus deputātus balsot “par” šo priekšlikumu. Cīnīsimies pret alkoholismu drusku sistēmā, nevis tā - epizodiski. Šis likums daudz ko vēl neatrisina, un mans priekšlikums ir mēģinājums tomēr novilkt laipu starp šo likumu, tā piemērošanu, un dzīvi, kāda ir ārpus šīm sienām.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Kārlis Šadurskis. Otro reizi.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Urbanoviča kungs! Neviens jaunietis nesāk ar “krutku”, kas nopirkta “točkā”. Var būt, ka jūs jaunībā sākāt... Nezinu. Jaunieši sāk ar to, kas ir salds, garšīgs, un, nenoliedzami, ar to, kas ir vieglais alkohols. Jūs gribat alu padarīt par jaunatnes nakts dzīves sastāvdaļu. Es gribu, lai jaunatnes nakts dzīvē no pulksten desmitiem vakarā nebūtu alkohola. Jo agrāk jaunieši sāks lietot to, kas ir viegls un garšīgs, jo lielākas izredzes, ka viņi nodzersies un beigs ar jūsu pieminētajiem surogātiem. Vai tiešām šī ļoti vienkāršā loģika nav saprotama?

Sēdes vadītājs. Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Augsti godātais Šadurska kungs! Loģika patiešām ir saprotama, patiešām vienkārša. Pārāk vienkārša, lai būtu patiesa. Ziniet, klausoties jūsu uzstāšanos, es atcerējos pavisam nesenu pagātni. Es domāju, ka mēs visi to atceramies: kad Gorbačovs nāca pie varas, viņa pirmais lielais pasākums bija mēģinājumi aizliegt un ierobežot alkohola tirdzniecību. Faktiski, Šadurska kungs, jūs atkārtojat visus Gorbačova un Ļigačova argumentus. Bet atcerēsimies arī sekas! Vai tas patiešām palīdzēja samazināt alkoholismu? Tas patiešām pilnīgi atbilst jūsu darba stilam - vajag pavēlēt. “Mēs pavēlēsim, lai jaunieši naktī nedzertu alu!” Diez vai tas izdosies! Aizliegsim. Ja viņi gribēs, tad viņi dabūs - un dabūs patiešām nevis alu, bet daudz stiprākus dzērienus. Ziniet, nevajag zīmēt šādas vienkāršas shēmas, jo šādas shēmas nedarbojas! Mums tomēr ir jābūt praktiķiem. Runa nav par to, ka mēs atbalstām to nodzeršanos un tā tālāk (jūs visas tās šausmas te aprakstījāt, un jebkurš no mums var daudz ko pielikt vēl klāt). Lieta ir tā, ka šī piedāvātā metode nav efektīva, lai labotu to situāciju, un tieši par to mēs arī runājam.

Aicinu jūs neaizmirst pavisam nesenās vēstures mācībstundas! Nerīkosimies tā, kā rīkojās Gorbačovs!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamie kolēģi! Mani pārsteidz šī diskusija, it īpaši tāpēc, ka tā izskan no kreisā flanga puses. Jūsu aizstāvamie parasti dzer šņabi, alu dzer mazāk, ja nedzer pavisam. Taču nu jūs pēkšņi esat kļuvuši par alus aizstāvjiem un alus dzērāju aizstāvjiem. Tas mani pārsteidz. Tur kaut kas noteikti ir paslēpts. Vārdu sakot, jūs laikam lobējat attiecīgos alus brūvētājus. Tas ir viens jautājums.

Otrs. Jums vajadzētu saprast ļoti elementāru lietu. Vai nav vienalga, no kā paliek dulls - no šņabja vai no alus? Jaunieši tagad dzer alu vienkārši fantastiskos daudzumos. Nekad jaunatne nav tik drausmīgi dzērusi alu, vispār alu tikpat kā nav dzērusi, bet pašlaik... pašlaik liela daļa jauniešu bez alus pudeles neiziet ielās. Kompānijās alus plūst. Un jaunieši piedzeras no šā alus. Taču jūs mēģināt stāstīt, ka alus esot ārkārtīgi nekaitīgs, tikpat kā limonāde, un ka viss ir kārtībā. Tas ir vienkārši smieklīgi! Es domāju, ka tas, ko Šadurska kungs teica, ir absolūta taisnība. Viņš, bijušais izglītības un zinātnes ministrs, jau nu gan zina, kas notiek skolās, kas notiek ar jauniešiem. Un jums grūti likt kaut kādus precīzus argumentus pretī tam.

Tā ka nedrīkst tā rīkoties - lobēt alus brūvētājus, bet nodzirdīt jaunatni. Patiešām alus dzeršana jaunatnes vidū - tā ir vienkārši milzīga, stihiska nelaime. Ņemsim to vērā, cienījamie kolēģi!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Deputāts Strazdiņš. Lūdzu!

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Jautājums, dabīgi, ir ļoti diskutabls. Un katrai no pusēm, kas nav pietiekami kompetenta un nezina patieso informāciju, liekas, ka viņas uzskats ir vienīgais pareizais. Jo lielākā daļa sabiedrības jau dzer un katrs, kas dzer, meklē alkoholā prieku un nekad nedomā par tām sekām, kas pēc tam būs. Sevišķi raksturīgi tas ir jaunatnei.

Taču, lai zinātu, kas notiks nākotnē, vienmēr ļoti labi jāzina pagātne. Cileviča kungs pieminēja Gorbačova reformu. Cileviča kungs, atgriezīsimies pie patiesības, nevis pie subjektīvas šīs reformas analīzes! Es jums, visiem saviem kolēģiem, varu apgalvot, ka tajā laikā darbojās profilaktiski pieprasījuma samazināšanas virzienā, veidoja kustības pret alkohola lietošanu, paplašināja šo slimnieku ārstēšanas programmas. Latvijā tad bija 2000 narkoloģisko “gultu”. Tagad to knapi 300 ir palicis, un tikai piecas dienas ārstē, bez tam cilvēkiem jāmaksā pašiem par savu ārstēšanu. Tā ka nu tas viss ir sašaurināts līdz minimumam. Tagad beidzot, paldies Dievam, ir sākušās profilakses programmas jaunatnes vidū.

