Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas otrā (ārkārtas) sēde

2002.gada 7.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Labrīt, cienījamie kolēģi! Sāksim Saeimas ārkārtas sēdi.

Lūdzu reģistrācijas režīmu, un vispirms reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm.

Šodien darba kārtībā ir viens jautājums... Ā, rezultātu… piedodiet! Es atvainojos! Lūdzu rezultātu! Ir reģistrējušies 95 deputāti.

Tātad šodien darba kārtībā ir viens jautājums - Saeimas lēmuma projekts “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam”.

Vārds Ministru prezidenta amata kandidātam Repšes kungam. Lūdzu!

E.Repše (Ministru prezidenta amata kandidāts).

Godātā Saeima!

Godātā Latvijas tauta!

Veidojot šo Ministru kabinetu, par mērķi stādām ilglaicīgu, stabilu un tautas interesēs strādājošu valdību. Tādu valdību, kas strādās vismaz līdz nākamajām vēlēšanām.

Par jaunveidojamās valdības pirmo uzdevumu uzskatām godīguma, atklātības un profesionalitātes principu nodrošināšanu visā valsts pārvaldes sistēmā.

Sāksim paši ar sevi.

Pirmām kārtām nodrošināsim valdības un visas valsts pārvaldes attieksmes maiņu pret saviem pienākumiem. Atcerēsimies, ka esam tikai par nodokļu maksātāju naudu algoti valsts darbinieki, kuru pirmais un galvenais uzdevums ir kalpot savai tautai. Tikai vienojot kopīgā radošā darbā visus valsts dienestā strādājošos, mēs varēsim īsā laikā panākt būtisku tautas dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tikai tā mēs varēsim novērst plaisu, kas izveidojusies starp varu un sabiedrību. Tikai tā mēs panāksim valsts administratīvo spēju uzlabošanu.

Tikai tad, ja spēsim panākt attieksmes maiņu paši pret saviem pienākumiem, būs kāda jēga arī sen daudzinātajai un sen gaidītajai korupcijas apkarošanai. Cīņai ar korupciju būs reāla jēga tikai tad, ja uzdrīkstēsimies ķerties klāt arī tai, kas sastopama augstākajos atbildības līmeņos. Bez tā būs pilnīgi neiespējami uzrādīt reālus un taustāmus rezultātus cīņā pret korupciju. Tikai no korupcijas brīva valdība spēs reāli cīnīties ar tautsaimniecības attīstību bremzējošo kontrabandu, ar valsts budžetu apdraudošo nodokļu nemaksāšanu un ar valsts attīstību kavējošo valsts izzagšanu.

Jaunveidojamās valdības tūlītējas uzmanības lokā nonāks arī tiesībsargājošās sistēmas reforma, skarot visdažādākos tās darbības aspektus. Nepieciešama gan tūlītēja tiesu reforma, gan jauns kriminālprocess, ar kura ieviešanu vairs nedrīkst kavēties.

Tikai valdība, kas spēs īstenot iepriekš teikto, spēs nodrošināt arī pilnvērtīgu un tautas interesēm atbilstošu virzību uz Eiropas Savienību. Jāatceras, ka šobrīd vēl turpinās darbs pie pēdējo sarunu sadaļu slēgšanas.

Gaidāmajā tautas nobalsošanā būtiska nozīme būs arī tam, vai spēsim izmantot mums pieejamos Eiropas Savienības strukturālos fondus tā, lai tas būtu iespējami labvēlīgi Latvijas valsts attīstībai.

Savā turpmākajā darbībā īpašu nozīmi piešķirsim arī valsts drošībai kā valsts tālākās pastāvēšanas garantam. Ceram vēl šoruden saņemt uzaicinājumu kļūt par NATO dalībvalsti un arī turpmāk darīsim visu, lai izpildītu NATO kandidātvalstīm stādītos priekšnoteikumus. Tas attiecas gan uz aizsardzības finansējumu, gan citām saistībām, ko Latvija uzņēmusies savā virzībā uz Ziemeļatlantijas Savienību.

Visiem pieejama un kvalitatīva izglītība, labi nostādīta veselības aprūpe, pensiju palielināšana un bezdarba samazināšana - lūk, tūlītējās sociālās prioritātes un reizē arī problēmas, kuru atrisināšanai valdība netaupīs ne pūles, ne līdzekļus. Runa galu galā ir par dzīves kvalitātes nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem, un runa ir par iespējām, ko mēs varam dot savai jaunatnei.

