Aizsardzības un iekšlietu komisija

2006. gada ____ jūnijā

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 13.jūnija sēdē ir izskatījusi par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.1733) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz:

1. noņemt steidzamības statusu likumprojektam “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.1733);

2. iekļaut likumprojektu  “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.1733) Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.1733) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

steidzams

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

(reģ.nr.1733)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(8)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā kodeksā vārdus "Latvijas Kriminālprocesa kodekss" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Kriminālprocesa likums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā kodeksā vārdus "Latvijas Kriminālprocesa kodekss" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Kriminālprocesa likums" (attiecīgā locījumā).

5.pants. Kriminālsodu izpildes institūcijas

. . .

Ja tiesa piespriedusi sodu nosacīti, tad šāda sprieduma izpildi kontrolē un notiesātā uzvedību pārbaudes laikā uzrauga Valsts probācijas dienests.

2. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "Ja tiesa piespriedusi sodu nosacīti vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojusi no brīvības atņemšanas soda vai aresta izciešanas, tad šāda tiesas nolēmuma izpildi kontrolē un notiesātos uzrauga Valsts probācijas dienests."

 

 

 

2. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "Ja tiesa piespriedusi sodu nosacīti vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojusi no brīvības atņemšanas soda vai aresta izciešanas, šāda tiesas nolēmuma izpildi kontrolē un notiesātos uzrauga Valsts probācijas dienests."

11.pants. Brīvības atņemšanas soda izpildes sistēmas pārvalde

Brīvības atņemšanas iestādes Latvijas Republikā izveido un likvidē Tieslietu ministrija.

Brīvības atņemšanas iestādēm ir juridiskās personas tiesības.

Tieslietu ministrijas pilnvaroti darbinieki regulāri veic pārbaudes vai revīzijas brīvības atņemšanas iestādēs.

Pārbaužu kārtību, kā arī šā panta trešajā daļā minēto darbinieku pilnvaras, tiesības un pienākumus nosaka tieslietu ministrs.

Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumus apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 11.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 11.panta otro daļu.

 

4. Papildināt kodeksu ar 13.1 pantu šādā redakcijā: 

"13.1 pants. Notiesāto personu izvietošanas kritēriji

Notiesāto personu izvietošanu konkrētā brīvības atņemšanas vietā nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, ievērojot medicīnas, drošības un noziedzības novēršanas kritērijus."

 

 

 

4. Papildināt kodeksu ar 13.1 pantu šādā redakcijā: 

"13.1 pants. Notiesāto personu izvietošanas kritēriji

Notiesāto izvietošanu konkrētā brīvības atņemšanas vietā nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, ievērojot medicīnas, drošības un noziedzības novēršanas kritērijus."

50.7 pants. Soda izpildes režīms audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem

. . .

Lai nostiprinātu resocializācijas rezultātus un dotu iespēju iegūt vispārējo izglītību vai profesionālo sagatavotību, notiesātos, kas sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, ar brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas lēmumu var atstāt audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz soda termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz divdesmit viena gada vecuma sasniegšanai.

. . .

5. Izteikt kodeksa 50.7 panta trešo daļu šādā redakcijā: 

"Lai nostiprinātu resocializācijas rezultātus un dotu iespēju iegūt vispārējo izglītību vai profesionālo sagatavotību, notiesātos, kas sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, ar brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas lēmumu var atstāt audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām vai soda termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz divdesmit viena gada vecuma sasniegšanai. Izņēmuma gadījumā ar administratīvās komisijas lēmumu notiesāto, kas sasniedzis divdesmit viena gada vecumu, var atstāt audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām."

 

 

 

5. Izteikt 50.7 panta trešo daļu šādā redakcijā: 

"Lai nostiprinātu resocializācijas rezultātus un dotu iespēju iegūt vispārējo izglītību vai profesionālo sagatavotību, notiesātos, kas sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, ar brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas lēmumu var atstāt audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām vai soda termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz divdesmit viena gada vecuma sasniegšanai. Izņēmuma gadījumā ar administratīvās komisijas lēmumu notiesāto, kas sasniedzis divdesmit viena gada vecumu, var atstāt audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām."

50.11 pants. Administratīvās komisijas lēmumi

Par soda izciešanas režīma mīkstināšanu brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma uz daļēji slēgto cietumu;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma uz atklāto cietumu;

3) ierosināt tiesai atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

5) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma augstāko pakāpi;

6) ierosināt tiesas noteiktā papildsoda - policijas kontroles - termiņa samazināšanu vai atcelšanu.