Otrais virziens bija nežēlīga cīņa pret likuma pārkāpējiem, pret tiem, kas pārkāpa izdotos pretalkohola likumus. Ļoti stingra cīņa bija pret visiem kandžas ražotājiem, pret tirgotājiem no tā saucamajām neoficiālajām tirdzniecības vietām. Sašaurināja alkohola tirdzniecības laiku. Atcerieties, - pārdeva no pulksten diviem dienā tikai dažas stundas, nevis līdz pulksten 22.00.

Un trešais virziens bija tas, ka tiešām ievērojami samazināja alkohola pārdošanas vietu skaitu. Un, kā jau es minēju, samazināja arī pārdošanas laiku.

Zinātniski ir pierādīts, ka alkohola patēriņu reāli ietekmē tikai divi faktori - pārdošanas laiks un alkoholisko dzērienu cena. Toreiz, kad es strādāju par pasniedzēju Medicīnas institūtā, man nebija neviena alkohola psihozes slimnieka, ko parādīt saviem studentiem. Tagad narkoloģiskajās iestādēs pārsvarā guļ cilvēki ar alkohola psihozēm. Liela daļa vispār neārstējas, daudzi ir nodzērušies līdz plānprātībai. Mēs tagad runājam par to, kurš dzēriens labāks, kurš sliktāks. Alkoholiķis vienmēr atradīs, ko iedzert. Taču mums svarīgi ir pašreiz ievērot Stokholmas deklarāciju, kas ir pieņemta pirms četriem gadiem un kas paredz jaunatnes aizsardzību pret alkoholisko dzērienu lietošanu. Visās tajās pasaules valstīs, kuras savulaik skāra narkomānija, vienu laiku aizrāvās ar narkomānijas apkarošanu un piemirsa to, ka pastāv otrs ļaunums - alkohols. Un daudzās valstīs sākās šī alus epidēmija un sākās vieglo alkoholisko kokteilīšu dzeršana meiteņu vidū. Tā ir tiešām sērga, un tā pieaug. Un cilvēkiem nakts stundās nav jādzer! Viņiem ir jāatpūšas. Un nav arī jābūt pieejamiem lētiem alkoholiskajiem dzērieniem, un tādi ir alus un mazalkoholiskie kokteiļi.

Tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu izdarīt šeit kaut kādas izmaiņas. Un vajadzētu arī paskatīties atpakaļ vēsturē un domāt par nākotni.

Paldies!

Sēdes vadītājs. Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi, tomēr izlasīsim likumu! Mēs šeit daudz dzirdējām par to, ka skolēni dzer alu, ka viņi var to nopirkt un ka viņi naktīs to var dzert, un tā tālāk. Izlasīsim likumu, lūdzu! Likumā ir skaidri pateikts, ka nedrīkst pārdot alkoholu tām personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Ja kāds veikals vai, teiksim, kāds kiosks pārdod šo alkoholu tādām personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tad šie pārdevēji ir likuma pārkāpēji, viņiem jāatņem licence un tātad viņi jāsoda. Šadurska kungs, šeit nav runa par skolēniem. Šeit ir runa par pilngadīgiem cilvēkiem.

Un otrs aspekts. Mēs runājām arī par to, ka, ja mēs aizliegsim pārdot alu, teiksim, pēc pulksten desmitiem, tas novedīšot pie labākiem rezultātiem, - jā, visi pārtraukšot dzeršanu, un tā tālāk. Bet, godātie kolēģi, naktī jebkurā nakts krogā var nopirkt alu. Šis likums un šā likuma redakcija to neaizliedz.

Lūdzu izlasīt likumu!

Sēdes vadītājs. Alberts Krūmiņš.

A.Krūmiņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Par alu. Tas, ko teica Juris Sokolovskis, ir taisnība. Taču šajās sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs nopērkam kvalitatīvu alu. Mani apbēdina - un es iesaku arī jums par to padomāt -, ka tagad faktiski par jauniešu atpūtas simbolu ir kļuvusi tā kretīniskā, riebīgā plastmasas alus pudele. Kur vien mēs, kā saka, pasākumos redzam jauniešus, viņi klīst ar šo nekvalitatīvo stiprināto alu plastmasas pudelēs. Faktiski es to uzskatu vispār par grēku - alu, šo tautas dzērienu, liet tajās plastmasas pudelēs. Mums vajadzētu darīt visu, lai šis simbols - jaunietis ar šo milzīgo alus pudeli no plastmasas - pazustu, kā saka, no Latvijas sabiedriskajiem pasākumiem.

Paldies par uzmanību. (Starpsaucieni: “Pareizi!”)

Sēdes vadītājs. Andrejs Naglis.

A.Naglis (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātais Prezidij! Godātie deputāti! Es domāju, ka mēs šodien ļoti daudz runājam par šo jautājumu - par alu. Mēs esam iepriekš jau nobalsojuši, ka alus ir alkoholiskais dzēriens. Un, man liekas, te nav jāšķiro - balzams vai šņabis, vai alus, vai vīns un tamlīdzīgi... Un šinī gadījumā visu cieņu arī priekšlikuma iesniedzējiem! Jāsaprot tas - arī iepriekšējie runātāji to teica -, ka no alus tiešām mūsu jaunieši, skolēni (jau tādā vecumā!) rod atkarību. Viņi sāk ar alu. Alus tiešām ir alkoholisks dzēriens, un par šo jautājumu, es domāju, vairs nebūtu ko runāt. Mums ir jāatbalsta komisijas priekšlikums, komisijas lēmums. Izbeigsim to ilgo runāšanu! Protams, katram ir savi uzskati. Man, kā jau atturībniekam, ir skaidrs tas, ka neviens alkoholiskais dzēriens nevienu nav novedis pie labākas dzīves.

