Personu datu apstrāde Latvijas Republikas Saeimā un tās struktūrvienībās

Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima), ievērojot personas pamattiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantā noteikto, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību, apstrādā tikai tādus personas datus, kas nepieciešami Saeimas funkciju izpildei un Saeimas darbības nodrošināšanai.

Saeima un Saeimas struktūrvienības, apstrādājot personas datus, ievēro tādus pamatprincipus kā godprātīga un likumīga apstrāde, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana un datu glabāšana.

Saeima un Saeimas struktūrvienības personas datus bez attiecīgās personas piekrišanas neizpauž trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams sabiedrības interesēm atbilstošu uzdevumu izpildei vai ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem piešķirto pilnvaru īstenošanai.

Personas datu apstrādei Saeimas uzdevumā, ja tas nepieciešams, tiek piesaistītas tikai tādas trešās personas, kuras veic atbilstoša drošības līmeņa garantēšanai vajadzīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

 

Datu apstrādes pārzinis, kontaktinformācija

Personu datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods: LV 900-000-283-00, Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811.

Datu aizsardzības speciālista Saeimā kontaktinformācija:  datuaizsardziba@saeima.lv .

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Saeima apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  1. juridisks pienākums – personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu normatīvajos aktos noteikto pienākumu;
  2. sabiedrības intereses – personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu sabiedrības interesēm atbilstošu uzdevumu vai īstenotu oficiālas normatīvajos aktos noteiktas pilnvaras;
  3. līguma izpilde – personas datu apstrāde izriet no līgumsaistībām ar pakalpojuma sniedzēju un nepieciešama attiecīgā līguma noslēgšanai un izpildei;
  4. piekrišana – persona ir devusi piekrišanu tās datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

 

Saeimas apmeklējums (personas identifikācija) un ekskursijas

Lai persona varētu iekļūt Saeimas ēkās un piekļūt Saeimas objektiem, tostarp apmeklēt Saeimu kā ekskursants, tai jāiesniedz savs vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs. Par ekskursiju Saeimā atbildīgajai personai jānorāda arī sava kontaktinformācija – vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese. Personas datu apstrādes mērķis ir personas identifikācija.

Nepilngadīgu personu dalībai ekskursijā Saeimā ir nepieciešama viena no vecākiem vai aizbildņa piekrišana personas datu apstrādei, t. sk. fotografēšanai vai filmēšanai.

Personas identifikāciju pēc reģistrētajiem personas datiem veic Valsts policija Saeimas uzdevumā.

 

Videonovērošana

Saeimas ēkās un tām piegulošajā teritorijā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar objekta aizsardzību, lai nepieļautu un novērstu iespējamos cilvēka veselības, Saeimas infrastruktūras un darbības apdraudējumus. Saeimas ēkās un teritorijā ap tām personas datu apstrādi veic Valsts policija Saeimas uzdevumā.

 

Dalība Saeimas rīkotos pasākumos

Lai nodrošinātu personām iespēju piedalīties Saeimas rīkotajos pasākumos, to rīkotājiem ir tiesības lūgt, lai pasākumu dalībnieki un apmeklētāji iesniedz savus personas datus, kas nepieciešami personas identifikācijai (vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs), kā arī kontaktinformāciju (telefona numurs, e-pasta adrese un dzīvesvietas adrese), kas nepieciešama saziņai saistībā ar plānoto pasākumu. Iesniedzamo personas datu apjoms ir atkarīgs no konkrētā pasākuma rakstura.

 

Fotografēšana, filmēšana un tiešraides

Lai nodrošinātu sabiedrības būtiskās intereses, ļaujot tai sekot līdzi likumdevēja darbam, Saeima ir atvērta plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Saeimā akreditētiem žurnālistiem ir tiesības atspoguļot, tostarp fotografēt un filmēt, Saeimas un Saeimas komisiju sēdes, kā arī citas Saeimas rīkotās atklātās sanāksmes un pasākumus. Saeimas darbs un tās organizētie pasākumi tiek atspoguļoti arī Saeimas uzturētajās foto un video platformās, kā arī sociālajos tīklos, turklāt Saeima nodrošina daudzu tās rīkoto pasākumu video tiešraides savā mājaslapā www.saeima.lv.

Saeimas rīkoto, kā arī Saeimas amatpersonu apmeklēto pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem ir jārēķinās ar to, ka minētie pasākumi var tikt fotografēti un filmēti, bet iegūtie foto un video materiāli – publiskoti plašsaziņas līdzekļos, interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citviet.

