Latvijas Republikas 13. Saeimas
pavasara sesijas divdesmitā (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 13. maijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Labdien, cienījamās deputātes un godātie deputāti! Sākam izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 13. maija trešās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā - “Likumprojektu izskatīšana”.

Darba kārtībā ir viens likumprojekts - “Dundagas novada domes atlaišanas likums”, pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Juris Pūce. Lūdzu!

J. Pūce (AP!).

Ļoti cienījamā sēdes vadītāja! Ļoti cienījamās deputātes un augsti godātie deputāti! Strādāsim ar likumprojektu Nr. 1069/Lp13 - “Dundagas novada domes atlaišanas likums”.

Minētais likumprojekts ir izstrādāts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un to ir iesniedzis Ministru kabinets. Tas risina problēmjautājumu loku, kas ir saistīts ar Dundagas novada domes darbu kopš šī gada sākuma.

Atgādināšu hronoloģisko secību (tas arī šodien tika ziņots komisijas sēdē). Proti, šī gada janvārī no amata atkāpās Dundagas novada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, un kopš tā laika Dundagas novada domei nav izdevies ievēlēt Dundagas novada domes priekšsēdētāju. Faktiski pēdējos mēnešos tā arī nemaz vairs necenšas ievēlēt priekšsēdētāju. Ir notikušas vairākkārtējas deputātu atteikšanās no mandātiem. Faktiski šobrīd Dundagas novada domē... no trim ievēlētiem sarakstiem to ir atstājuši divi saraksti - pilnībā. Un ir arī ziņas par pēdējā saraksta... iesniegumiem par atkāpšanos no amatiem.

Dundagas novada dome faktiski šobrīd... šos mēnešus ir funkcionējusi tikai ārkārtas sēžu režīmā, tāpēc ka nav domei priekšsēdētāja... priekšsēdētāja vietnieks var sasaukt sēdes. Turklāt tās funkcijas, kuras likums uzliek par pienākumu pildīt tikai priekšsēdētājam, faktiski šajā laikā netiek pildītas.

Likuma “Par pašvaldībām” 91. pants nosaka to, ka Saeima var lemt par pašvaldības atlaišanu, ja pastāv situācija, ka divus mēnešus pēc amatpersonas atkāpšanās novada dome nav ievēlējusi priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku. Šī situācija ir piepildījusies, termiņš ir notecējis, tātad Saeima var lemt par novada domes atlaišanu.

Ministru kabinets... un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija anotācijā arī norāda, kādas darbības ir veikusi, lai stimulētu, veicinātu un nodrošinātu to, lai pašvaldība tomēr ievērotu likuma normu un ievēlētu priekšsēdētāju, - gan atkārtoti, vairākkārt ir vērsusies pie domes, aicinot šādu lēmumu... darīt, gan arī diezgan reti izmantotas tiesības - atbildīgais ministrs ir sasaucis pašvaldības domes sēdi, kurā aicināja ievēlēt domes priekšsēdētāju, bet deputāti izvēlējās domes priekšsēdētāju neievēlēt.

Šādos apstākļos tas ir samērīgi un likumpamatoti - lemt par novada domes atlaišanu, lai nodrošinātu iedzīvotāju interešu aizsardzību un interešu realizāciju pašvaldībā pilnā apmērā laika periodā līdz jaunās, jaunievēlētās, Talsu novada domes sanākšanai.

Likumprojekts paredz tātad Saeimas lēmumu... paredz to, ka Dundagas novada dome tiek atlaista līdz ar likuma spēkā stāšanos, tiek iecelta pagaidu administrācija trīs amatpersonu sastāvā un tiek noteikts darbības termiņš pagaidu administrācijai, proti, līdz brīdim, kad šī gada 1. jūlijā sanāks jaunā Talsu novada dome, kuras sastāvā būs arī... Talsu novadā ietilps arī Dundagas novads.