Un ar nožēlu jāteic, ka mēs varbūt it kā daudz ko saprotam, bet vienkārši muļķus tēlojam.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis. Godājamie kolēģi! Neaizmirsīsim, ka viens no šā likuma mērķiem - es pat gribētu teikt, ka viens no galvenajiem mērķiem, - tomēr ir samazināt alkohola apriti. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tā galvenā riska grupa ir jaunieši. Mēs, strādājot komisijā, daudzkārt uzklausījām gan Veselības ministrijas, gan Iekšlietu ministrijas, gan daudzu citu speciālistu viedokļus. Šie lēmumi ir argumentēti. Tāpēc komisija nolēma neatbalstīt 24.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 24. - deputāta Urbanoviča priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 61, atturas - 1. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Dz.Zaķis. 25. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 25.priekšlikumu. Andris Tolmačovs. Lūdzu!

A.Tolmačovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie deputāti! Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka man liekas, ka tāds priekšlikums ir galvenais ļaunums šim likumam. Es gribu jums izskaidrot, kas notiks pēc 1.maija, kad stāsies spēkā šis likums. Pēc 1.maija taisīs ciet visas vasaras kafejnīcas, kuras tirgo alu un kurām nav blakus stacionāras kafejnīcas, tāpēc ka tagad mēs, izsvītrodami šo likuma normu, neļausim tirgot alu kioskos, novietnēs un telpās, kurās nav tirdzniecības zāles vai tā ir mazāka par 20 kvadrātmetriem. Vai tas ir likuma mērķis? Tas ir tā galvenais trūkums. Tas būs trieciens mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Tagad ir ieguldīti milzīgi līdzekļi, lai iepirktu visas tās novietnes, ir noslēgti līgumi par zemes nomu gan Rīgā, gan citās pašvaldībās, gan pludmalēs... Kas notiks 1.maijā? Pusi no kafejnīcām Līvu laukumā, Doma laukumā taisīs ciet. Vairs nebūs kafejnīcu arī Jūrmalā, pludmalē. Vai tas ir likuma mērķis? Es kaut ko nesaprotu. Galvenais likuma mērķis ir novērst vai samazināt alkohola patēriņu, iznīcināt vietējos uzņēmējus. Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Lūdzu zvanu! Balsosim par 25. - atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - 15, atturas - 2. Priekšlikums pieņemts.

Dz.Zaķis. 26. - deputāta Strazdiņa priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Deputāts Strazdiņš. Lūdzu! (No zāles dep. L.Ozoliņš: “Ļoti labs priekšlikums! Kas te notiek? Ko lobē?”)

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Jau iepriekšējā lasījumā es runāju par šo pašvaldību problēmu. Pašvaldības ir vienmēr stāvējušas tuvāk saviem iedzīvotājiem, nekā to spēj darīt valdība un valdības institūcijas. Pašvaldības ātrāk redz visas problēmas, kas notiek ar viņu iedzīvotājiem. Pašvaldības arī visvairāk maksā par pārmērīgas alkohola lietošanas izraisītajām sekām - par kautiņiem, par zādzībām, par pārdzeršanos, par visu to, ko sēj dzērāji katrā alkohola pārdošanas vietā, dzeršanas vietā. To visvairāk redz gan blakus esošie iedzīvotāji, gan tur tuvumā dzīvojošie cilvēki, bet to neredz akcizēto preču licenču izsniedzēji, jo viņi atrodas tālu no šīm apdzīvotajām vietām un viņi nevar kontrolēt.

Taču ir vēl arī otra lieta. Ja alkoholisko dzērienu pārdevējs vai tirgotājs ir saņēmis šo licenci, viņu aizstāv uzņēmējdarbības likumi, kas liedz pašvaldībām iejaukties uzņēmējdarbībā. Un tad rodas problēmas, nāk sūdzības uz pašvaldībām - raksta gan uz Rīgas Domi, gan uz citām domēm. Iedzīvotāji ir sašutuši, ka visapkārt ir nekārtības - piedodiet, arī visas tās, ko it sevišķi alus dzeršana izraisa. Bieži vien tur nav tualetes. Rodas visādas problēmas. Tas pats nelaimīgais Līvu laukums... Kāds tas bija ar visām šīm mazajām tā saucamajām alus izliešanas vietām! Kāds tas laukums izskatījās! Kā tas smirdēja! Tas radīja ļoti negatīvu reakciju no iedzīvotāju puses. Bet pašvaldības viņiem nespēja palīdzēt. Bija jāsūta virsū sanitārās inspekcijas vai kaut vai ugunsdzēsības inspekcijas. Tās vēl varēja apturēt šo tirgošanos ar alkoholiskajiem dzērieniem. Bet pašvaldība nevar izdarīt neko. Ja tagad, vispār apejot pašvaldības, izsniegs atļaujas tirgot alkoholiskos dzērienus pilnīgi nepieņemamās vietās, tas ir, tādās vietās, kuras pašvaldības gribēja paturēt tīras no alkoholiskajiem dzērieniem, tagad pašvaldībām tas nebūs iespējams. Mēs varam pieņemt likumu tādā redakcijā, kādā komisija to ir atbalstījusi, un tad pār mums gāzīsies sūdzību straume, un pirmā cietīs ministrija, kas atbild par pašvaldībām. Mums atkal būs jāver vaļā likums, un mēs būsim spiesti savu brāķi labot. Ir jādod pašvaldībām tiesības ierosināt licenču atņemšanu pat tur, kur pašvaldības būs jau kļūdījušās, izsniegdamas šīs atļaujas tādiem cilvēkiem, kas nepilnīgi ievēro likumus, - tādiem, kas pārdod alkoholiskos dzērienus nepilngadīgajiem, pārdod alkoholiskos dzērienus cilvēkiem, kuri ir pārdzērušies, kuri rada nekārtības ap šo pārdošanas vietu.