Personām, kuras nevēlas tikt filmētas un fotografētas, par to savlaicīgi, pirms Saeimas apmeklējuma, ir jāpaziņo pasākuma organizatoram mutvārdos vai arī rakstveidā, izmantojot tā norādīto e-pasta adresi. Saeima organizē un kontrolē vienīgi Saeimas darbinieku vai tās piesaistīto personu veiktu filmēšanu un fotografēšanu. Atsevišķas personas nevēlēšanās tikt fotografētai vai filmētai nedrīkst ietekmēt vispārējo pasākuma norisi.

Attiecībā uz Saeimā akreditētu plašsaziņas līdzekļu žurnālistu un citu pārstāvju darbu Saeimas apmeklētājiem jāņem vērā, ka Saeimas pārstāvji nesniedz žurnālistiem norādes par viņu veidoto materiālu saturu. Tādējādi Saeimas apmeklētājiem ar jebkādiem iebildumiem un pretenzijām pret plašsaziņas līdzekļu pārstāvju veiktu filmēšanu un fotografēšanu jāvēršas pie konkrētā plašsaziņas līdzekļa.

Personām, kuras ir redzamas Saeimas uzņemtos foto vai video materiālos, ir tiesības pieprasīt konkrēto materiālu dzēšanu. Taču Saeima var nodrošinātu šādu materiālu dzēšanu vienīgi no pašas uzturētām foto un video platformām un sociālo tīklu kontiem. Saeima neatbild par plašsaziņas līdzekļos vai sociālajos tīklos publicētu Saeimas uzņemtu fotogrāfiju un videomateriālu tālāku izplatīšanu.

 

Saeimas mājaslapas apmeklēšana un sīkdatnes

Saeima ir tās mājaslapas www.saeima.lv īpašnieks. Saeima bez tiesiska pamata neidentificē mājaslapas apmeklētājus un nesasaista to IP adreses datus ar to identitāti. Informācija, kuru mājaslapas apmeklētāji sniedz, nosūtot e-pasta vēstuli vai aizpildot iesnieguma veidlapu (http://saeima.lv/lv/contacts/info), ievērojot viņu tiesības uz privātumu, tiek apstrādāta tikai atbilstoši tiem mērķiem, kādiem tā sniegta.

Saeima savā mājaslapā izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietotāja pieredzi. Ar Saeimas sīkdatņu politiku var iepazīties šeit: http://saeima.lv/lv/sikdatnu-politika/

 

Saeimas WiFi tīkla izmantošana

Saeimas ēkās ir pieejams bezmaksas WiFi pieslēgums. Saeima neuzņemas atbildību par pārraidīto vai saņemto datu aizkavēšanos vai personīgo datu noplūdi.

 

Iesniegumi

Saeimai adresētajos iesniegumos norādītie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, un šādu personas datu apstrādes mērķis ir juridiskā pienākuma izpilde. Iesniegumi tiek glabāti atbilstoši arhīvu un dokumentu pārvaldību regulējošu normatīvo aktu prasībām un pēc noteiktā mērķa sasniegšanas tiek dzēsti. Saeima, uzglabājot iesniegumus, veic to pienācīgai aizsardzībai nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

 

Personu datu aizsardzība

Saeima aizsargā fizisko personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un tai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Personu datu glabāšanas ilgums

Saeima glabā un apstrādā iegūtos personas datus gan papīra formātā, gan elektroniski. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie iegūti. Personas dati, kas konkrētajam mērķim vairs nav nepieciešami, tiek dzēsti.

 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju personu datu apstrāde

Lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju un iekļūšanu Saeimas ēkās, Saeima apstrādā akreditējamo žurnālistu personas datus saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

Personas vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs nepieciešams, lai nodrošinātu personas identifikāciju un iekļūšanu Saeimas ēkās.

Sniegtā kontaktinformācija var tikt izmantota saziņai ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri piesakās akreditācijai vai ir akreditēti darbam Saeimā. 

Izmaiņas Saeimā un tās struktūrvienībās veiktajā personas datu apstrādē

Informācija par personas datu apstrādi Saeimā un tās struktūrvienībās tiek publicēta Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

Saeima var šo informāciju periodiski mainīt.

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2018.

Trešdien, 19.septembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:50  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Ainara Latkovska tikšanās ar Rumānijas parlamenta Deputātu palātas Aizsardzības, sabiedriskās kārtības un nacionālās drošības komisijas delegāciju
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
12:30  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājas Ineses Lībiņas-Egneres un komisijas deputātu tikšanās ar Rumānijas parlamenta Deputātu palātas Aizsardzības, sabiedriskās kārtības un nacionālās drošības komisijas delegāciju
13:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas Lolitas Čigānes tikšanās ar Nīderlandes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe
15:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
15:00  Sociālo un darba lietu komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kopsēde
 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196