Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā” (steidzams)    

reģ. nr. 1887                                             

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (3)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauku atbalsta dienesta likums

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

 

 

 

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

14.pants. Dienesta akreditācija

1. Izteikt 14., 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Dienesta akreditācija

 

 

 

1. Izteikt 14., 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Dienesta akreditācija

(1) Dienestu akreditē to funkciju pildīšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.

(1) Zemkopības ministrija akreditē Dienestu to funkciju pildīšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.

 

 

 

(1) Zemkopības ministrija akreditē Dienestu to funkciju pildīšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.

(2) Dienesta atbilstību akreditācijai attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, izvērtē saskaņā ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un kritērijiem, kas ietverti divpusējos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas līgumos par attiecīgā Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu (turpmāk — akreditācijas kritēriji).

(2) Dienesta atbilstību akreditācijai attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, izvērtē saska­ņā ar nosacījumiem un kritērijiem, kas ietverti Padomes Regulā Nr.1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Komisijas Regulā Nr.885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas prasības (turpmāk – akreditācijas kritēriji).

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Aizvietot 14. panta otrajā daļā vārdus “nosaka sīki izstrādātus”ar vārdu “reglamentē”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Dienesta atbilstību akreditācijai attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, izvērtē saska­ņā ar nosacījumiem un kritērijiem, kas ietverti Padomes Regulā Nr.1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Komisijas Regulā Nr.885/2006, ar ko reglamentē noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas prasības (turpmāk – akreditācijas kritēriji).

(3) Lēmumu par Dienesta akreditāciju pieņem Finanšu ministrija.

(3) Pamatojoties uz sertificējošās institūcijas atzinumu, Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc sertificējošās institūcijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

 

 

 

(3) Pamatojoties uz sertificējošās institūcijas atzinumu, Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc sertificējošās institūcijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

(4) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Finanšu ministrija paziņo zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

(4) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Zemkopības ministrija rakstiski informē Eiropas Komisiju.

 

 

 

(4) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Zemkopības ministrija rakstiski informē Eiropas Komisiju.

15.pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

15.pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

 

 

 

15.pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

(1) Dienesta atbilstību izvērtē sertificējoša institūcija, ko konkursa kārtībā izraugās Finanšu ministrija. Šī institūcija sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

(1) Dienesta atbilstību un Dienesta sastādītā gada pārskata kārtējā gada ārējo auditu izvērtē sertificējošā institūcija, ko konkursa kārtībā izraugās Zemkopības ministrija. Sertificējošā institūcija sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

 

 

 

(1) Dienesta atbilstību un Dienesta sastādītā gada pārskata kārtējā gada ārējo auditu izvērtē sertificējošā institūcija, ko konkursa kārtībā izraugās Zemkopības ministrija. Sertificējošā institūcija sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

(2) Sagatavoto atzinumu sertificējošā institūcija iesniedz Finanšu ministrijai, zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

 

(2) Sagatavoto atzinumu sertificējošā institūcija iesniedz Zemkopības ministrijā un Eiropas Komisijā.

 

 

 

(2) Sagatavoto atzinumu sertificējošā institūcija iesniedz Zemkopības ministrijā un Eiropas Komisijā.

(3) Pamatojoties uz sertificējošās institūcijas atzinumu, Finanšu ministrija pieņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

 

 

 

 

 

(4) Sertificējošā institūcija veic Dienesta sastādītā gada pārskata ikgadēju ārējo auditu un iesniedz ziņojumu Finanšu ministrijai, zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

 

 

 

 

 

16.pants. Pagaidu akreditācija

16.pants. Pagaidu akreditācija

 

 

 

16.pants. Pagaidu akreditācija

(1) Ja Dienests daļēji neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Finanšu ministrija var tam piešķirt pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

(1) Ja Dienests neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Zemkopības ministrija tam piešķir pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

 

 

 

(1) Ja Dienests neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Zemkopības ministrija tam piešķir pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Finanšu ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un par to informē zemkopības ministru un Eiropas Savienības institūcijas.

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Zemkopības ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un par to informē Eiropas Komisiju."

 

 

 

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Zemkopības ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un par to informē Eiropas Komisiju."

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9. Dienesta atbilstība akreditācijai, kas piešķirta līdz 2006.gada 16.oktobrim attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas tāda Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, kas izsniegts uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas līgumu pamata, saglabā spēku līdz attiecīgajos līgumos noteikto saistību pilnīgai izpildei."

 

 

2

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt pārejas noteikumu 9. punktā vārdus un skaitļus “līdz 2006. gada 16. oktobrim”.

Atbalstīt

"9. Dienesta atbilstība akreditācijai, kas piešķirta attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas tāda Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, kas izsniegts uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas līgumu pamata, saglabā spēku līdz attiecīgajos līgumos noteikto saistību pilnīgai izpildei."

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 16.oktobrī.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā  izsludināšanas.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā  izsludināšanas.