Latvijas Okupācijas muzeja likums

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                       Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Likumprojekts ” Latvijas Okupācijas muzeja likums”

(reģ.nr.1789)

 

     Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

Latvijas Okupācijas muzeja likums

 

 

 

Latvijas Okupācijas muzeja likums

 

 

 

 

 

1. pants. Likuma mērķis un darbība

 

 

 

1. pants. Likuma mērķis un darbība

(1) Šā likuma mērķis ir sekmēt Latvijas Okupācijas muzeja krājuma – īpašas un nozīmīgas Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļas – saglabāšanu un papildināšanu, kā arī muzeja zinātniski pētnieciskā un sabiedrību izglītojošā procesa attīstību.

 

 

 

(1) Šā likuma mērķis ir sekmēt Latvijas Okupācijas muzeja krājuma – īpašas un nozīmīgas Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļas – saglabāšanu un papildināšanu, kā arī muzeja zinātniski pētnieciskā un sabiedrību izglītojošā procesa attīstību.

 

(2) Šis likums regulē valsts un pašvaldību institūciju un Latvijas Okupācijas muzeja attiecības ar muzeja darbību saistītajā jomā. 

1

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 1.panta otro daļu.

Nav atbalstīts

(2) Šis likums regulē valsts un pašvaldību institūciju un Latvijas Okupācijas muzeja attiecības ar muzeja darbību saistītajā jomā. 

(3) Likumā lietotie termini atbilst Muzeju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

(3) Likumā lietotie termini atbilst Muzeju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

2. pants. Latvijas Okupācijas muzejs

 

 < b>

 

2. pants. Latvijas Okupācijas muzejs

(1) Latvijas Okupācijas muzejs (turpmāk – Muzejs) ir privāts muzejs. Muzeja krājums ir Latvijas Okupācijas muzeja biedrības īpašums. Muzejs atrodas Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1.

 

 

 

(1) Latvijas Okupācijas muzejs (turpmāk – Muzejs) ir privāts muzejs. Muzeja krājums ir Latvijas Okupācijas muzeja biedrības īpašums. Muzejs atrodas Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1.

 

(2) Muzeja darbību reglamentē šis likums, Muzeju likums un citi normatīvie akti,  kā arī  Muzeja nolikums.

 

 

 

(2) Muzeja darbību reglamentē šis likums, Muzeju likums un citi normatīvie akti,  kā arī  Muzeja nolikums.

(3) Muzeja nolikumu apstiprina Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. 

 

 

 

 

(3) Muzeja nolikumu apstiprina Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. 

 

 

 

 

 

 

3. pants. Muzeja uzdevumi

 

 

 

3. pants. Muzeja uzdevumi

(1) Atbilstoši šā likuma 4. pantā un Muzeju likumā noteiktajam Muzejs valsts kultūrpolitikas ietvaros veic šādus uzdevumus:

 

 

 

(1) Atbilstoši šā likuma 4. pantā un Muzeju likumā noteiktajam Muzejs valsts kultūrpolitikas ietvaros veic šādus uzdevumus:

1) vāc, saglabā, dokumentē un pētī dokumentus, fotoattēlus, rakstveida, mutvārdu un materiālās liecības un citas kultūras vērtības  par Latvijas valsts, zemes un tautas likteni Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā no 1940.gada līdz 1991.gadam, par okupācijas priekšvēsturi un okupācijas radītajām sekām;

 

 

 

1) vāc, saglabā, dokumentē un pētī dokumentus, fotoattēlus, rakstveida, mutvārdu un materiālās liecības un citas kultūras vērtības  par Latvijas valsts, zemes un tautas likteni Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā no 1940.gada līdz 1991.gadam, par okupācijas priekšvēsturi un okupācijas radītajām sekām;

2) pilnveido Muzeju kā sabiedrībai pieejamu zinātniski pētniecisku un izglītojošu informācijas centru;

 

 

 

2) pilnveido Muzeju kā sabiedrībai pieejamu zinātniski pētniecisku un izglītojošu informācijas centru;

3) nodrošina Muzeja krājuma pieejamību plašai sabiedrībai, attīstot Muzeju kā kultūras tūrisma objektu, kura mērķis ir  informēt un izglītot sabiedrību par Latvijas vēsturi 51 okupācijas gada laikā  un okupācijas  ietekmi uz valsts, tautsaimniecības, sabiedrības un kultūras attīstību;

 

 

 

3) nodrošina Muzeja krājuma pieejamību plašai sabiedrībai, attīstot Muzeju kā kultūras tūrisma objektu, kura mērķis ir  informēt un izglītot sabiedrību par Latvijas vēsturi 51 okupācijas gada laikā  un okupācijas  ietekmi uz valsts, tautsaimniecības, sabiedrības un kultūras attīstību;

 

 

4) nodrošina Muzeja krājuma pieejamību pētniekiem; 

 

 

 

4) nodrošina Muzeja krājuma pieejamību pētniekiem; 

 5) nekomerciālos nolūkos nodrošina valsts noteikto uzdevumu izpildi Muzeja kompetences jomā – oficiālo un darba vizīšu apkalpošanu Muzejā un to delegāciju vai pārstāvju iepazīstināšanu ar Latvijas vēstures faktiem par 51 gadu ilgo okupācijas periodu un tā skaidrošanu;

 

 

 

 5) nekomerciālos nolūkos nodrošina valsts noteikto uzdevumu izpildi Muzeja kompetences jomā – oficiālo un darba vizīšu apkalpošanu Muzejā un to delegāciju vai pārstāvju iepazīstināšanu ar Latvijas vēstures faktiem par 51 gadu ilgo okupācijas periodu un tā skaidrošanu;

 6) nodrošina citu atsevišķu valsts noteikto uzdevumu izpildi Muzeja kompetences jomā;

 

 

 

 6) nodrošina citu atsevišķu valsts noteikto uzdevumu izpildi Muzeja kompetences jomā;

 7) izmanto Muzeja telpas un krājumu citiem šajā likumā neminētiem valstij nozīmīgiem mērķiem, par ko valsts un Muzejs vienojas atsevišķi.

 

 

 

 7) izmanto Muzeja telpas un krājumu citiem šajā likumā neminētiem valstij nozīmīgiem mērķiem, par ko valsts un Muzejs vienojas atsevišķi.

(2) Veicot šā panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus, Muzejs atrodas Kultūras ministrijas funkcionālā pārraudzībā.

 

 

 

(2) Veicot šā panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus, Muzejs atrodas Kultūras ministrijas funkcionālā pārraudzībā.

(3) Muzejs ik gadu sniedz Muzeju valsts pārvaldei  pārskatu par tam deleģēto uzdevumu izpildi.

 

 

 

(3) Muzejs ik gadu sniedz Muzeju valsts pārvaldei  pārskatu par tam deleģēto uzdevumu izpildi.

 

 

 

 

 

4.pants. Muzeja finansēšana un valsts budžeta dotācijas izlietojums

2

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 4.pantu.

 

Nav atbalstīts

4.pants. Muzeja finansēšana un valsts budžeta dotācijas izlietojums

(1) Gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Muzeja finansēšanā, paredzot finansējumu šādiem mērķiem:

 

 

 

(1) Gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Muzeja finansēšanā, paredzot finansējumu šādiem mērķiem:

1) Muzeja krājuma papildināšanai (materiālu iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai);

 

 

redakcionāli precizēts

1) Muzeja krājuma saglabāšanai, papildināšanai (materiālu iepirkšanai, ekspedīcijām), fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai);

2) Muzeja krājuma izpētei un izmantošanai;

 

 

 

2) Muzeja krājuma izpētei un izmantošanai;

3) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar Muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;

 

 

 

3) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar Muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, Muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

 

 

 

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, Muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

5)  starptautiskai sadarbībai;

 

 

 

5)  starptautiskai sadarbībai;

6) citiem mērķiem Muzeja darbības nodrošināšanai.

3

 

Juridiskais birojs

    Aizstāt 4. panta pirmās daļas 6. punktā vārdu “nodrošināšanai” ar vārdu “veicināšanai”.

Atbalstīts

6) citiem mērķiem Muzeja darbības veicināšanai.

(2) No valsts budžeta piešķirtās dotācijas pārvaldīšanai Muzeja īpašnieks izveido atsevišķu pārvaldes institūciju. Tās izveidošanas kārtību un darbību reglamentē Muzeja nolikums.

 

 

 

(2) No valsts budžeta piešķirtās dotācijas pārvaldīšanai Muzeja īpašnieks izveido atsevišķu pārvaldes institūciju. Tās izveidošanas kārtību un darbību reglamentē Muzeja nolikums.

(3)        Pārskatu par Muzejam piešķirto valsts budžeta dotācijas  izlietojumu šā panta otrajā daļā minētā pārvaldes institūcija sagatavo likumā “Par budžetu un finanšu  vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Kultūras  ministrijai.

 

 

 

(3)        Pārskatu par Muzejam piešķirto valsts budžeta dotācijas  izlietojumu šā panta otrajā daļā minētā pārvaldes institūcija sagatavo likumā “Par budžetu un finanšu  vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Kultūras  ministrijai.

(4) Pašvaldības var piedalīties Muzeja finansēšanā.

 

 

 

 

(4) Pašvaldības var piedalīties Muzeja finansēšanā.

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Muzeja darbības noteikumi

 

 

 

5.pants. Muzeja darbības noteikumi

(1) Muzejs var saņemt valsts budžeta dotāciju, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 5.panta pirmo un otro daļu.

 

Nav atbalstīts

(1) Muzejs var saņemt valsts budžeta dotāciju, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) Muzejs ir akreditēts atbilstoši Muzeju likumā noteiktajai akreditācijas kārtībai un saglabā akreditēta muzeja statusu;

 

 

 

1) Muzejs ir akreditēts atbilstoši Muzeju likumā noteiktajai akreditācijas kārtībai un saglabā akreditēta muzeja statusu;

2) Muzeja krājums ir iekļauts Nacionālā krājuma sastāvā;

 

 

 

2) Muzeja krājums ir iekļauts Nacionālā krājuma sastāvā;

3) Muzejs nodrošina krājuma saglabātību.

 

 

redakcionāli precizēts

3) Muzejs nodrošina krājuma saglabāšanu.

(2) Atbilstoši šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajam Muzejs nedrīkst atsavināt vai izņemt Muzeja priekšmetus vai kolekcijas no Muzeja krājuma bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas.

5

Juridiskais birojs

 Izslēgt 5. panta otrajā daļā vārdus ”Atbilstoši šā likuma 4. panta pirmajā daļā noteiktajam”.

Atbalstīts

(2) Muzejs nedrīkst atsavināt vai izņemt Muzeja priekšmetus vai kolekcijas no Muzeja krājuma bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas.

(3) Uz Nacionālajā krājumā iekļauto Muzeja krājumu attiecas Muzeju likuma noteikumi.

 

 

 

(3) Uz Nacionālajā krājumā iekļauto Muzeja krājumu attiecas Muzeju likuma noteikumi.

(4) Lietojuma tiesība uz nekustamo īpašumu Rīgā, Latviešu  Strēlnieku laukumā 1 – uz zemi 2400 kvadrātmetru platībā un būvi (īpašuma tiesības  nostiprinātas Rīgas pilsētai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā nr.14557, kadastra numurs 0100 001 0095) – kā lietu tiesība nostiprināma zemesgrāmatā   par labu Muzeja krājuma īpašniekam Muzeja darbības nodrošināšanai un Muzeja  krājuma izvietošanai.

 

 

 

(4) Lietojuma tiesība uz nekustamo īpašumu Rīgā, Latviešu  Strēlnieku laukumā 1 – uz zemi 2400 kvadrātmetru platībā un būvi (īpašuma tiesības  nostiprinātas Rīgas pilsētai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā nr.14557, kadastra numurs 0100 001 0095) – kā lietu tiesība nostiprināma zemesgrāmatā   par labu Muzeja krājuma īpašniekam Muzeja darbības nodrošināšanai un Muzeja  krājuma izvietošanai.

Pārejas noteikums

 

 

 

Pārejas noteikums

Šā likuma 5.panta ceturtā daļa stājas spēkā pēc tam, kad nekustamais īpašums Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1 ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

 

 

 

Šā likuma 5.panta ceturtā daļa stājas spēkā pēc tam, kad nekustamais īpašums Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1 ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.