Likumprojektu izskatot, komisijā tika uzklausīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve un Dundagas novada domes pārstāve, tika uzklausīta arī Latvijas Pašvaldību savienība. Deputāti debatēja par lēmuma projektu, un vienbalsīgi tika pieņemts lēmums par šī likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā, kā arī vienbalsīgi tika atbalstīts Ministru kabineta lūgums, un komisija lūdz šo likumprojektu noteikt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu.

Viens deputāts var runāt “par”, viens - “pret”.

Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Dundagas novada domes atlaišanas likums” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

J. Pūce. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Uzsākam debates.

Pirmais debatēs ir pieteicies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. Lūdzu!

A. T. Plešs (vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs).

Ļoti cienījamā sēdes vadītāja! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Sākumā vēlos pateikt paldies atbildīgās komisijas referentam par izsmeļošo situācijas izklāstu un ziņojumu.

Es vēlos norādīt to, ka demokrātiskā, tiesiskā valstī valdības un pašvaldību attiecības ir veidojamas dialoga formā, ievērojot labas ticības principu un savstarpējo cieņu, lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldību un resursu izmantošanu, un pašvaldības domei, kas iekļauta valsts pārvaldes sistēmā, šie principi ir jāievēro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau vairākkārt uzraudzības ietvaros Dundagas novada domei rakstveidā atgādinājusi gan no likuma “Par pašvaldībām” izrietošos deputātu pienākumus, gan arī brīdinājusi par sekām, kas iestāsies, ja deputāti savus pienākumus neizpildīs. Taču atbildēs, kuras saņēmām, Dundagas novada domes deputāti norādīja, ka būtībā neredz izdevīgumu izvirzīt kādu pārstāvi uz pašvaldības vadītāja amatu tik īsi pirms gaidāmajām vēlēšanām - 5. jūnijā.

Dundagas novada domes deputāti pauda viedokli, ka domes darbs bez domes vadības ir kļuvis tikai ātrāks un efektīvāks un jautājumi tiekot izskatīti pēdējā brīdī sasauktās ārkārtas sēdēs, apejot to izskatīšanu komitejās, - bez garām diskusijām un laika tērēšanas. Šādi paziņojumi vien norāda uz nepilnīgu likuma un deputātu atbildības izpratni. Dundagas novada dome acīmredzami neizprot tās pienākumu ievērot likumu un darboties atbilstoši tiesiskuma principam, tātad arī ikdienas darbā nodrošināt procedūru, kāda ir paredzēta domes lēmumu pieņemšanai.

Pašvaldības dome ir demokrātiski vēlēta institūcija, un tai ir jādarbojas, ievērojot demokrātijas principu un sabiedrības intereses, tai nevar būt citu... savu interešu. Un ir daudz tādu uzdevumu, kuru efektīva izpilde ir iespējama, vienīgi pārzinot vietējos apstākļus, arī vietējo iedzīvotāju vajadzības. Šim mērķim, vietējo apstākļu un vajadzību pārzināšanai un labākas pārvaldības nodrošināšanai, vēlētāji 2017. gada vēlēšanās bija skaidri izdarījuši savu izvēli - uzticēties ievēlēto deputātu spējai un vēlmei pieņemt atbildīgus un labus lēmumus domes darbā, tādā veidā veicinot visas Dundagas novada teritorijas attīstību.

Diemžēl kopš 2021. gada 28. janvāra, kad izbeidzās Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa pilnvaras, nav darīts pietiekami, lai Dundagas dome turpinātu pilnvērtīgu un likuma normām atbilstošu darbu un risinātu ne vien ikdienas darbā nepieciešamus jautājumus, bet būtu spējīga arī pārstāvēt novada iedzīvotāju intereses jaunveidojamā Talsu novada attīstības dokumentu un struktūras projekta izstrādē... vai būtu spējīga kaut pienācīgi izvērtēt vajadzības un iespējas pieteikties tiem atbalsta instrumentiem, kas šogad pašvaldībām ir ļoti plaši pieejami vietējo vajadzību risināšanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir ne vien sekojusi līdzi notikumu attīstībai šajā laika posmā (vai drīzāk - neizdarībai no Dundagas novada domes puses), bet arī vairākkārt uzraudzības ietvaros Dundagas domei ir rakstveidā atgādinājusi gan no likuma izrietošos deputātu pienākumus, gan arī brīdinājusi par sekām, kas iestāsies, ja deputāti savus pienākumus neizpildīs.

