Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

(reģ.nr.1801)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(25)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

Par uzņēmumu gada pārskatiem

 

 

1

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pirmo pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

‘’Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

‘’Gada pārskatu likums’’

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

„Gada pārskatu likums”

Likumā lietotie termini

Vadība ir uzņēmuma pārvaldes institūcija, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus attiecībā uz uzņēmuma darbību. Individuālajos uzņēmumos par vadību uzskatāms īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

1. Daļā "Likumā lietotie termini":

aizstāt termina "vadība" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

 

 

 

 

2. Daļā "Likumā lietotie termini":

aizstāt termina "vadība" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

 

Koncerns ir uzņēmumu kopums, kura sastāvā ir koncerna mātes uzņēmums un tā meitas uzņēmumi. Ja vienai vai vairākām fiziskajām personām pieder atsevišķi individuālie uzņēmumi, tie neveido koncernu.

aizstāt termina "koncerns" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

aizstāt termina "koncerns" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

 

Radniecīgi uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kas attiecībā pret koncerna sastāvā esošu uzņēmumu, par kuru sastādīts gada pārskats, ir koncerna meitas uzņēmumi vai koncerna mātes uzņēmums, vai citi šā koncerna meitas uzņēmumi, vai šā koncerna meitas uzņēmumu meitas uzņēmumi.

Asociētais uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atrodas cita uzņēmuma būtiskā ietekmē, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk par 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā uzņēmumā

Koncerna mātes uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas tieši vai netieši (ar viena vai vairāku šā koncerna meitas uzņēmumu līdzdalību) ir ieguvis ietekmi uz citu uzņēmumu - koncerna meitas uzņēmumu atbilstoši likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 4. un 5.panta nosacījumiem.

Koncerna meitas uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atrodas koncerna mātes uzņēmuma ietekmē atbilstoši likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 4. un 5.panta nosacījumiem.

izslēgt terminus "radniecīgi uzņēmumi", "asociētais uzņēmums", "koncerna mātes uzņēmums", "koncerna meitas uzņēmums" un to skaidrojumus;

 

 

 

 

izslēgt terminus "radniecīgi uzņēmumi", "asociētais uzņēmums", "koncerna mātes uzņēmums", "koncerna meitas uzņēmums" un to skaidrojumus;

 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ir finanšu pārskata kopuma sastāvdaļa, kurā sniedz datus par uzņēmuma pašu kapitāla un tā sastāvdaļu apjoma izmaiņām noteiktu saimniecisko darījumu ietekmē pārskata periodā, kā arī par šā perioda neto ienākumu vai zaudējumu kopsummu, tajā ietverot arī tieši pašu kapitālā ieskaitītās vai no tā norakstītās summas.

Tirdzniecības portfelis ir uzņēmuma vārdā un uzņēmuma labā turēto finanšu instrumentu (arī līgumu, kuru bāzes aktīvs ir prece) pozīciju kopums, ko uzņēmums tur tirdzniecībai vai iegādājas, lai tuvākajā laikā gūtu peļņu no faktiskās vai gaidāmās pirkšanas un pārdošanas cenu starpības vai citām cenu vai procentu likmju izmaiņām, kā arī pozīcijas, kuras uzņēmums iegādājas, lai ierobežotu tirdzniecības portfeļa posteņu riskus.

Pret risku nodrošināts postenis ir aktīvs, saistības, stingra apņemšanās vai prognozēts nākotnes darījums, kas pakļauj uzņēmuma patiesās vērtības maiņu vai nākotnes naudas plūsmas maiņu riskam un kas riska ierobežošanas uzskaites nolūkā ir norādīts kā pret risku nodrošināts postenis.

aizstāt terminu "pašu kapitāla izmaiņu pārskats", "tirdzniecības portfelis", "ieguldījuma īpašumi" un "bioloģiskie aktīvi" skaidrojumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Izteikt likumprojekta 1.panta piekto rindkopu šādā redakcijā:

„aizstāt terminu “pašu kapitāla izmaiņu pārskats”, “tirdzniecības portfelis”, “pret risku nodrošināts postenis”, “ieguldījuma īpašumi” un “bioloģiskie aktīvi” skaidrojumā vārdu “uzņēmums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “sabiedrība” (attiecīgā locījumā);”

 

 

 

Atbalstīts

aizstāt terminu “pašu kapitāla izmaiņu pārskats”, “tirdzniecības portfelis”, “pret risku nodrošināts postenis”, “ieguldījuma īpašumi” un “bioloģiskie aktīvi” skaidrojumā vārdu “uzņēmums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “sabiedrība” (attiecīgā locījumā);

Ieguldījuma īpašumi ir zeme, ēka vai tās daļa, ko uzņēmums tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai iegūtu nomas (īres) maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā uzņēmējdarbības gaitā.

 

3

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Papildināt likumprojekta 1.pantu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

„aizstāt termina “ieguldījuma īpašumi” skaidrojumā vārdus “uzņēmējdarbības gaitā” ar vārdiem “saimnieciskās darbības gaitā”;”

Atbalstīts

aizstāt termina “ieguldījuma īpašumi” skaidrojumā vārdus “uzņēmējdarbības gaitā” ar vārdiem “saimnieciskās darbības gaitā”;

Bioloģiskie aktīvi ir dzīvnieki vai augi, kurus uzņēmums tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai vai papildu bioloģiskos aktīvus. Lauksaimniecība šā likuma izpratnē ir arī mežsaimniecība, zivsaimniecība vai cita tāda pamatdarbība, kas ietver dzīvnieku vai augu bioloģiskās pārveides - to augšanas, deģenerācijas, ražošanas un vairošanās procesa- pārvaldību.

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvs ir aktīvs, kas ir nauda vai no līguma izrietošas tiesības saņemt naudu vai citu finanšu aktīvu no cita uzņēmuma vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu uzņēmumu potenciāli izdevīgos apstākļos, vai cita uzņēmuma kapitāla instruments.

Finanšu saistības ir saistības, kas izriet no vienošanās nodot naudu vai citu finanšu aktīvu citam uzņēmumam vai arī apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu uzņēmumu potenciāli neizdevīgos apstākļos.

Tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības ir finanšu aktīvi vai finanšu saistības, kas galvenokārt iegādātas vai radušās, lai gūtu peļņu no cenu īstermiņa svārstībām, kā arī finanšu aktīvi, kas neatkarīgi no iegādes iemesla ir daļa no tāda aktīvu kopuma, par kuru ir zināms, ka tas nesen faktiski izmantots īstermiņa peļņas gūšanai.

aizstāt terminu "finanšu aktīvs" un "finanšu saistības" skaidrojumā vārdus "cits uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "cita sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

 

4

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Izteikt likumprojekta 1.panta sesto rindkopu šādā redakcijā:

„izslēgt terminus “finanšu aktīvs”, “finanšu saistības”, „tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības” un to skaidrojumus;” 

 

Atbalstīts

izslēgt terminus “finanšu aktīvs”, “finanšu saistības”, „tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības” un to skaidrojumus;

 


 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi ir finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu termiņu, kurus uzņēmums nolēmis un spēj turēt līdz termiņa beigām un kuri nav aizdevumi un prasījumi.

aizstāt termina "līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi" skaidrojumā vārdus "uzņēmums nolēmis" ar vārdiem "sabiedrība nolēmusi";

 

5

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Izteikt likumprojekta 1.panta septīto rindkopu šādā redakcijā:

 „izslēgt terminu “līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi” un tā skaidrojumu;”

 

 

Atbalstīts

izslēgt terminu “līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi” un tā skaidrojumu;

Aizdevumi un prasījumi ir finanšu aktīvi, kurus radījis uzņēmums, aizdodot naudu vai citus aktīvus vai pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus ar samaksu citā, vēlākā termiņā (uz kredīta) tieši parādniekam, un kuri nav tādi finanšu aktīvi, kas radīti, lai tos pārdotu tūlīt vai īsā laikposmā.

aizstāt termina "aizdevumi un prasījumi" skaidrojumā vārdus "radījis uzņēmums" ar vārdiem "radījusi sabiedrība".

6

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Izteikt likumprojekta 1.panta astoto rindkopu šādā redakcijā:

„izslēgt terminu “aizdevumi un prasījumi” un tā skaidrojumu;”

 

Atbalstīts

izslēgt terminu “aizdevumi un prasījumi” un tā skaidrojumu;

 

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi ir finanšu aktīvi, kas nav ne aizdevumi, ne prasījumi, ne līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, ne arī tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi.

 

7

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Papildināt likumprojekta 1.pantu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

„izslēgt terminu “pārdošanai pieejami finanšu aktīvi” un tā skaidrojumu;”

 

Atbalstīts

izslēgt terminu “pārdošanai pieejami finanšu aktīvi” un tā skaidrojumu;

 

 

8

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

papildināt ar rindkopu šādā redakcijā:

“Likumā lietotie termini “saistītās puses”, “finanšu aktīvs”, finanšu saistības”, “līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi”, “aizdevumi un debitoru parādi” un “pārdošanai pieejami finanšu aktīvi” atbilst starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, lietotajiem terminiem.”

Atbalstīts

papildināt ar rindkopu šādā redakcijā:

Likumā lietotie termini “saistītās puses”, “finanšu aktīvs”, finanšu saistības”, “līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi”, “aizdevumi un debitoru parādi” un “pārdošanai pieejami finanšu aktīvi” atbilst starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, lietotajiem terminiem.

1.pants

(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī - uzņēmums).

