Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

steidzams

Grozījumi likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” (reģ. nr.1734)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmajā  lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.5943)

 

Nr.

 

Priekšlikumi otrajam lasījumam (5)

 

Komisijas atzinums

 

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

 

 

 

1.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar ievaddaļu šādā redakcijā:

            “Izdarīt likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Izdarīt likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Likuma “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 3.1pantu izteikt sekojošā redakcijā:

 

           

 

 

3.1 pants. Deputāta pilnvaru nolikšana uz laiku

 

    Domes (padomes) deputātam, kurš iestājies Saeimas sastāvā uz laiku, kamēr Saeimas loceklis nolicis deputāta mandātu uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pildīšanas laiku, ir pienākums nolikt deputāta pilnvaras uz Saeimas locekļa amata pildīšanas laiku.

   Domes (padomes) deputātam uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pildīšanas laiku ir pienākums nolikt deputāta pilnvaras.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos domes (padomes) deputāts iesniedz domes (padomes) priekšsēdētājam iesniegumu par domes (padomes) deputāta pilnvaru nolikšanu. Saņēmis iesniegumu par pilnvaru nolikšanu, domes (padomes) priekšsēdētājs nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes (padomes) sēdē. Attiecīgā domes (padomes) deputāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes (padomes) sēdē.

       Ja domes (padomes) deputāts nolicis uz laiku deputāta pilnvaras, viņa vietā Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts.

       Saeimas loceklis, kurš šajā pantā noteiktajā kārtībā nolicis domes (padomes) deputāta pilnvaras, var tās atjaunot attiecīgās domes (padomes) pilnvaru laikā pēc Saeimas deputāta pilnvaru izbeigšanās.

     Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs, kurš šajā pantā noteiktajā kārtībā nolicis domes (padomes) deputāta pilnvaras, var tās atjaunot attiecīgās domes (padomes) pilnvaru laikā, ja viņš atkāpjas no Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata vai ja atkāpjas Ministru kabinets. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs atkāpjas individuāli vai kopā ar Ministru kabinetu sakarā ar Saeimas izteikto neuzticību.

    Saeimas loceklis, kā arī Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs iesniegumu par deputāta pilnvaru atjaunošanu iesniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam nedēļas laikā no dienas, kad viņš beidzis pildīt Saeimas locekļa vai attiecīgi Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.

     Saņēmis iesniegumu par domes (padomes) deputāta pilnvaru atjaunošanu, domes (padomes) priekšsēdētājs nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes (padomes) sēdē. Ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes (padomes) sēdē, izbeidzas šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un tiek atjaunotas deputāta pilnvaras domes (padomes) deputātam, kurš tās bija nolicis uz laiku, kamēr pildīja Saeimas locekļa vai Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ja kandidāts jau ir iestājies domes (padomes) sastāvā šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, viņš netiek aicināts iestāties domes (padomes) sastāvā cita domes (padomes) deputāta vietā, kurš noliek pilnvaras uz laiku šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā gadījumā.

 

 

    Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos pilnvaras nolikuši vairāki deputāti, kas ievēlēti no viena nosaukuma saraksta, tad, atjaunojot pilnvaras vienam no viņiem, pilnvaras izbeidzas tam deputātam, kurš no attiecīgā saraksta šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā domes (padomes) sastāvā iestājies pēdējais.

 

3.1 pants. Deputāta pilnvaru nolikšana uz laiku

    Domes (padomes) deputātam, kurš iestājies Saeimas sastāvā uz laiku, kamēr Saeimas loceklis nolicis deputāta mandātu uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pildīšanas laiku, ir pienākums nolikt deputāta pilnvaras uz Saeimas locekļa amata pildīšanas laiku.

   Domes (padomes) deputātam uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pildīšanas laiku ir pienākums nolikt deputāta pilnvaras.

    Domes (padomes) deputātam uz maternitātes (grūtniecības un dzemdību), paternitātes, adopcijas un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku ir tiesības nolikt deputāta pilnvaras. Minētie atvaļinājumi piešķirami saskaņā ar Darba likuma 154., 155. un 156.panta noteikumiem.

     Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos domes (padomes) deputāts iesniedz domes (padomes) priekšsēdētājam iesniegumu par domes (padomes) deputāta pilnvaru nolikšanu. Saņēmis iesniegumu par pilnvaru nolikšanu, domes (padomes) priekšsēdētājs nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes (padomes) sēdē. Attiecīgā domes (padomes) deputāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes (padomes) sēdē.

