28

 

28.09.2006.                 9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

            Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu “Grozījumi Informācijas atklātības likumā”, reģ.nr.1877 (alternatīva likumprojektam ar reģ.nr.1778),  steidzams.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula, 9.lpp.

 

 

 

Cieņā,

Saeimas Valsts pārvaldes

un pašvaldības            

komisijas priekšsēdētājs                                                              Staņislavs Šķesters                                                          

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                                 Likumprojekts 2.lasījumam, steidzams.                                                                                     

Grozījumi

Informācijas atklātības likumā

(reģ.nr.1877)

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok. nr.6372)

 

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

 

Komisijas atzinums

Komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12., 21.nr.; 2004, 2., 6.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12., 21.nr.; 2004, 2., 6.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) informācija - ziņa vai ziņu kopums jebkurā tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā;

2) informācijas aprite - informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, lietošana un iznīcināšana;

3) dokumentēta informācija - informācija, kuras iekļūšanu informācijas apritē var identificēt;

4) iestāde - ikviena valsts iestāde, kā arī persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi;

5)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Izslēgt 1.panta 4.punktā vārdu “valsts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 1.panta 4.punktā vārdu “valsts”.

5.pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1) …

(2) Par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija:

1) kurai šāds statuss noteikts ar likumu;

2) kas paredzēta un noteikta iestādes iekšējai lietošanai;

3) par uzņēmējdarbības noslēpumiem, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu;

4) par fiziskās personas privāto dzīvi;

 

 

5) kas attiecas uz atestācijas, eksāmenu, iesniegto projektu (izņemot projektus, kuru finansēšana paredzēta ar valsts sniegtu galvojumu), konkursu (izņemot konkursus, kas saistīti ar iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām vai citādi saistīti ar rīcību ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu) un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu;

6) dienesta vajadzībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  5.panta otrajā daļā:

 izteikt 3.punktu šādā redakcijā:             “3) kas ir komercnoslēpums, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  5.panta otrajā daļā:

 izteikt 3.punktu šādā redakcijā:             “3) kas ir komercnoslēpums, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu;”;

 

 

 

 

 

papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 “7) kas ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas informācija “UNCLASSIFIED” vai Eiropas Savienības informācija “LIMITE”.”.

 

 

1.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta otrās daļas 7.punktu (likumprojekta 2.pants) šādā redakcijā:

“7) kas ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības informācija, kura apzīmēta attiecīgi kā “NATO UNCLASSIFIED” vai “LIMITE”.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) kas ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības informācija, kura apzīmēta attiecīgi kā “NATO UNCLASSIFIED” vai “LIMITE”.”

 

7.pants. Informācija par komercnoslēpumu

(1) Par komercnoslēpumu uzskatāma komersanta radīta vai komersantam piederoša informācija, kuras atklāšana varētu būtiski negatīvi ietekmēt komersanta konkurētspēju.

(2) Par komercnoslēpumu nevar uzskatīt informāciju, kas ir saistīta ar valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu izpildi.

(3) Komersants, nododot informāciju iestādei, norāda, vai informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:      

“(4) Ja iestāde ir saņēmusi informācijas pieprasījumu par tādas informācijas sniegšanu, kas ir komercnoslēpums, iestāde pirms izsniegt vai atteikties sniegt šādu informāciju, noskaidro komersanta viedokli par šā panta pirmās daļas noteikumu ievērošanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“3. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja iestāde ir saņēmusi pieprasījumu par tādas informācijas sniegšanu, kura ir komercnoslēpums, tā pirms šādas informācijas izsniegšanas vai atteikuma to sniegt noskaidro komersanta viedokli par šā panta pirmās daļas noteikumu ievērošanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja iestāde ir saņēmusi pieprasījumu par tādas informācijas sniegšanu, kura ir komercnoslēpums, tā pirms šādas informācijas izsniegšanas vai atteikuma to sniegt  noskaidro komersanta viedokli par šā panta pirmās daļas noteikumu ievērošanu.”

 

9.pants. Informācijas uzskaite

(1) Katra iestāde veic informācijas uzskaiti.

(2) Informācijas pieprasītājam ir tiesības iepazīties ar vispārpieejamās informācijas uzskaiti.

(3) Vispārpieejamās informācijas uzskaiti publicē iestādes mājas lapā internetā, ja tāda ir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 9.pantā:        

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:             “(3) Personai ir tiesības iepazīties ar iestādes ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, kurā iekļauj informācijas veidus, tēmas, atsevišķus dokumentus un to veidus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 9.pantā:        

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:             “(3) Personai ir tiesības iepazīties ar iestādes ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, kurā iekļauj informācijas veidus, tēmas, atsevišķus dokumentus un to veidus.”

 

 

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde veic informācijas uzskaiti, kā arī kārtību un apjomu, kādā vispārpieejamās informācijas uzskaiti publicē mājas lapā internetā.

 

izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

 

 

izslēgt ceturto daļu.

10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) – (4)

(5) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, nosaka Ministru kabinets.

(6) Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

5. Izteikt 10. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iestāde var vienoties ar informācijas pieprasītāju par pastāvīgu sadarbību iestādes rīcībā esošās informācijas nodošanu atkalizmantošanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pants redakc.

precizēts

 

5. Izteikt 10. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iestāde var vienoties ar informācijas pieprasītāju par pastāvīgu sadarbību tās rīcībā esošās informācijas nodoša atkalizmantošanai.”

11.pants. Informācijas pieprasījuma forma un reģistrēšanas kārtība

(1) – (2)

(3) Informācijas rakstveida pieprasījumā norāda pieprasītāja vārdu un uzvārdu (juridiskajai personai - nosaukumu), dzīves vai uzturēšanās vietu Latvijā (juridisko adresi), un uz tā jābūt informācijas pieprasītāja parakstam. Informācijas pieprasījums formulējams iespējami precīzi.

 

 

 

6. Izteikt 11.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: “Informācijas rakstveida pieprasījumā norāda pieprasītāja vārdu,  uzvārdu vai nosaukumu (firmu), dzīvesvietu, uzturēšanās vietu vai juridisko adresi Latvijā, un to paraksta informācijas pieprasītājs.”

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 11.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: “Informācijas rakstveida pieprasījumā norāda pieprasītāja vārdu,  uzvārdu vai nosaukumu (firmu), dzīvesvietu, uzturēšanās vietu vai juridisko adresi Latvijā, un to paraksta informācijas pieprasītājs.”

 

 

7. Papildināt likumu ar jaunu 11.1 pantu šādā redakcijā: “11.1 pants. Pieprasījums informācijas atkalizmantošanai

(1) Informācijas pieprasījumu iestādes rīcībā esošās informācijas atkalizmantošanai noformē rakstveidā saskaņā ar attiecīgajai informācijas grupai noteiktajām informācijas pieprasījuma noformēšanas prasībām.

(2) Informācijas pieprasījumā papildus norāda, ka informācija tiek pieprasīta atkalizmantošanas nolūkam un preci vai pakalpojumu, kā izveidei nepieciešama pieprasītā informācija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pants redakc.

precizēts

 

 

 

 

 

7. Papildināt likumu ar jaunu 11.1 pantu šādā redakcijā: “11.1 pants. Pieprasījums informācijas atkalizmantošanai

(1) Informācijas pieprasījumu iestādes rīcībā esošās informācijas atkalizmantošanai noformē rakstveidā saskaņā ar attiecīgajai informācijas grupai noteiktajām pieprasījuma noformēšanas prasībām.

(2) Informācijas pieprasījumā papildus norāda, ka informācija tiek pieprasīta atkalizmantošanas nolūkā, un preci vai pakalpojumu, kā izveidei nepieciešama pieprasītā informācija.”;

 

 

8. Izteikt līdzšinējo likuma 11.1 pantu 11.2 pantu.

 

 

 

 

 

Pants redakc.

precizēts

 

8. Uzskatīt līdzšinējo 11.1 pantu par 11.2 pantu.

 

12.pants. Pieprasītās informācijas atteikšana un kārtība, kādā sniedzama izziņa par pieprasīto informāciju

(1) – (2)

(3) Ja informācija ir publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iestāde, izvērtējusi, vai šis laikraksts ir pieejams pieprasītājam, var atteikties izsniegt pieprasīto informāciju, norādot, kad un kurā vietā informācija publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā likuma 11.2 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā iestāde noformē atteikumu sniegt informāciju, ja pēc iestādes paziņojuma par iespējamo informācijas izsniegšanas veidu saņemšanas informācijas pieprasītājs rakstveidā informē iestādi, ka nepiekrīt iestādes piedāvātajam informācijas izsniegšanas veidam.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pants redakc.

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā likuma 11.2 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā iestāde noformē atteikumu sniegt informāciju, ja pēc tās paziņojuma par iespējamo informācijas izsniegšanas veidu saņemšanas informācijas pieprasītājs rakstveidā informē iestādi, ka nepiekrīt tās piedāvātajam informācijas izsniegšanas veidam.”

 

 

14.pants. Informācijas sniegšanas termiņi

(1) Iestāde, kas saņēmusi informācijas pieprasījumu, veic vienu no šādām darbībām:

1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 12.panta otrajā vai trešajā daļā minēto atbildi;

…

 

 

 

 

10. Izteikt 14.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 11.2 panta ceturtajā daļā,12.panta otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā minēto atbildi;”.

 

 

 

 

 

 

 

10. Izteikt 14.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 11.2 panta ceturtajā daļā,12.panta otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā minēto atbildi;”.

 

16.pants. Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība

(1) -  (2)

(3) Ja persona neatļauti izpaudusi informāciju, kas atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, tā saucama pie disciplināratbildības.

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 16.panta trešo daļu aiz vārda “disciplināratbildības” ar vārdiem “vai kriminālatbildības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēts

 

 

 

 

 

11. Papildināt 16.panta trešo daļu pēc vārda “disciplināratbildības” ar vārdiem “vai kriminālatbildības”.

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 9.panta ceturtajā daļā, 10.panta piektajā un sestajā daļā, 13.panta trešajā un ceturtajā daļā, kā arī 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

12. Pārejas noteikumos:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā: “6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod šā likuma 10.panta sestajā daļā, 13.panta trešajā un ceturtajā daļā, kā arī 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

 

 

12. Pārejas noteikumos:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā: “6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod šā likuma 10.panta sestajā daļā, 13.panta trešajā un ceturtajā daļā, kā arī 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.”;

 

 

7. Līdz šā likuma 10.panta piektajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumi Nr.275 “Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

izslēgt 7.punktu.

 

 

 

 

 

izslēgt 7.punktu.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Valsts pārvaldes  un pašvaldības

komisijas konsultante E.Ozola