Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada _____________________Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījums likumā “Par Eiropas Sociālo hartu””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lapām).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


Likumprojekts

 

Grozījums likumā

“Par Eiropas Sociālo hartu”

 

Izdarīt likumā “Par Eiropas Sociālo hartu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Saskaņā ar Hartas 20.pantu Latvijas Republika apņemas uzskatīt par sev saistošiem visus Hartas otrās sadaļas pantus”.

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā “Par Eiropas Sociālo hartu”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par Eiropas Sociālo hartu” 2.pants paredz, ka Latvijas Republika uzskata par sev saistošiem šādus Hartas otrās sadaļas pantus:

1.pantu;

5.pantu;

6.pantu;

8.pantu;

9.pantu;

11.pantu;

13.pantu;

14.pantu;

16.pantu;

17.pantu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt, ka Latvijas Republika uzskata par sev saistošiem arī pārējos Hartas otrās sadaļas pantus:

2.pantu (tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem);

3.pantu (tiesības uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem);

4.pantu (tiesības uz taisnīgu atalgojumu);

7.pantu (bērnu un jauniešu tiesības uz aizsardzību);

10.pantu (tiesības uz arodapmācību);

12.pantu (tiesības uz sociālo drošību);

15.pantu (invalīdu un garīgi atpalikušu personu tiesības uz arodapmācību, rehabilitāciju un sociālo iekārtošanu);

18.pantu (tiesības uz ienesīgu nodarbošanos citu Līgumslēdzēju pušu teritorijā);

19.pantu (migrējošo strādājošo un viņu ģimeņu tiesības uz aizsardzību un palīdzību).

 

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts veicinās sociālo drošību.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Būs jāizpēta nepieciešamība grozīt normatīvos aktus darba un sociālās drošības jomā.

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts Latvijas Republikas saistībām pret Eiropas Padomi.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Labklājības ministrija.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-