Par soda izciešanas režīma pastiprināšanu brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma zemāko pakāpi.

Lemjot par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

Administratīvās komisijas lēmums stājas spēkā nekavējoties.

 

6. Izteikt 50.11 pantu šādā redakcijā: 

"50.11 pants. Administratīvās komisijas lēmumi

Par soda izciešanas režīma mīkstināšanu brīvības atņemšanas iestādes ad­mi­nis­tratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma uz daļēji slēgto cietumu;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma uz atklāto cietumu;

3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma augstāko pakāpi;

5) ierosināt tiesas noteiktā papildsoda – policijas kontroles – termiņa samazināšanu vai atcelšanu.

Par soda izciešanas režīma pastiprināšanu brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma zemāko pakāpi.

Administratīvā komisija var pieņemt lēmumu ierosināt tiesai notiesāto atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa.

Lemjot par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

Izskatot ierosinājumu notiesāto personu atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, administratīvā komisija ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē, kā arī Valsts probācijas dienesta sagatavoto rakstisko vērtējumu par notiesātā gatavību iekļauties sabiedrībā pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas.

Administratīvās komisijas lēmums stājas spēkā nekavējoties."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds:

Papildināt 50.11panta pirmās daļas 3.apakšpunktu aiz vārdiem “soda izciešanas režīma vidējo” ar vārdiem “vai augstāko”.

 

 

 

 

 

 

 

 < o:p>

 

 

 

 

Atbalstīt

 

6. Izteikt 50.11 pantu šādā redakcijā: 

"50.11 pants. Administratīvās komisijas lēmumi

Par soda izciešanas režīma mīkstināšanu brīvības atņemšanas iestādes ad­mi­nis­tratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma uz daļēji slēgto cietumu;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma uz atklāto cietumu;

3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo vai augstāko pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma augstāko pakāpi;

5) ierosināt tiesas noteiktā papildsoda – policijas kontrole – termiņa samazināšanu vai atcelšanu.

Par soda izciešanas režīma pastiprināšanu brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma zemāko pakāpi.

Administratīvā komisija var pieņemt lēmumu, kurā ierosina tiesai atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa.

Lemjot par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

Izskatot ierosinājumu atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, administratīvā komisija ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē, kā arī Valsts probācijas dienesta sagatavoto rakstveida vērtējumu par notiesātā gatavību iekļauties sabiedrībā pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas.

Administratīvās komisijas lēmums stājas spēkā nekavējoties."

 

7. Papildināt kodeksu ar 77.pantu šādā redakcijā: 

"77.pants. Vienreizējā bērna piedzimšanas pabalsta izmantošanas kārtība notiesātajām

Vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu mātēm, kuras uzturas brīvības atņemšanas iestādē ar bērniem, ieskaita notiesātās mātes personiskajā kontā un izmaksā ne ātrāk kā mātes atbrīvošanas dienā.

Izņēmuma gadījumos – saskaņā ar bērna ārsta norādījumiem un saņemot brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju – notiesātā var izmantot vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu bērna ārstniecības nolūkos.

Ja beidzas 77.panta piektajā daļā noteiktais laiks, kuru bērns var pavadīt kopā ar māti brīvības atņemšanas iestādē pilnā valsts apgādībā, un bērns tiek nodots aizbildnībā vai bērnu aprūpes iestādē, tad pabalsts vai atlikusī pabalsta summa tiek pārskaitīta aizbildnim vai bērnu aprūpes iestādei."

 

 

 

7. Papildināt kodeksu ar 77.pantu šādā redakcijā: 

"77.pants. Kārtība, kādā izmantojams notiesātajām piešķirtais vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu mātēm, kuras uzturas brīvības atņemšanas iestādē ar bērniem, ieskaita notiesātās mātes personiskajā kontā un izmaksā ne agrāk kā mātes atbrīvošanas dienā.

Izņēmuma gadījumos – saskaņā ar bērna ārsta norādījumiem un saņemot brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju – notiesātā var izmantot vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu bērna ārstniecības nolūkos.

