2006

 

 

 

 

 

2006.gada 9. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 15. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā:            Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________   

2. ____________________________   

3. ____________________________   

4. ____________________________   

5. ____________________________

 

 

 

 

 

 

L. Šulcs 6447330

 

 

Likumprojekts

„Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

 

 

Izdarīt grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”:

 

1. Izteikt 6.panta 5.daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:”

 

2. Papildināt 6.panta 5.daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) valsts pārvaldes iestādes lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu vai atjaunošanu.”

 

3. Papildināt 7.panta 1.daļu ar 4. un 5.teikumu šādā redakcijā:

“Ieraksta izdarīšanai par juridisko adresi iesniedzama ēkas vai telpu īpašnieka izsniegta piekrišana par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskās adreses atrašanos attiecīgās ēkas vai telpu adresē, izņemot gadījumu, ja ēkas vai telpu īpašnieks paraksta pieteikumu. Ja piekrišanu izsniedz ēkas vai telpu īpašnieka pilnvarota persona, pieteikumam pievienojama arī pilnvara.”