Tā ka neizdarīsim kļūdas, lūdzu! Es ļoti lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un atbalstīt valsts pašvaldības.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Andris Bērziņš.

 

A.Bērziņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Kolēģi, es gribētu atbalstīt Jāņa Strazdiņa priekšlikumu. Jāņem vērā, ka šajā zālē atrodas cilvēki, kuri ir strādājuši ļoti lielos amatos pašvaldībās - gan pašā lielākajā pilsētā Rīgā, gan Daugavpilī -, daudzi ir bijuši pašvaldību deputāti un ļoti labi zina to, ka tieši pašvaldība ir tā, kas var noteikt to pirmo momentu - atļaut vai neatļaut alkohola tirdzniecību, atņemt vai neatņemt licenci. Man gribētos atsaukt jums atmiņā dažas lietas - proti, to, ka mēs esam no šīs tribīnes jau diskutējuši par to, ka, ziniet, nekā nevar darīt tāpēc, ka pašvaldībām nav tādu tiesību - atņemt vēl licenci. Protams, viens otrs var man aizrādīt un teikt, ka šis moments ir zināmā mērā norādīts arī Pašvaldību likumā. Taču, ja mēs otro reizi to skaidri formulētu un ierakstītu iekšā arī Alkohola aprites likumā šādus divus punktus, kuros ir skaidri parādīts, kādā veidā notiek šo licenču izsniegšana un ka pašvaldība ir tiesīga licenci atņemt, - tas tikai disciplinētu. Neko sliktu nenodarītu tas, ka šādi divi punkti tiktu te ierakstīti iekšā.

Otrām kārtām. Šis punkts ir galvenokārt par izbraukuma tirdzniecību. Taču es neesmu dzirdējis, ka būtu kādam atņemta licence par to, ka viņš ir paredzējis izbraukuma tirdzniecībā pārdot bulciņas, bet pārdod tur stipros alkoholiskos dzērienus. Izbraukuma tirdzniecības vietas - tās ir vietas, kur ļoti bieži notiek, teiksim, šādi pārkāpumi. Tās nav stacionāras vietas: atbrauc, aizbrauc - un neviens nekā neredz.

Un, ja pašvaldības teritorijā notiek šādi pasākumi, kuros notiek šī tirdzniecība, un ja pašvaldība ir tiesīga atņemt šo licenci, tad, es domāju, tas tikai disciplinēs. Un tāpēc man ļoti gribētos, lai kolēģi deputāti - it sevišķi tie cilvēki, kas ir strādājuši pašvaldībās, - saprastu, ka tā ir pašvaldības funkcija un ka tie divi punkti neko sliktu nenodarīs. Un nevajadzētu šinī gadījumā atsaukties tikai uz Pašvaldību likumu.

Es ierosinu atbalstīt šo punktu. Tas tikai pastiprinās likumu un neko sliktu nenodarīs.

Paldies par uzmanību, kolēģi!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu!

Dz.Zaķis. Komisija, spriežot par šo jautājumu, faktiski balstījās uz tiem pašiem argumentiem, kuri nupat jau izskanēja, ka citos likumdošanas aktos šīs normas jau ir paredzētas. Lai lieki nesarežģītu likumu, tad šeit tās nevajadzētu dublēt. Un tāpēc komisija nolēma neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 26. - deputāta Strazdiņa priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - 38, atturas - 8. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

 

 

Dz.Zaķis. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 29. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 30. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 31. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 32. - deputāta Nagļa priekšlikums. Ir atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 32.priekšlikumu. Anna Seile.

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Es gribu pievērst jūsu uzmanību visiem priekšlikumiem, sākot ar 32. un beidzot ar 35., kuri visi attiecas uz alkohola reklāmu. Un es gribu teikt, ka, pēc manas izpratnes, vajadzētu atbalstīt Andreja Nagļa priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas daļēji saglabā jau spēkā esošo normu, ka reklāmā ir aizliegts mudināt uz alkohola patērēšanu, kā arī ir aizliegts negatīvi atspoguļot atturību.

Pēdējā, 35.priekšlikumā, ko ir sagatavojusi Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, reklāmās vienīgi ir aizliegts negatīvi atspoguļot atturību alkohola lietošanā, tas ir, ir aizliegts izsmiet nedzērājus, bet mudināt uz alkohola patērēšanu var. Taisnības labad ir jāsaka, ka arī latviešu tautasdziesmās jau ir mudināts uz alkohola patērēšanu, piemēram: “Dzer, dzer, brālīti, dzer!”, taču es neiesaku šos vārdus izmantot alkohola reklāmai. Ja mēs nobalsotu “par” deputāta Nagļa priekšlikumu, tad varētu izmantot tās pārējās rindiņas, piemēram: “Alus ir labs, iedzert nav grūt’, tik dzērājam nevajag pļēguram būt!” Es brīnos, kāpēc šāda reklāma nekad vēl nav tikusi izmantota.

Tāpēc es aicinu atbalstīt 32. - Nagļa kunga priekšlikumu, kas nepieļaus mudināt uz alkohola lielu patēriņu.

 

 

 

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu zvanu! Balsosim par 32. - deputāta Nagļa priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 50, atturas - 1. Priekšlikums noraidīts.

Dz.Zaķis. 33. - deputāta Jaundžeikara un deputāta Tolmačova priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts 35.priekšlikumā. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par 33. - deputāta Jaundžeikara un deputāta Tolmačova priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - 35, atturas - 3. Priekšlikums guvis atbalstu.

Dz.Zaķis. 34. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts 35.priekšlikumā. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu par 34.priekšlikumu. Lūdzu zvanu!... Ir balsojams! Ja deputāti pieprasa, es lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu balsošanas režīmu! Pašlaik tiek balsots 34.priekšlikums. Lūdzu, balsosim!

