Grozījumi likumā

 

 

 

05.10.2006.          9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz nodot minēto likumprojektu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, un virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija,    lpp.

 

 

Ar cieņu,

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs                                                              Staņislavs Šķesters

 


Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

Grozījumi

likumā “Par palīdzību

dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

 

Izdarīt likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, nr.20.; 2005, nr.9.) šādus grozījumus:

 

 

1. Papildināt 3.pantu ar 10) punktu šādā redakcijā:

“10) palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai (27.pants).”

 

2. Papildināt likumu ar jaunu 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai

(1) Valstij ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā piešķirt līdzfinansējumu šādiem mērķiem:

1) dzīvojamo māju renovācijai vai restaurācijai, kuras ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi vai kuru ekspluatācija atbilstoši to tehniskajam stāvoklim var būt bīstama cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai kurās jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes un citas katastrofas sekas;

2) dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

(2) Pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt līdzfinansējumu šādiem mērķiem:

1) dzīvojamo māju renovācijai vai restaurācijai, kuras ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi vai kuru ekspluatācija atbilstoši to tehniskajam stāvoklim var būt bīstama cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai kurās jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes un citas katastrofas sekas;

2) dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes pasākumu veikšanai;

3) ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītā zemesgabala labiekārtošanai.

(3) Sniedzot šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto palīdzību nav piemērojami likuma 2. un 5. – 10.panta noteikumi.”


Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Patreizējā situācija mājokļu kvalitātes jautājumos ir neapmierinoša – 20.gadsimta 40. – 80.gados būvēto ēku konstrukcijas ir tādas, kam ir nepieciešama steidzama renovācija un papildus siltināšana, kā rezultātā uzlabotos dzīvojamo ēku kvalitāte, tiktu taupīti energoresursi u.c.

 Tā kā šādas darbības prasa ieguldījumus, valstī dzīvojamo māju rekonstrukcija, renovācija un remontdarbu veikšana samazinās. Tādēļ likumprojekts paredz tiesības valstij un pašvaldībām piešķirt līdzfinansējumu tādu dzīvojamo māju renovācijai vai restaurācijai, kuras ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi vai kuru ekspluatācija atbilstoši to tehniskajam stāvoklim var būt bīstama cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai kurās jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes un citas katastrofas sekas; kā arī dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes pasākumu veikšanai; tādējādi iespēju robežās stimulējot minēto darbību veikšanu. Pašvaldībām paredzētas arī tiesības piešķirt līdzfinansējumu ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītā zemesgabala labiekārtošanai.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un  tautsaimniecības attīstību?

            Likumprojekts veicinās dzīvojamo māju kvalitātes uzlabošanu.

 3. Kāda var būt  likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts  dod valstij un pašvaldībām tiesības piedalīties dzīvojamo māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumu veikšanas līdzfinansēšanā ikgadējā valsts budžeta likuma ietvaros un pašvaldību budžetu ietvaros.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

Likumprojekts izstrādes gaitā notikusi konsultēšanās ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un valsts aģentūru “Mājokļu aģentūra”.

 7. Kā tiks  nodrošināta likuma izpilde?

            Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, tādējādi informējot sabiedrību. Likuma izpilde tiks nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                     Staņislavs Šķesters