    Ja domes (padomes) deputāts nolicis uz laiku deputāta pilnvaras, viņa vietā Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts.

     Saeimas loceklis, kurš šajā pantā noteiktajā kārtībā nolicis domes (padomes) deputāta pilnvaras, var tās atjaunot attiecīgās domes (padomes) pilnvaru laikā pēc Saeimas deputāta pilnvaru izbeigšanās.

     Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs, kurš šajā pantā noteiktajā kārtībā nolicis domes (padomes) deputāta pilnvaras, var tās atjaunot attiecīgās domes (padomes) pilnvaru laikā, ja viņš atkāpjas no Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata vai ja atkāpjas Ministru kabinets. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs atkāpjas individuāli vai kopā ar Ministru kabinetu sakarā ar Saeimas izteikto neuzticību.

     Saeimas loceklis, kā arī Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs iesniegumu par deputāta pilnvaru atjaunošanu iesniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam nedēļas laikā no dienas, kad viņš beidzis pildīt Saeimas locekļa vai attiecīgi Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.

       Saņēmis iesniegumu par domes (padomes) deputāta pilnvaru atjaunošanu, domes (padomes) priekšsēdētājs nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes (padomes) sēdē. Ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes (padomes) sēdē, izbeidzas šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un tiek atjaunotas deputāta pilnvaras domes (padomes) deputātam, kurš tās bija nolicis uz laiku, kamēr pildīja Saeimas locekļa vai Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.

      Domes (padomes) deputāts, kurš šajā pantā noteiktajā kārtībā nolicis domes (padomes) deputāta pilnvaras var tās atjaunot jebkurā laikā iesniedzot iesniegumu, kas izskatāms tuvākajā domes (padomes) sēdē, bet ne vēlāk kā mēneša laikā. Iesniegums par deputāta pilnvaru atjaunošanu jāiesniedz ne vēlāk kā nedēļas laikā no maternitātes, paternitātes, adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājuma beigām saskaņā ar Darba likuma 154., 155. un 156.panta noteikumiem. 

Ja kandidāts jau ir iestājies domes (padomes) sastāvā šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, viņš netiek aicināts iestāties domes (padomes) sastāvā cita domes (padomes) deputāta vietā, kurš noliek pilnvaras uz laiku šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā gadījumā.

     Ja šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos pilnvaras nolikuši vairāki deputāti, kas ievēlēti no viena nosaukuma saraksta, tad, atjaunojot pilnvaras vienam no viņiem, pilnvaras izbeidzas tam deputātam, kurš no attiecīgā saraksta šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā domes (padomes) sastāvā iestājies pēdējais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā:

 

“3.1 pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Domes (padomes) deputātam uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, kā arī uz atvaļinājuma  bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, laiku ir tiesības nolikt deputāta pilnvaras.”;

 

 

aizstāt panta līdzšinējā trešajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “pirmajā, otrajā un trešajā daļā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt panta septīto daļu šādā redakcijā:

“Domes (padomes) deputāts, kurš šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā nolicis domes (padomes) deputāta pilnvaras, kā arī Saeimas loceklis, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs iesniegumu par deputāta pilnvaru atjaunošanu iesniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam nedēļas laikā no dienas, kad attiecīgi beidzies šā panta trešajā daļā minētais atvaļinājums vai viņš beidzis pildīt Saeimas locekļa vai attiecīgi Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.”;

izteikt panta astoto daļu šādā redakcijā:

“Saņēmis iesniegumu par domes (padomes) deputāta pilnvaru atjaunošanu, domes (padomes) priekšsēdētājs nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes (padomes) sēdē. Ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes (padomes) sēdē, izbeidzas šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un tiek atjaunotas deputāta pilnvaras domes (padomes) deputātam, kurš tās bija nolicis uz laiku, kamēr atradās šā panta trešajā daļā minētajā atvaļinājumā vai pildīja Saeimas locekļa, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt panta līdzšinējā desmitajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “pirmajā, otrajā un trešajā daļā.”;

 

 

uzskatīt līdzšinējo trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu attiecīgi par panta ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.1 pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Domes (padomes) deputātam uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, kā arī uz atvaļinājuma  bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, laiku ir tiesības nolikt deputāta pilnvaras.”;

 

 

 

