Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada ____________________Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts (uz 2 lpp.).

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

“Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.; 2000, 9.nr.;  2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 16.1, 16.2 un 16.3 pantu šādā redakcijā:

“161.pants. Nodokļa atlaide mazajiem uzņēmumiem

 (1) Mazais uzņēmums šā likuma izpratnē ir uzņēmums, kurā taksācijas gadā, par kuru tiek aprēķināts nodoklis, nav pārsniegti vismaz divi no šādiem nosacījumiem:

1) bilances kopsumma - 100 000 latu;

2) neto apgrozījums - 200 000 latu;

3) vidējais strādājošo skaits - 25 cilvēki.

(2) Nodokļa atlaide mazajiem uzņēmumiem ir 30 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa.

(3) Nodokļa atlaidi diviem vai vairākiem mazajiem uzņēmumiem, kuros vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai uzņēmuma daļu vērtības katrā no šiem diviem vai vairākiem uzņēmumiem pieder vai ar līgumu vai citādi šajos divos vai vairākos uzņēmumos ir nodrošināta izšķiroša ietekme (ir balsu vairākums) vienai un tai pašai personai un šīs personas pirmās pakāpes radiniekiem vai laulātajam, piemēro tikai gadījumos, kad šo uzņēmumu kopējie rādītāji nepārsniedz divus no šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(4) Ja mazais uzņēmums izbeidz uzņēmējdarbību, likvidācijas gadā nodokļa atlaidi nepiemēro.

(5) Nosakot bilances kopsummu šā panta vajadzībām, jāņem vērā 13.panta trešās daļas nosacījumi.

16.2 pants. Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus

Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus, ir 30 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmuma neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti taksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 vai pēc ISO 14001 standarta, vai arī zāļu ražošanas uzņēmums saskaņā ar normatīviem aktiem ir sertificēts atbilstoši Labas ražošanas prakses prasībām.

16.3 pants. Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā

(1) Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas reģistrēti un darbojas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā, ir aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa apmērā, ja ne mazāk kā puse uzņēmuma darbinieku deklarējuši savu dzīvesvietu attiecīgajā īpaši atbalstāmajā teritorijā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā atlaide piemērojama trīs gadus pēc uzņēmuma reģistrācijas.”

 

2. Papildināt 23.pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

“(61) Nodokļa maksātājs, kas ir mazais uzņēmums šā likuma izpratnē, nodokļa avansa maksājumus izdara labprātīgi.”

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī

 

 8.Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Kopš 2004.gada 1.janvāra likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” neparedz nodokļa atlaides mazajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus.

Likums neparedz atvieglojumus uzņēmumiem, kas reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā.

Likums neparedz atbrīvot mazos uzņēmumus no nodokļa avansa maksājumiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz atjaunot nodokļa atlaides 30 procentu apmērā no aprēķinātā nodokļa mazajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus.

Normatīvā akta projekts paredz trīs gadus atbrīvot no nodokļa maksāšanas uzņēmumus, kas reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā, ja ne mazāk kā puse uzņēmuma darbinieku deklarējuši savu dzīvesvietu attiecīgajā īpaši atbalstāmajā teritorijā.

Normatīvā akta projekts nosaka, ka mazie uzņēmumi nodokļa avansa maksājumus izdara labprātīgi.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts veicinās mazo uzņēmumu attīstību un tādu uzņēmumu attīstību, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus.

Normatīvā akta projekts veicinās uzņēmējdarbību un jauno darbavietu radīšanu īpaši atbalstāmajās teritorijās.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

 

-

 

 

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Finansiālā pamatojuma aprēķinam ir nepieciešama papildus informācija.

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi par atbalstāmo augstas tehnoloģijas produktu un programmproduktu sarakstu.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts kopumā atbilst saistībām pret Eiropas Savienību. Tomēr jāveic analīze par nepieciešamību ziņot Eiropas Komisijai par valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 88.panta trešajai daļai.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 87.panta trešās daļas (a) un (c) punkts;

Komisijas Regula (EK) Nr. 70/2001 (2001. gada 12. janvāris) par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (LV.ES Nodaļa 08 Sējums 02 Lpp. 141)

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests savas kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-