2006

2006. gada 13. jūnijā

9/5 –2–116

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g.13.jūnija sēdē izskatīja deputātu M.Grīnblata, J.Dobeļa, P.Tabūna, A.Seiles, I.Vaideres un J.Straumes iesniegto likumprojektu “Okupācijas muzeja likums” (reģ.nr.553; dok.nr.1698). Komisija nolēma minēto likumprojektu neatbalstīt, bet saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 85. panta pirmo daļu izstrādāt alternatīvu likumprojektu.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā deputātu M.Grīnblata, J.Dobeļa, P.Tabūna, A.Seiles, I.Vaideres un J.Straumes iesniegto likumprojektu “Okupācijas muzeja likums” (reģ.nr.553; dok.nr.1698)  un komisijas atbalstīto alternatīvo likumprojektu ''Latvijas Okupācijas muzeja likums'' izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā:

1) alternatīvais likumprojekts “Latvijas Okupācijas muzeja likums”,  3 lpp.

2) alternatīvā likumprojekta anotācija,  5  lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                     

Alternatīvs likumprojekts

 

 

Latvijas Okupācijas muzeja likums

 

 

1. pants. Likuma mērķis un darbība

(1) Šā likuma mērķis ir sekmēt Latvijas Okupācijas muzeja krājuma – īpašas un nozīmīgas Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļas – saglabāšanas un papildināšanas procesu, kā arī muzeja zinātniski pētnieciskā un sabiedrību izglītojošā procesa attīstību.

          (2) Šis likums regulē valsts un pašvaldību institūciju un Latvijas Okupācijas muzeja attiecības ar muzeja darbību saistītajā jomā. 

(3) Likumā lietotie termini atbilst Muzeju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

2. pants. Latvijas Okupācijas muzejs

          (1) Latvijas Okupācijas muzejs (turpmāk – Muzejs) ir privāts muzejs. Muzeja krājums ir Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (reģistrācijas numurs 40008018848) īpašums. Muzejs atrodas Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1.

          (2) Muzeja darbību reglamentē šis likums, Muzeju likums un citi normatīvie akti,  kā arī  Muzeja nolikums.

          (3) Muzeja nolikumu apstiprina Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. 

 

3. pants. Muzeja uzdevumi

(1) Atbilstoši šā likuma 4. pantā un Muzeju likumā noteiktajam Muzejs valsts kultūrpolitikas ietvaros veic šādus uzdevumus:

1) vāc, saglabā, dokumentē un pētī dokumentus, fotoattēlus, rakstveida, mutvārdu un materiālās liecības un citas kultūras vērtības  par Latvijas valsts, zemes un tautas likteni Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā no 1940.gada līdz 1991.gadam, par okupācijas priekšvēsturi un tās radītajām sekām;

2) pilnveido Muzeju kā sabiedrībai pieejamu zinātniski pētniecisku un izglītojošu informācijas centru;

3) nodrošina Muzeja krājuma pieejamību plašai sabiedrībai, attīstot Muzeju kā kultūras tūrisma objektu, kura mērķis ir  informēt un izglītot sabiedrību par Latvijas vēsturi 51 okupācijas gada laikā  un okupācijas  ietekmi uz valsts, tautsaimniecības, sabiedrības un kultūras attīstību;

4) nodrošina Muzeja krājuma pieejamību pētniekiem; 

5) nekomerciālos nolūkos nodrošina valsts doto uzdevumu izpildi Muzeja kompetences jomā – oficiālo un darba vizīšu apkalpošanu Muzejā un to delegāciju vai pārstāvju iepazīstināšanu ar Latvijas vēstures faktiem par 51 gadu ilgo okupācijas periodu un tā skaidrošanu;

6) nodrošina citu atsevišķu valsts doto uzdevumu izpildi Muzeja kompetences jomā;

7) izmanto Muzeja telpas un krājumu citiem šajā likumā neminētiem valstij nozīmīgiem mērķiem, par ko valsts un Muzejs vienojas atsevišķi.

          (2) Veicot šā panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus, Muzejs atrodas Kultūras ministrijas funkcionālā pārraudzībā.

(3) Muzejs ik gadu sniedz Muzeju valsts pārvaldei  pārskatu par tam deleģēto uzdevumu izpildi.