 

aizstāt panta līdzšinējā trešajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “pirmajā, otrajā un trešajā daļā”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“Domes (padomes) deputāts, kurš šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā nolicis domes (padomes) deputāta pilnvaras, kā arī Saeimas loceklis, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai valsts ministrs iesniegumu par deputāta pilnvaru atjaunošanu iesniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam nedēļas laikā no dienas, kad attiecīgi beidzies šā panta trešajā daļā minētais atvaļinājums vai viņš beidzis pildīt Saeimas locekļa vai attiecīgi Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“Saņēmis iesniegumu par domes (padomes) deputāta pilnvaru atjaunošanu, domes (padomes) priekšsēdētājs nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes (padomes) sēdē. Ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes (padomes) sēdē, izbeidzas šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un tiek atjaunotas deputāta pilnvaras domes (padomes) deputātam, kurš tās bija nolicis uz laiku, kamēr atradās šā panta trešajā daļā minētajā atvaļinājumā vai pildīja Saeimas locekļa, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai valsts ministra amata pienākumus.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt panta līdzšinējā desmitajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “pirmajā, otrajā un trešajā daļā.”;

 

uzskatīt līdzšinējo trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu attiecīgi par panta ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu.

 

 

15.pants. Deputāta darba tiesību aizsardzība

      Ja deputātu, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā darba sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē (padomē), pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus, divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo darbu, tad attiecīgajai pašvaldībai viņam jāizmaksā kompensācija trīs amatalgu apmērā. Šāda kompensācija izmaksājama arī deputātam, kas atbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, ja viņu atbrīvo no amata sakarā ar tādu domes (padomes) lēmumu, kurš netiek pamatots ar likumā vai vietējās pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu, tiesas spriedumu nepildīšanu vai likumu vai Ministru kabineta noteikumu neievērošanu.

    Deputātam, kurš ir bijis ievēlēts algotā domes (padomes) amatā un beidzis pildīt šo amatu sakarā ar pašvaldību apvienošanos, ja viņam netiek piedāvāts līdzvērtīgs amats, no jaunizveidotās pašvaldības budžeta izmaksā pabalstu triju amatalgu apmērā.

Deputātam, kurš ievēlēts par domes (padomes) priekšsēdētāju vai tādu priekšsēdētāja vietnieku, kurš ieņem algotu amatu, vai domes (padomes) algotu amatpersonu, ir tiesības domes (padomes) noteiktajā kārtībā saņemt:

1) amatalgu un piemaksas domes (padomes) noteiktajā apmērā;

2) atvaļinājuma pabalstu amatalgas apmērā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā;

3) pabalstu sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas amatalgas apmērā;

4) pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu sešu amatalgu apmērā;

5) kompensāciju, kas sedz pusi no mācību maksas, ja viņš, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās izglītības iestādē, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas;

6) kompensāciju ceļa izdevumu segšanai, ja viņš nedzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

7) atvaļinājumu bez amatalgas saglabāšanas, ja to ļauj darba apstākļi.

    Par domes (padomes) priekšsēdētāju vai tādu priekšsēdētāja vietnieku, kurš ieņem algotu amatu, vai par domes (padomes) algotu amatpersonu ievēlēta deputāta nāves gadījumā viņa ģimene saņem vienreizēju pabalstu vienas amatalgas apmērā.

     Par domes (padomes) priekšsēdētāju vai tādu priekšsēdētāja vietnieku, kurš ieņem algotu amatu, vai par domes (padomes) algotu amatpersonu ievēlētam deputātam ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājumu. Papildatvaļinājuma ilgumu darba dienās nosaka dome (padome).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 15.panta trešo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumu, atvaļinājumu bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, piemērojot Darba likuma 153., 154., 155. un 156. panta noteikumus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 15. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 “(6) Uz laiku, kad deputāts nolicis pilnvaras, lai izmantotu šā likuma 15. panta trešās daļas 8. punktā minēto atvaļinājumu, bet ne ilgāk kā uz attiecīgās domes (padomes) darbības laiku šim deputātam saglabājams darba ņēmēja statuss.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 15.pantā:

papildināt panta trešo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumu, atvaļinājumu bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, piemērojot Darba likuma 153., 154., 155. un 156. panta noteikumus”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt  pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 “(6) Uz laiku, kad deputāts nolicis pilnvaras, lai izmantotu šā likuma 15. panta trešās daļas 8. punktā minēto atvaļinājumu, bet ne ilgāk kā uz attiecīgās domes (padomes) darbības laiku šim deputātam saglabājams darba ņēmēja statuss.”

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.