07

        Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija        04.10.2006

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Muitas likumā

(Reģ.nr.1808)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Muitas nodrošinājumi

(1) Precēm, komerciālajiem transportlīdzekļiem, telpām un citām vietām, kurās atrodas preces, kas pakļautas muitas kontrolei, muitas iestādes var uzlikt plombas, zīmogus un citus muitas nodrošinājumus.

 

1. Svītrot 11.panta pirmajā daļā vārdu "zīmogus".

 

 

 

1. Svītrot 11.panta pirmajā daļā vārdu "zīmogus".

12.1 pants. Tiesības sniegt tiešās pārstāvības pakalpojumus

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri.

                                        

2. Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Tiesības sniegt tiešās pārstāvības pakalpojumus

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri. Šajā gadījumā ir piemērojams muitas brokera darbībai izsniegtais galvojums."

 

 

 

 

2. Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Tiesības sniegt tiešās pārstāvības pakalpojumus

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri. Šajā gadījumā ir piemērojams muitas brokera darbībai izsniegtais galvojums."

13.pants. Muitas kontroles zonas

(1) Lai veiktu muitas kontroli, Valsts ieņēmumu dienests šajā likumā paredzētajā kārtībā nosaka muitas kontroles zonas.

 

 

1

Finanšu ministra vietā –īpašo uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Muitas kontroles zona ir Latvijas Republikas muitas teritorijas sastāvdaļa, kurā preču pārvietošana izdarāma tikai ar muitas iestāžu atļauju un to kontrolē.”;

Atbalstīts

3. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Muitas kontroles zona ir Latvijas Republikas muitas teritorijas sastāvdaļa, kurā preču pārvietošana izdarāma tikai ar muitas iestāžu atļauju un to kontrolē.”;

(2) Preču, personu un transportlīdzekļu pārvietošana pāri muitas kontroles zonu robežām notiek tikai ar muitas iestāžu atļauju un to kontrolē.

(3) Citu valsts kontroles dienestu atrašanās un darbība muitas kontroles zonā saskaņojama ar Valsts ieņēmumu dienestu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(4) Uzņēmējdarbības veikšanai muitas kontroles zonā nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta atļauja, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

2

Finanšu ministra vietā –īpašo uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ministru kabinets nosaka informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai, atļautos komercdarbības veidus, kā arī kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā.”

   Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ministru kabinets nosaka informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai, atļautos komercdarbības veidus, kā arī kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā.”

(5) Šā likuma 9. un 15.pantā noteiktajos gadījumos muitas kontroli var veikt visā Latvijas Republikas muitas teritorijā.

 

 

 

 

 

14.pants. Muitas kontroles zonu noteikšanas kārtība

(1) Valsts ieņēmumu dienests, informējot vietējās pašvaldības, var noteikt muitas kontroles zonas un piemērot tām noteikto režīmu šādās teritorijās:

1) robežkontroles punktos, robežpārejas punktos un muitas kontroles punktos;

2) divus kilometrus platā joslā gar valsts sauszemes robežu, Baltijas jūras krastu un Rīgas jūras līča krastu;

3) muitas iestāžu teritorijās (neiekļaujot administratīvās telpas un teritorijas), kurās tiek uzrādītas muitošanai paredzētās preces;

4) uz sliežu ceļiem un 10 metrus platā joslā gar sliežu ceļiem dzelzceļa robežstacijās;

5) muitas noliktavu teritorijās;

6) brīvajās zonās un brīvajās noliktavās;

7) muitas kontrolei pakļauto preču uzglabāšanas un pārstrādāšanas vietās.

(2) Muitas kontroles zonu robežas (atsevišķos gadījumos — arī muitas iestāžu robežas) tiek apzīmētas ar Valsts ieņēmumu dienesta noteikta parauga informācijas zīmēm.

(3) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos muitas kontroles zonu noteikšanu saskaņo ar Valsts robežsardzi.

 

3

Finanšu ministra vietā –īpašo uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

            „(1) Muitas kontroles zonas ir:

1) muitas noliktavu teritorijas;

2) brīvās zonas un brīvās noliktavas teritorijas.

(2) Valsts ieņēmumu dienests, informējot vietējās pašvaldības, var noteikt muitas kontroles zonas un piemērot tām noteikto režīmu šādās teritorijās:

1) robežkontroles punktos, robežpārejas punktos un muitas kontroles punktos;

2) divus kilometrus platā joslā gar valsts sauszemes robežu, Baltijas jūras krastu un Rīgas jūras līča krastu;

3) muitas iestāžu teritorijās (neiekļaujot administratīvās telpas un teritorijas), kurās tiek uzrādītas muitošanai paredzētās preces;

4) uz sliežu ceļiem un 10 metrus platā joslā gar sliežu ceļiem dzelzceļa robežstacijās;

5) muitas kontrolei pakļauto preču uzglabāšanas un pārstrādāšanas vietās.

(3) Šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos muitas kontroles zonu noteikšanu saskaņo ar Valsts robežsardzi.”