Ne mazāka uzmanība tiks pievērsta arī sabiedrības integrācijas jautājumiem. Mēs panāksim, ka ne cilvēka etniskā vai reliģiskā piederība, ne dzīvesvieta pilsētā vai laukos nekļūs par cēloni atšķirīgai attieksmei un iespējām.

Lai nodrošinātu iepriekš minēto un vēl daudz ko citu, kas būs jaunās valdības darba kārtībā, iespējami ātri to visu īstenojot, partija “Jaunais laiks”, Latvijas Pirmā partija, Zaļo un zemnieku savienība un apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK ir vienojušās izveidot valdību, kuras prioritātes ir atbildība un efektīva valsts pārvalde, spēcīga un neatkarīga tiesu vara, noziedzības un korupcijas novēršana, Latvijas pilntiesīga līdzdalība NATO un Eiropas Savienībā, integrēta pilsoniska sabiedrība, vesela un izglītota tauta, informācijas sabiedrība un uz zināšanām balstīta tautsaimniecība, visas Latvijas teritorijas vienmērīga un līdzsvarota attīstība un augsta nodarbinātība visā valsts teritorijā.

Šo mērķu sasniegšanai valdība un to veidojošās partijas apņemas īstenot šādu politiku:

nodrošināt atklātību valdības, valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, ieviest atvērtus un atklātus mehānismus sabiedrības līdzdalībai visos politikas veidošanas posmos;

uzlabot valsts pārvaldes darbinieku attieksmi pret nodokļu maksātājiem;

panākt pilnīgu atklātību valsts un pašvaldību pasūtījumos;

īstenot plašu un detalizētu pasākumu kopumu sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienību;

nodrošināt konsolidētā kopbudžeta fiskālo deficītu ne lielāku par 3% no iekšzemes kopprodukta, tādējādi izpildot Māstrihtas kritērijus, nodrošināt pakāpenisku fiskālās situācijas uzlabošanos turpmākajos gados, par vidēja termiņa mērķi izvirzot sabalansētu budžetu, pāriet uz nulles budžeta izstrādes principu, tas ir, pārbaudīt visu budžeta līdzekļu izlietošanas lietderību un efektivitāti, novēršot budžeta līdzekļu nelietderīgu izmantošanu;

īstenot skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidojot precīzu nodokļu normatīvo bāzi, nepieļaujot dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas, samazināt kopējo nodokļu slogu, vienlaikus uzlabojot nodokļu iekasēšanu. Aktīvi vērsties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tajā skaitā apkarojot kontrabandu, tajā skaitā cīnoties pret krāpšanu, kas saistīta ar pievienotās vērtības nodokļa apmaksu, tajā skaitā izskaužot “aplokšņu” algas.

Tāpat mēs koalīcijā vienotiem spēkiem un labā saskaņā nodrošināsim atklātu un efektīvu muitas dienesta darbu;

īstenosim mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmu;

veidosim godīgai konkurencei labvēlīgu vidi;

veicināsim izglītības lomas palielināšanos sabiedrībā un nodrošināsim jaunu speciālistu sagatavošanu atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām;

samazināsim bezdarba līmeni, īpašu vērību pievēršot šīs problēmas risināšanai lauku rajonos;

veiksim lielo valsts uzņēmumu privatizāciju, balstoties uz skaidri izstrādātu sektorpolitiku, maksimāli saglabājot esošās darba vietas un iegūstot maksimāli iespējamos ienākumus valsts kasē;

veicināsim starpvalstu ekonomisko sadarbību, lai palielinātu tranzīta kravu plūsmu caur Latviju, tādējādi nodrošinot peļņas iespējas mūsu iedzīvotājiem.

