Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 28. septembrī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

1. ___________________             _______________________

 

2. ___________________             _______________________

 

3. ___________________             _______________________

 

4. ___________________             _______________________

 

5. ___________________             _______________________

 

6. ___________________             _______________________

 

7. ___________________            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

 

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai,-

            uzliek naudas sodu amatpersonai vai darba devējam – fiziskai personai no divsimt līdz piecsimt latiem, darba devējam – juridiskajai personai no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu amatpersonai vai darba devējam – fiziskai personai no piecsimt līdz tūkstoš latiem, darba devējam – juridiskai personai no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem”.

 

2. Izteikt 201.26 pantu šādā redakcijā:

“201.26 Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu,-

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem”.

 

3. Izdarīt 236.3 pantā šādus grozījumus:

 

aizstāt panta otrās daļas pirmajā punktā vārdus “piecsimt” ar vārdu “piectūkstoš”;

aizstāt panta otrās daļas otrajā punktā vārdu “divsimt” ar vārdu “piecsimt”.