Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Mobilizācijas likumā

 

Izdarīt Mobilizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 12.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas gadījumā izpildīt Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību izsniegtajās pavēstēs noteikto;".

 

2. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. Pilsoņu iesaukšana aktīvajā dienestā

 

Latvijas pilsoņu – rezerves karavīru un rezervistu – iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


 

                     

Likumprojekta “Grozījumi Mobilizācijas likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005.gada18.maijā Ministru kabinets ir akceptējis Rīcības plānu pārejai uz profesionālu militāru dienestu, atbilstoši kuram ar 2007.gada 1.janvāri tiek plānots pāriet uz profesionālu militāro dienestu. Rīcības plānā pārejai uz profesionālu militāru dienestu ir paredzēts, ka ar 2006.gada 31.decembri spēku zaudēs Obligātā militārā dienesta likums un Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.411 „Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums” atbilstoši kuriem, Militārā dienesta iesaukšanas centrs un tā teritoriālās struktūrvienības – valsts militārā dienesta pārvaldes dod rīkojumus iesauktajiem aktīvajā dienestā mobilizācijas izsludināšanas gadījumā. Tā kā šo funkciju būs nepieciešams veikt arī turpmāk pēc Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidācijas, normatīvajos aktos nepieciešams noteikt, kura iestāde, pamatojoties uz AM pavēli par iesaukšanu aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā, turpmāk izsniegs mobilizācijas pavēstes.

Šobrīd rezerves karavīru un rezervistu iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Obligātā militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, taču turpmāk, ņemot vērā, ka ar 2006.gada 31.decembri šis likums zaudēs spēku, tas notiks saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Vienlaikus nepieciešams precizēt termina „aktīvais militārais dienests” lietošanu  atbilstoši Militārā dienesta likuma terminoloģijai.

2. Normatīvā akta būtība

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Rīcības plānu pārejai uz profesionālo militāro dienestu ar 2006.gada 31.decembri spēku zaudēs Obligātā Militārā dienesta likums un Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.411 „Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums”, likumprojekts paredz iedzīvotājiem pienākumu Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas gadījumā – izpildīt Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību (nodaļu, daļu, pārvaldes) izsniegtajās pavēstēs norādīto – kur un kad jāierodas pildīt militāro dienestu, kurus līdz šim deva Militārā dienesta iesaukšanas centrs. Vienlaikus likumprojektā tiek svītrota atsauce uz Obligātā militārā dienesta likumu, saskaņā ar kuru līdz šim notika rezerves karavīru un rezervistu iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā – turpmāk tas notiks saskaņā ar Militārā dienesta likumu. Vienlaikus ir precizēta termina „aktīvais militārais dienests” lietošana atbilstoši Militārā dienesta likuma terminoloģijai.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekta realizācija 2007.gadā un turpmākajos gados notiks Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Jāizdara grozījumi Militārā dienesta likumā, paredzot rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanu aktīvajā dienestā, kas šobrīd noris saskaņā ar Obligātā militārā dienesta likumu.

Jāizdara grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, precizējot tās uzdevumus saistībā ar rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanu aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā.

Mainoties Mobilizācijas likuma 13.pantā ietvertajam deleģējumam, jāizdod jauni Ministru kabineta noteikumi par Latvijas pilsoņu – rezerves karavīru un rezervistu – iesaukšanas kārtību aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā, nosakot iesaukšanas kārtību (iesaucamo personu loku un iesaukšanas kārtību).

2.  Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

4. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas, bet Latvijas Republikas Zemessardzes pienākumos turpmāk ietilps pavēstes izsniegšana iedzīvotājiem Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas gadījumā.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                       A.Slakteris

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

 

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

R.Dreiškena

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2006. 14:21

1067

R.Dreiškena, 7335148

Rita.Dreiskena@mod.gov.lv