Ministrija, veicot Dundagas novada domes pārraudzību likumā “Par pašvaldībām” noteikto pilnvaru ietvaros, konkrētās pašvaldības domes darbā ir konstatējusi rīcībnespēju. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, veicot attiecīgo Dundagas novada domes pārraudzību likumā “Par pašvaldībām” noteikto pilnvaru ietvaros, šo rīcībnespēju arī konstatēja. Un, atgādināšu, ministrija ir vērsusies pie domes gan šī gada 24. februārī, gan 23. martā, un 1. aprīlī un 21. aprīlī arī sasaucu Dundagas novada domes sēdi, kā jau minēja ziņotājs. Mēs esam bijuši atvērti padomu sniegšanai, kur tas ir bijis pašvaldības pārstāvjiem nepieciešams. Taču redzams, ka rezultāta nav.

Un papildinot... Šo 21. aprīļa sēdi, kuru sasaucu un kurā aicināju ievēlēt domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, skaidrojot esošās situācijas turpināšanas nepieļaujamību... jāsaka, ka par termiņu priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšanai bija noteikts šī gada 26. aprīlis. Vienlaikus ievērojot pašvaldības principu, tika uzklausīts deputātu viedoklis par iemesliem un pamatojumu likumā noteikto pienākumu neizpildei.

Šī gada 26. aprīlī ministrija saņēma vēstuli, kurā Dundagas novada deputāti norāda, ka negrasās izvirzīt pārstāvi uz pašvaldības vadītāja amatu. Šāds lēmums tikai skaidri apliecina... liecina par sistemātisku neatbilstošu rīcību, un, kā jau minēju, tas atstāj sekas uz konkrētās administratīvās teritorijas iedzīvotāju un visas sabiedrības likumiskajām interesēm. Dome nespēj pilnvērtīgi veikt tai likumā noteiktos pienākumus.

Dundagas novada domes deputāti ir tie, kuriem novada iedzīvotāji, cerēdami sagaidīt atbilstošu rīcību, ir uzticējuši vadības grožus, lai tie vietējās kopienas vārdā rūpētos par pašvaldības attīstību. Jāpiemin, ka dienu pirms jau minētās 21. aprīļa sēdes četri no deviņiem domniekiem paziņoja par mandātu nolikšanu. Savukārt vakar atlikušie pieci domes deputāti ārkārtas sēdē nobalsoja par pilnvaru nolikšanu. Tas ir sevišķi... nu, teiksim tā... svarīgi... Un sašutuma pilni...

Tajā laikā, kad daļa darba ņēmēju... uzņēmēji un iedzīvotāji ir spiesti atrasties dīkstāvē globālās pandēmijas dēļ, domes izvēle - salikt rokas klēpī - šķiet absolūti nepieņemama, kamēr blakus esošie novadi iegulda laiku, enerģiju un resursus savā attīstībā. Jebkurai amatpersonai, tātad arī vietējās pašvaldības domes deputātiem, vienmēr jādarbojas visas sabiedrības un valsts interesēs - ar mērķi nodrošināt efektīvu valsts pārvaldi. Un likums nav interpretējams, kā katram tīk, - tas nosaka skaidru atbildību un skaidru rīcību, un arī ministrija rīkosies atbilstoši likumā noteiktajam, jo patlaban visas citas iespējas jau ir izsmeltas.