(2) Šis likums neattiecas uz tiem individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45000 latu.

 

2. Izteikt 1.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 "(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, koope­ratīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī – sabiedrība).

(2) Šis likums neattiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu."

 

 

 

3.  1.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 "(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, koope­ratīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī – sabiedrība).

(2) Šis likums neattiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu.";

(3) Šis likums neattiecas uz bankām, krājaizdevu sabiedrībām, apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrību formā, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.

(4) Komercsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu, sagatavo gada pārskatu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, kas ir saistoši apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrības formā.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Papildināt likuma 1.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komercsabiedrība, kurai saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu jāsagatavo gada pārskats atbilstoši Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras ir publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (tālāk tekstā – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti):

1) atkāpjoties no šā likuma 5. pantā noteiktajām prasībām bilances sastādīšanas, peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmai, naudas plūsmas pārskatam un pašu kapitāla izmaiņu pārskatam, var neuzrādīt atsevišķus finanšu pārskatu posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu pārskatāmāku, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu vai iekļaut papildu posteņus, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst  Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

2) atkāpjoties no šā likuma 5. un 7.1nodaļas prasībām, gada pārskata posteņus novērtē saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3) papildus šā likuma 6.nodaļas prasībām gada pārskata paskaidrojošo informāciju sniedz saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem."

Atbalstīts

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komercsabiedrība, kurai saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu jāsagatavo gada pārskats atbilstoši Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras ir publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (tālāk tekstā – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti):

1) atkāpjoties no šā likuma 5. pantā noteiktajām prasībām bilances sastādīšanas, peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmai, naudas plūsmas pārskatam un pašu kapitāla izmaiņu pārskatam, var neuzrādīt atsevišķus finanšu pārskatu posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu pārskatāmāku, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu vai iekļaut papildu posteņus, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst  Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

2) atkāpjoties no šā likuma 5. un 7.1nodaļas prasībām, gada pārskata posteņus novērtē saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3) papildus šā likuma 6.nodaļas prasībām gada pārskata paskaidrojošo informāciju sniedz saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem."

 

 

3.pants

(1) Pārskata gadam jāaptver 12 mēneši, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai un Eiropas komercsabiedrībai, ja to nosakaattiecīgi minētā uzņēmuma statūti vai sabiedrības līgums.

(3) Jaunizveidota uzņēmuma pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.

(4) Ja tiek mainīts jau esoša uzņēmuma pārskata gada sākums, pārskata gads nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem.

3.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 "Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai, Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai un Eiropas komerc­sabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums.";

 aizstāt trešajā daļā vārdus "jaunizveidota uzņēmuma" ar vārdiem "jaun­izveidotas sabiedrības";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "esoša uzņēmuma" ar vārdiem "esošas sabied­rības";

 

 

 

 

4.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 "Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai, Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai un Eiropas komerc­sabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums.";

 aizstāt trešajā daļā vārdus "jaunizveidota uzņēmuma" ar vārdiem "jaun­izveidotas sabiedrības";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "esoša uzņēmuma" ar vārdiem "esošas sabied­rības";

 

(5) Pārskata gads, kurā uzņēmumu reorganizē vai tas izbeidz savu darbību, kā arī pārskata gads, kurā tiek mainīts tā sākums, var būt īsāks par 12 mēnešiem.

aizstāt piektajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "sabiedrību".

10

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 3.panta pēdējo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

‘’aizstāt piektajā daļā vārdus ‘’uzņēmumu reorganizē vai tas izbeidz savu darbību’’ ar vārdiem ‘’sabiedrību reorganizē vai tā izbeidz savu darbību’’.

Atbalstīts

aizstāt piektajā daļā vārdus ‘’uzņēmumu reorganizē vai tas izbeidz savu darbību’’ ar vārdiem ‘’sabiedrību reorganizē vai tā izbeidz savu darbību’’.

4.pants

(1) Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.

(3) Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.

(4) Ja atbilstoši šim likumam sastādītā gada pārskatā ietvertā informācija nedod pietiekami patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmumu, ir jāsniedz papildu informācija gada pārskata pielikumā.

(5) Izņēmuma gadījumos, ja kāda šā likuma 3., 4. un 5.nodaļā iekļautā noteikuma piemērošana nonāk pretrunā ar šā panta trešajā daļā noteikto prasību par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, uzņēmums no attiecīgā noteikuma atkāpjas. Katra šāda atkāpšanās jāpaskaidro gada pārskata pielikumā, norādot tās būtību, iemeslu un ietekmi uz uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem, kā arī jāizskaidro izraudzītā metode.

4.  4.pantā:

aizstāt pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdu "tā".

 

 

 

5.  4.pantā:

aizstāt pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdu "tā".

5.pants

(1) Bilance ir jāsastāda, peļņa vai zaudējumi jāaprēķina atbilstoši šā likuma 10. - 14. pantā dotajām shēmām. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšanai uzņēmums var izvēlēties vienu no šīm shēmām.

(4) Izņēmuma gadījumos var nepiemērot šā panta otrās daļas prasības, ja peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas pamatojums ir koncerna meitas uzņēmuma iegāde un koncerna mātes uzņēmuma prasība radniecīgajos uzņēmumos izmantot vienu un to pašu shēmu.

5.  5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmums" ar vārdu "sabiedrība";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Izņēmuma gadījumos var nepiemērot šā panta otrās daļas prasības, ja peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas pamatojums ir koncerna meitas sabiedrības iegāde un koncerna mātes sabiedrības prasība radniecīgajās sabied­rībās izmantot vienu un to pašu shēmu."

 

 

 

 

6.  5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmums" ar vārdu "sabiedrība";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Izņēmuma gadījumos var nepiemērot šā panta otrās daļas prasības, ja peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas pamatojums ir koncerna meitas sabiedrības iegāde un koncerna mātes sabiedrības prasība radniecīgajās sabied­rībās izmantot vienu un to pašu shēmu."

6.pants

(1) Šā likuma 10.-14. pantā noteiktie posteņi jāatspoguļo katrs atsevišķi norādītajā secībā. Ar arābu cipariem apzīmētos posteņus ir atļauts sadalīt sīkāk, ja to prasa uzņēmuma īpatnības. Turklāt ar šiem cipariem apzīmētus jaunus posteņus var pievienot, ja to saturs nav ietverts kādā jau esošajā postenī.

6. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

 

 

 

 

7. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

 

9.pants

(2) Uzņēmuma paša akcijas vai daļas, kā arī līdzdalību cita uzņēmuma kapitālā drīkst uzrādīt tikai šim nolūkam paredzētajos posteņos.

 

7. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sabiedrība iegūtās savas akcijas vai daļas norāda bilances postenī “Pašu akcijas vai daļas”, bet līdzdalību koncerna meitas sabiedrības vai koncerna mātes sabiedrības, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrības kapitālā norāda bilances postenī “Līdzda­lība radniecīgo sabiedrību kapitālā”. Sabiedrība līdzdalību citas, tās būtiskā ietekmē esošas sabiedrības kapitālā, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk kā 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā, norāda bilances postenī “Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā”.”

 

 

 

 

8. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sabiedrība iegūtās savas akcijas vai daļas norāda bilances postenī “Pašu akcijas vai daļas”, bet līdzdalību koncerna meitas sabiedrības vai koncerna mātes sabiedrības, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrības kapitālā norāda bilances postenī “Līdzda­lība radniecīgo sabiedrību kapitālā”. Sabiedrība līdzdalību citas, tās būtiskā ietekmē esošas sabiedrības kapitālā, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk kā 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā, norāda bilances postenī “Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā”.”

10.pants

Bilances shēma kontu veidā

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi:

1. Uzņēmuma attīstības izmaksas.

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.

3. Citi nemateriālie ieguldījumi.

4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība.

5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.

II. Pamatlīdzekļi:

1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.

2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.

3. Iekārtas un mašīnas.

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.

6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem.

3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā.

4. Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem.

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.

6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.

7. Pašu akcijas un daļas.

8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi:

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.

2. Nepabeigtie ražojumi.

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.

4. Nepabeigtie pasūtījumi.

5. Avansa maksājumi par precēm.

6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki.

II. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi.

2. Radniecīgo uzņēmumu parādi.

3. Asociēto uzņēmumu parādi.

4. Citi debitori.

5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.

6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

7. Nākamo periodu izmaksas.

8. Uzkrātie ieņēmumi.

III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2. Pašu akcijas un daļas.

3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.

4. Atvasinātie finanšu instrumenti.

IV. Nauda.

Pasīvs

Pašu kapitāls:

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).

2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.

4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve.

5. Rezerves:

a) likumā noteiktās rezerves;

b) rezerves pašu akcijām vai daļām;

c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;

d) pārējās rezerves.

6. Nesadalītā peļņa:

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;

b) pārskata gada nesadalītā peļņa.

Uzkrājumi:

1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.

2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.

3. Citi uzkrājumi.

Ilgtermiņa kreditori:

1. Aizņēmumi pret obligācijām.

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.

4. Citi aizņēmumi.

5. No pircējiem saņemtie avansi.

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

7. Maksājamie vekseļi.

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem.

9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

11. Pārējie kreditori.

12. Nākamo periodu ieņēmumi.

13. Pārskata gada dividendes.

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes.

Īstermiņa kreditori:

1. Aizņēmumi pret obligācijām.

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.

4. Citi aizņēmumi.

5. No pircējiem saņemtie avansi.

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

7. Maksājamie vekseļi.

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem.

9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

11. Pārējie kreditori.

12. Nākamo periodu ieņēmumi.

13. Pārskata gada dividendes.

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes.

15. Uzkrātās saistības.

16. Atvasinātie finanšu instrumenti.

 

 

 

 

 

8.  10.pantā:

izteikt I posteņu grupas “Nemateriālie ieguldījumi” 1.posteni šādā redakcijā:

“1. Attīstības izmaksas.”;

izteikt I posteņu grupas “Nemateriālie ieguldījumi” 4.posteni šādā redakcijā:

“4. Nemateriālā vērtība.”;

papildināt daļu “Ilgtermiņa ieguldījumi” ar jaunu III posteņu grupu un IV posteņu grupu šādā redakcijā:

“III. Ieguldījuma īpašumi.

IV. Bioloģiskie aktīvi.”;

uzskatīt līdzšinējo III posteņu grupu “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi” par V posteņu grupu;

aizstāt vārdus “radniecīgie uzņēmumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “radniecīgās sabiedrības” (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus “asociētie uzņēmumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “asociētās sabiedrības” (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus “uzņēmuma līdzīpašniekiem” ar vārdiem “akcionāriem vai dalībniekiem”;

papildināt daļu “Apgrozāmie līdzekļi” ar jaunu II posteņu grupu šādā redakcijā:

“II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi.”;

uzskatīt līdzšinējo II posteņu grupu “Debitori”, III posteņu grupu “Īstermiņa finanšu ieguldījumi” un IV posteņu grupu “Nauda” attiecīgi par III, IV un V posteņu grupu;

izslēgt posteņu grupā “Ilgtermiņa kreditori” 13.posteni “13. Pārskata gada dividendes.”;

izslēgt posteņu grupas “Ilgtermiņa kreditori” 14.postenī vārdus “iepriekšējo gadu”;

izslēgt posteņu grupā “Īstermiņa kreditori” 13.posteni “13. Pārskata gada dividendes.”;

izslēgt posteņu grupas “Īstermiņa kreditori” 14.postenī vārdus “iepriekšējo gadu”.

 

 

 

 

9.  10.pantā:

izteikt I posteņu grupas “Nemateriālie ieguldījumi” 1.posteni šādā redakcijā:

“1. Attīstības izmaksas.”;

izteikt I posteņu grupas “Nemateriālie ieguldījumi” 4.posteni šādā redakcijā:

“4. Nemateriālā vērtība.”;

papildināt daļu “Ilgtermiņa ieguldījumi” ar jaunu III posteņu grupu un IV posteņu grupu šādā redakcijā:

“III. Ieguldījuma īpašumi.

IV. Bioloģiskie aktīvi.”;

uzskatīt līdzšinējo III posteņu grupu “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi” par V posteņu grupu;

aizstāt vārdus “radniecīgie uzņēmumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “radniecīgās sabiedrības” (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus “asociētie uzņēmumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “asociētās sabiedrības” (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus “uzņēmuma līdzīpašniekiem” ar vārdiem “akcionāriem vai dalībniekiem”;

papildināt daļu “Apgrozāmie līdzekļi” ar jaunu II posteņu grupu šādā redakcijā:

“II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi.”;

uzskatīt līdzšinējo II posteņu grupu “Debitori”, III posteņu grupu “Īstermiņa finanšu ieguldījumi” un IV posteņu grupu “Nauda” attiecīgi par III, IV un V posteņu grupu;

izslēgt posteņu grupā “Ilgtermiņa kreditori” 13.posteni “13. Pārskata gada dividendes.”;

izslēgt posteņu grupas “Ilgtermiņa kreditori” 14.postenī vārdus “iepriekšējo gadu”;

izslēgt posteņu grupā “Īstermiņa kreditori” 13.posteni “13. Pārskata gada dividendes.”;

izslēgt posteņu grupas “Īstermiņa kreditori” 14.postenī vārdus “iepriekšējo gadu”.

 

11.pants

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc perioda izmaksu metodes)

1. Neto apgrozījums.

2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.

3. Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi.

4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

5. Materiālu izmaksas:

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;

b) pārējās ārējās izmaksas.

6. Personāla izmaksas:

a) atlīdzība par darbu;

b) pensijas no uzņēmuma līdzekļiem;

c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas.

7. Līdzekļu un vērtību norakstīšana:

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana;

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem.

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

9. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos.

10. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus.

11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.

12. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.

13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

14. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.

15. Ārkārtas ieņēmumi.

16. Ārkārtas izmaksas.

17. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.

18. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.

19. Pārējie nodokļi.

20. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

9. Aizstāt 11., 12., 13. un 14.pantā vārdus "asociēto uzņēmumu" ar vārdiem "asociēto sabiedrību" un vārdus "uzņēmuma saimnieciskās darbības" ar vārdiem "saimnieciskās darbības".

 

 

 

10. Aizstāt 11., 12., 13. un 14.pantā vārdus "asociēto uzņēmumu" ar vārdiem "asociēto sabiedrību" un vārdus "uzņēmuma saimnieciskās darbības" ar vārdiem "saimnieciskās darbības".

12.pants

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

1. Neto apgrozījums.

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

3. Bruto peļņa vai zaudējumi.

4. Pārdošanas izmaksas.

5. Administrācijas izmaksas.

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas.

8. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos.

9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus.

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.

11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.

12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.

14. Ārkārtas ieņēmumi.

15. Ārkārtas izmaksas.

16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.

17. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.

18. Pārējie nodokļi.

19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

 

 

 

 

 

13.pants

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma kontu formā (klasificēta pēc perioda izmaksu metodes)

Izmaksas:

1. Gatavās produkcijas izstrādājumu un nepabeigto ražojumu krājumu samazināšanās.

2. Materiālu izmaksas:

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;

b) pārējās ārējās izmaksas.

3. Personāla izmaksas:

a) atlīdzība par darbu;

b) pensijas no uzņēmuma līdzekļiem;

c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas.

4. Līdzekļu vērtību norakstīšana:

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana;

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem.

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

6. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

8. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.

9. Ārkārtas izmaksas.

10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.

11. Pārējie nodokļi.

12. Pārskata gada peļņa.

Ieņēmumi:

1. Neto apgrozījums.

2. Gatavās produkcijas izstrādājumu un nepabeigto ražojumu krājumu palielinājums.

3. Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi.

4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

5. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos.

6. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus.

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.

8. Zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.

9. Ārkārtas ieņēmumi.

10. Pārskata gada zaudējumi.

 

11

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu normu šādā redakcijā:

‘’aizstāt 13.panta posteņa ‘’Izmaksas’’ 3.punkta ‘’b’’ apakšpunktā vārdu’’ uzņēmuma’’ ar vārdu ‘’sabiedrības’’.

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

11. Aizstāt 13.panta posteņa ‘’Izmaksas’’ 3.punkta ‘’b’’ apakšpunktā vārdu ’’uzņēmuma’’ ar vārdu ‘’sabiedrības’’.

14.pants

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma kontu formā (klasificēta pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Izmaksas:

1. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

2. Pārdošanas izmaksas.

3. Administrācijas izmaksas.

4. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas.

5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.

6. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

7. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.

8. Ārkārtas izmaksas.

9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.

10. Pārējie nodokļi.

11. Pārskata gada peļņa.

Ieņēmumi:

1. Neto apgrozījums.

2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

3. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos.

4. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus.

5. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.

6. Zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.

7. Ārkārtas ieņēmumi.

8. Pārskata gada zaudējumi.

 

 

 

 

 

18.pants

(1) Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības drīkst parādīt nemateriālo ieguldījumu postenī "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".

(2) Pētniecības izmaksas nedrīkst kapitalizēt. Uzņēmuma attīstības izmaksas var ietvert bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī “Uzņēmuma attīstības izmaksas” tikai tad, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

1) uzņēmums ir paredzējis pabeigt aktīvu objektu, lai to izmantotu uzņēmuma pašu vajadzībām vai pārdotu;

2) uzņēmumam ir iespējams pabeigt šo aktīvu objektu, un tam ir pieejami atbilstoši tehniskie, finanšu un citi resursi, lai šo aktīvu objektu pabeigtu un izmantotu uzņēmuma pašu vajadzībām vai pārdotu;

3) uzņēmums spēj uzskatāmi parādīt (nodemonstrēt), kādi ekonomiskie labumi no šā aktīvu objekta izmantošanas vai pārdošanas tiks saņemti nākotnē;

4) uzņēmums spēj ticami novērtēt šā aktīvu objekta izmaksu apmēru.

10. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pētniecības izmaksas un dibināšanas izdevumus nedrīkst kapitalizēt. Attīstības izmaksas var ietvert bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī “Attīstības izmaksas” tikai tad, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

1) sabiedrība ir paredzējusi pabeigt aktīvu objektu, lai to izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

2) sabiedrībai ir iespējams pabeigt šo aktīvu objektu, un tai ir pieejami atbilstoši tehniskie, finanšu un citi resursi, lai šo aktīvu objektu pabeigtu un izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

3) sabiedrība spēj uzskatāmi parādīt, kādi saimnieciskie labumi no šā aktīvu objekta izmantošanas vai pārdošanas tiks saņemti nākotnē;

4) sabiedrība spēj ticami novērtēt šā aktīvu objekta izmaksu apmēru.”