Dz.Zaķis. Kolēģi, es atvainojos! Ja 33.priekšlikums ir pieņemts, tad redakcija...

Sēdes vadītājs. Šobrīd notiek balsošana. 33.priekšlikums ir atbalstīts. Šobrīd mēs pēc deputātu pieprasījuma balsojam par 34.priekšlikumu. Šāda balsošanas iespēja ir. Lūdzu vēlreiz balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 1, pret - 60, atturas - 16. Priekšlikums nav guvis atbalstu. Tālāk, lūdzu!

Dz.Zaķis. Līdz ar to, kolēģi, 35.priekšlikums vairs nav balsojams, jo 11.panta 6.punkts tiks atspoguļots 33.priekšlikuma redakcijā, un tas ir nobalsots pozitīvi.

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu Krišjānim Kariņam.

A.K.Kariņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Man ir jautājums šeit par procedūru. Mēs, Saeima, esam nobalsojuši par 33.priekšlikumu, tātad mums, Saeimai, jau ir 6.punkta redakcija. 34. un 35.priekšlikums piedāvā alternatīvu 6.punkta redakciju, bet mēs to jau esam nobalsojuši. Tātad mēs nevaram vēlreiz balsot par to, ko jau esam nobalsojuši. Manuprāt, 34. un 35.priekšlikums vairs nav balsojami, arī tad ne, ja mēs to pieprasām.

 

 

Sēdes vadītājs. Vai 35.priekšlikumu kāds kategoriski pieprasa balsot? Lūdzu zvanu! Balsosim par 35. - atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - 34, atturas - 11. Priekšlikums nav guvis atbalstu. Tālāk, lūdzu!

Dz.Zaķis. 36. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 37. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu... Lūdzu zvanu! Balsosim par 37. - deputāta Tolmačova priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 64, atturas - 4. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Dz.Zaķis. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 39. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 40. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 41. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 42. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 43. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 44. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Zaķis. 45. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Zaķis. 46. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu... (Starpsauciens: “Balsot!”) Lūdzu zvanu! Balsosim par 46. - deputāta Tolmačova priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 13, pret - 64, atturas - 3. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Dz.Zaķis. Un visbeidzot 47. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Alkoholisko dzērienu aprites likums” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 14, atturas - 4. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”. Trešais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Grozījumi Darba likumā ir sagatavoti. Uz trešo lasījumu ir iesniegti 16 priekšlikumi.

1.priekšlikumu ir iesniegusi labklājības ministre Staķes kundze. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 2. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 3.priekšlikumu ir sagatavojusi labklājības ministre Staķes kundze, tas ir daļēji atbalstīts un iestrādāts 4. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Stalidzāne. 5. - labklājības ministres Staķes kundzes priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

 

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 7. - labklājības ministres Staķes kundzes sagatavots priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 8. - labklājības ministres Staķes kundzes sagatavots priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 9. - labklājības ministres Staķes kundzes sagatavots priekšlikums. Komisija priekšlikumu nav atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 9. - labklājības ministres Staķes priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 39, pret - 31, atturas - 4. Priekšlikums guvis atbalstu.

J.Stalidzāne. 10. - Juridiskā biroja sagatavots priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Stalidzāne. 11. - labklājības ministres Staķes kundzes priekšlikums. Tas daļēji ir atbalstīts un iestrādāts Sociālo un darba lietu komisijas 12.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 13. - labklājības ministres Staķes kundzes priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Stalidzāne. 14. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 15. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Stalidzāne. 16. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Stalidzāne. Komisija ir nolēmusi likumprojektu pieņemt trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Darba likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Pirms turpinām izskatīt likumprojektu, daru jums zināmu, ka ir saņemts desmit deputātu iesniegums ar lūgumu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai ir iebildumi? (Starpsaucieni: “Nav!”) Iebildumu nav.

Izskatīsim likumprojektu “Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.panta 2.punkta “c” apakšpunktu”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamais priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Likumprojekta otrajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti, tāpēc lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - 1, neviens neatturas. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu, gatavojot to otrajam lasījumam. Priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - nav, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961.gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Par minēto likumprojektu ir saņemts viens priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums. Ārlietu komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

S.Ķikuste. Lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija savā sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un atbalstījusi tā virzīšanu uz izskatīšanu Saeimā pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

M.Segliņš. 28.aprīlis.

Sēdes vadītājs. 28.aprīlis. Nav iebildumu. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija ir izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu un nolēmusi to atbalstīt un virzīt uz izskatīšanu Saeimā pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Ir saņemts desmit deputātu iesniegums ar lūgumu noteikt šo likumprojektu par steidzamu.

Viens var runāt “par”, viens - “pret”. Runāt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 37, atturas - 3. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 6, atturas - 32. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu!

M.Segliņš. 27.aprīlis.

Sēdes vadītājs. Un izskatīšana?

M.Segliņš. 29.aprīļa sēdē.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Likums “Par zinātnisko darbību””. Pirmais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais Straumes kungs! Cienījamie kolēģi! Lai ievērotu Komerclikuma spēkā stāšanās likumā un Valsts pārvaldes likumā noteikto, mums ir jāpieņem arī izmaiņas likumā “Par zinātnisko darbību”.

Likumprojekts paredz, ka valsts zinātniskie institūti var tikt veidoti gan kā valsts aģentūras, gan arī kā komercsabiedrības. Likumprojekts paredz zinātnisko institūtu izveidošanas, darbības, pārvaldes, uzraudzības un finansēšanas nosacījumus.

Likumprojekts paredz arī nodrošināt zinātniskās institūcijas ar bāzes finansējumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un paredz likvidēt līdzšinējo valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu sistēmu tās neefektīvās darbības dēļ. Likumprojekts uzdod nozaru ministrijām īstenot šādus pētījumus konkursa kārtībā savu budžetu ietvaros.

