Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

 ( reģ. nr. 1818)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok. nr. 6325)

Pr

Iesniegtie priekšlikumi 

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

 

 

 

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

 

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Nav.

 

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

5.pants. Darbību veicēja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Mēslošanas līdzekļu ražotājs, šo līdzekļu maisījumu gatavotājs, iepakotājs un ievedējs iesniedz dienestam:

 

 

 

 

 

1) iesniegumu par tirdzniecībai ražotā, iepakotā vai ievestā mēslošanas līdzekļa vai sagatavotā maisījuma (izņemot individuālo pasūtījumu) reģistrāciju;

 

 

 

 

 

2) katru gadu līdz 31.janvārim — ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) vai sagatavotajiem to maisījumiem (norāda mēslošanas līdzekļa veidu, nosaukumu un daudzumu).

 

 

 

 

 

(2) Darbību veicējs pēc mēslošanas līdzekļa pircēja vai to personu pieprasījuma, kuras uzrauga un kontrolē mēslošanas līdzekļu apriti, uzrāda mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (kopiju) vai atļauju (kopiju) attiecīgā mēslošanas līdzekļa pārdošanai vai ievešanai (ja mēslošanas līdzeklis nav iekļauts reģistrā vai neatbilst deklarētajai kvalitātei, kvalitātes vai identifikācijas prasībām) un akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu (kopiju) vai mēslošanas līdzekļa sertifikātu (kopiju).

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Darbību veicējs nodrošina dienesta inspektoram pieeju mēslošanas līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas, iepakošanas un tirdzniecības telpām, transportlīdzekļiem, kā arī mēslošanas līdzekļu uzskaites dokumentiem un pavaddokumentiem un sniedz pieprasīto informāciju par mēslošanas līdzekļu apriti."

 

 

 

 

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Darbību veicējs nodrošina dienesta inspektoram pieeju mēslošanas līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas, iepakošanas un tirdzniecības telpām, transportlīdzekļiem, kā arī mēslošanas līdzekļu uzskaites dokumentiem un pavaddokumentiem un sniedz pieprasīto informāciju par mēslošanas līdzekļu apriti."

 

8.pants. Mēslošanas līdzekļu reģistrācija

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Mēslošanas līdzekļu reģistrācija un atļauju izsniegšana

 

 

 

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Mēslošanas līdzekļu reģistrācija un atļauju izsniegšana

(1) Ražot, iepakot, gatavot maisījumus tirdzniecībai, kā arī ievest un tirgot drīkst tikai reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus, izņemot gadījumus, ja mēslošanas līdzeklis ir ražots vai ievests izmēģinājumiem, pētījumiem vai testēšanai vai ja tas ir jauns mēslošanas līdzekļa veids, mēslošanas līdzekļa atsevišķa partija, kas neatbilst deklarētajai kvalitātei, kvalitātes vai identifikācijas prasībām, bet nav bīstama cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

"(1) Ražot, iepakot, gatavot maisījumus tirdzniecībai, kā arī ievest un tirgot drīkst tikai reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus, izņemot šā panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā paredzētos gadījumus.

 

 

 

 

 

"(1) Ražot, iepakot, gatavot maisījumus tirdzniecībai, kā arī ievest un tirgot drīkst tikai reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus, izņemot šā panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā paredzētos gadījumus.

 

 

(2) Ja mēslošanas līdzeklis nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, dienests izsniedz atļauju mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai.

(2) Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām izsniedz šādas atļaujas:

 

 

 

(2) Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām izsniedz šādas atļaujas:

 

1) reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei;

 

 

 

1) reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei;

 

2) tāda mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām;

 

 

 

2) tāda mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām;

 

3) nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem;

 

 

 

3) nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem;

 

4) mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai;

 

 

 

4) mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai;

 

5) testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līd zekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai;

 

 

 

 

5) testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai;

 

 

6) mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām kvalitātes prasībām."

 

 

 

6) mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām kvalitātes prasībām."

16.pants. Valsts nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju

3. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Valsts nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un atļaujas saņemšanu

 

 

 

 

3. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Valsts nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un atļaujas saņemšanu

 

Mēslošanas līdzekļa reģistrētājs par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju maksā valsts nodevu. Valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Persona par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ražošanai, ievešanai vai tirdzniecībai maksā valsts nodevu. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

Persona par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ražošanai, ievešanai vai tirdzniecībai maksā valsts nodevu. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."