 

 

 

12. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pētniecības izmaksas un dibināšanas izdevumus nedrīkst kapitalizēt. Attīstības izmaksas var ietvert bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī “Attīstības izmaksas” tikai tad, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

1) sabiedrība ir paredzējusi pabeigt aktīvu objektu, lai to izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

2) sabiedrībai ir iespējams pabeigt šo aktīvu objektu, un tai ir pieejami atbilstoši tehniskie, finanšu un citi resursi, lai šo aktīvu objektu pabeigtu un izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

3) sabiedrība spēj uzskatāmi parādīt, kādi saimnieciskie labumi no šā aktīvu objekta izmantošanas vai pārdošanas tiks saņemti nākotnē;

4) sabiedrība spēj ticami novērtēt šā aktīvu objekta izmaksu apmēru.”

20.1 pants

(1) Atliktā nodokļa saistību summas (ja tādas ir) norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā, pievienojot jaunu posteni "Atliktā nodokļa saistības", bet atliktā nodokļa aktīvu summas (ja tādas ir) - apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa "Debitori") un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā, pievienojot jaunu posteni "Atliktā nodokļa aktīvi".

11. Izslēgt 20.panta pirmajā daļā vārdus "un īstermiņa kreditoru" un vārdus "apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa "Debitori") un".

 

 

 

13. Izslēgt 20.panta pirmajā daļā vārdus "un īstermiņa kreditoru" un vārdus "apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa "Debitori") un".

20.2pants

Uzņēmumi, kuri izvēlas novērtēt ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, pamatojoties uz patieso vērtību, tos norāda atsevišķi, bilances aktīvā iekļaujot jaunus attiecīgi nosauktus posteņus.

12. Aizstāt 20.2 pantā vārdus "Uzņēmumi, kuri" ar vārdiem "Sabiedrības, kuras".

12

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Izteikt 20.2pantu šādā redakcijā:

„20.2 pants

 Sabiedrības uzrāda ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus atsevišķi no citiem aktīvu posteņiem, bilances aktīvā iekļaujot jaunus attiecīgi nosauktus posteņus.”

 

Atbalstīts

14. Izteikt 20.2pantu šādā redakcijā:

„20.2 pants

 Sabiedrības uzrāda ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus atsevišķi no citiem aktīvu posteņiem, bilances aktīvā iekļaujot jaunus attiecīgi nosauktus posteņus.”

 

21.pants

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

22.pants

(3) Posteņos "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" un "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" iekļauj attiecīgi uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumus vai izmaksas, kas nav parādītas citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un kas ir radušās saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistītas, vai izriet tieši no tās.

23.pants

(1) Ieņēmumi un izdevumi, kas rodas tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri nepārprotami atšķiras no uzņēmumam parastajām darbībām un kuru bieža vai periodiska atkārtošana nav gaidāma, ir jāparāda posteņos "Ārkārtas ieņēmumi" un "Ārkārtas izmaksas".

(2) Parastās darbības ir jebkuras darbības, ko uzņēmums veic savas saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī tādas darbības, kas sekmē uzņēmuma saimniecisko darbību vai ir radušās saistībā ar šādām darbībām, vai tieši izriet no tām.

13. Aizstāt 21.pantā, 22.panta trešajā daļā un 23.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

15. Aizstāt 21.pantā, 22.panta trešajā daļā un 23.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

24.pants

(1) Uzņēmumi, kuri bilances datumā nepārsniedz divu šā panta otrajā daļā minēto kritēriju ietvarus, drīkst izveidot peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas noteiktajā formā posteni "Bruto peļņa" vai "Bruto zaudējumi", tajā apvienojot:

11. pantā - 1. - 5. posteni;

12. pantā - 1. - 3. un 6. posteni;

13. pantā - 1. un 2. izmaksu posteni un 1. - 4. ieņēmumu posteni;

14. pantā - 1. izmaksu posteni un 1. - 2. ieņēmumu posteni.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma - 1 000 000 latu;

2) neto apgrozījums - 2 400 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits - 250.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā bilances kopsumma ir šā likuma 10.pantā norādītā aktīva posteņu kopsumma. Vidējais darbinieku skaits aprēķināms, saskaitot uzņēmumā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

(4) Iespēja piemērot šā panta pirmajā daļā minētos atvieglojumus zūd, ja uzņēmums bilances datumā ir pārsniedzis divus šā panta otrās daļas 1. - 3. punktā minētos ierobežojumus, taču tikai tad, ja tas atkārtojies divus gadus pēc kārtas.

14.  24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Uzņēmumi, kuri" ar vārdiem "Sabiedrības, kuras";

aizstāt trešajā daļā vārdu "uzņēmumā" ar vārdu "sabiedrībā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmums bilances datumā ir pārsniedzis" ar vārdiem "sabiedrība bilances datumā ir pārsniegusi".

 

 

 

16.  24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Uzņēmumi, kuri" ar vārdiem "Sabiedrības, kuras";

aizstāt trešajā daļā vārdu "uzņēmumā" ar vārdu "sabiedrībā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmums bilances datumā ir pārsniedzis" ar vārdiem "sabiedrība bilances datumā ir pārsniegusi".

25.pants

(1) Gada pārskata posteņi jānovērtē atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

1) jāpieņem, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;

2) jāizmanto tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;

3) novērtēšana jāveic ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

a) pārskatā jāiekļauj tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,

b) jāņem vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta šā likuma 61.panta otrajā daļā minētā persona vai pārvaldes institūcija,

c) jāaprēķina un jāņem vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas jāsaskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;

5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas jānovērtē atsevišķi;

6) katra pārskata gada sākuma bilancei jāsaskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;

7) jānorāda visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Var nenorādīt maznozīmīgus posteņus, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norādāmi apvienoti posteņi, bet to detalizējums sniedzams pielikumā;

8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

(2) Izņēmuma gadījumos var atkāpties no šā panta pirmajā daļā minētajiem grāmatvedības principiem. Jebkura šāda atkāpšanās jāpaskaidro pielikumā, norādot, kā tā ietekmēs uzņēmuma līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.

15. Aizstāt 25.pantā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

17. Aizstāt 25.pantā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

35.pants

(2) Iegādāto nemateriālo ieguldījumu sastāvs ir dokumentāri jāpamato, un iegādes izdevumus nedrīkst norakstīt izmaksās tūlīt pēc to iegādes.

16. Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Ja postenī "Nemateriālā vērtība" norādīto iegādes izmaksu lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams noteikt, šo posteni novērtē iegādes izmaksās, no kurām atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās."

 

 

 

18. Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Ja postenī "Nemateriālā vērtība" norādīto iegādes izmaksu lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams noteikt, šo posteni novērtē iegādes izmaksās, no kurām atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās."

37.pants

 (3) Uzņēmuma pašu kapitāls bilancē jāparāda pa sastāvdaļām.

 

17. Izslēgt 37.panta trešajā daļā vārdu "Uzņēmuma".

 

 

 

19. Izslēgt 37.panta trešajā daļā vārdu "Uzņēmuma".

38.pants

Ja uzņēmums akcijas vai daļas pārdevis par summu, kas ir lielāka par to nominālvērtību, starpība jāparāda bilances pasīva iedaļās "Pašu kapitāls" īpašā postenī "Akciju (daļu) emisijas uzcenojums". Ja akcijas vai daļas pārdotas par summu, kas ir mazāka par to nominālvērtību, starpība jāparāda šajā pašā postenī kā negatīvs skaitlis.

18. Aizstāt 38.pantā vārdus "uzņēmums akcijas vai daļas pārdevis" ar vārdiem "akcijas vai daļas pārdotas".

 

 

 

20. Aizstāt 38.pantā vārdus "uzņēmums akcijas vai daļas pārdevis" ar vārdiem "akcijas vai daļas pārdotas".

42.pants

(1) Pielikumā norāda koncerna meitas uzņēmumu un asociēto uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, uzņēmumu līdzdalības daļu procentos šo uzņēmumu pamatkapitālā, kā arī šo uzņēmumu pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apjomu atbilstoši katra šā uzņēmuma pēdējam apstiprinātajam gada pārskatam. Šo informāciju var nesniegt, ja tā ir nenozīmīga šā likuma 4.panta trešajā daļā noteikto prasību īstenošanai.

(2) Šā panta pirmajā daļā pieprasīto informāciju var nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgajam uzņēmumam. Šādas informācijas nesniegšana šā iemesla dēļ pielikumā ir jāpiemin.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto uzņēmumu pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apjomu var neparādīt, ja attiecīgais uzņēmums nepublicē savu gada pārskatu un ja līdzdalības daļa tajā ir mazāka par piecdesmit procentiem.

 

19. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

 "42.pants

(1) Pielikumā norāda koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi un koncerna sastāvā esošas sabiedrības (par kuru sastādīts gada pārskats) līdzdalības daļu procentos šo sabiedrību pamatkapitālā. Norāda arī koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru atbilstoši katras šīs sabiedrības pēdējam apstipri­nātajam gada pārskatam. Šo informāciju var nesniegt, ja tā ir nenozīmīga šā likuma 4.panta trešās daļas prasību īstenošanai.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju var nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgajai sabiedrībai. Pielikumā norāda, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru var neparādīt, ja attiecīgā sabiedrība nepublicē savu gada pārskatu un ja līdzdalības daļa tajā ir mazāka par 50 procentiem."

 

 

 

21. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

 "42.pants

(1) Pielikumā norāda koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi un koncerna sastāvā esošas sabiedrības (par kuru sastādīts gada pārskats) līdzdalības daļu procentos šo sabiedrību pamatkapitālā. Norāda arī koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru atbilstoši katras šīs sabiedrības pēdējam apstipri­nātajam gada pārskatam. Šo informāciju var nesniegt, ja tā ir nenozīmīga šā likuma 4.panta trešās daļas prasību īstenošanai.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju var nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgajai sabiedrībai. Pielikumā norāda, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru var neparādīt, ja attiecīgā sabiedrība nepublicē savu gada pārskatu un ja līdzdalības daļa tajā ir mazāka par 50 procentiem."