Mēs apņemamies nodrošināt nepieciešamo finansējumu valsts autoceļu ikgadējai atjaunošanai un rekonstrukcijai, pie pirmās izdevības ķersimies pie to fundamentālas izbūves;

veicināsim demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, palielinot un dažādojot valsts atbalstu bērnam un ģimenei;

izveidosim speciālas valsts atbalsta programmas personām ar ierobežotām iespējām, lai tās varētu iekļauties, aktīvi iekļauties, darba tirgū;

īstenosim solidāru, kvalitatīvu un visiem pieejamu veselības aprūpi katram Latvijas iedzīvotājam neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, vecuma un dzīvesvietas;

noteiksim veselības aprūpes pakalpojumu valsts garantētā groza saturu, paaugstināsim veselības aprūpes budžetu līdz 7% no iekšzemes kopprodukta, ieviesīsim un attīstīsim obligātās bezmaksas veselības apdrošināšanas sistēmu, noteiksim sabiedrības drošībai nozīmīgās veselības aprūpes nozares, kuru finansēšana ir jārealizē valstij kā pasūtījums;

nodrošināsim laikmetīgu un kvalitatīvu tautas izglītību; pilnveidojot izglītības saturu, rūpēsimies, lai jaunā paaudze augtu zinoša, uz augstām morāles vērtībām orientēta, Latvijas un pasaules kultūrā integrēta, fiziski vesela un valstij lojāla;

veicināsim veselīgu dzīvesveidu, izvirzot fiziskās aktivitātes un sportu kā nozīmīgu brīvā laika pavadīšanas veidu;

pilntiesīgi piedaloties Eiropas un eiroatlantisko sabiedroto kopīgos lēmumos, īstenosim Latvijas nacionālās intereses, tas ir, garantētu valsts drošību, laikmetīgas nācijas identitātes stiprināšanu un konkurētspēju globālā tirgū;

panāksim visu tiesu lietu savlaicīgu izskatīšanu, turpināsim tiesu informatizāciju, izveidojot vienotu informācijas tīklu un nodrošinot tiesas lēmumu publisku pieejamību; veicināsim tiesu lēmumu kvalitātes paaugstināšanos, apkarosim un novērsīsim korupciju tiesu sistēmā, nodrošinot lietu nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē, kā arī piesaistot tiesu sistēmai augsti profesionālus un godīgus cilvēkus;

nesaudzīgi apkarosim korupciju, nodrošināsim efektīvu pretkorupcijas institūciju darbību, stiprinot to neatkarību, piešķirot plašākas izmeklēšanas pilnvaras un piesaistot starptautiskos ekspertus;

īstenosim efektīvu personāla politiku iekšlietu sistēmā, pilnveidojot darba samaksas sistēmu, paaugstinot darbinieku kvalifikāciju un izglītības līmeni, kā arī palielinot darbinieku atbildību;

padarīsim valsts civildienestu vienotu, iekļaujot tajā visas Ministru kabinetam padotās iestādes; nodrošināsim valsts pārvaldes darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar privātajā sektorā strādājošajiem.

Ikkatrs valsts darbinieks būs vitāli nepieciešams jaunās valsts pārvaldes nostiprināšanā, jauno laiku īstenošanā Latvijā. Ikkatrs valsts darbinieks, kurš gribēs strādāt godīgi, atklāti un patiesi meklējot risinājumus, kas atbilst tautas interesēm, būs mīļi gaidīts, un katram darbs atradīsies. Mēs no savas puses tikai rūpēsimies par atbilstošiem darba apstākļiem.

Protams, valdība aicinās arī visus valsts pārvaldē nodarbinātos pieiet saviem amata pienākumiem radoši, pašiem atrodot un labojot tās iespējamās kļūdas, pretrunas un “šaurās vietas”, kas šobrīd pastāv mūsu birokrātiskajā sistēmā.

Godātie klātesošie! Te varētu runāt vēl ilgi, bet galveno jūs jau sapratāt. Mūsu nolūks ir izveidot godīgu un profesionālu valdību, tādu valdību, kas pašaizliedzīgi kalpotu savai tautai. Tieši tāda - atklāta un godīga - valdība mums beidzot ir nepieciešama. Mūsu valdība nebaidīsies no žurnālistu klātbūtnes savās sēdēs un ar likumu padarīs atklātu jebkuru informāciju par valsts pasūtījumu. Mēs cīnīsimies ar jebkurām negācijām valsts pārvaldē.