Ņemot vērā to, ka līdz pat šim brīdim Dundagas novada dome nav lēmusi par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanu, kā arī to, ka domes atbilde ministrijai ir nepārprotama - ka tas netiks darīts -, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uz Ministru kabinetu virzīja likumprojektu par Dundagas novada domes atlaišanu, kas nu ir nodots lemšanai Saeimā. Tas paredz atlaist Dundagas novada domi un iecelt pagaidu administrāciju, kura darbotos līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāktu jaunievēlētā Talsu novada dome.

Sagatavojot šo likumprojektu, tika izvērtēta Dundagas novada domes rīcība - likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktā noteiktā, pašvaldības domes ekskluzīvajā kompetencē esošā uzdevuma, proti, ievēlēt pašvaldības domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, izpilde. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, veicot hierarhisko pārraudzību pār pašvaldību un konstatējot demokrātijas un tiesiskuma apdraudējumu, ir pienācīgi jāreaģē un apdraudējums jānovērš.

Tādēļ aicinu Saeimas deputātus šodien atbalstīt sagatavoto likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Paldies, ministra kungs.

Turpinām debates.

Vārds deputātam Viktoram Valainim.

V. Valainis (ZZS).

Ļoti cienītā sēdes vadītāja! Ministra kungs! Kolēģi! Paldies ministram par šo izklāstu.

Domes atlaišana - tas, protams, ir nozīmīgs solis, kas Saeimai jāveic, un šajā gadījumā ir vairāki apsvērumi. Un, protams, šobrīd tā situācija, kas ir izveidojusies Dundagā... Ir liela taisnība, ka Dundaga pilntiesīgi nevarēja piedalīties apvienotajās procedūrās, kas ir administratīvi teritoriālajai reformai nepieciešamas, kur pašvaldība var piedalīties, aizstāvēt savas intereses, panākt kādu sev svarīgu jautājumu risināšanu, kā arī pieteikties uz atbalsta programmām.

Šajā gadījumā tā situācija, kāda ir izveidojusies, jau bija skaidra janvārī. Situācija, kura bija izveidojusies... Tas, ka principā pareizākais lēmums ir domes atlaišana, jau bija skaidrs marta beigās. Un manuprāt... Šajā gadījumā es gribētu izteikt kritiku vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram par to, ka šis lēmums ir pieņemts tik novēloti. Šobrīd jau tas ir tāds kā kuriozs lēmums, jo mēs iziesim visu šo procedūru un uz pāris nedēļām tiks iecelts pašvaldības administrators. No VARAM puses visnotaļ cienījami cilvēki ir izvirzīti, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka tam ir tikai tāda ķeksīša loma, jo pēc būtības jau šajā periodā nekādas sanāksmes īsti... un šīs apvienotās finanšu komitejas, kur varētu lemt par kaut kādiem projektiem, pēc būtības jau nebūs. Ja to būtu izdarījuši ātrāk, tad vēl būtu kāda cerība, ka tiešām Dundagas novada iedzīvotāju viedoklis tiktu daudz plašākā mērā uzklausīts Talsu jaunveidojamā novadā. Protams, cik man zināms, Talsu novadā atsevišķi politiskie spēki - Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija, Latvijas Zemnieku savienība - interesējās... arī citām metodēm par to, kas notiek Dundagas novadā un kādi uzlabojumi tur būtu nepieciešami, lemjot jautājumus par jaunveidojamā novada izveidi.

Tāpēc šajā gadījumā ir veltāma būtiska kritika pašam ministram par to, ka šis lēmums ir tik novēlots, tam vajadzēja būt daudz ātrākam, iespējami... likumā... ātrākā brīdī. Mēs redzam to, ko ministrs... ir sevišķi aktīvs viena otra priekšsēdētāja atlaišanā, un, manuprāt, tā ir pilnīgi nepareiza pieeja - likumā šādas tiesības vispār dodot. Bet tur, kur ir tiešām jāvērtē pašvaldības darbs un izveidojusies situācija jāvērtē objektīvi... un skaidri redzami signāli, un skaidri redzama situācija, ka pašvaldības darbs nebūs produktīvs un uz attīstību vērsts no ievēlēto deputātu un politisko... iedzīvotāju pārstāvju apvienību puses, kas šajā gadījumā ir Dundagas novadā... tur atliek tikai viena lieta - vajadzēja ātrāk, daudz, daudz ātrāk reaģēt, lai šai pašvaldībai tiešām pēc būtības tiktu dotas iespējas piedalīties tajos procesos, par kuriem runāja ministrs.

