Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (EKAT) izveidi

Anotācija

Daudzpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās Dalībvalstīm

MULTILATERAL AGREEMENTBETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES

dokuments: ECAA 9.06.2006

 

Likumprojekts

 

Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi

 

1.pants. Daudzpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalīb­valstīm, Albānijas Republiku, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pie­ņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes minis­trija.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīguma teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Peters