Likumprojekts "Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums"

Likumprojekts

 

Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtību, ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, komercsabiedrība vai Latvijā pastāvīgi dzīvojoša fiziska persona (turpmāk – dibinātājs) tieši piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā.

 

2.pants. Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai piemērojamie normatīvie akti

Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz kooperatīvo sabiedrību dibināšanu un darbību un akciju sabiedrību apvienošanos un pārveidošanu, kā arī Uzņēmumu reģistra žurnāla vešanu, ciktāl Padomes 2003.gada 22.jūlija Regulā (EK) Nr.1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (turpmāk – Regula Nr.1435/2003) un šajā likumā nav noteikts citādi. Darbinieku iesaistīšanu Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā nosaka likums "Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā".

 

II nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšana un reģistrācija

 

3.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšana

(1) Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 2.panta pirmo daļu. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību nosaka Regula Nr.1435/2003 un Kooperatīvo sabiedrību likums, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību  dibina kooperatīvo sabiedrību apvienošanās ceļā, piemēro akciju sabiedrību apvienošanos regulējošos normatīvos aktus. 

(3)  Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina kooperatīvo sabiedrību pārveidošanas ceļā, piemēro akciju sabiedrību pārveidošanu regulējošos normatīvos aktus.

(4) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.


 

4.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese

Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 6.pantu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese ir Eiropas kooperatīvās sabiedrības galvenā biroja adrese (Eiropas kooperatīvās sabiedrības vadības atrašanās vietas adrese).

 

5.pants. Kooperatīvo sabiedrību apvienošanās kārtība

(1) Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu kooperatīvajām sabiedrībām, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram apvienošanās līguma projektu un Regulas Nr.1435/2003 24.panta otrajā daļā  minēto rakstisko ziņojumu. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina apvienošanās līguma projekta reģistrācijas datumu un tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā apvienošanās noteikumu projekts atrodas, kā arī Regulas Nr.1435/2003 24.pantā minētās ziņas.

(2) Apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības biedrs, kas iebilst pret apvienošanos, ir tiesīgs pieprasīt no attiecīgās kooperatīvās sabiedrības paju atmaksu, kas paredzēta kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošos normatīvajos aktos biedra izstāšanās gadījumā.

(3) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 29.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās darbību un formalitāšu likumību, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par tādu apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saistībā ar akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanu.

(4) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību ir paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos pieņem lēmumu par tādu Latvijā reģistrētas apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās. Pirms lēmuma pieņemšanas par kooperatīvās sabiedrības apvienošanos Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu.

(5) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas likumību un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanu, ja vismaz viens dibinātājs ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par apvienošanos un pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanas un kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā.


(6) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas likumību un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanu, ja dibinātāji ir citās dalībvalstīs reģistrētas kooperatīvās sabiedrības, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saistībā ar kooperatīvās sabiedrības dibināšanu.

(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā dibinātāji maksā valsts nodevu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgu ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā. Izmaksu apmērs par ierakstu izsludināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību.

 

6.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence kooperatīvo sabiedrību apvienošanās gadījumā

(1) Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 21.pantu pret Latvijā reģistrētas kooperatīvās sabiedrības piedalīšanos Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā atbilstoši kompetencei var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests un Ekonomikas ministrija.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

7.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo sabiedrību

(1) Ieraksti par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām tiek izdarīti Uzņēmumu reģistra žurnālā uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(2) Iesniedzot pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai (arī pārceļot Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju), pieteikumam pievienojami Regulā Nr.1435/2003 noteiktie dokumenti, kā arī dokumenti, kuri saistībā ar kooperatīvo sabiedrību dibināšanu iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu un likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", vai – kooperatīvo sabiedrību apvienošanās vai pārveidošanas gadījumā – saskaņā ar Komerclikumu, kas nosaka saistībā ar akciju sabiedrību reorganizāciju iesniedzamos dokumentus.

(3) Lēmumu par Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrāciju (arī pārceļot Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju) pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.