43.pants

Ja uzņēmuma kapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām, pārskatā jānorāda katra veida akciju un daļu skaits un to nominālvērtība. Akciju sabiedrībām akciju skaits un to nominālvērtība jānorāda vienmēr.

20. Aizstāt 43.pantā vārdus "uzņēmuma kapitāls" ar vārdu "pamatkapitāls".

 

 

 

22. Aizstāt 43.pantā vārdus "uzņēmuma kapitāls" ar vārdu "pamatkapitāls".

44.pants

Ja uzņēmums ir izdarījis aizņēmumu, kuru var pārvērst akcijās, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma nomaksājamā summa, apmaiņas kurss un termiņi, kādos tas konvertējams uzņēmuma kapitālā. Ja aizņēmums saņemts pret obligācijām vai citiem parāda dokumentiem ar procentu saņemšanas tiesībām, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma nomaksājamā summa un noteiktā procentu likme.

21. Izteikt 44.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Ja sabiedrība ir izdarījusi aizņēmumu, kuru var pārvērst akcijās, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma nomaksājamā summa, apmaiņas kurss un termiņi, kādos tas konvertējams sabiedrības kapitālā."

 

 

 

23. Izteikt 44.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Ja sabiedrība ir izdarījusi aizņēmumu, kuru var pārvērst akcijās, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma nomaksājamā summa, apmaiņas kurss un termiņi, kādos tas konvertējams sabiedrības kapitālā."

45.pants

(1) Katrā bilances parādu postenī jāsniedz informācija par to daļu, kas jāmaksā ilgāk nekā piecus gadus pēc bilances datuma.

 (2) Ja uzņēmuma aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, tas jāuzrāda kopā ar informāciju par ķīlas un kāda cita garantijas aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumiem un ieķīlātā objekta bilances vērtību. Kopējais apgrūtinājums meitas uzņēmumiem un kopējais apgrūtinājums pārējiem koncerna uzņēmumiem jāparāda atsevišķi pielikumā.

(3) Ir jāparāda vecuma pensiju, galvojumu un garantiju saistību, diskontēto vekseļu un pārējo bilancē neatspoguļoto finansiālo saistību kopējais apjoms. Ja uzņēmums ir noslēdzis nomas vai īres līgumus, kuriem ir svarīga nozīme tā darbībā, šajos līgumos paredzētās saistības ir jāmin īpaši. Saistības pret mātes uzņēmumu un pret meitas uzņēmumiem jāparāda atsevišķi.

(4) Uzņēmuma vai tā mātes uzņēmuma īpašniekiem, valdes, padomes un vadības locekļiem izsniegto aizņēmumu, ķīlu vai garantiju summas jāuzrāda katrai kategorijai atsevišķi kopā ar informāciju par procentu likmi, svarīgākajiem nosacījumiem un atmaksājamām summām.

(5) Aizdevumu un ķīlu summas, galvojumi vai garantijas, kas izsniegtas vai dotas uzņēmuma dalībniekiem, izņemot mātes uzņēmumu un mātes uzņēmuma dalībniekus, jāuzrāda atsevišķi, norādot atmaksājamās summas.

22.  45.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, to norāda kopā ar informāciju par ķīlas vai cita garantijas aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumiem un ieķīlātā objekta bilances vērtību. Atsevišķi norāda tās kreditoru parādu kopsummas, kuras segtas ar nodro­šinājumu, ko sniegušas radniecīgās sabiedrības, minot nodrošinājuma veidu un formu.

(3) Ir jānorāda vecuma pensiju, galvojumu un garantiju saistību, diskon­tēto vekseļu un pārējo bilancē neatspoguļoto finansiālo saistību kopējais apjoms. Ja sabiedrība ir noslēgusi nomas vai īres līgumus, kuriem ir svarīga nozīme tās darbībā, šajos līgumos paredzētās saistības ir jānorāda īpaši. Saistības pret esošajiem un bijušajiem darbiniekiem attiecībā uz pensijām un saistības pret radniecīgajām sabiedrībām norāda atsevišķi.

(4) Vadībai izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summas norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi), minot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksājamās summas.”;

 izslēgt piekto daļu;

 

 

 

 

24.  45.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, to norāda kopā ar informāciju par ķīlas vai cita garantijas aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumiem un ieķīlātā objekta bilances vērtību. Atsevišķi norāda tās kreditoru parādu kopsummas, kuras segtas ar nodro­šinājumu, ko sniegušas radniecīgās sabiedrības, minot nodrošinājuma veidu un formu.

(3) Ir jānorāda vecuma pensiju, galvojumu un garantiju saistību, diskon­tēto vekseļu un pārējo bilancē neatspoguļoto finansiālo saistību kopējais apjoms. Ja sabiedrība ir noslēgusi nomas vai īres līgumus, kuriem ir svarīga nozīme tās darbībā, šajos līgumos paredzētās saistības ir jānorāda īpaši. Saistības pret esošajiem un bijušajiem darbiniekiem attiecībā uz pensijām un saistības pret radniecīgajām sabiedrībām norāda atsevišķi.

(4) Vadībai izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summas norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi), minot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksājamās summas.”;

 izslēgt piekto daļu;

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 "(6) Atsevišķi norāda atlīdzības kopsummu pārskata gadā zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk – zvērināts revidents) par:

1) gada pārskata pārbaudi;

2) citu revīzijas uzdevumu veikšanu;

3) konsultācijām nodokļu jautājumos;

4) citu lietpratēja uzdevumu veikšanu."

13

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Atsevišķi norāda atlīdzības kopsummu pārskata gadā sabiedrības zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk – zvērināts revidents) par:

1) gada pārskata pārbaudi;

2) citu revīzijas uzdevumu veikšanu;

3) konsultācijām nodokļu jautājumos;

4) citu lietpratēja uzdevumu veikšanu."

Atbalstīts

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Atsevišķi norāda atlīdzības kopsummu pārskata gadā sabiedrības zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk – zvērināts revidents) par:

1) gada pārskata pārbaudi;

2) citu revīzijas uzdevumu veikšanu;

3) konsultācijām nodokļu jautājumos;

4) citu lietpratēja uzdevumu veikšanu."

46.pants

(1) Ja uzņēmuma nekustamajam īpašumam ir noteikta kadastrālā vērtība, tā jānorāda pielikumā.

23. Aizstāt 46.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabied­rības".

 

 

 

25. Aizstāt 46.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabied­rības".

48.pants

(1) Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto neto apgrozījumu pielikumā parāda sadalījumā pa pamatdarbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ja uzņēmuma pamatdarbības (produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas) veidi un ģeogrāfiskie tirgi būtiski atšķiras.

(2) Šā panta noteikumi neattiecas uz uzņēmumiem, kas var lietot peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmās daļas nosacījumiem. Citi uzņēmumi var šos nosacījumus nepildīt, ja tas nopietni kaitē minēto uzņēmumu interesēm, taču tādā gadījumā tas jānorāda pielikumā.

24.  48.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz sabiedrībām, kas var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmās daļas nosacījumiem. Citas sabiedrības var šā panta pirmajā daļā piepra­sīto informāciju nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgās sabiedrības inte­resēm, norādot pielikumā, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ."

 

 

 

26.  48.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz sabiedrībām, kas var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmās daļas nosacījumiem. Citas sabiedrības var šā panta pirmajā daļā piepra­sīto informāciju nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgās sabiedrības inte­resēm, norādot pielikumā, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ."

49.pants

(3) Pārskata gadā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, kas attiecas uz ārkārtas ieņēmumu un izmaksu starpību, parāda atsevišķi.

25. Izslēgt 49.panta trešo daļu.

 

 

 

27. Izslēgt 49.panta trešo daļu.

50.pants

(2) Uzņēmuma vadībai par funkciju pildīšanu piešķirtās atlīdzības kopsummu parāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (piemēram, padomes, valdes, direkcijas vai administrācijas locekļi, rīkotājdirektori). Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem.

26. Izteikt 50.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Vadībai par funkciju pildīšanu piešķirtās atlīdzības kopsummu norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi). Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem."

 

 

 

28. Izteikt 50.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Vadībai par funkciju pildīšanu piešķirtās atlīdzības kopsummu norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi). Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem."

51.pants

(1) Par uzņēmuma paša akciju vai daļu kopumu ir jāsniedz šādas ziņas:

1) akciju vai daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma, kā arī šīs kopsummas īpatsvars uzņēmuma kapitālā;

2) pārskata gadā atpirkto vai pārdoto akciju vai daļu skaits, to nominālvērtība un īpatsvars procentos uzņēmuma kapitālā, atpirkšanas vai pārdošanas kopsumma;

3) iemesls uzņēmuma paša akciju un daļu iegādei pārskata gadā.

 

27. Aizstāt 51.panta pirmajā daļā vārdus "uzņēmuma paša" ar vārdiem "sabiedrības savu" un vārdus "uzņēmuma kapitālā" ar vārdu "pamatkapitālā".

 

 

 

29. Aizstāt 51.panta pirmajā daļā vārdus "uzņēmuma paša" ar vārdiem "sabiedrības savu" un vārdus "uzņēmuma kapitālā" ar vārdu "pamatkapitālā".

52.pants

(1) Ja pārskata gadā meitas uzņēmums ir iegādājies vai pārdevis mātes uzņēmuma akcijas vai daļas, mātes uzņēmumam ir jāsniedz informācija par šo akciju vai daļu nominālvērtību un tās īpatsvaru mātes uzņēmuma kapitālā, kā arī jānorāda pirkšanas un pārdošanas summas.

28. Izteikt 52.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Ja pārskata gadā meitas sabiedrība ir iegādājusies vai pārdevusi mātes sabiedrības akcijas vai daļas, mātes sabiedrība sniedz informāciju par šo akciju vai daļu nominālvērtību un tās īpatsvaru mātes sabiedrības kapitālā, kā arī norāda pirkšanas un pārdošanas summas."

 

 

 

 

 

 

 

30. Izteikt 52.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Ja pārskata gadā meitas sabiedrība ir iegādājusies vai pārdevusi mātes sabiedrības akcijas vai daļas, mātes sabiedrība sniedz informāciju par šo akciju vai daļu nominālvērtību un tās īpatsvaru mātes sabiedrības kapitālā, kā arī norāda pirkšanas un pārdošanas summas."

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Papildināt likumu ar 53.1 pantu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrība sniedz informāciju par katru bilancē neiekļautu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šo vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šiem riskiem un ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu sabiedrības finansiālo stāvokli.

(2) Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kas nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli. Informāciju par atsevišķiem darījumiem ar saistītajām pusēm var apvienot grupās pēc šo darījumu veida, izņemot gadījumus, kad nepieciešama atsevišķi sniegta informācija, lai novērtētu saistīto pušu darījumu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli.

(3) Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, atļauts sniegt informāciju tikai par šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās  veidu un mērķi.  Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, ja tās nav akciju sabiedrības, atļauts nesniegt šā panta otrajā daļā minēto informāciju. Akciju sabiedrība vismaz sniedz informāciju par darījumiem, kas tieši vai netieši veikti ar lielākajiem šīs sabiedrības akcionāriem un ar šīs sabiedrības vadību (padomes un valdes locekļiem).”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

„Papildināt likumu ar 53.1 pantu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrība sniedz informāciju par katru bilancē neiekļautu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šo vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šiem riskiem un ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu sabiedrības finansiālo stāvokli.

(2) Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kas nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli. Informāciju par atsevišķiem darījumiem ar saistītajām pusēm var apvienot grupās pēc šo darījumu veida, izņemot gadījumus, kad nepieciešama atsevišķi sniegta informācija, lai novērtētu saistīto pušu darījumu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli.

(3) Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, atļauts sniegt informāciju tikai par šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās  veidu un mērķi.  Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, ja tās nav akciju sabiedrības, atļauts nesniegt šā panta otrajā daļā minēto informāciju. Akciju sabiedrība sniedz informāciju par darījumiem, kas tieši vai netieši veikti ar lielākajiem šīs sabiedrības akcionāriem un ar šīs sabiedrības vadību (padomes un valdes locekļiem).””

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

 

 

 

 

31. Papildināt likumu ar 53.1 pantu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrība sniedz informāciju par katru bilancē neiekļautu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šo vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šiem riskiem un ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu sabiedrības finansiālo stāvokli.

(2) Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kas nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli. Informāciju par atsevišķiem darījumiem ar saistītajām pusēm var apvienot grupās pēc šo darījumu veida, izņemot gadījumus, kad nepieciešama atsevišķi sniegta informācija, lai novērtētu saistīto pušu darījumu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli.

(3) Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, atļauts sniegt informāciju tikai par šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās  veidu un mērķi.  Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, ja tās nav akciju sabiedrības, atļauts nesniegt šā panta otrajā daļā minēto informāciju. Akciju sabiedrība sniedz informāciju par darījumiem, kas tieši vai netieši veikti ar lielākajiem šīs sabiedrības akcionāriem un ar šīs sabiedrības vadību (padomes un valdes locekļiem).”

54.pants

(1) Uzņēmumi, kas bilances datumā nepārsniedz divus no šā panta otrās daļas kritērijiem, drīkst gadskārtējos aprēķinos nesniegt informāciju, kas minēta šā likuma 44.pantā, 45.panta pirmajā un otrajā daļā, 49.panta trešajā daļā un 52.pantā. Tomēr ir jāparāda tā uzņēmuma parāda daļa, kas jāatmaksā ilgāk nekā piecu gadu laikā pēc bilances datuma, un uzņēmuma hipotēku kopējais apjoms.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma - 100 000 latu;

2) neto apgrozījums - 200 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits - 25.

(3) (Izslēgta ar 16.12.99. likumu).

(4) Bilances kopsumma atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām veidojas no šā likuma 10.pantā norādītās visu aktīva posteņu kopsummas. Vidējais darbinieku skaits aprēķināms, saskaitot uzņēmumā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

(5) Ja uzņēmums bilances datumā pārsniedz vai beidz pārsniegt divus no šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, tas ietekmē šā panta pirmās daļas nosacījumu piemērošanu tikai tad, ja atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas.

(6) (Izslēgta ar 20.11.2003. likumu).

29.  54.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 "(1) Sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šā panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem, atļauts sastādīt saīsinātu pielikumu. Saīsinātajā pielikumā atļauts nesniegt informāciju, kas minēta šā likuma 44.pantā, 52.pantā un 55.4 panta 3.punktā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma – 250 000 latu;

2) neto apgrozījums – 500 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25.";

 aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

32.  54.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 "(1) Sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šā panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem, atļauts sastādīt saīsinātu pielikumu. Saīsinātajā pielikumā atļauts nesniegt informāciju, kas minēta šā likuma 44.pantā, 52.pantā un 55.4 panta 3.punktā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma – 250 000 latu;

2) neto apgrozījums – 500 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25.";

 aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

55.pants

(1) Vadības ziņojumā, pamatojoties uz finanšu pārskata analīzi, ietver skaidru informāciju par uzņēmuma attīstību un tā pašreizējo finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem uzņēmums saskāries un kuri ietekmējuši tā finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus pārskata gadā. Uzņēmumi, kuru rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, vadības ziņojumā papildus sniedz informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi, ja tas ir būtiski uzņēmuma aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai.

 

30.  55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Vadības ziņojumā sniedz skaidru informāciju par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu sabiedrības attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības apjomam un sarežģītībai. Lai izprastu sabiedrības attīstību, darbības finansiālos rezultātus un finansiālo stāvokli, šajā analīzē iekļauj:

1) finansiālo rezultātu rādītājus;

2) tiktāl, ciktāl tie ir būtiski, arī galvenos sabiedrību un attiecīgo nozari raksturojošos nefinanšu rādītājus – informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un informāciju par darbiniekiem (piemēram, piemērotā nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem) vai citu informāciju;

3) ja iespējams, atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām. Šīs daļas 2.punktā minētos nefinanšu rādītājus atļauts nesniegt sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem."; 

 

 

 

33.  55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Vadības ziņojumā sniedz skaidru informāciju par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu sabiedrības attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības apjomam un sarežģītībai. Lai izprastu sabiedrības attīstību, darbības finansiālos rezultātus un finansiālo stāvokli, šajā analīzē iekļauj:

1) finansiālo rezultātu rādītājus;

2) tiktāl, ciktāl tie ir būtiski, arī galvenos sabiedrību un attiecīgo nozari raksturojošos nefinanšu rādītājus – informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un informāciju par darbiniekiem (piemēram, piemērotā nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem) vai citu informāciju;

3) ja iespējams, atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām. Šīs daļas 2.punktā minētos nefinanšu rādītājus atļauts nesniegt sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem."; 

(2) Vadības ziņojumā jāsniedz arī norādījumi par:

1) jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš pārskata gada beigām;

2) turpmāko uzņēmuma attīstību;

3) pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem, ja tādi ir;

4) uzņēmuma filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs;

aizstāt otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

 

 

 

aizstāt otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

 

5) finanšu instrumentu izmantošanu un, ja tas ir būtiski uzņēmuma aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai, arī par finanšu riska vadības mērķiem un politiku, par pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram tiek piemērota riska ierobežošanas uzskaite, un par uzņēmuma pakļautību cenas riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam.

 

16

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdu “cenas” ar vārdu “tirgus”.

 

Atbalstīts

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdu “cenas” ar vārdu “tirgus”.

 

(3) Vadības ziņojumā sniedzami priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai tā zaudējumu segšanu.

(4) Mātes uzņēmuma vadības ziņojumā jāietver informācija par koncerna kopējiem rādītājiem saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu.

(5) Ja uzņēmuma vadība uzskata, ka bez tādiem īpašiem priekšnosacījumiem kā parādu norakstīšana vai papildu kapitāla ieguldījumi nav iespējams turpināt uzņēmuma darbību, par to sīks paskaidrojums ir jāsniedz vadības ziņojumā.

 

 

 

 

 

55.1 pants

(1) Atkāpjoties no šā likuma 26., 28., 29., 30., 32. un 36.pantā paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, finanšu instrumentus (arī atvasinātus finanšu instrumentus) drīkst novērtēt patiesajā vērtībā, ja tiek ievēroti šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā ietvertie nosacījumi.

(2) Līgumi, kuru bāzes aktīvs ir prece un saskaņā ar kuriem abām pusēm ir tiesības norēķināties naudā vai ar kādu citu finanšu instrumentu, šā likuma izpratnē ir atvasināti finanšu instrumenti, izņemot gadījumu, kad ir spēkā visi šie nosacījumi:

1) līgums ir noslēgts saskaņā ar uzņēmuma plānotajām preču, izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iepirkuma, pārdošanas vai izlietojuma vajadzībām un joprojām tām atbilst;

2) līgums jau sākotnēji bijis paredzēts šīs daļas 1.punktā minētajām vajadzībām;

3) līgumsaistības ir paredzēts nokārtot ar preču piegādi.