Komisija, pirms mēs iesniedzām šo likumprojektu Saeimā, ļoti nopietni izskatīja šo jautājumu. Komisijas sēdē piedalījās gan augstskolu pārstāvji, gan Zinātņu Akadēmijas pārstāvji, gan Augstākās izglītības padomes vadība. Mēs vienojāmies arī par to, ka, turpmāk strādājot pie šā likumprojekta, tajā tiks acīmredzot ieviestas atsevišķas izmaiņas. Piemēram, nepieciešams likumā nostiprināt Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kā Latvijas zinātņu sistēmas tradicionālas sastāvdaļas statusu un arī citas lietas.

Aicinu kolēģus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un balsot “par”.

Sēdes vadītājs. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Likums “Par zinātnisko darbību”” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

Dz.Ābiķis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 9.maijs.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Paldies.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgo atbalstu!

Sēdes vadītājs. Izskatīsim likumprojektu “Sabiedriskā labuma organizāciju likums”. Otrais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Viesturs Šiliņš.

V.Šiliņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātais Straumes kungs! Godātie Saeimas deputāti! Izskatīsim likumprojektu “Sabiedriskā labuma organizāciju likums” (reģistrācijas numurs 82). Likumprojekts ir sagatavots otrajam lasījumam.

Gribu uzreiz atzīmēt, ka, likumprojektu gatavojot otrajam lasījumam, ir mainīta likumprojekta struktūra.

1.priekšlikums - redakcionāls priekšlikums. Tas ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 2. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 3. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 4. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 5. un 6. - daļēji ietverti 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.Šiliņš. 7. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 8. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 9. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 10. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 11. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

V.Šiliņš. 12. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 13. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 14. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

V.Šiliņš. 16. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 17. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 18. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 19. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 20. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 21. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 22. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. 23. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 24. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Šiliņš. 25. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Šiliņš. Un 26.priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret - nav, atturas - 7. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?

V.Šiliņš. 6.maijs.

Sēdes vadītājs. 6.maijs. Paldies.

Nākamais izskatāmais likumprojekts - “Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Apvienoto spēku virspavēlniecības štāba transformācijas komandiera saprašanās memorandu par mācībām “Cooperative Nugget 2004”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu. Minētais saprašanās memorands nosaka mācībās iesaistīto dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī definē visas svarīgākās jomas - jurisdikciju, uzņemošās valsts atbalstu, Apvienoto Eiropas spēku virspavēlniecības štāba un sūtītājvalstu pienākumus, prasību izskatīšanas kārtību, finanšu nosacījumus un citus noteikumus.

Lūdzu deputātus atbalstīt minētā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 2, neviens neatturas. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Ķikuste. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 28.aprīlis.

Sēdes vadītājs. Paldies. Deputāti piekrīt.

Nākamais likumprojekts - “Grozījums likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Skatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”” (dokumenta nr.754) pirmajā lasījumā.

Komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 4. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

G.Bērziņš. Likumprojekts paredz precizēt jaunā likuma stāšanos spēkā, jo līdz šim par automašīnām maksāja akcīzes nodokli, bet ar 1.maiju - vieglo automobiļu un motociklu nodokli. Summas nemainās ne par santīmu, bet absolūti mainās iekasēšanas kārtība. Iepriekš nodoklis bija jāmaksā uz robežas, turpretī šobrīd - reģistrējot automobili.

Ir radusies vajadzība likumprojektā atrunāt likuma stāšanos spēkā, ja nodoklis ir samaksāts atbilstoši akcīzes nodokļa likumam, kas var būt saistīts ar vairākiem simtiem gadījumu, ja šie automobiļi ir ievesti pirms 1.maija, lai tas pats nodoklis nebūtu jāmaksā tādā pašā apmērā dubulti, otrreiz, mašīnu reģistrējot.

Tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Debatēt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš un otrā lasījuma laiks?

G.Bērziņš. Komisijas vārdā lūdzu izskatīt to šobrīd arī otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Tātad neviens iebildumus neceļ. (Starpsauciens: “Iebildumu nav!”) Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm!

Saeimas sekretāra biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

Kamēr tiek gatavoti rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Strēlim. Lūdzu!

K.Strēlis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie deputāti basketbolisti! Lūdzu pastiprināti sākt gatavoties pirmajai spēlei Eiropas Savienības sastāvā, kas 6.maijā pulksten 16.30 notiks Valsts tehnikuma sporta zālē Valdemāra ielā 1-c. Mums jāaizstāv Saeimas gods, jārāda paraugs jaunatnei revanša spēlēs par basketbola senioru kluba dāvāto ceļojošo kausu, kura izcīņā pagājušajā gadā mēs ar vienu punktu zaudējām. Lūdzu frakciju sporta vadītājus pēc iespējas ātrāk iesniegt man kandidātu sarakstus komandu sastāva apzināšanai. Treniņu laiki: otrdienās - Policijas akadēmijā un ceturtdienās - Valsts tehnikumā pulksten 16.30. Ceru uz jūsu atsaucību.

Paldies!

Sēdes vadītājs. Vārds deputātei Stalidzānei.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Pulksten 14.30 Sociālo un darba lietu komisijas telpās notiks komisijas sēde. Komisijas locekļiem būtu vēlams ierasties!

Sēdes vadītājs. Vārds deputātam Strazdiņam.

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie Mandātu un iesniegumu komisijas locekļi! Lūdzu sapulcēties Mandātu un iesniegumu komisijas telpās pulksten 12.45.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam Pabrika kungam!

A.Pabriks (Tautas partijas frakcija).

Ārlietu komisija! Lūdzu sapulcēties komisijas telpās!

Sēdes vadītājs. Vārds Aleksandram Bartaševičam. Lūdzu!

