Grozījums Informācijas atklātības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12., 21.nr.; 2004, 2., 6.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  5.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"" ar vārdiem "saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu";

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) kas ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas informācija "UNCLASSIFIED" vai Eiropas Savienības informācija "LIMITE"."

 

2. Papildināt 16.panta trešo daļu aiz vārda "disciplināratbildības" ar vārdiem "vai kriminālatbildības".

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 9.panta ceturtajā daļā un 13.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus."

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6.1 Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 10.panta piektajā un sestajā daļā un 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus."

 

5. Aizstāt pārejas noteikumu 7.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2006.gada 30.jūnijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2006.gada 31.decembrim".

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Informācijas atklātības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Kļūstot par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk- NATO) un Eiropas Savienības dalībvalsti, Latvija uzņēmās nodrošināt NATO un Eiropas Savienības institūciju radītās informācijas drošību. Latvijā ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas („Cosmic Top Secret”, „Top secret”, „Secret”, „Confidential”, „Restricted”) drošību, taču sadarbības ietvaros tiek saņemta arī NATO informācija  „Unclassified” un Eiropas Savienības informācija „Limite”. NATO un Eiropas Savienība neuzskata šo informāciju par klasificētu, tomēr tā nav vispārpieejama informācija. Ievērojot, ka patreiz Latvijas normatīvos aktos nav noteikta kārtība, kā aizsargājama NATO informācija „Unclassified” un Eiropas Savienības informācija „Limite”, tās izmantošana un aizsardzība tiek skaidrota atšķirīgi.

Minētais jautājums aktualizēsies NATO sanāksmes sagatavošanās laikā, kad būtiski palielināsies saņemtās NATO informācijas apjoms.

Informācijas atklātības likums (turpmāk – Likums) paredz vairāku Ministru kabineta noteikumu izdošanu (Likuma 10.panta piektā un sestā daļa, 18.panta otrā daļa). Par minētajos likuma pantos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi ir atbildīgs Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts.

Likumā doto deleģējumu noteiktajā termiņā (līdz 2006.gada 1.jūlijam) nav iespējams izpildīt sekojošu objektīvu iemeslu dēļ.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (Likuma 10.panta sestā daļa) ir saskaņošanas stadijā. Projekta precizēšanai atbilstoši atzinumu sniedzēju priekšlikumiem un iebildumiem, panākot maksimāli saskaņotu viedokli starp iestādēm, kurām šīs normas būs saistošas un kas nodrošinātu vienotu izpratni par noteikumu mērķi un veicinātu vienveidīgu piemērošanu, nepieciešams attiecīgs termiņa pagarinājums.

Noteikumu par kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, un noteikumu par kārtību, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu (Likuma 10.panta piektā daļa un 18.panta otrā daļa) izstrādei Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadībā ir izveidotas divas pastāvīgas darba grupas, kuru sastāvs tiks apstiprināts ar Ministru prezidenta rīkojumu.

Ņemot vērā informācijas atkalizmantošanas jautājuma specifiku, kā arī ekskluzīvu tiesību piešķiršanas jautājuma novitāti un samērā īso piemērošanas praksi arī Eiropas Savienības dalībvalstu ietvaros, ir nepieciešama minētā jautājuma padziļināta izpēte un esošās ārvalstu pieredzes rūpīga analīze, kā arī efektīva sadarbība ar institūcijām, kas nodod informāciju ekskluzīvai izplatīšanai Latvijā.

Likumā 5.panta otrās daļas 3.punktā nepieciešams novērst atsauci uz likumu „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, kurš š.g. 1.maijā ir zaudējis spēku.

Likuma 16.panta trešā daļā ir paredzēts, ka ja persona neatļauti izpaudusi informāciju, kas atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, tā saucama pie disciplināratbildības. Šo likuma normu ir nepieciešams precizēt, jo Krimināllikuma 200. un 329.pants paredz kriminālatbildību par neizpaužamo ziņu izpaušanu (kas nav valsts noslēpums).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta grozījums paredz NATO informāciju „Unclassified” un Eiropas Savienības informāciju „Limite” atzīt par atsevišķu ierobežotas pieejamības informācijas kategoriju, papildinot Informācijas atklātības likuma 5.panta otro daļu ar 7.punktu. Tādā veidā tiktu nodrošināts, ka ar šo informāciju iepazīstas tikai ierobežotu personu loks sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu.

