Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi Autopārvadājumu likumā (STEIDZAMS)

(reģ. Nr. 1786)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (12)

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Autopārvadājumu likums

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

 

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

 Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Izteikt informatīvo atsauci uz publikāciju Ziņotājā šādā redakcijā:

“Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 2.nr.; 12.nr.; 2006, 1.nr.) “ šādus grozījumus:”;

atbalstīts

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 2.nr.; 12.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

2

Juridiskais birojs

Aizstāt visā likumprojektā skaitļus un vārdus “45 km/h” ar skaitļiem un vārdiem “45 kilometrus stundā”;

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

1. Aizstāt visā likumā skaitļus un vārdus “45 km/h” ar skaitļiem un vārdiem “45 kilometrus stundā”;

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

……..

26) pasažieru un kravas komercpārvadājumi (turpmāk - pasažieru un kravas pārvadājumi) - pasažieru un kravas pārvadāšana par maksu profesionālas darbības veidā;

 

 

 

 

 

27) pašpārvadājumi - nekomerciāli pasažieru vai kravas pārvadājumi, kas tiek veikti ar komersanta īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats komersants vai viņa darbinieks, lai komersanta vajadzībām pārvadātu kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, iznomājis (izīrējis), izgatavojis, pārstrādājis, vai bez maksas pārvadātu darbiniekus vai citas personas. Pašpārvadājumi ir tikai attiecīgā komersanta papilddarbība. Par pašpārvadājumiem uzskatāmi arī tādi pārvadājumi, kurus atbilstoši savai kompetencei veic valsts vai pašvaldību institūcija, biedrība vai nodibinājums;

 

3

Deputāts A.Radzēvičs

Izteikt 1.panta 27.punktu šādā redakcijā:

„27) pašpārvadājumi – nekomerciāli pasažieru vai kravas pārvadājumi, kas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks vai viņa darbinieks, lai komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības vajadzībām pārvadātu kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, iznomājis (izīrējis), izgatavojis, pārstrādājis, vai bez maksas pārvadātu darbiniekus vai citas personas. Pašpārvadājumi ir tikai attiecīgā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības papilddarbība. Par pašpārvadājumiem uzskatāmi arī tādi pārvadājumi, kurus atbilstoši savai kompetencei veic valsts vai pašvaldību institūcija, biedrība vai nodibinājums;”

atbalstīts

2. Izteikt 1.panta 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

“27) pašpārvadājumi — nekomerciāli pasažieru vai kravas pārvadājumi, kas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks vai viņa darbinieks, lai komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības vajadzībām pārvadātu kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, iznomājis (izīrējis), izgatavojis, pārstrādājis, vai bez maksas pārvadātu darbiniekus vai citas personas. Pašpārvadājumi ir tikai attiecīgā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības papilddarbība. Par pašpārvadājumiem uzskatāmi arī tādi pārvadājumi, kurus atbilstoši savai kompetencei veic valsts vai pašvaldību institūcija, biedrība vai nodibinājums;

28) pārvadātājs - komersants (fiziskā vai juridiskā persona), kas pēc pasūtījuma vai līguma ar nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību;

 

4

Deputāts A.Radzēvičs

Izteikt 1.panta 28.punktu šādā redakcijā:

„28) pārvadātājs – komersants, zemnieku saimniecība, vai zvejnieku saimniecība, kas pēc pasūtījuma vai līguma ar nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību;

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

28) pārvadātājs — komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pēc pasūtījuma vai līguma ar nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību;”.

II nodaļa
Kravas pārvadājumi ar autotransportu

 

 

 

 

 

6.pants. Kravas pārvadājumu licencēšana

 

 

 

 

 

(1) Kravas pārvadājumu drīkst veikt tikai tad, ja autopārvadājumu vadītājam ir profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci).

 

 

 

 

 

(2) Speciālā atļauja (licence) dod tiesības pārvadātājam veikt kravas pārvadājumus tikai ar viņa īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem vai - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

 

 

 

 

 

(3) Pārvadātājs, kas veic kravas pārvadājumus ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā un starptautiskos kravas pārvadājumus ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, neieskaitot piekabes, attiecībā uz katru autotransporta līdzekli saņem licences kartīti uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

 

 

 

 

 

(4) Kārtī bu, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem kravas pārvadājumiem, profesionālās kompetences sertifikāti un atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(5) Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem maksā valsts nodevu, kuras apmēru, maksāšanas kārtību, kā arī gadījumus, kādos piešķirami atvieglojumi, un šo atvieglojumu piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(02.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

1.                   Papildināt likumu ar 61.pantu šādā redakcijā:

„61.pants. Prasības autovadītāja profesionālajai kompetencei, veicot kravas pārvadājumus

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

3. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.1 pants. Prasības attiecībā uz kravas pārvadājumus veicošo autovadītāju profesionālo kompetenci

 

(1) Kravas pārvadājumus ar kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, atļauts veikt autovadītājiem, kuriem ir šo pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas. Iegūtās profesionālās zināšanas apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāja apliecībā vai vadītāja kvalifikācijas kartē.