 

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Godājamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Vilnis Edvīns Bresis, Augusts Brigmanis, Silva Golde, Aleksandrs Kiršteins, Paulis Kļaviņš, Liene Liepiņa, Andrejs Naglis, Vitālijs Orlovs, Raimonds Pauls, Jakovs Pliners, Jānis Reirs, Einars Repše, Artis Pabriks, Staņislavs Šķesters, Inese Šlesere un Ingrīda Ūdre. Paldies!

Sēdes vadītājs. Paldies! Sēde ir slēgta.

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas pavasara sesijas 1.sēde

2004.gada 22.aprīlī

Itālijas Republikas prezidenta Karlo Adzeljo Čampi uzruna
Par darba kārtību
Par likumprojektu “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu”
(2466. un 2466.a dok., reģ. nr.751)
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli””
(2476. un 2476.a dok., reģ. nr.754)
Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”
(2477. un 2477.a dok., reģ. nr.755)
Par likumprojektu “Grozījums Kredītiestāžu likumā”
(2478. un 2478.a dok., reģ. nr.756)
Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”
(2479. un 2479.a dok., reģ. nr.757)
Par likumprojektu “Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu”
(2486. un 2486.a dok., reģ. nr.758)
Par likumprojektu “Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu”
(2487. un 2487.a dok., reģ. nr.759)
Par likumprojektu “Grozījumi Patvēruma likumā”
(2488. un 2488.a dok., reģ. nr.760)
Par likumprojektu “Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums”
(2498. un 2498.a dok., reģ. nr.761)
Par likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā”
(2501. un 2501.a dok., reģ. nr.762)
Lēmuma projekts “Par pārstāvju iecelšanu Eiropas Parlamentā”
(2504. dok., reģ. nr.419)
Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu pieprasījumu Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministram Jurim Radzevičam par nostāju attiecībā uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu (Pieprasījums noraidīts)
(2411. un 2411.a dok.)

Ziņo

- dep. A.Brigmanis

Debates

- dep. K.Šadurskis
- dep. E.Repše
- dep. Dz.Ābiķis
- dep. E.Repše
Likumprojekts “Grozījumi Robežsardzes likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2183. un 2183.b dok., reģ. nr.701)

Ziņo

- dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts “Grozījumi Autortiesību likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2197. un 2197.b dok., reģ. nr.715)

Ziņo

- dep. E.Jaunups

Debates

- dep. Dz.Ābiķis
- dep. V.Agešins
Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2194. un 2194.b dok., reģ. nr.712)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai” (2.lasījums) (Steidzams)
(2196. un 2196.b dok., reģ. nr.714)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2180. un 2180.b dok., reģ. nr.698)

Ziņo

- dep. J.Dalbiņš

Debates

- dep. I.Solovjovs
- dep. V.Buzajevs
Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2185. un 2185.b dok., reģ. nr.703)

Ziņo

- dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2200. un 2200.b dok., reģ. nr.718)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne
Likumprojekts “Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)” (2.lasījums) (Steidzams)
(2165. un 2165.b dok., reģ. nr.690)

Ziņo

- dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Grozījumi Reklāmas likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2202. un 2202.b dok., reģ. nr.720)

Ziņo

- dep. I.Druviete
Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2373. un 2373.b dok., reģ. nr.735)

Ziņo

- dep. K.Peters
Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2417. un 2417.b dok., reģ. nr.743)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko

Debates

- dep. A.Aleksejevs
Par Saeimas deputātu jautājumu izglītības un zinātnes ministram J.Radzevičam par izglītības un zinātnes ministra rīcību, lai novērstu nelikumīgas studijas maksas pieprasīšanu un krievu mācību valodas atjaunošanu valsts dibinātās augstākās izglītības iestādēs
Par Saeimas deputātu jautājumu iekšlietu ministram Ē.Jēkabsonam par interviju “Latvijas Avīzei”
Paziņojumi
- dep. A.Pētersons
- dep. Gundars Bērziņš
- dep. A.Rugāte
- dep. J.Strazdiņš
- dep. Dz.Jaundžeikars
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs
Jaunzēlandes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāja Džonatana Hanta uzruna
Likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” izskatīšanas turpinājums

Debašu turpinājums

- dep. J.Sokolovskis
- dep. B.Cilevičs
- dep. V.Buzajevs
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”” (2.lasījums) (Steidzams)
(2462. un 2462.b dok., reģ. nr.750)

Ziņo

- dep. Gundars Bērziņš

Debates

- dep. V.Buzajevs
- dep. J.Pliners
Par darba kārtību
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (3.lasījums)
(2470. dok., reģ. nr.477)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (3.lasījums)
(2485. dok., reģ. nr.562)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” (3.lasījums)
(2490. dok., reģ. nr.634)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (3.lasījums)
(2496. dok., reģ. nr.526)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Alkoholisko dzērienu aprites likums” (3.lasījums)
(2497. dok., reģ. nr.646)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Debates

- dep. V.Agešins
- dep. K.Šadurskis
- dep. V.Buzajevs
- dep. V.Agešins
- dep. J.Urbanovičs
- dep. K.Šadurskis
- dep. B.Cilevičs
- dep. P.Tabūns
- dep. J.Strazdiņš
- dep. J.Sokolovskis
- dep. A.Krūmiņš
- dep. A.Naglis
- dep. A.Tolmačovs
- dep. J.Strazdiņš
- dep. A.Bērziņš
- dep. A.Seile

Par procedūru

- dep. A.K.Kariņš
Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” (3.lasījums)
(2500. dok., reģ. nr.522)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne
Likumprojekts “Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta “c” apakšpunktu” (2.lasījums)
(2078. un 2491. dok., reģ. nr.666)

Ziņo

- dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” (2.lasījums)
(2035. un 2492. dok., reģ. nr.652)

Ziņo

- dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961.gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem” (2.lasījums)
(2019. un 2493. dok., reģ. nr.647)