 

4.pants. Muzeja finansēšana un valsts budžeta dotācijas izlietojums

(1) Gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Muzeja finansēšanā, paredzot finansējumu šādiem mērķiem:

                       1) Muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai);

2) Muzeja krājuma izpētei un izmantošanai;

3) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar Muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, Muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

5)  starptautiskai sadarbībai.

(2) No valsts budžeta piešķirtās dotācijas pārvaldīšanai Muzeja īpašnieks izveido atsevišķu pārvaldes institūciju. Tās izveidošanas kārtību un darbību reglamentē Muzeja nolikums.

(3)          Pārskatu par Muzejam piešķirto valsts budžeta dotācijas  izlietojumu šā panta otrajā daļā minētā pārvaldes institūcija sagatavo likumā “Par budžetu un finanšu  vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Kultūras  ministrijai.

(4) Pašvaldības var piedalīties Muzeja finansēšanā.

 

5.pants. Muzeja darbības noteikumi

(1) Muzejs var saņemt valsts budžeta dotāciju, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) Muzejs ir akreditēts atbilstoši Muzeju likumā noteiktajai akreditācijas kārtībai un uztur akreditēta muzeja statusu;

2) Muzeja krājums ir iekļauts Nacionālā krājuma sastāvā;

3) Muzejs nodrošina krājuma saglabātību.

(2) Atbilstoši šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajam Muzejs nedrīkst atsavināt vai izņemt Muzeja priekšmetus vai kolekcijas no Muzeja krājuma bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas.

(3) Uz Nacionālajā krājumā iekļauto Muzeja krājumu attiecas Muzeju likuma noteikumi.

(4) Lietojuma tiesība uz nekustamo īpašumu Rīgā, Latviešu  Strēlnieku laukumā 1 – uz zemi 2400 kva drātmetru platībā un būvi (īpašuma tiesības  nostiprinātas Rīgas pilsētai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā nr.14557, kadastra numurs 0100 001 0095) – kā lietu tiesība nostiprināma zemesgrāmatā   par labu Latvijas Okupācijas muzeja krājuma īpašniekam Muzeja darbības nodrošināšanai un Muzeja  krājuma izvietošanai.

 

 

Pārejas noteikums

Šā likuma 5.panta ceturtā daļa stājas spēkā pēc tam, kad nekustamais īpašums Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1 ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

 

 

 

 

            

 

 


Likumprojekta “Latvijas Okupācijas muzeja likums”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

          Latvijas Okupācijas muzejs kopš 1993.gada īsteno nozīmīgas pētnieciskas un izglītojošas funkcijas, kā arī nodrošina ārvalstu oficiālo delegāciju un sabiedrības informēšanu par Latvijas okupācijas laiku. Muzeju pārvalda atklāta sabiedriska organizācija – Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. Muzejs ir akreditēts 2002.gadā.

          Muzeja apmeklētāju skaits no gada uz gadu pieaug, un 2005.gadā tas pārsniedza 111 000. Aptuveni 65% apmeklētāju ir ārzemnieki. Muzejs izpilda valstij svarīgas ārpolitiskas funkcijas, ar Latvijas neseno pagātni iepazīstinot citu valstu amatpersonas un delegācijas, kā arī rīkojot ceļojošas izstādes ārzemēs. 2005.gadā muzeju apmeklēja 63 oficiālas ārzemju delegācijas. Divpadsmit gadu laikā ir saņemti vairāk nekā LVL 1 000 000 kā ziedojumi muzeja ekspozīcijas izveidošanai un programmu uzturēšanai (neskaitot valsts piešķirtos līdzekļus). Muzeja pētniecības programmas izdotās sešas gadagrāmatas ieguvušas atzinību kā zinātnisku rakstu un dokumentu krājumi par okupācijas laiku tēmām. Muzeja Izglītības programma rīko skolotāju seminārus gan muzejā, gan skolās, vada skolēnu nodarbības, sacensības un vasaras nometnes, izdod mācību materiālus. Divi Izglītības programmas ceļojošās izstādes komplekti jau trešo gadu apceļo Latvijas skolas. Muzeja krātuves glabā vērtīgus okupācijas laika dokumentus, liecības, piemiņas lietas, fotogrāfijas un mākslas darbus.

          Muzeja ēku un zemi Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1, bez atlīdzības nodeva Rīgas pašvaldības īpašumā saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.378 „Par ēku Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1, Kaļķu ielā 1, Kaļķu ielā 1a nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”. Ar Rīgas domes 2005.gada 08.februāra lēmumu Nr.3891 „Par nekustamajiem īpašumiem Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 (kadastra apzīmējums 01000010095), Kaļķu ielā 16 (kadastra apzīmējums 01000020072) un Kalēju ielā 4 (kadastra apzīmējums 01000020070)” un 2006.gada 24.janvāra lēmumu Nr.813 „Par grozījumiem Rīgas domes 08.02.2005. lēmumā Nr.3891 “Par nekustamajiem īpašumiem Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 (kadastra apzīmējums 01000010095), Kaļķu ielā 16 (kadastra apzīmējums 01000020072) un Kalēju ielā 4 (kadastra apzīmējums 01000020070)” ir atbalstīta nekustamā īpašuma Rīgā Latviešu Strēlnieku laukumā 1 nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Ar Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa rīkojumu nr.288 „Par nekustamo īpašumu Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1” nolemts pārņemt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu – zemes vienību 2400m2 platībā – Rīgā Latviešu Strēlnieku laukumā 1, ko Rīgas pilsētas pašvaldība saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantā noteikto bez atlīdzības nodod valstij.

           Tagadējās muzeja telpas ir par šauru ekspozīcijas izvietošanai; trūkst apmeklētāju skaitam atbilstošu un mūsdienīgi aprīkotu publisko telpu; trūkst normatīviem atbilstošu krātuvju telpu; trūkst darba telpu, un visai ēkai ir nepieciešams remonts.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

        Likumprojekts paredz:

1)      noteikt muzeja darbības mērķi, atrašanās vietu, muzeja statusu un darbības reglamentāciju;

2)      noteikt muzeja uzdevumus, funkcionālo padotību un muzeja valsts deleģēto uzdevumu izpildes pārskata sniegšanu;

3)      noteikt muzeja finansēšanu un valsts budžeta dotācijas izlietojumu un pārskata iesniegšanu par valsts budžeta dotācijas izlietojumu;

4)      reglamentēt muzeja darbības noteikumus, tajā skaitā nosakot, kādiem kritērijiem jāatbilst muzejam, lai saņemtu valsts budžeta dotāciju;

5)      noteikt muzeja ēkas un tai piegulošās zemes 2400 m2 platībā lietojuma tiesības.

 

3. Cita informācija

 

Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

 

 

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

 

- 78,0

- 118,0

- 153,0

- 116,3

 

3.Finansiālā ietekme

 

- 78,0

- 118,0

- 153,0

- 116,3

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

0

0

0

0

0

 

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

1. Krājumu papildināšana (iepirkšana, ekspedīcijas, saglabāšana, drošība)

2. Krājuma izpēte un izmantošana

3. Sabiedrības izglītošana, popularizēšana, ekspozīcijas, izstādes

4. Mikroklimats iekārtām un krājumiem, konservācija, restaurācija

5. Starptautiska sadarbība

6. Citiem mērķiem

     a. Ēkas uzturēšana

 

KOPĀ

 

 

0

 

0

27,6

 

0

 

7,0

 

23,0

 

57,6*

 

 

4,0

 

10,0

29,0

 

2,5

 

7,5

 

25,0

 

78,0

 

 

8,0

 

17,0

40,0

 

9,0

 

9,0

 

35,0

 

118,0

 

 

10,0

 

29,0

55,0

 

11,0

 

11,0

 

37,0

 

153,0

 

 

7,3

 

18,7

41,3

 

7,5

 

9,2

 

32,3

 

116,3

 

 

6.Cita informācija

* 2006.gada valsts budžetā piešķirtie līdzekļi Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai, neieskaitot 9 000 latus - ēkas pārbūves projektam paredzētie līdzekļi

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Cita informācija

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 2. Saistības pret citām starptautiskām organizācijām

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

Nav.

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav.

Nav.

Nav.

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

  

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība atbalsta likumprojekta tālāku virzību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Ar šo likumprojektu netiek radītas jaunas valsts institūcijas un netiek paplašinātas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Likums tiks publicēts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Šis normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

Nav.