Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada _____________________Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.protokolu”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Konvencija latviešu valodā (uz 3 lapām).

3. Konvencija angļu valodā (uz 3 lapām).

4. Anotācija (uz 3 lapām).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


Likumprojekts

 

Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.protokolu

 

1.pants. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.protokols (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokols stājas spēkā tā 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


EIROPAS PADOME

Eiropas līgumu sērija Nr. 177

CILVĒKA TIESĪBU UN PAMATBRĪVĪBU AIZSARDZĪBAS KONVENCIJAS

12. PROTOKOLS

 Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo protokolu,

 Ievērojot pamatprincipu, saskaņā ar kuru visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā un ir tiesīgi saņemt vienlīdzīgu likuma aizsardzību,

 Apņemoties veikt turpmākus pasākumus, lai veicinātu visu cilvēku vienlī dzību, kopīgi īstenojot vispārējo diskriminācijas aizliegumu 1950. gada 4. novembra Romā parakstītās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk tekstā "Konvencija") izpratnē,

 Apstiprinot, ka nediskriminācijas princips neattur dalībvalstis veikt pasākumus, lai veicinātu pilnīgu un īstenu vienlīdzību, ja šie līdzekļi ir objektīvi un pietiekami attaisnoti,

 Vienojas par sekojošo:

 1. pants

Vispārējais diskriminācijas aizliegums

 1. Jebkuru likumā noteikto tiesību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita statusa. 

2. Valsts institūcijas nevienu nedrīkst diskriminēt, pamatojoties uz pirmajā punktā minētiem iemesliem.

2. pants

Teritoriālā piemērošana

 1. Jebkura valsts Protokola parakstīšanas laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentu, ir tiesīga norādīt teritoriju vai teritorijas, attiecībā uz kurām šis Protokols tiek piemērots.

 2. Jebkura valsts jebkurā vēlākā laikā ir tiesīga ar deklarāciju, kas adresēta Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, attiecināt šī Protokola piemērošanu attiecībā uz jebkuru citu teritoriju, kas norādīta deklarācijā. Attiecībā uz šādu teritoriju Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šo deklarāciju.

 3. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar diviem iepriekšējiem punktiem, attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas norādīta šādā deklarācijā, var tikt atsaukta vai labota ar paziņojumu, kas adresēts Ģenerālsekretāram. Atsaukšana vai labojums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šādu paziņojumu.

4. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar šo pantu tiek uzskatīta par iesniegtu saskaņā ar Konvencijas 56. panta 1. punktu.

 5. Jebkura valsts, kas ir iesniegusi deklarāciju saskaņā ar šī panta pirmo vai otro punktu, jebkurā laikā pēc tam var paziņot vienas vai vairāku teritoriju vārdā, uz kurām attiecas deklarācija, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt petīcijas no indivīdiem, nevalstiskajām organizācijām vai indivīdu grupām saskaņā ar Konvencijas 34. pantu attiecībā uz šī Protokola 1. pantu.

 3. pants

Attiecības ar Konvenciju

 Starp dalībvalstīm šī Protokola 1. un 2. panta noteikumi tiek uzskatīti kā papildu panti Konvencijai, un visi Konvencijas noteikumi tiek attiecīgi piemēroti.

 4. pants

Parakstīšana un ratifikācija

 Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas parakstījušas Konvenciju. Protokolu ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina. Eiropas Padomes dalībvalsts nav tiesīga ratificēt, pieņemt vai apstiprināt šo Protokolu, ja tā vienlaicīgi vai iepriekš nav ratificējusi Konvenciju. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti tiek iesniegti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

5. pants

Spēkā stāšanās

 1. Šis Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā desmit Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas Protokolu par sev saistošu saskaņā ar 4. panta noteikumiem.

 2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kas atzīst to par sev saistošu vēlāk, Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā iesniegts ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instruments.

6. pants

Depozitārija funkcijas

 Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē Eiropas Padomes dalībvalstis par:

 a) jebkuru parakstīšanu;

 b) jebkura ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenta iesniegšanu;

 c) jebkuru šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 2. un 5. pantu;

 d) jebkuru citu aktu, paziņojumu vai iesniegumu attiecībā uz šo Protokolu.

 To apliecinot, zemāk parakstījušies, būdami tam attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu.

 Sastādīts Romā, 2000. gada 4. novembrī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas tiek nodots glabāšanā Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs izsūta apstiprinātas kopijas ikvienai Eiropas Padomes dalībvalstij.

 


 

Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

The member states of the Council of Europe signatory hereto,

Having regard to the fundamental principle according to which all persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law;

Being resolved to take further steps to promote the equality of all persons through the collective enforcement of a general prohibition of discrimination by means of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention");

Reaffirming that the principle of non-discrimination does not prevent States Parties from taking measures in order to promote full and effective equality, provided that there is an objective and reasonable justification for those measures,

Have agreed as follows:

 

Article 1 - General prohibition of discrimination

1. The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

2.      No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those mentioned in paragraph 1.

 

Article 2 - Territorial application

1. Any state may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2. Any state may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt by the Secretary General of such declaration.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

4. A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention.

5.      Any state which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided by Article 34 of the Convention in respect of Article 1 of this Protocol.

 

Article 3 - Relationship to the Convention

As between the States Parties, the provisions of Articles 1 and 2 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 4 - Signature and ratification

This Protocol shall be open for signature by member states of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member state of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

 

Article 5 - Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member states of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 4.

2.      In respect of any member state which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

 

Article 6 - Depositary functions

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member states of the Council of Europe of:

a.      any signature;

  1. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
  2. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 2 and 5;
  3. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Rome, this 4th day of November 2000, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member state of the Council of Europe.

 


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.protokolu”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Nepieciešamība pēc likuma izriet no Latvijas Republikas kā Eiropas Padomes dalībvalsts statusa. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Padomes statūtiem katram Eiropas Padomes loceklim ir jāakceptē principi, kas nodrošina tiesiskumu un visu cilvēku iespējas pilnā apmērā baudīt cilvēktiesības un pamatbrīvības, Latvijas Republikai būtu svarīgi ratificēt Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.protokols (turpmāk — Protokols), ko uzskata par modernu diskriminācijas izskaušanas instrumentu Eiropā. Atšķirībā no Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.panta, Protokols, tāpat kā Latvijas Republikas Satversmes 91.pants, satur vispārīgu diskriminācijas aizliegumu, pat ja diskriminācija nav saistīta ar citām Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā minētajām tiesībām.

Latvijas Republika parakstīja Protokolu 2000.gada 4.novembrī.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz ratificēt Protokolu un atzīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju attiecībā uz pārkāpumiem, kuri saistīti ar jebkura veida diskrimināciju.

 

3. Cita informācija

Protokolu parakstījušas 35 valstis, ratificējušas 14 valstis.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Pēc Protokola spēkā stāšanās Latvijas iedzīvotājiem būs vairāk iespēju aizstāvēt savas tiesības uz aizsardzību pret diskrimināciju gan Latvijas tiesībsargājošās iestādēs, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām pret Eiropas Padomi.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās tiesu vara.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-