Ziņo

- dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums)
(2039. un 2468. dok., reģ. nr.656)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(2372. un 2469. dok., reģ. nr.734)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Likums “Par zinātnisko darbību”” (1.lasījums)
(2201. un 2471. dok., reģ. nr.719)

Ziņo

- dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Sabiedriskā labuma organizāciju likums” (2.lasījums)
(172. un 2475. dok., reģ. nr.82)
(7.Saeimas likumprojekta reģ. nr.1415)

Ziņo

- dep. V.Šiliņš
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Apvienoto spēku virspavēlniecības štāba transformācijas komandiera saprašanās memorandu par mācībām “Cooperative Nugget 2004”” (1.lasījums)
(2174. un 2489. dok., reģ. nr.693)

Ziņo

- dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”” (1.lasījums) (Steidzams)
(2526. dok., reģ. nr.754)

Ziņo

- dep. Gundars Bērziņš
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”” (2.lasījums) (Steidzams)
(2526. dok., reģ. nr.754)

Ziņo

- dep. Gundars Bērziņš
Paziņojumi
- dep. K.Strēlis
- dep. J.Stalidzāne
- dep. J.Strazdiņš
- dep. A.Pabriks
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Balsojumi

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministram par nostāju attiecībā uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un augstākās izglītības kvalifikācijas nodrošināšanu
Datums: 22.04.2004. 09:41:26 bal002
Balsošanas motīvs: Par pieprasījumu ar dok. nr.2411

Grozījumi Robežsardzes likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 09:42:54 bal003
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi Robežsardzes likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 09:43:38 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2183B pieņemšanu 2.lasījumā

Grtozījumi Autortiesību likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 09:48:06 bal005
Balsošanas motīvs: Par 14.priekšlikumu

Grozījumi Autortiesību likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 09:54:48 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2197B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Komreclikumā (reģ. nr.712) (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 09:59:56 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2194B pieņemšanu 2.lasījumā

Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:01:24 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2196B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Apsardzes darbības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:08:04 bal009
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Apsardzes darbības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:08:36 bal010
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi Apsardzes darbības likumā
Datums: 22.04.2004. 10:09:04 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2180B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Ieroču aprites likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:10:24 bal012
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Grozījumi Ieroču aprites likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:11:42 bal013
Balsošanas motīvs: Par 16.priekšlikumu

Grozījumi Ieroču aprites likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:12:12 bal014
Balsošanas motīvs: Par 18.priekšlikumu

Grozījumi Ieroču aprites likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:13:04 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2185B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:16:02 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2200B pieņemšanu 2.lasījumā

"Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā ( Neapoles II Konvencija)" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:17:40 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2165C pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Reklāmas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:19:24 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.2202B pieņemšanu 2. lasījumā

Grozījumi Konkurences likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:16:02 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2373B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Imigrācijas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 10:27:38 bal020
Balsošanas motīvs: Par 14.priekšlikumu

Grozījumi Imigrācijas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:11:58 bal021
Balsošanas motīvs: Par 16.priekšlikumu

Grozījumi Imigrācijas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:14:18 bal022
Balsošanas motīvs: Par 17.priekšlikumu

Grozījumi Imigrācijas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:18:36 bal023
Balsošanas motīvs: Par 21.priekšlikumu

Grozījumi Imigrācijas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:19:50 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2417B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:24:52 bal025
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:25:24 bal026
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:30:12 bal027
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 22.04.2004. 11:30:50 bal028
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2462B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījnumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā reģ. nr.477) (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 11:32:16 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2470 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 11:33:08 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2485 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā
Datums: 22.04.2004. 11:34:58 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2490 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.526) (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 11:35:56 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2496 pieņemšanu 3.lasījumā

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 11:38:06 bal033
Balsošanas motīvs: Par 18.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:03:10 bal034
Balsošanas motīvs: Par 24.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:05:36 bal035
Balsošanas motīvs: Par 25.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:12:22 bal036
Balsošanas motīvs: Par 26.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:15:14 bal037
Balsošanas motīvs: Par 32.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:15:42 bal038
Balsošanas motīvs: Par 33.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:17:10 bal040
Balsošanas motīvs: Par 34.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:18:28 bal041
Balsošanas motīvs: Par 35.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:19:02 bal042
Balsošanas motīvs: Par 37.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:20:00 bal043
Balsošanas motīvs: Par 46.priekšlikumu

Alkoholisko dzērienu aprites likums (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:20:30 bal044
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2497A pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Darba likumā (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:22:12 bal045
Balsošanas motīvs: Par 9.priekšlikumu

Grozījumi Darba likumā (3.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:23:22 bal046
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2500 pieņemšanu 3.lasījumā

"Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai ES dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par ES K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu (2.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:24:28 bal047
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2491 pieņemšanu 2.lasījumā

"Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību" (2.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:25:10 bal048
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2492 pieņemšanu 2.lasījumā

"Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961.gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem"
Datums: 22.04.2004. 12:25:58 bal049
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2493 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.656) (1.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:26:36 bal050
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2039 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā
Datums: 22.04.2004. 12:27:44 bal051
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2372 steidzamību

Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (1.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:28:06 bal052
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2372 pieņemšanu 1.lasījumā

Likums "Par zinātnisklo darbību" (1.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:30:52 bal053
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2201 pieņemšanu 1.lasījumā

Sabiedriskā labuma organizāciju likums (2.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:33:34 bal054
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2475 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Apvienoto spēku virspavēlniecības štāba transformācijas komandiera saprašanās memorandu par mācībām " Cooperative Nugget 2004"" (1.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:34:54 bal055
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2174 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (1.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:35:50 bal056
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2476 steidzamību

Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (1.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:36:56 bal057
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2476 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (1.lasījums)
Datums: 22.04.2004. 12:37:28 bal058
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2476 pieņemšanu 2.lasījumā

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi