Publisko izdevumu komisija aicina Valsts kontroli izvērtēt iespēju veikt padziļinātu revīziju Rīgas satiksmē

(02.07.2014.)

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti trešdien, 2.jūlijā, vienbalsīgi nolēma aicināt Valsts kontroli (VK) izvērtēt iespēju veikt padziļinātu revīziju galvaspilsētas pašvaldības uzņēmumā „Rīgas satiksme”. Deputāti šodien iepazinās ar VK operatīvās revīzijas rezultātiem Rīgas satiksmē par sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanu. 

No 2014.gada 1.janvāra Rīgas dome ir saskaņojusi Rīgas satiksmes viena brauciena biļetes cenu 1,20 eiro apmērā, tomēr Mobilitātes veicināšanas budžeta programmas ietvaros visiem sabiedriskā transporta pasažieriem tiek piemērota atlaide 50 procentu apmērā, kura tiek kompensēta no Rīgas domes budžeta līdzekļiem.

VK revīzijā secinājusi, ka Rīgas sabiedriskā transporta tarifs ir nepamatoti paaugstināts un tā aprēķinos iekļauti darījumi vairāk nekā 16 miljonu eiro apmērā, kas raksturojami kā nelietderīgi un neracionāli, vai kuru nepieciešamības pamatojums nav izsekojams.

„Jāsecina, ka Rīgas satiksmes tarifa veidošanas pamatdati - pasažieru skaits un uz tarifu attiecināmās izmaksas - ir apšaubāmi un neprecīzi. Par kādu tarifa pamatotību mēs varam runāt, ja netiek uzskaitīti visi pasažieri, ja tarifa aprēķināšanas procesā tiek izdarīti pieņēmumi, kas neatbilst realitātei, ja netiek ņemti vērā visi faktori, kas var ietekmēt biļešu cenu, ja izmaksās tiek iekļauti izdevumi, kuri nemaz nav saistīti ar pasažieru pārvadāšanu?” neizpratnē par tik daudz nepilnībām ir komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa.

Komisijas priekšsēdētāja norāda – kamēr pašvaldības uzņēmums neieviesīs visus VK sniegtos ieteikumus, veikt tarifu pārskatīšanu faktiski ir neiespējami, jo bez sistēmiskiem uzlabojumiem nav iespējama precīzu pamatdatu iegūšana.

VK revīzijas ziņojumā norādīts, ka ne ārējos normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtību, ne arī citos ārējos tiesību aktos nav noteikta prognozējamo pārvadājamo pasažieru skaita noteikšanas kārtība.

 „Normatīvo aktu pilnveidošana sabiedriskā transporta tarifu noteikšanas jomā un tarifu apstiprināšanas sistēmas maiņa ir jautājumi, pie kuriem Satiksmes ministrijai būtu jāuzsāk darbs un par kuriem jāorganizē iesaistīto pušu aktīva diskusija,” uz veicamajiem darbiem valdības un lēmējvaras līmenī norāda E.Siliņa.

 „Manuprāt, normatīvajos aktos būtu precīzi jādefinē kārtība, kādā pārvadātājiem jānosaka prognozējamo pārvadājamo pasažieru skaits, kas būtiski atvieglotu iesaistīto pušu darbības – pārvadātājiem būtu skaidri un saprotami principi par tarifu aprēķinā iekļaujamiem datiem, bet pasūtītāji un pārbaudītāji varētu izvairīties no diskusijas par pielietotajām aprēķina metodēm un prognozi ietekmējošiem faktoriem,” norāda komisijas priekšsēdētāja.

E.Siliņa akcentē, ka arī tarifu apstiprināšanas sistēmas maiņa būtu jārisina pēc iesaistīto pušu diskusijām. „Patlaban saskaņā ar normatīvajiem aktiem sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu nosaka vai saskaņo pasūtītājs, tomēr ņemot vērā, ka lielākajā daļā pilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz pašvaldību izveidoti uzņēmumi, ko lielā mērā pārvalda politiski lojālas amatpersonas un caur kurām iespējams realizēt politiski, nevis ekonomiski pamatotu tarifu politiku, tad būtu jāizvērtē – vai tarifu apstiprināšana nebūtu jādeleģē kādai neatkarīgai valsts institūcijai, piemēram, sabiedrisko pakalpojumu regulatoram,” vēl vienu problēmjautājumu ieskicē komisijas priekšsēdētāja.

VK pēc revīzijas Rīgas satiksmei sniedza 14 ieteikumus. Komisijas sēdē deputāti lēma, ka Rīgas satiksmei līdz 2015.gada 2.februārim un 2017.gada 30.janvārim ir jāinformē komisija par ieteikumu ieviešanas gaitu.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 10.jūnijā