    Atbalstīts

4. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

            „(1) Muitas kontroles zonas ir:

1) muitas noliktavu teritorijas;

2) brīvās zonas un brīvās noliktavas teritorijas.

(2) Valsts ieņēmumu dienests, informējot vietējās pašvaldības, var noteikt muitas kontroles zonas un piemērot tām noteikto režīmu šādās teritorijās:

1) robežkontroles punktos, robežpārejas punktos un muitas kontroles punktos;

2) divus kilometrus platā joslā gar valsts sauszemes robežu, Baltijas jūras krastu un Rīgas jūras līča krastu;

3) muitas iestāžu teritorijās (neiekļaujot administratīvās telpas un teritorijas), kurās tiek uzrādītas muitošanai paredzētās preces;

4) uz sliežu ceļiem un 10 metrus platā joslā gar sliežu ceļiem dzelzceļa robežstacijās;

5) muitas kontrolei pakļauto preču uzglabāšanas un pārstrādāšanas vietās.

(3) Šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos muitas kontroles zonu noteikšanu saskaņo ar Valsts robežsardzi.”

V nodaļa

Nepreferenciālie preču izcelsmes sertifikāti

23.pants. Nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu izsniedzējinstitūcijas

Nepreferenciālos preču izcelsmes sertifikātus izsniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un citas likumos noteiktās institūcijas.

24.pants. Nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu izsniegšana ievestām precēm

Nepreferenciālos preču izcelsmes sertifikātus precēm, kuru izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts, izsniedz, ja preču izcelsme tiek apstiprināta ar attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izcelsmes sertifikātu vai ar citiem starptautiskajā praksē izmantotiem dokumentiem, kurus akceptē attiecīgā šā likuma 23.pantā minētā sertifikātu izsniedzējinstitūcija.

3. Aizstāt V nodaļas nosaukumā un tekstā vārdus "nepreferenciālie preču izcelsmes sertifikāti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāti" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

5. Aizstāt V nodaļas nosaukumā un tekstā vārdus "nepreferenciālie preču izcelsmes sertifikāti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāti" (attiecīgā locījumā).

25.pants. Nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu kontrole

Nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanu un iesniegšanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

 

4. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu kontrole un izsniegšanas kārtība

(1) Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

6. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu kontrole un izsniegšanas kārtība

(1) Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets."

27.pants. Atļauja muitas brokera darbībai

(3) Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju, ja atļaujas pieprasītājs — juridiskā persona atbilst šādiem kritērijiem:

1) saskaņā ar statūtiem ir tiesīga sniegt muitas brokera pakalpojumus;

2) ir noslēgusi darba līgumu ar vismaz vienu fizisko personu, kurai ir muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts;

3) līdz šā panta ceturtajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanai ir veikusi normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un tai nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā;

4) ir saņēmusi apliecinājumu no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, ka attiecīgā institūcija sniegs muitas brokera darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā muitas parāda un citu nodokļu segšanai, ne mazāku par 200 000 latiem.

5.  27.pantā:

izslēgt trešās daļas 1.punktu;

 

 

 

7.  27.pantā:

izslēgt trešās daļas 1.punktu;

(4) Lai saņemtu atļauju, persona Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz rakstveida iesniegumu. Iesniegumā norāda ziņas par personu, kura ir saņēmusi muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu (vārds, uzvārds un personas kods), muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāta numuru, izsniegšanas vietu un datumu, kā arī apliecina, ka fiziskā persona nav krimināli sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, kas saistīti ar nodokļu apmēra samazināšanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) juridiskā persona — statūtu un reģistrācijas apliecības notariāli apliecinātu kopiju, muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāta saņēmēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un darba līguma kopiju;

2) fiziskā persona — personu apliecinoša dokumenta kopiju;

3) apliecinājumu no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, ka attiecīgā institūcija sniegs muitas brokera darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā muitas parāda un citu nodokļu segšanai.

izslēgt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "notariāli apliecinātu".

 

 

 

izslēgt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "notariāli apliecinātu".

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Muitas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.; 1999, 19.nr.; 2001, 10.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15., 24.nr.).

 2. Personām, kuras ieguvušas muitas brokera statusu līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 28.pantā attiecībā uz muitošanas speciālista izglītību apliecinoša dokumenta aizstāšanu ar muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu, muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts nepieciešams, sākot ar 2008.gada 1.jūliju.

6. Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

 "2. Personām, kuras ieguvušas muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 28.pantā attiecībā uz muitošanas speciālista izglītību apliecinoša dokumenta aizstāšanu ar muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu, muitošanas speciālista izglītību apliecinošais dokuments ir derīgs līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam."

 

 

 

8. Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

 "2. Personām, kuras ieguvušas muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 28.pantā attiecībā uz muitošanas speciālista izglītību apliecinoša dokumenta aizstāšanu ar muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu, muitošanas speciālista izglītību apliecinošais dokuments ir derīgs līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam."