Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

papildināt pantu ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

 

"461) telefona uzziņu dienests – jebkurš uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par abonentiem, kuri ir devuši rakstisku piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;";

 

papildināt pantu ar 47.2 un 47.punktu šādā redakcijā:

 

"472) visaptverošs abonentu saraksts – abonentu saraksts drukātā vai elektroniskā formā, kas satur datus par visu elektronisko sakaru komersantu abonentiem, kuri izmanto elektronisko sakaru komersantu sniegtos balss telefonijas pakalpojumus un ir devuši rakstisku piekrišanu savu datu iekļaušanai šajā sarakstā;

473) visaptverošs telefona uzziņu dienests – telefona uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par visu publisko telefonu tīklu operatoru (fiksēto un mobilo) abonentiem, kuri ir devuši rakstisku piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā visap­tverošā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;".

 

2.  19.pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

 

"1) ja tas piešķir abonentiem numurus, – pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošinātājiem atbilstoši Komisijas apstiprinātam paraugam un Komisijas apstiprinātiem noteikumiem. Komersanti savstarpēji vienojas par informācijas sniegšanas kārtību telefona uzziņu dienesta un publiski pieejama abonentu saraksta nodrošinātājiem gadījumos, kas nav paredzēti likumā;

2) sava tīkla galalietotājam nodrošināt piekļuvi operatora palīdzības pakalpojumiem, telefona uzziņu dienestam un visaptverošam telefona uzziņu dienestam;";

 


papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

 

"4) sava tīkla balss telefonijas pakalpojuma abonentiem nodrošina iespēju tikt iekļautiem visaptverošā abonentu sarakstā;

5) ja tas nodrošina visaptverošu abonentu sarakstu vai visaptverošu telefona uzziņu dienestu, – piemēro vienlīdzīgu attieksmi un nediskriminācijas principu tās informācijas apstrādē, ko tam ir sniedzis cits publiskā telefonu tīkla operators."

 

3. Papildināt 23.panta ceturto daļu aiz vārdiem "piekļuvi vismaz vienam" ar vārdu "visaptverošam".

 

4. Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Komisija nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku, paredzot, ka galalietotājiem ir tiesības piekļūt visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam, kā arī veikt un saņemt vietējos, iekšzemes un starptautiskos telefona izsaukumus, faksa ziņojumus un datu ziņojumus ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam, ņemot vērā tehnoloģijas, ko galvenokārt izmanto galalietotāji, un tehnoloģiskās iespējas. Komisija var noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus."

 

5. Aizstāt 63.pantā vārdus "telefona uzziņu dienestiem un abonentu sarak­stam" ar vārdiem "visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam".

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Peters


Likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra sēdes protokola Nr.70 30.§ 2.punktu, ar kuru Satiksmes ministrijai tika uzdots izstrādāt un divu mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”, vienlaikus izdalot likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” daļu, pamatojoties uz saņemto informāciju par iespējamo tiesvedības procedūras uzsākšanu pārkāpuma lietā Nr.2005/2211 Eiropas Kopienu tiesā pret Latvijas Republiku, kas ir saistīta ar 2002.gada 7.marta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) 5.panta 1. un 2.punkta, 25.panta 1. un 3.punkta prasību neizpildi.

Pašreiz pilnībā nav noregulēti jautājumi, kas skar visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošināšanu, turklāt ir konstatētas neprecizitātes terminoloģijā un nepilnības attiecībā uz Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātā likumprojekta mērķis ir sakārtot tiesisko regulējumu, kas attiecas uz visaptveroša telefona uzziņu dienesta - telefona uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par visu publisko telefonu tīklu operatoru (fiksēto un mobilo) to abonentu datiem, kuri ir devuši rakstisku piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā visaptverošā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus, un visaptveroša abonentu saraksta - abonentu saraksts drukātā vai elektroniskā formā, kas satur datus par visu elektronisko sakaru komersantu tiem abonentiem, kuri izmanto elektronisko sakaru komersantu sniegtos balss telefonijas pakalpojumus un kuri rakstveidā ir piekrituši savu datu iekļaušanai šajā sarakstā – skaidrošanu. Tāpat likumprojekts nosaka, ka publiskā telefonu tīkla operatoram, ja tas piešķir abonentiem numurus, ir pienākums pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu sarakstu nodrošinātājiem atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulatora) apstiprinātam paraugam un Regulatora apstiprinātiem noteikumiem.

