Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.; 2005, 7., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) Nacionālo bruņoto spēku rezerve.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku komandiera pakļautībā un pilda likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" noteiktos uzdevumus.";

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Nacionālo bruņoto spēku rezervi veido militārajam dienestam pakļautie Latvijas pilsoņi, kas ieskaitīti rezervē."

 

2.  5.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) profesionālā dienesta karavīri, kuri pilda dienestu saskaņā ar līgumu;";

 

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesauktie rezerves karavīri."

 

3. Izslēgt 7.pantu.

 

4. Izteikt 12.panta 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 

"3) veic kandidātu rekrutēšanu un atlasi profesionālajam dienestam;

4) nodrošina profesionālā dienesta karavīru un rezerves karavīru apmācību;".

 


5. Izteikt 12.panta 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) nodrošina Nacionālo bruņoto spēku vienību medicīnisko aprūpi, kā arī veic profesionālā dienesta kandidātu un uz kārtējām militārajām mācībām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru veselības stāvokļa pārbaudi;".

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


 

                    

Likumprojekta “Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005.gada18.maijā Ministru kabinets ir akceptējis Rīcības plānu pārejai uz profesionālu militāru dienestu, atbilstoši kuram ar 2007.gada 1.janvāri tiek plānots pāriet uz profesionālu militāro dienestu.

Rīcības plānā pārejai uz profesionālu militāru dienestu ir arī paredzēts, ka ar 2006.gada 31.decembri spēku zaudēs Obligātā militārā dienesta likums un Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.411 „Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums” atbilstoši kuriem, Militārā dienesta iesaukšanas centrs pārbauda rezerves karavīru un rezervistu vispārējo piemērotību militārajam dienestam. Tā kā šo funkciju būs nepieciešams veikt arī turpmāk pēc Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidācijas, normatīvajos aktos nepieciešams noteikt, kuras iestādes izpildīs attiecīgus pienākumus.

Ņemot vērā minēto, kā arī, lai turpmāk nodrošinātu efektīvu Nacionālo bruņoto spēku rezerves sistēmas izveidi un uzturēšanu likumprojektā ir paredzēts nodot ar rezerves izveidi un uzturēšanu saistītās funkcijas Zemessardzei, Mācību vadības pavēlniecībai un Nodrošinājuma pavēlniecībai. Zemessardzei ir uzdots veikt reģistrāciju rezervēs un tās uzskaiti, Mācību vadības pavēlniecībai ir uzdots veikt kandidātu rekrutēšanu profesionālajam dienestam, kā arī nodrošināt profesionālā dienesta karavīru un rezerves karavīru apmācību, savukārt Nodrošinājuma pavēlniecība veiks kandidātu profesionālajam dienestam, kā arī uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru veselības stāvokļa pārbaudi. 

Vienlaikus likumprojekts papildina Zemessardzes uzdevumu sarakstu ar jaunu uzdevumu – sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanu, jo pēc Zemessardzes nodošanas tiešajā Nacionālo bruņoto spēku komandiera pakļautībā 2006.gada 1.janvārī Zemessardzes pakļautībā tika atstāta 54.Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rota, kuras funkcijās ietilpst sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšana.

2. Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz uzdevumu sadali starp Zemessardzi, Mācību vadības pavēlniecību un Nodrošinājuma pavēlniecību, lai nodrošinātu efektīvu rezervju sistēmas izveidi, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī nosaka, ka Zemessardzes uzdevumos ietilpst sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšana.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekta realizācija 2007.gadā un turpmākajos gados notiks Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Saistībā ar pāreju uz profesionālu militāru dienestu un atteikšanos no obligātā militārā dienesta ir izstrādāti šādi likumprojekti:

1.Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi;

2. Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu;

3. Par Alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu;

4. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā;

5. Grozījumi Krimināllikumā;

6. Grozījumi Mobilizācijas likumā;

7. Grozījumi likumā „Par izņēmuma stāvokli”.

 

2.  Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

&nb sp;

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

4. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas. Paplašinās Zemessardzes, Mācību vadības pavēlniecības un Nodrošinājuma pavēlniecības pienākumi. Zemessardze turpmāk veiks reģistrāciju rezervēs un tās uzskaiti, Mācību vadības pavēlniecība veiks kandidātu rekrutēšanu profesionālajam dienestam, kā arī nodrošinās profesionālā dienesta karavīru un rezerves karavīru apmācību, savukārt Nodrošinājuma pavēlniecība veiks kandidātu profesionālajam dienestam, kā arī uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru veselības stāvokļa pārbaudi. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā

veselības ministrs                                                                                          G.Bērziņš

 

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

 

Atbildīgā persona

 

 

J.Karlsbergs

 

 

S.Araslanova

 

 

I.Kalna

 

V.Upeniece

 

V.Lubgāns

 

 

 

 

27.09.2006 15:10:00

1069

V.Upeniece, 7335247

Vita.Upeniece@mod.gov.lv

V.Lubgāns, 7335412

Vitolds.Lubgans@mil.lv