Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā šādu likumprojektu izskatīšanu 1. lasījumam:

1. Deputātu P.Kalniņa, A. Bērziņa, A. Brigmaņa, A.Ulmes, A. Kāposta iesniegtais likumprojekts "Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret importu no Polijas" (Reģ. nr.575)       (Dok. nr.1798, 1798A)         - komisija minēto likumprojektu neatbalsta.

2. Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 85. panta pirmo daļu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts “Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas” - komisija minēto likumprojektu atbalsta.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pielikumā :1) komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts “Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas” uz......lpp.;

2)anotācija komisijas izstrādātajam alternatīvajam likumprojektam “Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas” uz......lpp.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Indulis Emsis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija Likumprojekts pirmajam lasījumam

 

 

 

Par īpašiem aizsardzības pasākumiem

attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas

1.pants. Šā likuma mērķis ir pasargāt cūkgaļas iekšējo tirgu pret pieaugošā subsidētās cūkgaļas importa no Polijas nodarītajiem zaudējumiem, nosakot papildu ievedmuitas nodokli.

2.pants. Cūkgaļas ( KN kods 0203) importam no Polijas Latvijā piemēro papildu ievedmuitas nodokli 0,33 Ls/kg apmērā.

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. martā un ir spēkā līdz 2004.gada 30. aprīlim.

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polijai, uzsākot maksāt eksporta kompensācijas, ir būtiski palielinājušies cūkgaļas importa apjomi uz Latviju, 2002.gadā no Polijas importēja 1363 tonnas, savukārt 2003.gadā jau 5610 tonnas. Būtisks ir arī cenu samazinājums no 0,54 Ls/kg 2002.gadā uz 0,48 Ls/kg 2003.gadā.

Polija ir atklāti atzinusi eksporta subsīdiju esamību. 2003. gada 5. decembrī Polijas Zemkopības ministrs ir izdevis rīkojumu (Dz.U.Nr.213, poz. 2089) par pieteikšanos uz eksporta atmaksām. Izdotās atļaujas būs spēkā līdz 2004.gada 30.aprīlim.

Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs ir uzsācis pārbaudi attiecībā uz Polijas subsidēto cūku liemeņu importu Latvijā (lēmums Nr. 01/2003 (17.01.2003 “Latvijas Vēstnesis” Nr9(2774). Pārbaude vēl nav pabeigta, tādēļ, ņemot vērā kritiskos apstākļus – palielinātu zemas cenas cūkgaļas importu no Polijas, ir nepieciešams šis likumprojekts.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

   

Likumprojekta “Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas” mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu pret subsidēta pieaugoša subsidētās cūkgaļas importa no Polijas negatīvo ietekmi uz vietējo cūkgaļas ražošanu.

Likumprojektā tiek noteikts ievedmuitas papildu nodoklis importam Latvijā no Polijas s.

3. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

 

 

 

 

Ieviešot īpašos tirgus aizsardzības pasākumus, tiks novērsta importētās produkcijas negatīvā ietekme uz vietējo cūkgaļas ražošanu.

Situācijas uzlabošana vietējā cūkgaļas nozarē tiks panākta, palielinot Latvijā importētas cūkgaļas cenu. Līdz ar to palielināsies vietējās cūkgaļas cena un pieprasījums pēc. Latvijā ražotās cūkgaļas.

Cūkgaļas realizācijas cenu palielināšanās rezultātā vietējie cūkgaļas ražotāji gūs pietiekami lielu peļņu, lai varētu veikt ieguldījumus cūkkopības nozares attīstībā, palielinot nobarojamo cūku skaitu un izkopjot ciltsdarbu, tādējādi apmierinot augošo pieprasījumu pēc kvalitatīvas cūkgaļas Latvijā.

Tiks saglabātas līdzšinējās un radītas jaunas darbavietas cūkkopības nozarē, kā arī ar cūkkopības nozari saistītajos uzņēmumos, samazināsies jau tā lielais bezdarbs lauku reģionos.