 

 

 

(1) Kravas pārvadājumus ar kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, atļauts veikt autovadītājiem, kuriem ir šo pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas. Iegūtās profesionālās zināšanas apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāja apliecībā vai vadītāja kvalifikācijas kartē.

 

(2) No šī panta pirmajā daļā noteiktās prasības ir atbrīvoti autovadītāji, kas vada:

 

 

 

(2) No šā panta pirmajā daļā noteiktās prasības ir atbrīvoti autovadītāji, kas vada:

 

1) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 km/h;

 

 

redakcionāli precizēts

1) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;

 

2) transportlīdzekļus, ko izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;

 

 

redakcionāli precizēts

2) transportlīdzekļus, kurus izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;

 

3) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem vai pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā;

 

 

redakcionāli precizēts

3) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem, vai pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kuri vēl nav nodoti ekspluatācijā;

 

4) transportlīdzekļus, ko izmanto ārkārtas situācijās vai kas paredzēti glābšanas uzdevumu veikšanai;

 

 

redakcionāli precizēts

4) transportlīdzekļus, kurus izmanto ārkārtas situācijās vai kuri paredzēti glābšanas uzdevumu veikšanai;

 

5) transportlīdzekļus, ko izmanto transportlīdzekļa vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadīšanas tiesības;

 

 

redakcionāli precizēts

5) transportlīdzekļus, kurus izmanto transportlīdzekļu vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadīšanas tiesības;

 

6) transportlīdzekļus, ko izmanto nekomerciālai kravu pārvadāšanai, personīgām vajadzībām;

5

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.panta otrās daļās 6.punktu šādā redakcijā:

„6) Transportlīdzekļus, kurus izmanto nekomerciālai kravu pārvadāšanai, tai skaitā pašpārvadājumiem un personiskajām vajadzībām;”

atbalstīts

6) transportlīdzekļus, kurus izmanto nekomerciālai kravu pārvadāšanai, tai skaitā pašpārvadājumiem un personiskajām vajadzībām;

 

7) transportlīdzekļus, ar ko pārvadā materiālus vai iekārtas, kuras vadītājs izmanto sava darba laikā, ja transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja galvenā darbības joma.

 

 

redakcionāli precizēts

7) transportlīdzekļus, ar kuriem pārvadā materiālus vai iekārtas, kuras vadītājs izmanto sava darba laikā, ja transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja galvenā darbības joma.

 

 

6

Deputāts A.Radzēvičs

Papildināt 61 .panta otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8) Transportlīdzekļus, ko izmanto kravu pašpārvadājumiem.”

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšl.

nr. 5

 

 

(3) Kravas pārvadājumu veikšanai autovadītājiem nepieciešamās zināšanas, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

redakcionāli precizēts

(3) Autovadītājiem nepieciešamās zināšanas kravas pārvadājumu veikšanai, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

III nodaļa
Pasažieru un bagāžas pārvadāšana

 

 

 

 

 

30.pants. Pasažieru pārvadājumu licencēšana

 

 

 

 

 

(1) Pasažieru pārvadājumu ar autobusu drīkst veikt tikai tad, ja autopārvadājumu vadītājam ir profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci) starptautiskajiem pārvadājumiem vai pārvadājumiem valsts robežās vai republikas pilsētas domes vai rajona padomes izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās.

 

 

 

 

 

(2) Speciālā atļauja (licence) dod tiesības pārvadātājam veikt pasažieru pārvadājumus tikai ar viņa īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem vai - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

 

 

 

 

 

(3) Pārvadātājs, kas veic pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Latvijas teritorijā, attiecībā uz katru autotransporta līdzekli saņem licences kartīti uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

 

 

 

 

 

(4) Autotransporta direkcijas izsniegta speciālā atļauja (licence) dod pārvadātājam tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem arī republikas pilsētu un rajonu administratīvajās teritorijās.

