AGK

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 83.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izslēgt terminu "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" un tā skaidrojumu;

papildināt sadaļu aiz termina "Latvijas Republikas gaisa telpa" ar terminu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

 

"Latvijas Republikas militārā aviācija – Latvijas Republikā reģistrēto militāro gaisa kuģu, Latvijas Republikā reģistrēto civilo gaisa kuģu, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārām vajadzībām, militāro lidlauku un citu objektu kopums, kas paredzēts valsts aizsardzības funkciju veikšanai.";

 

papildināt sadaļu aiz termina "Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs" ar terminiem un to skaidrojumiem šādā redakcijā:

 

"Militārās aviācijas gaisa kuģis – Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, kuru izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki valsts aizsardzības funkciju veikšanai.

Militārais lidlauks – militārais objekts, kas ietver noteiktu zemes teritoriju vai ūdens akvatoriju, kā arī ēkas, objektus un iekārtas, kuras paredzētas, lai organizētu militāro gaisa kuģu pienākšanu un atiešanu, un kas tiek uzturēts un izmantots valsts aizsardzībai."

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās un militārās aviācijas darbību

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, kā arī civilās un militārās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti."

 


3.  3.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu aiz vārda "civilo" ar vārdiem "un militā­ro";

papildināt pirmās daļas 2.punktu aiz vārdiem "Latvijas Republikas civilās" ar vārdiem "un militārās";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Šā likuma 13., 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47. un 49.panta otrās daļas, 56., 61., 63.,70., 97., 113., 114., 115., 116. un 117.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas militāro aviāciju un ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģiem, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības un drošības interesēs.

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu."

 

4. Papildināt 10.panta pirmo daļu aiz vārdiem "Pēc gaisa kuģa reģistrā­cijas" ar vārdiem "Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā".

 

5. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punktā un 14.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārās aviācijas".

 

6. Aizstāt 23.pantā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka".

 

7.  24.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "apliecība par lidlauka" ar vārdiem "apliecība par civilās aviācijas lidlauka";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Lidlauka ekspluatācijas kārtību" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācijas kārtību".

 

8. Papildināt 24.1, 25. un 27.pantu pirms vārda "lidlauks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "civilās aviācijas".

 

9.  28.pantā:

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Maksu par privātpersonas īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem nosaka civilās aviācijas lidlauka īpašnieks.";

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārā aviācija".

 

10. Aizstāt 29.pantā un 56.panta otrajā daļā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku aviācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "militārā aviācija" (attiecīgā locījumā).

 

11.  41.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvnie­cības, ierīkošanas, izvietošanas un apzīmēšanas kārtība";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot, izvietot un apzīmēt gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets."

 

12.  42.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu civilām un militārām vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, koordinē, kā arī gaisa kuģu lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības zonās vada Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība.";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Kārtību, kādā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība sniedz aeronavigācijas pakal­pojumus militārās aviācijas gaisa kuģiem Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

 

13. Izslēgt 44.panta otrās daļas otro teikumu.

 

14. Papildināt 48.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"Valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets var pieņemt lēmumu nodot Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības un Civilās aviācijas aģentūras funkcijas un resursus Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kārtību, kādā valsts apdraudējuma gadījumā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība un Civilās aviācijas aģentūra nodod funkcijas un resursus Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un to apjomu nosaka Ministru kabinets."

 

15. Papildināt 57.panta otro daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Civilās aviācijas aģentūra izdod administratīvos aktus Eiropas Kopienas aviācijas drošības prasību īstenošanai. Šos administratīvos aktus var pārsūdzēt tikai tiesā, un to pārsūdzība neaptur to darbību."

 

16. Papildināt likumu ar vienpadsmito nodaļu šādā redakcijā:

 

"Vienpadsmitā nodaļa

MILITĀRĀ AVIĀCIJA

 

113.pants. Militārie lidlauki

Militāros lidlaukus izveido un izmanto saskaņā ar aizsardzības ministra izdotajos iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Aizsardzības ministrija uzrauga militāro lidlauku ekspluatāciju.

 

114.pants. Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrs

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izveido un uztur Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistru. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki šajā reģistrā reģistrē militārās aviācijas gaisa kuģus, piešķir tiem nacionālo zīmi, kā arī nosaka to reģistrācijas zīmi.

Militārās aviācijas gaisa kuģu nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi apstiprina saskaņā ar aizsardzības ministra iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

115.pants. Civilās aviācijas gaisa kuģu izmantošana militārām vaja­dzībām

Civilās aviācijas gaisa kuģi, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārām vajadzībām, ir pielīdzināmi militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

Kārtību, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārām vajadzībām, nosaka Ministru kabinets.

 

116.pants. Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģu izmantošana

Valsts aizsardzības un drošības interesēs Latvijas Nacionālie bruņotie spēki var izmantot ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģus.


Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģi, kurus izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, ir pielīdzināmi Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

 

117.pants. Militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi

Kārtību, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

 

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.martam izdod šā likuma 41.panta trešajā daļā, 42.panta piektajā daļā, 48.panta otrajā daļā un 115.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod šā likuma 117.pantā minētos noteikumus."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru prezidenta 2005.gada 6.decembra rīkojumu Nr. 525.„Par darba grupu militāro aviāciju reglamentējošo normatīvo aktu izstrādei un pārskatīšanai” tika izveidota darba grupa ar mērķi izstrādāt un iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem militāro aviāciju reglamentējošajos normatīvajos aktos.

 

Pētot militāro aviāciju reglamentējošos normatīvos aktus, darba grupa konstatēja nepieciešamību veikt grozījumu likumā „Par aviāciju”, iekļaujot plašāku militārās aviācijas regulējumu, kas ietver jaunu definīciju iekļaušanu, redakcionāla rakstura labojumus, kā arī likuma papildināšanu ar  atsevišķu jaunu nodaļu „Militārā aviācija”.

 

Darba grupas sagatavotais informatīvais ziņojums tika izskatīts Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija sēdē. Izpildot Ministru kabineta 2006. gada 4.jūlija sēdē nolemto (prot.Nr.35  24.§), Aizsardzības ministrija  ir sagatavojusi   tos grozījumus likumā „Par aviāciju”, kurus savas darbības laikā bija konstatējusi  augstāk minētā darba grupa.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis sakārtot juridisko bāzi militārās aviācijas reglamentācijai likumā „Par aviāciju”, ieviešot vienotu terminoloģiju, kā arī papildinot likumu „Par aviāciju” ar jaunu nodaļu „Militārā aviācija”, kuras mērķi ir precīzi regulēt visus ar militāro aviāciju saistītos jautājumus- militāro lidlauku izveides, ekspluatācijas kārtību, noteikt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek veikti militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi, kā arī noteikt statusu ārvalstu militārajiem gaisa kuģiem, kurus Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības un drošības interesēs, un civilajiem gaisa kuģiem, kurus īslaicīgi izmanto militārajām vajadzībām.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija:

Nav papildu informācija.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

 

tūkst. Ls

 

 

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

6.Cita informācija

Likumprojekta realizācija 2006.gadā un turpmākajos gados tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus būs jāizdod šādi jauni normatīvie akti:

 

1)Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas gaisa kuģi īslaicīgi tiek izmantoti militārajām vajadzībām.

 

 

2)Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā valsts apdraudējuma gadījumā notiek Latvijas Republikas gaisa telpas kontroles nodošana Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

 

3)Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā.

 

Ministru kabinetam no jauna  būs jāizdod:

 

1)Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot, izvietot un apzīmēt gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus;

 

2) Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi”.

 

2. Cita informācija

Visos normatīvajos aktos, kur patreiz izmantots termins „Latvijas Republikas Nacionālā bruņoto spēku aviācija” ir nepieciešams terminu aizstāt ar jaunu terminu „Latvijas Militārā aviācija”. Grozījumus nepieciešams veikt:

1)    Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumos Nr.46 „Kārtība, kādā maksājumus kārto Nacionālo bruņoto spēku aviācija”;

2)    Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508

 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu”;

3)    Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.290 „Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā”.

 

Grozījumus  augstāk minētajos Ministru kabineta noteikumos  Aizsardzības ministrija plāno  nodrošināt līdz 2006.gada 1.decembrim. 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Atbilst Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas (ICAO) prasībām, kas izriet no Čikāgas 1944. gada 7.decembra Starptautiskās konvencijas (turpmāk-Konvencija) par civilo aviāciju, proti, par katras valsts gaisa telpas izmantošanas normatīvajiem aktiem un tiem norādītajām prasībām, kas minētas 3.panta (d) daļā, 9.panta (a) daļā un 12.pantā. Prasības izriet no situācijas, ka katra Konvencijas dalībvalsts nosaka savas gaisa telpas izmantošanas aspektus (izmantošanu civilām un militārām vajadzībām), pieņemot attiecīgus normatīvos aktus, taču izmantošanas noteikumos ir jābūt zināmai vienveidībai.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Tika veiktas konsultācijas ar NATO dalībvalstu militārās aviācijas  ekspertiem (Norvēģija, Vācija un Francija)

5. Cita informācija

 Likumprojekta izstrādi iniciēja darba grupa, kuras sastāvā bija pārstāvji no Satiksmes ministrijas un Valsts aģentūras  „Civilās aviācijas aģentūra”. Līdz ar to konsultācijas ar minētajām institūcijām par likumā nepieciešamajiem grozījumiem tika veiktas. 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Likumprojektā minēto deleģējumu (Ministru kabineta noteikumu izstrāde) savas kompetences ietvaros īstenos Aizsardzības ministrija un Satiksmes ministrija. Tomēr

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, proti, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

Aizsardzības  ministrs       A.Slakteris

 

 

 Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

J.Karlsbergs

S.Araslanova

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

21.08.2006.  12:53

1138

Zaharova

signe.zaharova@mod.gov.lv;

tālr.7335243