Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 200.pantu šādā redakcijā:

 

"200.pants. Rezerves karavīru un rezervistu atbildība

Rezerves karavīriem un rezervistiem par ziņu nesniegšanu Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

 

2. Izteikt 200.pantu šādā redakcijā:

 

"200.pants. Rezerves karavīra pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra neierašanos Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

3. Izslēgt 200.pantu.

 

4. Izslēgt 201.pantu.

 

5. Aizstāt 213.pantā skaitļus "200.–200.2, 201.1–201.9" ar skaitļiem
"200.
, 200.1, 201.2–201.9".

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ņemot vērā apstākli, ka pēdējais ar Aizsardzības ministrijas 2004.gada 17.decembra pavēli Nr.367 „Par NBS vienību komplektēšanu ar OMD karavīriem 2005.gadā” apstiprinātais iesaukums obligātajā militārajā dienestā izpildīts 2005.gada 24.novembrī un Latvijas pilsoņu iesaukšana obligātajā militārajā dienestā pārtraukta atbilstoši Saeimā 2003.gada 13.novembrī apstiprinātajai Valsts aizsardzības koncepcijai, kā arī atbilstoši 2005.gada 18.maijā Ministru kabinetā akceptētajam Rīcības plānam pārejai uz profesionālu militāru dienestu, ir zudusi vairāku Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu aktualitāte un tajā ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus, precizējot normas, kas paredz rezerves karavīru un rezervistu atbildību par ziņu nesniegšanu Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu, kā arī normas, kas paredz atbildību par rezerves karavīra pienākumu nepildīšanu. Vienlaikus nepieciešams izslēgt normas, kas nosaka atbildību par izvairīšanos no alternatīvā dienesta pildīšanas un izvairīšanos no obligātā militārā dienesta. Atbilstoši Rīcības plānam pārejai uz profesionālo militāro dienestu ar 2006.gada 31.decembri spēku zaudēs Obligātā militārā dienesta likums un Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.411 „Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums” atbilstoši kuriem, Militārā dienesta iesaukšanas centrs un tā teritoriālās struktūrvienības – valsts militārā dienesta pārvaldes dod rīkojumus iesauktajiem aktīvajā dienestā mobilizācijas izsludināšanas gadījumā. Tā kā šo funkciju būs nepieciešams veikt arī turpmāk pēc Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidācijas, nepieciešams precizēt, kura iestāde turpmāk uzskaitīs Nacionālo bruņoto spēku rezervei pakļautās personas, kā arī izsniegs pavēstes par rezerves karavīru ierašanos uz militārajām mācībām.

 

2. Normatīvā akta būtība

Sakarā ar Nacionālo bruņoto spēku profesionalizāciju un atteikšanos no obligātā militārā dienesta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir nepieciešams veikt grozījumus, precizējot normas, kas paredz rezerves karavīru un rezervistu atbildību par ziņu nesniegšanu Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu, kā arī normas, kas paredz atbildību par rezerves karavīra pienākumu nepildīšanu. Vienlaikus nepieciešams izslēgt normas, kas nosaka atbildību par izvairīšanos no alternatīvā dienesta pildīšanas un izvairīšanos no obligātā militārā dienesta. Attiecīgi precizējumi veicami arī attiecībā uz rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izskatāmajām administratīvo pārkāpumu lietām.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Saistībā ar pāreju uz profesionālu militāru dienestu un atteikšanos no obligātā militārā dienesta ir izstrādāti šādi likumprojekti:

1.Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā;

2. Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu;

3. Par Alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu;

4. Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”;

5. Grozījumi Krimināllikumā;

6. Grozījumi Mobilizācijas likumā;

7. Grozījumi likumā „Par izņēmuma stāvokli”;

8. Grozījumi Militārā dienesta likumā.

Jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu reģistrāciju, uzskaiti, iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām un iesaukšanu aktīvajā dienestā mobilizācijas izsludināšanas gadījumā.

2.  Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

4. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas, bet tiks paplašinātas Latvijas Republikas Zemessardzes funkcijas, kuras pienākumos ietilps izsniegt pavēstes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaitei pakļautajām personām par ierašanos uz militārajām mācībām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojektu pēc izsludināšanas publicēs laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                        A.Slakteris

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

 

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

R.Dreiškena-Lāce

 

01.09.2006. 14:35

1107

R.Dreiškena-Lāce, 7335148

Rita.Dreiskena-Lace@mod.gov.lv