 

 

 

 

 

(5) Kārtību, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, profesionālās kompetences sertifikāti, atļaujas starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, kā arī pasažieru starptautisko pārvadājumu organizēšanas un veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(6) Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem maksā valsts nodevu, kuras apmēru, maksāšanas kārtību, kā arī gadījumus, kādos piešķirami atvieglojumi, un šo atvieglojumu piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(02.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

2.                   Papildināt likumu ar 301.pantu šādā redakcijā:

„301.pants. Prasības autovadītāja profesionālajai kompetencei, veicot pasažieru pārvadājumus

 

 

redakcionāli precizēts

4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

“30.1 pants. Prasības attiecībā uz pasažieru pārvadājumus veicošo autovadītāju profesionālo kompetenci

 

(1) Pasažieru pārvadājumus ar autobusiem atļauts veikt autovadītājiem, kuriem ir šo pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas. Iegūtās profesionālās zināšanas apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāja apliecībā vai vadītāja kvalifikācijas kartē.

 

 

 

(1) Pasažieru pārvadājumus ar autobusiem atļauts veikt autovadītājiem, kuriem ir šo pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas. Iegūtās profesionālās zināšanas apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāja apliecībā vai vadītāja kvalifikācijas kartē.

 

(2) No šī panta pirmajā daļā noteiktās prasības ir atbrīvoti autovadītāji, kas vada:

 

 

 

(2) No šā panta pirmajā daļā noteiktās prasības ir atbrīvoti autovadītāji, kas vada:

 

1) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 km/h;

 

 

redakcionāli precizēts

1) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;

 

2) transportlīdzekļus, ko izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;

 

 

redakcionāli precizēts

2) transportlīdzekļus, kurus izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;

 

3) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem vai pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā;

 

 

redakcionāli precizēts

3) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem, vai pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kuri vēl nav nodoti ekspluatācijā;

 

4) transportlīdzekļus, ko izmanto ārkārtas situācijās vai kas paredzēti glābšanas uzdevumu veikšanai;

 

 

redakcionāli precizēts

4) transportlīdzekļus, kurus izmanto ārkārtas situācijās vai kuri paredzēti glābšanas uzdevumu veikšanai;

 

5) transportlīdzekļus, ko izmanto transportlīdzekļa vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadīšanas tiesības;

 

 

redakcionāli precizēts

5) transportlīdzekļus, kurus izmanto transportlīdzekļu vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadīšanas tiesības;

 

6) transportlīdzekļus, ko izmanto nekomerciālai pasažieru pārvadāšanai, personīgām vajadzībām.

7

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2.panta otrās daļās 6.punktu šādā redakcijā:

„6) Transportlīdzekļus, kurus izmanto nekomerciālai pasažieru pārvadāšanai, tai skaitā pašpārvadājumiem un personiskajām vajadzībām;”

atbalstīts

6) transportlīdzekļus, kurus izmanto nekomerciālai pasažieru pārvadāšanai, tai skaitā pašpārvadājumiem un personiskajām vajadzībām;

 

 

8

Deputāts A.Radzēvičs

Papildināt 61 .panta otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7) Transportlīdzekļus, ko izmanto pasažieru pašpārvadājumiem.”

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšl.

nr. 7

 

 

(3) Pasažieru pārvadājumu veikšanai autovadītājiem nepieciešamās zināšanas, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

redakcionāli precizēts

(3) Autovadītājiem nepieciešamās zināšanas pasažieru pārvadājumu veikšanai, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

39.pants. Braukšanas maksa (tarifi)

 

 

 

 

 

(1) Maksimālo robežlīmeni braukšanas maksai (tarifiem) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem (izņemot starptautiskos maršrutus), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

 

 

 

 

 

(2) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas vai rajona maršrutos nosaka attiecīgās pašvaldības regulators saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

 

 

 

 

 

(3) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos nosaka pārvadātājs saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un sadarbībā ar otras puses partneruzņēmumu.

 

 

 

 

 

(4) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem gadījumos, kuri nav minēti šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, nosaka pārvadātājs.

 

 

 

 

 

(5) Maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, kura izsniedz speciālās atļaujas (licences) šiem pārvadājumiem.

 

9

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 39.panta piektajā daļā vārdu „nosaka” ar vārdiem „var noteikt”.

nav atbalstīts

 

(6) Braukšanas maksu pasažieru neregulārajos pārvadājumos nosaka pēc pārvadātāja un pasūtītāja savstarpējas vienošanās.

(1997.gada 13.marta likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, 09.05.2002. likumu un 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.41 "Par pārvadājumiem ar autotransportu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4. nr.).