Cūkgaļas iepirkuma cenas tiks palielinātas līdz vēlamās cenas līmenim, kas ļaus segt ražošanas izmaksas un nodrošināt līdzekļus cūkkopības nozares attīstībai. Cūkgaļas realizācijas cenu kāpuma rezultātā palielināsies arī no cūkgaļas saražoto gatavo produktu cenas, taču tās nevarētu būt augstākas par 2001.gada līmeni.

Īpašo aizsardzības pasākumu ieviešanas rezultātā paredzams, ka paaugstināsies Latvijas Republikā importētās cūkgaļas cenas. Cenu kāpums varētu izraisīt importa apjomu samazināšanos.

Novēršot vietējiem cūkgaļas ražotājiem radītos zaudējumus, tiks radīta iespēja ražot augstākas kvalitātes cūkgaļu ar zemāku ražošanas pašizmaksu. Līdz ar to uzlabosies vietējo ražotāju konkurētspēja ar importēto cūkgaļu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

Likumprojekts ietekmēs Latvijas cūku audzētājus un gatavo gaļas produktu ražotājus, kuri ražošanā izmanto cūkgaļu un cūku subproduktus, un cūkgaļas importētājus.

Likumprojekta ietekmētā nozare ir Gaļas izstrādājumu un konservu ražošana.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša. Īpašo aizsardzības pasākumu ieviešanas rezultātā varētu paaugstināties no cūkgaļas un cūku subproduktiem ražoto galaproduktu cenas.

Cūkkopības nozarē, galvenokārt lauku reģionos, un ar to saistītajās nozarēs saglabāsies līdzšinējās darbavietas un, uzlabojoties situācijai nozarē un palielinoties ražošanas apjomiem, tiktu nodrošinātas jaunas darbavietas. Palielinoties ienākumiem, darba devējiem būs iespējas palielināt darba algas strādājošajiem. Fermu modernizācijas rezultātā uzlabosies darba apstākļi līdzšinējiem darbiniekiem.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

  

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

  

 

Budžeta ieņēmumi palielināsies atbilstoši noteiktajai muitas nodevai. Precīzi budžeta ieņēmumus noteikt nav iespējams, jo nav iespējams prognozēt cūkgaļas un cūku subproduktu importa apjomu no Polijas.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Budžeta izdevumi nav paredzēti.

3. Finansiālā ietekme

 

 

 Paredzams, ka finansiālā ietekme būs pozitīva, taču tās lielums nav konkrēti prognozējams.

   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

2. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

 

 

 

  Latvijai ir saistības pret Pasaules tirdzniecības organizāciju. Normatīvā akta jomu regulē 1994. gada vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību. Lauksaimniecības līguma 13. pants nosaka, ka eksporta subsīdijas ir kompensējamas, ja tās nodara zaudējumus vietējiem ražotājiem.

VITAB darbībai attiecīgajā jomā ir jābūt atbilstībā ar PTO vienošanos par subsīdijām un kompensācijas maksājumiem.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

Polijas brīvās tirdzniecības līguma 31. pantā noteikts, ka ir iespējams ieviest pagaidu tirgus aizsardzības pasākumus, ja ir absolūta nepieciešamība veikt pasākumus situācijas uzlabošanai. Tomēr līgums neatrunā rīcību gadījumā, ja otra puse izmanto eksporta subsīdijas

Polijas puse par to, ka Latvija ir uzsākusi pretsubsīdiju pārbaudi attiecībā uz Polijas importu, informēta 2003.gada aprīlī noturētajās konsultācijās par iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu ieviešanu. Ņemot vērā šī jautājuma steidzamību, atkārtotas konsultācijas ar Polijas pusi tiks noturētas, cik ātri vien iespējams pēc likumprojekta pieņemšanas.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Cūku audzētāju asociāciju un lielākajiem cūkgaļas pārstrādātājiem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Cūku audzētāju asociāciju atbalsta šo pasākumu ieviešanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav paredzētas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 Normatīvā akta izpildi veiks VID Galvenā muitas pārvalde esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Likumdošana neparedz tiesību aizsardzību tiesas ceļā.

4. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs M.Roze