(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā Eiropas kooperatīvā sabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos par ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā. Izmaksu apmērs par ierakstu izsludināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību.

 

III nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti

 

8.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram, ja juridisko adresi pārceļ uz citu dalībvalsti

(1) Pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.1435/2003 7.panta otrajā daļā minēto adreses pārcelšanas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par priekšlikuma faktu – mainīt juridisko adresi uz citu dalībvalsti – un jauno juridisko adresi. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu, Eiropas kooperatīvās sabiedrības uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā adreses maiņas priekšlikums atrodas, un jauno juridisko adresi.

(2) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 7.panta septīto un astoto daļu varētu pārbaudīt pirms juridiskās adreses pārcelšanas veicamās darbības un formalitātes, Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz pieteikumu juridiskās adreses pārcelšanai un Regulas Nr.1435/2003 7.panta septītajā daļā minēto apliecinājumu.

(3) Lēmumu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms juridiskās adreses pārcelšanas, pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos. Pirms lēmuma pieņemšanas Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanai uz citu dalībvalsti.

 

9.pants. Kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība pārceļ juridisko adresi uz citu dalībvalsti, pēc tam, kad pieņemts Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulces lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu, tiek piemēroti normatīvie akti, kas nosaka kreditoru aizsardzības pasākumus attiecībā uz pievienojamo akciju sabiedrību.


 

10.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence, ja Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi pārceļ uz citu dalībvalsti

(1) Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 7.panta četrpadsmito daļu juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti nestājas spēkā, ja atbilstoši kompetencei pret to iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests vai Ekonomikas ministrija.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

IV nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes sistēma

 

11.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības divu līmeņu pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir vadības institūcija un uzraudzības institūcija (divu līmeņu pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei, padomei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei, uzraudzības institūcijai (turp­māk – padome) un vadības institūcijai (turpmāk – valde), ja Regulā Nr.1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 37.panta ceturto daļu un 39.panta ceturto daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālajam un maksimālajam skaitam tiek piemērotas attiecīgi normatīvo aktu normas par kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu.

 

12.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības viena līmeņa pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir tikai valde (viena līmeņa pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei un valdei, ja Regulā Nr.1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Atbilstoši Regulas Nr.1435/2003 42.panta otrajai daļai valdes locekļu minimālais skaits ir trīs.

(3) Valdi ieceļ un atsauc biedru kop­sapulce saskaņā ar Regulā Nr.1435/2003 noteikto lēmumu pieņemšanas kārtību.


 

V nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls un gada pārskati

 

13.pants. Pamatkapitāla izteikšana

Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 77.panta pirmo daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls tiek izteikts arī Latvijas Republikas naudas vienībās.

 

14.pants. Gada pārskati

Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 77.panta otro daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naudas vienību.

 

VI nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulces sasaukšana un likvidācija

 

15.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulces sasaukšana

Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 54.panta otro daļu kompetentā iestāde, kas var sasaukt Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulci, ir Uzņēmumu reģistrs.

 

16.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācija

Regulas Nr.1435/2003 73.pantā noteiktajos gadījumos Uzņēmumu reģistrs rakstiski brīdina Eiropas kooperatīvo sabiedrību un dod saprātīgu termiņu, bet ne ilgāku par trim mēnešiem, attiecīgo pārkāpumu novēršanai. Ja norādītajā termiņā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas trūkumi nav novērsti, Uzņēmumu reģistrs ir tiesīgs celt tiesā prasību par Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidāciju.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 18.augustā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


 

Likumprojekta

“Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

                                       

          Padome 2003.gada 22.jūlijā pieņēma regulu Nr.1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem, paredzot, ka Kopienas teritorijā var izveidot Eiropas kooperatīvo sabiedrību. Minētās regulas mērķis ir ieviest mehānismu, kā fiziskās un juridiskas personas no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm var izveidot Eiropas  kooperatīvo sabiedrību, kā arī veicinot pārrobežu apvienošanos starp kooperatīvajām sabiedrībām no dažādām dalībvalstīm. Regula piedāvā vairākas iespējas pārrobežu sadarbības veicināšanai: 1) kooperatīvo sabiedrību pārrobežu apvienošanos; 2) Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti bez Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācijas procedūras (līdzīga iespēja ir noteikta Eiropas ekonomisko interešu grupām saskaņā ar Padomes 1985.gada 25.jūlijā pieņemto regulu Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām un Eiropas komercsabiedrībām saskaņā ar Padomes 2001.gada 8.oktobrī pieņemto regulu Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem).