Šajā gadījumā, novelkot šo procesu tik ilgi... mēs varam tikai izstāstīt par to, kādas bija iespējas Dundagas novada domē, nedodot tai nekādus priekšlikumus, iespējas, kādā veidā tā tomēr varētu... Dundagas novada iedzīvotāji kvalitatīvāk piedalīties šajos procesos, izmantojot, nu, kaut vai valsts iecelto administratoru, kas šajā gadījumā tiek piedāvāts.

Tāpēc es, protams, aicinu atbalstīt, bet šim lēmumam vajadzēja būt jau vairākus mēnešus iepriekš.

Paldies, un aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debates slēdzu.

Pūces kungs, vai komisijas vārdā vēl kaut ko vēlaties piebilst?

J. Pūce. Komisijā likumprojekts pirmajā lasījumā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Dundagas novada domes atlaišanas likums” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un datumu likumprojekta izskatīšanai otrajā, galīgajā, lasījumā Saeimas sēdē.

J. Pūce. Komisija savā sēdē apzināja to, ka faktiski ne deputāti, ne arī Saeimas Juridiskais birojs vai citas Saeimas kārtības rullī paredzētas institūcijas neplāno iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam. Un objektīvi likumprojekts ir steidzams. Tā pieņemšana iespējami ātrā procesā palīdzētu izpildīt likumprojekta mērķus, un tāpēc komisija nolēma aicināt Saeimu nenoteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, bet lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu uzreiz otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad - vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka šo likumprojektu šajā sēdē izskatām arīdzan otrajā, galīgajā, lasījumā? Lūdzu, piesakieties, ja kādam ir iebildumi.

Tātad deputāti neiebilst, un varam izskatīt likumprojektu “Dundagas novada domes atlaišanas likums” otrajā lasījumā un balsot.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Dundagas novada domes atlaišanas likums” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Godātie kolēģi! Līdz ar to esam izskatījuši 13. maija trešās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.

Vēlos jūs informēt, ka pēc 15 minūtēm, tas ir, pulksten 14.20, mēs turpināsim izskatīt 13. maija pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.

Vēl tikai deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies.

Trešo attālināto sēdi slēdzu.

Uz tikšanos pulksten 14.20!

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas pavasara sesijas 20. (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 13. maijā

Likumprojekts “Dundagas novada domes atlaišanas likums” (Nr. 1069/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 4116, 4134)
   
- Ziņo - dep. J. Pūce
   
- Debates vides attīstības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
  - dep. V. Valainis
   
Likumprojekts “Dundagas novada domes atlaišanas likums” (Nr. 1069/Lp13) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 4116, 4134)
   
- Ziņo - dep. J. Pūce
   
Informācija par ārkārtas sēdi
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem
   

Balsojumi

Datums: 13.05.2021 13:51:27 bal001
Par - 76, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta Dundagas novada domes atlaišanas likums (1069/Lp13) atzīšanu par steidzamu

Datums: 13.05.2021 14:05: bal002
Par - 84, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Dundagas novada domes atlaišanas likums (1069/Lp13), 1.lasījums

Datums: 13.05.2021 14:07:21 bal003
Par - 83, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Dundagas novada domes atlaišanas likums (1069/Lp13), 2.lasījums

Datums: 13.05.2021 14:08:09 bal004
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Sēdes videotranslācija

13.05.2021. 9.00
10.10
10.40
13.40
14.20
15.30
16.40Svētdien, 26.maijā