Grozījumi Lauku atbalsta diensta likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 14., 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Dienesta akreditācija

(1) Zemkopības ministrija akreditē Dienestu to funkciju pildīšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.

(2) Dienesta atbilstību akreditācijai attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, izvērtē saska­ņā ar nosacījumiem un kritērijiem, kas ietverti Padomes Regulā Nr.1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Komisijas Regulā Nr.885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas prasības (turpmāk – akreditācijas kritēriji).

(3) Pamatojoties uz sertificējošās institūcijas atzinumu, Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc sertificējošās institūcijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

(4) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Zemkopības ministrija rakstiski informē Eiropas Komisiju.

 

15.pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

(1) Dienesta atbilstību un Dienesta sastādītā gada pārskata kārtējā gada ārējo auditu izvērtē sertificējošā institūcija, ko konkursa kārtībā izraugās Zemkopības ministrija. Sertificējošā institūcija sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

(2) Sagatavoto atzinumu sertificējošā institūcija iesniedz Zemkopības ministrijā un Eiropas Komisijā.

 

16.pants. Pagaidu akreditācija

(1) Ja Dienests neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Zemkopības ministrija tam piešķir pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Zemkopības ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un par to informē Eiropas Komisiju."

 


2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9. Dienesta atbilstība akreditācijai, kas piešķirta līdz 2006.gada 16.oktobrim attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas tāda Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, kas izsniegts uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas līgumu pamata, saglabā spēku līdz attiecīgajos līgumos noteikto saistību pilnīgai izpildei."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 16.oktobrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Normatīvā akta projekta „Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd Lauku atbalsta dienesta likuma 14., 15. un 16.pantā par Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – Dienesta) akreditāciju, atbilstības izvērtēšanu un pagaidu akreditāciju atbildīgā institūcija ir noteikta Finanšu ministrija, kas uzrauga, koordinē un nodrošina šo procesu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Pamatojoties uz Eiropas Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr.1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Eiropas Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Komisijas 2006.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr.885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas prasības, kā arī šobrīd saskaņošanas stadijā esošo Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbildīgajām iestādēm”, nepieciešami grozījumi „Lauku atbalsta dienesta likumā”, lai nākamajā Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā atbilstoši iepriekš minētajām regulām dotu tiesības Zemkopības ministrijai veikt Dienesta akreditāciju un tā darbības atbilstības izvērtēšanu.

3. Cita informācija

15.panta 4.daļas izslēgšana nepieciešama sakarā ar nākamā finanšu plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu administrēšanas administratīvās shēmas izmaiņām.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Finansējums Zemkopības ministrijas pārņemamo akreditācijas funkciju veikšanai paredzēts Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 5.5.pasākuma „Atbalsts ELVGF programmas vadībai” 5.5.3.aktivitātes „Izvērtēšana un uzraudzība, tai skaitā samaksa ekspertiem” ietvaros un budžetā tiks pieprasīts pēc Nacionālās programmas un projekta apstiprināšanas.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Zemkopības ministrijai kā vadošajai un kompetentajai iestādei būs jāveic nepieciešamās darbības Dienesta akreditācijai un atbilstības izvērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr.1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Eiropas Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Komisijas 2006.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr.885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas prasības.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1.pants

Eiropas Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu 6. un 7.pants

Atbilst

 

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas vie doklis

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lauku atbalsta dienesta akreditāciju veiks Zemkopības ministrija

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc apstiprināšanas likumprojekta teksts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Zemkopības ministrs                                                                  M.Roze

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

D.Siliņa

 

15.09.2006. 9:06

964

D.Siliņa

7027291, Daina.Silina@zm.gov.lv