Protams, ka, tikai attīstot tautsaimniecību, mēs panāksim tautas labklājību. Tādēļ valsts beidzot patiesi atbalstīs tautas saimniecisko rosību - un nevis vārdos, bet konkrētos darbos -, samazinot nodokļus, savedot kārtībā dažādās instrukcijas un likumus, atbrīvojot no nodokļiem investīcijas ražošanā un tādējādi radot jaunas darba vietas cilvēkiem. Īpašu palīdzību no valsts saņems mazie un vidējie uzņēmumi, īpaša uzmanība tiks pievērsta lauku rajoniem. Visai valsts teritorijai ir jāattīstās pilnīgi vienmērīgi, un valdībai ir jārūpējas par infrastruktūru - par ceļiem, par sakariem, par veselības aprūpi, par izglītību.

Nodokļu iekasēšana un valsts izsaimniekošanas novēršana dos tūlītējus ienākumus valsts budžetā. Saimnieciskā rosība dos jūtamu budžeta papildinājumu nākamajos gados. Lūk, nauda gan pensijām, gan ārstiem, gan skolotājiem, gan citu valstisku problēmu risināšanai! Mums ir skaidri zināms tālākas rīcības plāns, bet mums būs vajadzīgs arī jūsu atbalsts.

Godātā Saeima! Godātā Latvijas tauta! Kopīgiem spēkiem mēs varam panākt labāku dzīvi Latvijā. Kopīgiem spēkiem mēs varam sakārtot valsti un atjaunot tautas ticību valsts varai.

Lai mums visiem kopā tas arī izdotos! Gods kalpot Latvijai! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Paldies, Repšes kungs!

Pašreiz debatēs neviens nav pieteicies. Vai tomēr kāds vēlas debatēt? Ja neviens nevēlas debatēt, tad lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Saeimas lēmuma projektu, ka Latvijas Republikas Saeima nolemj izteikt uzticību Ministru kabinetam šādā sastāvā:

Ministru prezidents, labklājības ministrs - Einars Repše,

Ministru prezidenta biedrs - Ainārs Šlesers,

aizsardzības ministrs - Ģirts-Valdis Kristovskis,

ārlietu ministre - Sandra Kalniete,

ekonomikas ministrs - Juris Lujāns,

finanšu ministrs - Valdis Dombrovskis,

iekšlietu ministrs - Māris Gulbis,

izglītības un zinātnes ministrs - Kārlis Šadurskis,

zemkopības ministrs - Mārtiņš Roze,

satiksmes ministrs - Roberts Zīle,

tieslietu ministrs - Aivars Aksenoks,

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - Raimonds Vējonis,

kultūras ministre - Inguna Rībena,

īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās - Āris Auders,

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un sabiedrības integrācijas lietās - Ainars Baštiks,

īpašu uzdevumu ministrs reģionālās attīstības un pašvaldību lietās - Ivars Gaters.

Lūdzu rezultātu! Tātad 55 - par, 43 - pret, 1 - atturas. Lēmums ir pieņemts. Apsveicam Ministru prezidentu un jaunā Ministru kabineta locekļus! (Ilgi aplausi.)

Cienījamie kolēģi! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm!

Saeimas sekretāra biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Vilis Krištopans, Raimonds Pauls, Krišjānis Peters, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Andris Šķēle, Ainārs Šlesers un Jānis Urbanovičs.

Sēdes vadītāja. Sekos paziņojumi. Vārds Saeimas priekšsēdētājas biedram Jēkabsona kungam. Lūdzu!

Ē.Jēkabsons (Saeimas priekšsēdētājas biedrs).

Lūdzu ņemt vērā sekojošus paziņojumus!

Pirmkārt, tūlīt pēc sēdes beigām Latvijas-Izraēlas parlamentu sadarbības grupas dibināšanas sanāksme notiks Dzeltenajā zālē.

Otrkārt, Latvijas-Kazahstānas, Latvijas-Kirgizstānas, Latvijas- Tadžikistānas, Latvijas-Turmenistānas un Latvijas-Uzbekistānas parlamentu sadarbības grupu dibināšanas sanāksme notiks Sarkanajā zālē tūlīt pēc sēdes beigām.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Sēde ir slēgta.

Paldies.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 2.(ārkārtas) sēde

2002.gada 7.novembrī

 

Lēmuma projekts “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam”

- 1.lpp.

Ziņo

- Ministru prezidenta amata   kandidāts E.Repše

- 1.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

- 8.lpp.

Paziņojums

- Saeimas priekšsēdētājas biedrs   Ē.Jēkabsons

- 8.lpp.

Balsojumi

Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam"
Datums: 07.11.2002. 10:18:24 bal001
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok.nr.15

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi