Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam""

Pielikumi un paskaidrojumi

Likumprojekts

 “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu

 2006.gadam””

 

 

___________________________________

2006.gada oktobris

 

 

 

Saturs.

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””

 

1.

Likuma teksts

1 - 4

2.

1.pielikums “Valsts konsolidētais budžets 2006.gadam”

5 - 6

3.

2.pielikums “Valsts budžeta ieņēmumi”

7 - 10

4.

3.pielikums “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”

11 - 18

5.

4.pielikums “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

19 - 142

6.

5.pielikums “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

143 - 148

7.

6.pielikums „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

149

8.

7.pielikums „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

150

9.

8.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

151

10.

9.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

151

11.

10.pielikums” Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

152

12.

11.pielikums „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

153

13.

12.pielikums „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”

154 - 171

14.

13.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”

172 - 200

15.

14.pielikums „Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti”

201 - 427

16.

15.pielikums „Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2006.gadam”

428

17.

16.pielikums „Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai”

429 - 431

 

 

 

Projekts

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005,__.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam ieņēmumos 3 391 752 300 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam izdevumos         3 525 107 163 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 28 593 678 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

  3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 221 828 875 latu apmērā, tajā skaitā:

1)  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 139 980 075 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2)  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 38 360 208 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 103 513 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4)  pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 471 740 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5)  plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6)  investīcijām pašvaldībām 28 343 501 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7)  pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 71 400 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8)  pašvaldību pasākumiem 5 058 438 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

 

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 453 835 latu apmērā, tajā skaitā:

1)  pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2)  Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 113 440 latu apmērā;

3)  reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 187 498 latu apmērā.”

2. Izteikt 6. un 7.pantu šādā redakcijā:

          „6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 200 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2006.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 115 650 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

7.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 96 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 66 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 22 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes iepriekš ņemto aizņēmumu neatmaksātās summas pārfinansēšanu uz citu kredītiestādi ar pašvaldībai izdevīgākiem aizdevuma finanšu nosacījumiem.”

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2006.gadā 201 124 476 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

          4. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

  „17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām”, 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

          5. Papildināt 20.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Atļaut finanšu ministram dzēst no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumu 253 453 latu apmērā likvidētajam uzņēmumam SIA „Farmovet” un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu.”

          6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

„21.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 29 036 634 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.”

  7. Izslēgt 33. un 34.pantu.

          8. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

  „35.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” 2 917 696 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.”

  9. Izslēgt 36.pantu.

          10. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

           „39.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 03.48.00 “Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai” paredzētās apropriācijas 37 906 433 latu apmērā sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 18.pielikumu.”

  11. Papildināt likumu ar jaunu 41., 42., 43. un 44.pantu šādā redakcijā:

  „41.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

          42.pants. Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai nodrošināt valsts pamatbudžetā iekļauto valsts speciālā budžeta aizņēmumu saistību izpildi pilnā apmērā.

          43.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai palielināta apropriācija, Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām atbilstoši veiktajām izmaiņām precizēt valsts budžeta kopsavilkuma datus uzrādīšanai gada pārskatā.

          44. pants. Finanšu ministrijai 1996.gada 13.decembrī starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un akciju sabiedrību „Air Baltic Corporation” noslēgtā aizdevuma procentu maksājumus veikt no apakšprogrammas 31.02.00. „Valsts parāda vadība”.”

 

          12. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

18. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

19. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

20. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

21. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

22. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

23. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

24. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

25. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

26. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

27. Izteikt 18.pielikumu šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 


 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana ir noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši resursi.

Visi maksājumi, kas saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu vai līgumu ieskaitāmi valsts budžeta ieņēmumos, ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktu apropriāciju apropriē valsts mērķim.

Valsts budžeta izdevumi sastāv no apropriācijām, kas noteiktas konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu.