(3) Novērtēšanu patiesajā vērtībā piemēro tikai tām finanšu saistībām, kuras ir tirdzniecības portfeļa sastāvdaļa vai kuras ir radušās no atvasinātiem finanšu instrumentiem.

31. Aizstāt 55., 55. un 55.pantā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

34. Aizstāt 55., 55. un 55.pantā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

(4) Novērtēšanai patiesajā vērtībā nepakļauj šādus finanšu aktīvus:

1) līdz termiņa beigām turētus ieguldījumus, kas nav atvasināti finanšu instrumenti;

2) aizdevumus un prasījumus, kas netiek turēti tirdzniecībai;

3) līdzdalību koncerna meitas uzņēmumu, asociēto uzņēmumu un kopīgi pārvaldītu uzņēmumu kapitālā, uzņēmuma emitētos kapitāla vērtspapīrus, kā arī citus finanšu instrumentus, kuri nav tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi vai pārdošanai pieejami finanšu aktīvi vai kuriem nav aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas un kuru patieso vērtību nav iespējams ticami noteikt.

 

17

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

55.1 pantā:

izteikt ceturtās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) aizdevumus un debitoru parādus, kas netiek turēti tirdzniecībai;

3) līdzdalību koncerna meitas sabiedrību, asociēto sabiedrību un kopīgi pārvaldītu sabiedrību kapitālā, uzņēmuma emitētos kapitāla vērtspapīrus, kā arī citus finanšu instrumentus, kurus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, nepakļauj novērtēšanai patiesajā vērtībā.”;

Atbalstīts

35. 55.1 pantā:

izteikt ceturtās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) aizdevumus un debitoru parādus, kas netiek turēti tirdzniecībai;

3) līdzdalību koncerna meitas sabiedrību, asociēto sabiedrību un kopīgi pārvaldītu sabiedrību kapitālā, uzņēmuma emitētos kapitāla vērtspapīrus, kā arī citus finanšu instrumentus, kurus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, nepakļauj novērtēšanai patiesajā vērtībā.”;

(5) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam patiesajā vērtībā drīkst novērtēt ikvienu finanšu aktīvu vai finanšu saistību posteni, kas kvalificēts kā pret risku nodrošināts postenis, vai arī noteiktu šāda posteņa daļu, ja tas nepieciešams saskaņā ar uzņēmumā pieņemto riska ierobežošanas uzskaites sistēmu.

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

 papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atkāpjoties no šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, finanšu instrumentus drīkst novērtēt saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti ar Komisijas 2003.gada 29.septembra regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk – regula Nr. 1725/2003), ievērojot līdz 2006.gada 5.septembrim izdarītos regulas Nr. 1725/2003 grozījumus, un pielikumā sniedzot attiecīgo informāciju saskaņā ar starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, noteiktajām prasībām.”

Atbalstīts

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atkāpjoties no šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, finanšu instrumentus drīkst novērtēt saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti ar Komisijas 2003.gada 29.septembra regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk – regula Nr. 1725/2003), ievērojot līdz 2006.gada 5.septembrim izdarītos regulas Nr. 1725/2003 grozījumus, un pielikumā sniedzot attiecīgo informāciju saskaņā ar starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, noteiktajām prasībām.”

55.3 pants

(1) Finanšu instrumenta patiesās vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu saskaņā ar šā likuma 55.2 panta pirmajā daļā noteiktajām metodēm, iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izņemot šādus gadījumus:

1) finanšu instruments ir kvalificēts kā riska ierobežošanas instruments, un saskaņā ar uzņēmumā pieņemto riska ierobežošanas uzskaites sistēmu ir paredzēts dažas (vai visas) šā instrumenta vērtības izmaiņas neatspoguļot peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

 

 

 

 

 

2) finanšu instrumenta vērtības izmaiņas ir atkarīgas no valūtas kursa maiņas saistībā ar uzņēmuma naudas ilgtermiņa ieguldījumu ārvalsts jurisdikcijā esoša uzņēmuma pamatkapitālā. Abos minētajos gadījumos finanšu instrumenta patiesās vērtības izmaiņas parāda bilances postenī “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”.

 

 

19

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 32.pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

‘’Aizstāt 55.3 panta pirmās daļas 2.punktā vārdus ‘’esoša uzņēmuma’’ ar vārdiem ‘’esošas sabiedrības’’.

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

 

36. 55.3 pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus „esoša uzņēmuma’’ ar vārdiem „esošas sabiedrības’’;

(2) Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņas, ja šie aktīvi nav atvasināti finanšu instrumenti, uzņēmums pēc izvēles iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai parāda bilances postenī “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”.

 

20

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Svītrot 55.3 panta otrajā daļā vārdus "pēc izvēles iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai”.

 

Atbalstīts

svītrot otrajā daļā vārdus "pēc izvēles iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai”.

 

 (3) Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi, kas parādīta bilances postenī “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”, iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā pašā periodā, kurā attiecīgais finanšu instruments tiek pārdots, dzēsts vai citā veidā atsavināts vai arī kurā samazinājusies finanšu aktīva vērtība.

 

 

 

 

 

55.4 pants

Ja finanšu instrumenti ir novērtēti patiesajā vērtībā, pielikumā iekļauj šādu informāciju:

1) nozīmīgākie pieņēmumi, uz kuriem pamatojas izmantoto novērtēšanas modeļu un metožu izvēle, ja šo instrumentu patiesā vērtība noteikta saskaņā ar šā likuma 55.2 panta pirmās daļas 2.punktu;

2) finanšu instrumentu patiesā vērtība un šīs vērtības izmaiņas, kas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”, sadalījumā pa šādām finanšu aktīvu kategorijām:

a) aizdevumi un prasījumi,

b) līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi,

c) pārdošanai pieejami finanšu aktīvi,

d) tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības;

3) sadalījumā pa atvasināto finanšu instrumentu grupām — skaidrojums par šiem instrumentiem, norādot kopsummu, kā arī informāciju par būtiskiem noteikumiem un nosacījumiem, kas varētu ietekmēt nākotnē gaidāmo naudas plūsmas apjomu, rašanās laiku un noteiktību;

4) tabula, kas parāda bilances posteņa “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve” izmaiņas pārskata gadā.

 

21

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Izteikt 55.4 panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) finanšu instrumentu patiesā vērtība un šīs vērtības izmaiņas, kas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”, sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām saskaņā ar starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, noteikto sadalījumu;”

 

Atbalstīts

37. Izteikt 55.4 panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) finanšu instrumentu patiesā vērtība un šīs vērtības izmaiņas, kas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”, sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām saskaņā ar starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, noteikto sadalījumu;”

 

55.6 pants

Amortizācijai nepakļauj ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus vai pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kurus uzņēmums novērtē, pamatojoties uz patieso vērtību. Šo aktīvu vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai veicot vērtības samazināšanās pārbaudi, iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

 

 

 

 

 

9.nodaļa
Uzņēmuma gada pārskata noformēšana un parakstīšana

32. Aizstāt 9.nodaļas nosaukumā vārdus "Uzņēmuma gada pārskata" ar vārdiem "Gada pārskata".

 

 

 

38. Aizstāt 9.nodaļas nosaukumā vārdus "Uzņēmuma gada pārskata" ar vārdiem "Gada pārskata".

61.pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā norāda šādas ziņas:

1) uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

2) individuālajam uzņēmumam, zemnieka un zvejnieka saimniecībai - arī īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

3) individuālajam komersantam - arī komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

4) personālsabiedrībai - arī tās veids, personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5) kapitālsabiedrībai - arī tās veids, izpildinstitūcijas locekļu, padomes locekļu (ja ir izveidota padome) un revidenta vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas;

6) kooperatīvajai sabiedrībai - arī tās veids, valdes locekļu un padomes locekļu (ja ir izveidota padome) vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas.

(2) Uzņēmuma gada pārskatu paraksta:

1) individuālā uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības gada pārskatu - īpašnieks vai cita amatpersona, kurai uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību;

2) individuālā komersanta gada pārskatu - komersants vai cita persona, kurai ir notariāli apliecināts pilnvarojums parakstīt šo pārskatu;

3) personālsabiedrības gada pārskatu - visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

4) kapitālsabiedrības gada pārskatu - valde;

5) kooperatīvās sabiedrības gada pārskatu - valde.

33.  61.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "Uzņēmuma gada pārskats" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Gada pārskats" (attiecīgā locījumā).

22

 

Juridiskais birojs

Ierosinām pārcelt likumprojekta 33.pantā (attiecībā uz grozījumiem likuma 61.pantā) pēdējo rindkopu kā likumprojekta panta otro rindkopu.

 

Atbalstīts

39.  61.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "Uzņēmuma gada pārskats" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Gada pārskats" (attiecīgā locījumā);

izslēgt otrās daļas 2.punktu.

 

62.pants

(1) Ja kapitālsabiedrības rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (turpmāk — zvērināts revidents) atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".

(2) (Izslēgta ar 16.12.99. likumu).