Minētā regula Latvijā būs piemērojama no 2006.gada 18.augusta. Lai arī regulas ir tieši piemērojami Eiropas Kopienas akti, minēto regulu ieviešanai daudzos jautājumos ir nepieciešams regulējums nacionālajos normatīvajos aktos. Līdz ar to Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibināšanu un darbību noteiks regula Nr.1435/2003, šis likumprojekts, Kooperatīvo sabiedrību likums, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” normas par Uzņēmumu reģistra žurnāla vešanu noteiks Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas kārtību, Komerclikums tiks piemērots jautājumos par Eiropas kooperatīvās sabiedrības izveidošanu apvienošanās un pārveidošanās ceļā, kā arī piemērojami būs citi normatīvie akti, kas regulē kooperatīvo sabiedrību darbību.

Līdz ar regulas pieņemšanu tika pieņemta Padomes 2003.gada 22.jūlija Direktīva 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā, kuras pamatprincips un mērķis ir nodrošināt darbiniekiem viņu iegūtās iesaistīšanas tiesības Eiropas kooperatīvās sabiedrības lēmumu pieņemšanā. Direktīva tiks ieviesta ar atsevišķu likumu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

        Likumprojekts nosaka piemērojamās normas Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām tiktāl, ciktāl šos jautājumus neregulē Padomes 2003.gada 22.jūlijā pieņemtā regula Nr.1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem.

       Likumprojekts nosaka Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas nosacījumus, noteikumus Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses maiņai uz citu dalībvalsti, Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes noteikumus, jo atsevišķos gadījumos regula tieši nosaka, ka attiecīgos jautājumus nosaka Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie normatīvie akti.

 

 

 ­­­Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts precizē piemērojamās normas Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, kas sekmē kooperatīvās darbības iespējas, kas ir saistītas ar starptautisku projektu īstenošanu un pārrobežu saimniecisko darbību.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija                        Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija

 

 Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Saskaņā ar projekta 7.panta pirmo daļu tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo sabiedrību.

Izstrādāts ir likumprojekts “Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā”, kas ietver normas Padomes 2003.gada 22.jūlija Direktīvas 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā, ieviešanai. Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumprojekts un likumprojekts “Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā” ir virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā vienlaicīgi.

Saeimā tiks iesniegti priekšlikumi likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” precizēšanai saistībā ar Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (reģ.nr.1683) ir Saeimā nodots Saeimas Juridiskajai komisijai.

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts nosaka jautājumus par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām tiktāl, ciktāl tos nenosaka Padomes 2003.gada 22.jūlijā pieņemtā regula Nr.1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts tika nosūtīts saskaņošanai Latvijas Krājaizdevu sabiedrību asociācijai. Latvijas Krājaizdevu sabiedrību asociācija atzinumu nav sniegusi.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti

 

 

 

 

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir notikušas vairākas Eiropas Komisijas darba grupas par regulas ieviešanas jautājumiem.

 

 

 

5. Cita informācija

  Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Uzņēmumu reģistrs veiks Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrāciju.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikra kstā “Latvijas Vēstnesis” un attiecīga informācija tiks ievietota Uzņēmumu reģistra mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 Indivīds lēmumus varēs pārsūdzēt likumā  “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu par Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšanu galvenajam valsts notāram un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzot tiesā.

 

 

 

4. Cita informācija

 Nav

 

Tieslietu ministrs                                                             G.Grīnvalds

 

30.05.2006  15:10

1065

M.Jēgere

7036975; mara.jegere@tm.gov.lv

 

           

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

M.Jēgere