Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 14. jūnijā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi””.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ___________________                  _______________________

 

2. ___________________                  _______________________

 

3. ___________________                  _______________________

 

4. ___________________                  _______________________

 

5. ___________________                  _______________________

 

6. ___________________                  _______________________

 

7. ___________________                  _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi””

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993. 04.29., 16.nr.,1994.13.nr., 1995. 2.nr.,1996.14.nr.,1997.2.nr., 1997. 8.nr., 2000.20.nr.,2001.1.nr., 2002.16.nr.,2003.22nr.,2004.2nr., 2006. 1. nr. šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likuma “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” 47. pantu ar jaunu 6. punktu:

“(6) Ja zemessargi tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu šādā apmērā:

1) vienas vidējās mēneša izpeļņas apmērā, ja zemessargs bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;

2) divu vidējo mēneša izpeļņu apmērā, ja zemessargs bijis nodarbināts piecus līdz 10 gadus;

3) triju vidējo mēneša izpeļņu apmērā, ja zemessargs bijis nodarbināts vairāk kā 10 gadus.”


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” 47. panta otro daļu zemessargi var saņemt atalgojumu, ja viņi tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika.

Līdz 2002. g. 10. jūlijam, kad stājās spēkā grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, ar bijušajiem ārrindas zemessargiem, vēlāk zemessargiem, varēja noslēgt darba līgumu un uz viņiem attiecās “Darba likuma” normas.

Tagad, ja zemessargi tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika, viņi var saņemt atalgojumu, bet ne atlaišanas pabalstu, lai gan ir ilggadīgi darbinieki, kam tas ir pamatdarbs.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nepieciešams, lai nodrošinātu zemessargu (pirms grozījumu spēkā stāšanās ārrindas zemessargu) sociālās garantijas.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, salīdzinājumā ar esošo situāciju uzlabosies personu ekonomiskie apstākļi.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Saglabāsies līdzšinējā apjomā.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

-

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

-

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

 

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas, un to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

-