Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2006. gada 4. oktobrī

Nr. 9/1- 4-134

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā”

 / reģ.nr. 1791; dok.nr. 6162/;

 

 

2)  Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos „/reģ.nr. 1815; dok.nr. 6220/;

 

 

3) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi”

/ reģ.nr. 1814; dok.nr. 6219/;

 

 

4) Likumprojekts „Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem „

  /reģ.nr. 1805; dok.nr. 6207/.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem

 
 
 
1.pants. 1995.gada 7.jūlija Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu va­lodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ________________________.