 

 

 

 

 

2. Šā likuma 29.panta piektā daļa stājas spēkā ar 1996.gada 1.jūliju.

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 48.panta noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar likumiem, kas reglamentē attiecīgo apdrošināšanas veidu.

(1997.gada 13.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 09.04.97.)

 

 

 

 

 

4. (Izslēgts ar 13.03.97. likumu, kas stājas spēkā no 09.04.97.).

 

 

 

 

 

5. Šā likuma 6.panta pirmās daļas un 30.panta pirmās daļas noteikumi stājas spēkā:

1) 2001.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri pēc šā likuma spēkā stāšanās pirmo reizi saņem Satiksmes ministrijas starptautisko pārvadājumu speciālās atļaujas (licences);

2) 2002.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri veic pārvadājumus valsts robežās.

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

6. Līdz pārejas noteikumu 5.punktā minētajam termiņam izsniegtās Satiksmes ministrijas vai republikas pilsētas domes (rajona padomes) speciālās atļaujas (licences) paliek spēkā bez prasības par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanu līdz speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām, izņemot gadījumu, kad uzņēmumā tiek pieņemts cits pārvadājumu vadītājs (administrators).

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

7. Šā likuma 12.panta sestās daļas noteikumi stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 49.panta pirmās daļas noteikumi attiecas uz starptautiskajos pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 1988.gada 1.janvāra, un iekšzemes pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem, kas tiek pirmo reizi reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

(2002.gada 9.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 

 

 

 

 

9. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.aprīlim ir spēkā šādi noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumi Nr.320 "Kravu starptautisko autopārvadājumu atļauju izsniegšanas kārtība";

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumi Nr.547 "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti";

 

 

 

 

 

3) Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.464 "Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas";

 

 

 

 

 

4) Satiksmes ministrijas 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.23 "Autoostu reģistrācijas kārtība un obligāto pakalpojumu saraksts";

 

 

 

 

 

5) Satiksmes ministrijas 1999.gada 28.decembra noteikumi Nr.45 "Noteikumi par autobusu biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātajiem rekvizītiem".

(2004.gada 2.decembra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. (Izslēgts ar 01.12.2005. likumu).

 

 

 

 

 

11. Grozījumi šā likuma 1.panta 5.punktā, 6.panta pirmajā daļā un 30.panta pirmajā daļā par vārda “(administrators)” (attiecīgā locījumā) izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

(2005.gada 5.maija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

3.     Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

„12. Šī likuma 61.panta normas ar 2009.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz  autovadītājiem, kas sākot ar minēto datumu ieguvuši tiesības vadīt C1, C1E, C un CE kategoriju transportlīdzekļus. Attiecībā uz autovadītājiem, kas iepriekš minēto kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir ieguvuši pirms 2009.gada 10.septembra, šī likuma 61.panta normas piemēro ar 2014.gada 10.septembri.

10

Juridiskais birojs

 

Aizstāt likumprojekta 3.pantā skaitļus un vārdus “šī likuma 61. panta normas” ar skaitļiem un  vārdiem “šā likuma 6.1 panta nosacījumus”.

 

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12. Šā likuma 6.1 panta nosacījumus ar 2009.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri, sākot ar minēto datumu, ieguvuši tiesības vadīt C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļus. Attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri šo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ieguvuši pirms 2009.gada 10.septembra, šā likuma 6.1 panta normas piemēro ar 2014.gada 10.septembri.

 

13. Šī likuma 301.panta normas ar 2008.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz  autovadītājiem, kas ir sākot ar minēto datumu ieguvuši tiesības vadīt D1, D1E, D un DE kategoriju transportlīdzekļus. Attiecībā uz autovadītājiem, kas šo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir ieguvuši pirms 2008.gada 10.septembra, šī likuma 301.panta normas piemēro ar 2013.gada 10.septembri.”

11

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “šī likuma 301. panta normas” ar skaitļiem un vārdiem “šā likuma 30.1 panta nosacījumus”.

atbalstīts

13. Šā likuma 30.1 panta nosacījumus ar 2008.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri, sākot ar minēto datumu, ieguvuši tiesības vadīt D1, D1E, D un DE kategorijas transportlīdzekļus. Attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri šo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ieguvuši pirms 2008.gada 10.septembra, šā likuma 30.1 panta normas piemēro ar 2013.gada 10.septembri.”

 

 

12

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes direktīvas 76/914/EEK atcelšanu.”.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

6. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes regulas (EEK) Nr.3820/85 un Padomes direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes direktīvas 76/914/EEK atcelšanu.”