Izstrādājot likumprojektu, ir veikti papildus precizējumi, ņemot vērā prasības, ko nosaka 2002.gada 7.marta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva).

Vienlaikus likumprojekts saistīts ar Eiropas Kopienu Komisijas informāciju par iespējamo tiesvedības procedūras uzsākšanu pārkāpuma lietā Nr.2005/2211 Eiropas Kopienu tiesā pret Latvijas Republiku, ja savlaicīgi netiks nodrošināts tiesiskais regulējums, kas izriet no jautājuma par visaptveroša abonentu saraksta  un visaptveroša telefona uzziņu dienesta pieejamību ikvienam interesentam.

Likumprojekta izstrādes gaitā ir precizēti Elektronisko sakaru likumā lietotie termini un šī likuma piemērošanas gaitā novērstas konstatētās nepilnības, it īpaši jautājumā, kas skar visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošināšanas skaidrojumu atbilstoši augstākminēto direktīvu prasībām.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Paredzot tiesisko regulējumu normatīvajā aktā, tiks vienkāršota administratīvā procedūra.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, izmaiņas budžeta izdevumos uz šo brīdi nav paredzamas.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, izmaiņas budžeta izdevumos uz šo brīdi nav paredzamas.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, izmaiņas budžeta izdevumos uz šo brīdi nav paredzamas.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, izmaiņas budžeta izdevumos uz šo brīdi nav paredzamas.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, izmaiņas budžeta izdevumos uz šo brīdi nav paredzamas.

3.Finansiālā ietekme

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, finansiālā ietekme uz šo brīdi nav paredzama.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, finansiālā ietekme uz šo brīdi nav paredzama.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, finansiālā ietekme uz šo brīdi nav paredzama.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, finansiālā ietekme uz šo brīdi nav paredzama.

Ja savlaicīgi netiks novērsts Eiropas Kopienu Komisijas argumentētajā atzinumā minētais pārkāpums lietā Nr.2005/2211, finansiālā ietekme uz šo brīdi nav paredzama.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ir saistīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva), Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva), Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 108, 24.04.2002.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva), Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 108, 24.04.2002.

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

1.panta 47.² punkts

2002/22/EK 5.panta 1.punkta a) apakšpunkts, 25.panta 1.punkts

Atbilst

 

1.panta 47.³ punkts

2002/22/EK 5.panta 1.punkta b) apakšpunkts, 25.panta 3.punkts

Atbilst

 

19.panta otrās daļas 6.punkts

2002/22/EK, 5.panta 2.punkts

Atbilst

 

19.panta otrās daļas 7.punkts

2002/22/EK, 5.panta 3.punkts

Atbilst

 

62.panta pirmā daļa

2002/22/EK 11.panta 1.punkts

Atbilst

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Notikušas konsultācijas arī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, saņemot priekšlikumus Elektronisko sakaru likuma grozījumiem.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, bet tiks precizēti komersantu pienākumi, paredzot, ka galalietotājiem ir tiesības piekļūt visaptverošam abonentu sarakstam un visaptverošam telefona uzziņu dienestam. Tāpat normatīvajā aktā ir paredzēts, ka publiskā telefona tīkla operatoram ir pienākums pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju visaptveroša abonentu saraksta un visaptveroša telefona uzziņu dienesta nodrošinātājiem.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā, Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Civillikumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Satiksmes ministrs                         Kr.Peters

 

 

Valsts sekretāra vietā – valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Mačs

A.Ļubļina - Goldmane

Ī.Kalniņa

R.Bergmanis

14.08.2006. 10:05

1 457

I.Gailume 7028109

Ingrida.Gailume@sam.gov.lv