Saskaņā ar NATO  dokumentu C-(2002)60 „NATO neklasificētās informācijas kontrole” (“The Management of Non-Classified NATO Information”) un Eiropas Savienības  Padomes Ģenerālsekretariāta 2006.gada 16.marta dokumentu 5847/06 „Limite marķētu dokumentu apstrāde” („Handling of documents marked LIMITE”) NATO informācijai “Unclassified” un Eiropas Savienības informācijai “Limite” ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus Informācijas atklātības likuma Pārejas noteikumu 6.punktā, pagarinot Informācijas atklātības likuma 10.panta piektajā un sestajā daļā, kā arī 18.panta otrajā daļā minēto noteikumu izdošanas termiņu līdz 2007.gada 1.janvārim, un attiecīgi pagarinot Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumu Nr.275 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai” spēkā esamības termiņu līdz 2006.gada 31.decembrim.

Likumprojektā tiek aizstāta atsauce uz spēku zaudējušu likumu „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” ar atsauci uz Publisko iepirkumu likumu, kas ir stājies spēkā š.g. 1.maijā.

Likumprojektā ir paredzēts, ka persona, kura neatļauti izpaudusi ierobežotās pieejamības informāciju var tikt saukta pie disciplināratbildības vai pie kriminālatbildības.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

 

 

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

-41,4

 

-35,4

 

-35,4

 

-35,4

 

3. Finansiālā ietekme

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

-41,4

 

-35,4

 

-35,4

 

-35,4

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

1. Ieņēmumi, t.sk.:

1) budžeta finansējums

II. Izdevumi  (Datu valsts inspekcija) (Ls), t.sk.:

1) algas;

(divām štata vietām)

daļas vadītājs 560Ls x 12 =6720Ls

vecākais referents 350Ls x 12 =4200Ls

2)piemaksas, prēmijas;

piemaksas 20% apmērā                      6720Ls + 4200Ls x 20% =2184Ls

3) pabalsti un kompensācijas;

atvaļinājuma pabalsti- 560Ls + 350Ls =910Ls

4) sociālā apdrošināšana;

atalgojums 14014Ls x 24,09% =3376Ls

5) administrācijas izmaksas;

pasta, tel. interneta, sakaru u.c pakalpojumu apmaksa                 pasta pakalpojumi

0,64Ls x 30 ierakstītas vēstules x 2 darbinieki x  x12mēn =460Ls

tālruņu pakalpojumu apmaksa 40Ls x 2 darbinieki x 12mēn =960Ls

interneta apmaksa

7,5Ls x 2 darbinieki x 12mēn =180Ls

kurjerpasts

12,5Ls x 2 darbinieki x x12mēn =300Ls

ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

piecu apmācības semināru rīkošana

telpas 210Ls, lektors 300Ls, kafijas pauze 40Ls x 5 =2750Ls,

tulkošanas darbi viena lpp. 5Ls x 160 lpp =800Ls

informatīvie bukleti 3000gab x 0,35Ls x +250Ls sagatavošana =1300Ls

iekārtu un inventāra remonts un apkope  80Ls x 12mēn =960Ls

telpu uzturēšana un apkope 10Ls x 12mēn =120Ls

telpu īre 6Ls x 6m2 x 2darbinieki x 12mēn =846Ls

6) komandējumi un dienesta braucieni;

10 komandējumi

divu darbinieku divi apmācības braucieni

6 komandējumi dalībai ES darba grupās

10 braucieni x 850Ls=8500Ls

Dienas nauda (Brisele) 33Ls x 5 dienas =165Ls

Viesnīca (Brisele) 150Eur x 4 dienas = 421Ls

Aviobiļete(Brisele) 260Ls +

165Ls dienasnauda + 421Ls viesnīca =846Ls

7) materiālu, energoresursu un mazvērtīgā inventāra iegāde

kancelejas preces un inventārs 10Ls x 2 darbinieki x 12mēn =240Ls

apkure, apgaismošana, enerģētiskie materiāli 15Ls x 2 x 12 =360Ls

kārtējais remonts un uzturēšanas materiāli 10Ls x 2 x 12 =240Ls

8) kapitālie izdevumi un vienreizēji pasākumi;

datori un monitori 800Ls x 2 =1600Ls

printeris 250Ls

barošanas bloki 60Ls x 2 =120Ls

programmatūra un intelektuālais īpašums

WinRar 20Ls x 2 darbinieki =40Ls

Antivīruss Kasperski 20Ls x 2 darbinieki =40Ls

XP 90Ls x 2 darbinieki =180Ls

Tildes birojs 86Ls x 2 darbinieki =172Ls

Office Pro 270Ls x 2 darbinieki =540Ls

 

kancelejas mēbeles un telpu iekārta

galds 170Ls x 2 =340Ls

biroja krēsls 75Ls x 2 =150Ls

apmeklētāju krēsls 40Ls x 4 =160Ls

dokumentu skapis 105Ls x 3 =315Ls

apģērbu skapis 85Ls

atkritumu tvertne 6 x 2 =12Ls

žalūzijas 75Ls x 2 =150Ls

papīra smalcinātājs darbam ar ierobežotas pieejamības informāciju 250Ls

tālrunis 15Ls x 2 =30Ls

seifs 650Ls

datortīkla paplašināšana jaunajās telpās

Swich 110Ls

Lokālā tīkla ievilkšana 690Ls

tālruņa pieslēgums 70Ls x 2 =140Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,4

 

 

 

10,9

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,4

 

 

 

10,9

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,4

 

 

 

10,9

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,4

 

 

 

10,9

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

Saskaņā ar 2003.gada 15.maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Informācijas atklātības likumā, likuma ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Datu valsts inspekcija.

Informācijas atklātības likuma darbības uzraudzība ir ne mazāk būtiska kā Fizisko personu datu aizsardzības likuma uzraudzība, jo izriet no Satversmē noteiktajām pamattiesībām– tiesības brīvi iegūt un izplatīt informāciju, kas noteiktas Satversmes 100.pantā un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kas noteiktas Satversmes 96.pantā.

Likumprojekts „Grozījumi Informācijas atklātības likumā” paredz NATO informāciju „Unclassified” un Eiropas Savienības informāciju „Limite” atzīt par atsevišķu ierobežotas pieejamības informācijas kategoriju. Līdz šim informācijas ar apzīmējumu „Unclassified” un „Limite” aprite netika reglamentēta. Nosakot augšminēto informāciju par atsevišķu ierobežotas pieejamības informācijas kategoriju, Datu valsts inspekcijai, kā Informācijas atklātības likuma ievērošanu uzraugošai iestādei, ir nepieciešamas papildus divas štata vietas.

Divas štata vietas nepieciešamas, lai nodrošinātu papildu kapacitāti, ņemot vērā paredzamo kontroles darba apjoma palielināšanos un nepieciešamību nodrošināt valsts iestāžu darbinieku apmācību un sabiedrības informēšanu.

Pamatojoties uz praksi personas datu aizsardzības jomā, var prognozēt, ka Datu valsts inspekcija gada laikā papildus izskatīs 40-80 kontroles lietas saistībā ar Informācijas atklātības likumu ierobežotas pieejamības informāciju „Unclassified” un „Limite”. Tāpat var prognozēt, ka būs nepieciešamas 10-20 juridiskas konsultācijas nedēļā pa tālruni vai klātienē.

Apmācības jomā nepieciešams:

1. amatpersonām un tiesnešiem domāto jau esošo apmācības programmu ietvaros iekļaut tēmu par informācijas atklātību;

2. rīkot speciālās apmācības programmas seminārus un apmācības kursus informācijas atklātības jomā ierobežotas pieejamības informācijas kontekstā;

3. sagatavot un izplatīt īpaši amatpersonām domātus informatīvos materiālus (bukleti, mācību filmas u.c.), akcentējot jautājumus, kas īpaši jāapsver, lemjot par informācijas sniegšanu.

Mācību materiālu un informatīvo materiālu sagatavošana aizņems 3-4 mēnešus un sākot ar 2007.gada II ceturksni Datu valsts inspekcija uzsāks apmācības par ierobežotas pieejamības informācijas apriti („Unclassified” un „Limite”) tematiku.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešams

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Latvijas pienākums ir nodrošināt saņemtās Eiropas Savienības  informācijas „Limite” drošību atbilstoši Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta  2006.gada 16.marta dokumentam 5847/06 „Limite marķētu dokumentu apstrāde” (“Handling of documents marked LIMITE”)

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Latvijas pienākums ir nodrošināt saņemtās NATO informācijas „Unclassified” drošību atbilstoši  NATO  dokumentam C-(2002)60 „NATO neklasificētās informācijas kontrole” (“The Management of Non-Classified NATO Information”.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta 2006.gada 16.marta dokuments 5847/06 „Limite marķētu dokumentu apstrāde” (“Handling of documents marked LIMITE”)

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Grozījums Informācijas atklātības likumā

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta 2006.gada 16.marta dokuments 5847/06 „Limite marķētu dokumentu apstrāde” 4.punkts

atbilst

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Notikušas konsultācijas ar NATO ekspertiem.

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Datu valsts inspekcija

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par normatīvā akta ieviešanu sabiedrība tiks informēta, publicējot pieņemto normatīvo aktu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Iestādes atteikumu, liedzot personai iepazīties ar  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas informāciju „Unclassified” un Eiropas Savienības informāciju „Limite”, persona var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Augstākā institūcija, kurā iespējama lēmuma apstrīdēšana pirmstiesas strīda izskatīšanas stadijā, ir Datu valsts inspekcija.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 Tieslietu ministrs                                                                                G.Grīnvalds

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Lapsa

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2006.     14.19

1960

A.Lapsa

7025460; agris@sab.gov.lv