(3) Ja kapitālsabiedrības gada pārskatā pēc tam, kad zvērināts revidents to ir pārbaudījis, izdarīti kādi grozījumi, zvērinātam revidentam pārskats no jauna jāpārbauda tieši attiecībā uz izdarītajiem grozījumiem. Šāda atkārtota pārbaude jāpiemin zvērināta revidenta atzinumā par gada pārskata pārbaudīšanu.

34.  62.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam “Par zvērinātiem revidentiem”.”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “kapitālsabiedrības” ar vārdiem “kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības”.

 

 

 

40.  62.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam “Par zvērinātiem revidentiem”.”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “kapitālsabiedrības” ar vārdiem “kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības”.

63.pants

(1) Gada pārskata pārbaudei ir jāaptver arī grāmatvedības pārbaude, lai noskaidrotu, vai uzskaite uzņēmumā atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī jānoskaidro, vai ir ievērotas likuma prasības un uzņēmuma statūtu noteikumi.

(2) Kapitālsabiedrības likumīgie pārstāvji iesniedz zvērinātam revidentam gada pārskatu tūlīt pēc tā sastādīšanas.

(3) Zvērināts revidents drīkst pieprasīt no kapitālsabiedrības likumīgajiem pārstāvjiem visas ziņas un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Ja tas nepieciešams, šādu informāciju viņš var pieprasīt arī pirms gada pārskata saņemšanas.

(4) Ne zvērināts revidents, ne viņa palīgi nedrīkst izpaust pārbaudes gaitā uzzinātos uzņēmuma komercnoslēpumus.

35.  63.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Gada pārskata pārbaude ietver arī grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai uzskaite atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī noskaidro, vai ir ievērotas gada pārskata sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības un sabiedrības statūtu noteikumi.";

 papildināt otro un trešo daļu pēc vārda "kapitālsabiedrības" ar vārdiem "kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības";

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "uzņēmuma".

 

 

 

41.  63.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Gada pārskata pārbaude ietver arī grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai uzskaite atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī noskaidro, vai ir ievērotas gada pārskata sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības un sabiedrības statūtu noteikumi.";

 papildināt otro un trešo daļu pēc vārda "kapitālsabiedrības" ar vārdiem "kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības";

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "uzņēmuma".

66.pants

(1) Uzņēmums ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet uzņēmums, kura darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai pēc uzņēmuma atrašanās vietas un Uzņēmumu reģistram pārbaudīta gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniskā veidā, pievienojot rakstveida apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem. Uzņēmums ir atbildīgs par to, lai pa pastu vai ar kurjeru nosūtītie vai elektroniskā veidā iesniegtie dokumenti tiktu saņemti.

 

36.  66.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas un Uzņēmumu reģistram gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniski, pievienojot rakstveida apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem. Sabiedrība ir atbildīga par to, lai pa pastu vai ar kurjeru nosūtītie vai elektroniski iesniegtie dokumenti tiktu saņemti.";

 

 

 

42.  66.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas un Uzņēmumu reģistram gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniski, pievienojot rakstveida apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem. Sabiedrība ir atbildīga par to, lai pa pastu vai ar kurjeru nosūtītie vai elektroniski iesniegtie dokumenti tiktu saņemti.";

 (2) Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šā likuma 54.panta noteikumi, var vadības ziņojumu neiesniegt. Šādā gadījumā iesniedzams apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts, kurā parādīts pieņemtais lēmums par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu.

(3) Uzņēmumam, kas ievēro šā panta otrās daļas vai 54.panta noteikumus, iesniegtajam gada pārskatam jāpievieno uzņēmuma valdes parakstīts paskaidrojums, ka 54.panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi ir izpildīti. Šis paskaidrojums jāapliecina uzņēmuma revidentam.

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmumi, uz kuriem" ar vārdiem "Sabiedrības, uz kurām";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība, kas ievēro šā panta otrās daļas vai šā likuma 54.panta noteikumus, tās iesniegtajam gada pārskatam pievieno valdes parakstītu paskaidrojumu, ka šā likuma 54.panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi ir izpildīti.";

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmumi, uz kuriem" ar vārdiem "Sabiedrības, uz kurām";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība, kas ievēro šā panta otrās daļas vai šā likuma 54.panta noteikumus, tās iesniegtajam gada pārskatam pievieno valdes parakstītu paskaidrojumu, ka šā likuma 54.panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi ir izpildīti.";

(4) Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pārskata gada beigām uzņēmumi, kuru darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, par saviem līdzekļiem iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma norakstu.

 aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmumi, kuru darbības apjoms pārsniedz" ar vārdiem "sabiedrības, kuru darbības apjoms pārsniedz divus";

 

 

 

 

 aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmumi, kuru darbības apjoms pārsniedz" ar vārdiem "sabiedrības, kuru darbības apjoms pārsniedz divus";

 

(5) Uzņēmumu reģistrā saņemtie gada pārskatu un zvērinātu revidentu ziņojumu noraksti, kā arī šā panta otrajā daļā minēto pilnsapulces protokolu noraksti glabājami uzņēmuma reģistrācijas lietā, un tiem ir jābūt publiski pieejamiem, lai ikviens, samaksājis valsts nodevu, ar tiem var iepazīties.

(6) (Izslēgta ar 06.11.96. likumu).

izslēgt piektajā daļā vārdu "uzņēmuma".

 

 

 

izslēgt piektajā daļā vārdu "uzņēmuma".

67.pants

(1) Ja uzņēmuma gada pārskatu publicē pilnībā, tam jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tas tika revidēts. Ja saskaņā ar šā likuma 62.panta prasībām gada pārskatu ir pārbaudījis zvērināts revidents, gada pārskatu publicē kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu.

(2) Ja uzņēmuma gada pārskatu nepublicē pilnībā, skaidri norāda, ka tas publicēts saīsināts un pilnībā ir pieejams Uzņēmumu reģistrā. Šajā gadījumā publicē nevis zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu, bet gan zvērināta revidenta sagatavotu publicētajam informācijas apjomam atbilstošu saīsinātu revidenta ziņojumu. Tajā informē par to, vai zvērināta revidenta ziņojumā sniegts atzi­nums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm vai negatīvs atzinums vai arī ietverts atteikums sniegt atzinumu vai norādījums uz apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību.

68.pants

Ja uzņēmuma vadība neiesūta dokumentus saskaņā ar šā likuma 66.panta un 67.panta pirmās daļas prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona uzliek naudas sodu likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

37. Izslēgt 67. un 68.pantā vārdu "uzņēmuma".

 

 

 

43. Izslēgt 67. un 68.pantā vārdu "uzņēmuma".

Pārejas noteikumi

1. Ar šo likumu izdarītie grozījumi piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 1999.pārskata gadu, izņemot grozījumus likuma 10.pantā attiecībā uz īstermiņa kreditoriem un ilgtermiņa kreditoriem un grozījumus likuma 17.panta trešajā daļā, kas piemērojami, sākot ar 2000.pārskata gadu.

 2. Konsolidētie gada pārskati, sākot ar 1999.pārskata gadu, sagatavojami atbilstoši likumam "Par konsolidētajiem gada pārskatiem.

 3. Likuma 1.panta trešā daļa attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām piemērojama, sākot ar 2005.pārskata gadu.

 4. Līdz dienai, kad spēkā stāsies attiecīgi grozījumi likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”, ar terminu “ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” saprot terminu “ieguldījumu sabiedrība”.

5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.728 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

38. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 "6. Grozījumi šā likuma 1.panta pirmajā daļā, 3.panta pirmajā daļā un 62.pantā attiecībā uz Latvijā reģistrētām Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām stājas spēkā 2006.gada 18.augustā.

 7. Grozījumi šā likuma 1.panta otrajā daļā un 54.panta otrajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 8. Likuma 45.panta sestā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Izteikt likumprojekta 38.pantu šādā redakcijā:

„Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā: 

“6. Grozījumi šā likuma 1.panta otrajā daļā un 54.panta otrajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

7. Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2005.pārskata gadā vai 2006.pārskata gadā ir robežās no 45000 latiem līdz 200000 latiem vai kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji, var turpināt piemērot šā likuma noteikumus līdz juridiskās formas maiņai vai līdz reorganizācijai, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gadam.

8.  Likuma 45.panta sestā daļa un 53.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.””

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Izteikt likumprojekta 38.pantu šādā redakcijā:

„Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:&n bsp;

“6. Grozījumi šā likuma 1.panta otrajā daļā un 54.panta otrajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī un ir attiecināmi uz pārskata periodiem, kas sākas šajā datumā vai vēlāk.

7. Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2005.pārskata gadā vai 2006.pārskata gadā ir robežās no 45000 latiem līdz 200000 latiem vai kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji, var turpināt piemērot šā likuma noteikumus līdz juridiskās formas maiņai vai līdz reorganizācijai, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gadam.

8.  Likuma 45.panta sestā daļa un 53.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.””

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

44. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Grozījumi šā likuma 1.panta otrajā daļā un 54.panta otrajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī un ir attiecināmi uz pārskata periodiem, kas sākas šajā datumā vai vēlāk.

7. Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2005.pārskata gadā vai 2006.pārskata gadā ir robežās no 45000 latiem līdz 200000 latiem vai kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji, var turpināt piemērot šā likuma noteikumus līdz juridiskās formas maiņai vai līdz reorganizācijai, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gadam.

8.  Likuma 45.panta sestā daļa un 53.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.””"

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

...

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.

 

25

 

Finanšu ministra vietā – Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes direktīvu 78/660/EEK un Padomes direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.”

Atbalstīts

45. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes direktīvu 78/660/EEK un Padomes direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.”