Likumprojektā “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”” paredzēti šādi grozījumi:

Ÿ        ņemot vērā budžeta ieņēmumu izpildi š.g. astoņos mēnešos, precizētas valsts budžeta ieņēmumu prognozes;

Ÿ        paredzēti papildu izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājuma (ņemot vērā arī samazinājumu un iekšējo pārdali prioritāriem pasākumiem) 194,1 milj. latu apmērā;

Ÿ        veikta līdzekļu pārdale starp vairāku ministriju programmām (apakšprogrammām);

Ÿ        veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī starp atsevišķiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Ÿ        atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2006.gada 1.janvāri;

Ÿ        atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2006.gada 1.janvāri;

Ÿ        palielināts pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugums.

 

2.Tiesību akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”” jāpieņem savlaicīgi, jo valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju.

 

3.Cita informācija

 

 

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” paredzēts papildināt likuma tekstu ar jauniem pantiem, kuros:

-   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija noteikta par programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” izpildītāju;

-   dota atļauja finanšu ministram dzēst no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumu likvidētajam uzņēmumam SIA „Farmovet” un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu;

-   Finanšu ministrija noteikta par programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam” izpildītāju;

-   uzdots Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai nodrošināt valsts pamatbudžetā iekļauto valsts speciālā budžeta aizņēmumu saistību izpildi pilnā apmērā;

-   uzdots Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām atbilstoši veiktajām izmaiņām precizēt valsts budžeta kopsavilkuma datus uzrādīšanai gada pārskatā, ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai palielināta apropriācija;

-   noteikts, ka Finanšu ministrijai 1996.gada 13.decembrī starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un akciju sabiedrību „Air Baltic Corporation” noslēgtā aizdevuma procentu maksājumus jāveic no apakšprogrammas 31.02.00. „Valsts parāda vadība”.”

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”” izstrādāts ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību izvirzītās prasības, Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību noteiktos pamatuzdevumus, Valdības izvirzītos prioritāros attīstības virzienus, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus, kā arī ņemot vērā valsts ekonomisko stāvokli un tautsaimniecības attīstības tendences turpmākajiem gadiem.

Valdība nodrošina, ka valsts budžeta fiskālais deficīts iekļaujas Māstrihtas kritērijos noteiktajās robežās un nepārsniegs 1,5% no iekšzemes kopprodukta.

Valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) ieņēmumi prognozēti 3 391,8 milj. latu, bet izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus 3 553,7 milj. latu.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 2 461,9 milj. latu un izdevumi noteikti 2 739,0 milj. latu apmērā. Valsts pamatbudžeta izdevumu pieaugums, salīdzinot ar apstiprināto plānu ir 131,0 milj. latu jeb par 5,0 procentiem.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 945,5 milj. latu un 801,7 milj. latu apmērā. Valsts speciālā budžeta izdevumu palielinājums pret apstiprināto plānu ir 31,4 milj. latu jeb par 4,1 procentiem.

 

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejami Eiropas Savienības politiku instrumentu – Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, kopējās lauksaimniecības politikas un citi Eiropas Savienības finanšu līdzekļi, kas paredz sākotnēji valsts ieguldījumu, kas vēlāk, atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām un pamatprincipiem tiek atmaksāti valsts budžetam.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Nodrošināts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra.

Pilnībā nodrošināts nepieciešamais finansējums atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksai, piemaksām par virsstundu un nakts darbu, un darbu smagos apstākļos Iekšlietu ministrijas darbiniekiem.

Nodrošināts finansējums bērna kopšanas pabalstu izmaksai atbilstoši likumam “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”.

Labvēlīgi sabiedrības sociālo stāvokli ietekmēs ārstniecības personu vidējās darba samaksas paaugstināšana.

Palielinātas iespējas bērniem un jauniešiem iesaistīties sporta nodarbībās, sniegts atbalsts augstas klases sasniegumu sportam, paredzēts papildu finansējums olimpisko centru projektu īstenošanai.

Palielināts finansējums valsts pasūtījumam pasažieru pārvadāšanai pa dzelzceļu un dotācijām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem un ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

 

Paredzēts papildu finansējums NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošināšanai.

Sniegts atbalsts skatuves mākslām, muzejiem un arhīviem, sekmēta Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana, lai turpinātu nodrošināt labvēlīgus nosacījumus kultūras attīstībā.

Paredzēts papildu finansējums kompensāciju izmaksām zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos atbilstoši likumam.

Paredzēts papildu finansējums pašvaldību investīciju projektu un svarīgu pasākumu realizācijai, tā dodot iespējas pašvaldībām realizēt svarīgus investīciju projektus un sakārtot savu infrastruktūru.

Palielināts pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugums, dodot pašvaldībām iespēju arī pašām investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā un nodrošinot līdzfinansējuma iespējas ES projektu realizācijai.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2006

2007

2008

2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

154 122,2

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos (ieskaitot tīros aizdevumus)

170 840,6

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

-16 718,4

 

 

 

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Deficīta finansēšanas avoti:

·        aizņēmumi, valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas u.c.

 

16 718,4

 

 

 

 

 

 

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

6.Cita informācija

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Likumprojektā paredzēti papildu līdzekļi Latvijas iemaksu Eiropas Savienības budžetā veikšanai.

Papildu līdzekļi nepieciešami, jo Eiropas Savienības 2006. gada budžeta grozījumu rezultātā Latvijas iemaksu apjoms palielināsies par 19,9 miljoniem eiro. Šādi Eiropas Savienības budžeta grozījumi tiek veikti katru gadu un ir saistīti ar makroekonomisko prognožu atjaunošanu, jo, veidojot tekošā saimnieciskā gada Eiropas Savienības budžetu, Eiropas Komisija izmanto iepriekšējā saimnieciskā gada pavasara makroekonomikās prognozes. Pieaugums saistīts galvenokārt ar Latvijas ekonomiskās situācijas straujo izaugsmi – ievērojamu IKP, inflācijas un patēriņa apjoma pieaugumu.

Eiropas Savienības dalībvalstu saistības veikt iemaksas nosaka Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, kā arī 2003.gada maijā parakstītais Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums, kas paredz visu pilntiesīgas dalībvalsts saistību, pienākumu un tiesību pārņemšanu līdz ar iestāšanās brīdi Eiropas Savienībā, kā rezultātā šādas dalībvalsts iemaksas veicamas katru gadu – ik mēnesi.

Iemaksu kārtību nosaka Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmums par Kopienu pašu resursu sistēmu (2000/597/EC, Euratom), Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr.1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EC, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, kā arī Padomes 2004. gada 16. novembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2028/2004, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000.

Ievērotas regulas par ES fondiem, kā arī citas regulas un direktīvas.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijas saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                 1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5.Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts izskatīts Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē š.g. 9.oktobrī.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formu- lējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalstīts.

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ar masu mediju starpniecību sabiedrība informēta par likumprojekta „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006. gadam”” izstrādes gaitu, svarīgākajiem prognozējamiem makroekonomiskajiem un fiskālajiem rādītājiem.

 

4.Konsultācijas ar starptau tiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Budžeta finansētu institūciju – budžeta iestāžu, pilnīgi vai daļēji no budžeta finansētu komersantu un organizāciju - vadītāji (budžeta izpildītāji) var izdarīt valsts budžeta izdevumus vai uzņemties saistības tikai likumā noteikto apropriāciju ietvaros saskaņā ar finansēšanas plānos noteiktajiem asignējumu apjomiem.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts presē.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā indivīda intereses – valdība ir centusies nodrošināt vismazāko iespējamo fiskālā deficīta līmeni atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu prognozēm līdz gada beigām un, iekļaujot izdevumu daļā jaunos, neatliekamos pasākumus.

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Finanšu ministrs                                                      O.Spurdziņš


1. - 5.pielikums

6. - 11.pielikums

12. - 13.pielikums

14.pielikums

15. - 16.pielikums

Paskaidrojumi