Ja beidzas šā likuma 77.panta piektajā daļā noteiktais laiks, kuru bērns var pavadīt kopā ar māti brīvības atņemšanas iestādē pilnā valsts apgādībā, un bērns tiek nodots aizbildnībā vai bērnu aprūpes iestādē, pabalsts vai atlikusī pabalsta summa tiek pārskaitīta aizbildnim vai bērnu aprūpes iestādei."

115.pants. Ierosinājums atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa

. . .

Iesniegumā un tam pievienotajos materiālos jābūt ziņām, kas raksturo notiesātā uzvedību, viņa attieksmi pret darbu un mācībām visā soda izciešanas laikā, kā arī informācijai par notiesātā gatavību iekļauties dzīvē, esot brīvībā, par iespējamo dzīvesvietu un nodarbošanos pēc atbrīvošanas no soda izciešanas.

. . .

8. Izteikt 115.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"Iesniegumā un tam pievienotajos materiālos jābūt ziņām, kas raksturo notiesātā uzvedību, viņa attieksmi pret darbu un mācībām visā soda izciešanas laikā, kā arī Valsts probācijas dienesta sagatavotajam rakstiskajam vērtējumam par notiesātā gatavību iekļauties sabiedrībā pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas."

 

 

 

8. Izteikt 115.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"Iesniegumā un tam pievienotajos materiālos jābūt ziņām, kas raksturo notiesātā uzvedību, viņa attieksmi pret darbu un mācībām visā soda izciešanas laikā, kā arī Valsts probācijas dienesta sagatavotajam rakstveida vērtējumam par notiesātā gatavību iekļauties sabiedrībā pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas."

 

9. Papildināt kodeksu ar 115.pantu šādā redakcijā: 

"115.1 pants. Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzība

Uz nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību attiecināmi šā kodeksa trīsdesmitās nodaļas noteikumi.

Nosacīti pirms termiņa atbrīvotās personas pienākums ir piecu darbdienu laikā no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas ierasties un reģistrēties tiesas noteiktajā Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Ja tiesa lēmumā nav norādījusi Valsts probācijas dienesta teritoriālo struktūrvienību,  nosacīti pirms termiņa atbrīvotajai personai jāierodas reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši dzīvesvietai."

 

 

 

 

 

9. Papildināt kodeksu ar 115.pantu šādā redakcijā: 

"115.1 pants. Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzība

Uz nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību attiecināmi šā kodeksa trīsdesmitās nodaļas noteikumi.

Nosacīti pirms termiņa atbrīvotās personas pienākums ir piecu darbdienu laikā no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas ierasties un reģistrēties tiesas noteiktajā Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Ja tiesa lēmumā nav norādījusi Valsts probācijas dienesta teritoriālo struktūrvienību,  nosacīti pirms termiņa atbrīvotajai personai jāierodas reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai dzīvesvietai."

 

 

135.pants. Nosacījumi, kas jāievēro notiesātajiem, kuriem piespriests piespiedu darbs

Soda izciešanas laikā piespiedu darbā iesaistītajiem jāievēro darbavietā pieņemtie iekšējās kārtības noteikumi, darba disciplīna, darba drošības un darba aizsardzības noteikumi, godprātīgi jāveic uzdotais darbs, jāizpilda darba devēja norādījumi, katru dienu jānostrādā noteiktais stundu skaits.

Ja notiesātais slimības vai citu viņam svarīgu iemeslu dēļ nav spējīgs veikt darbu, viņš par to paziņo piespiedu darba izpildes institūcijai, kas, atzīstot notiesātā darbā neierašanās iemeslus par attaisnojošiem, var soda izpildīšanu apturēt uz laiku, ne ilgāku par vienu nedēļu, vai uz slimošanas laiku, izdarot par to attiecīgu ierakstu personas lietā. Notiesātā atvaļinājums pamatdarba vietā vai mācību atvaļinājums nav pamats soda izpildes apturēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds:

Papildināt 135.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Notiesātais soda izciešanas laikā nedrīkst izbraukt no valsts bez piespiedu darba izpildes institūcijas rakstiskas piekrišanas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 135.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Notiesātais soda izciešanas laikā nedrīkst izbraukt no valsts bez piespiedu darba izpildes institūcijas rakstveida piekrišanas.”

136.pants. Piespiedu darba izciešanas laiks

. . .

Piespiedu darbā notiesāto drīkst nodarbināt darbadienās ne vairāk par divām stundām, bet ar notiesātā piekrišanu - ne vairāk par četrām stundām pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai mācībām un ne vairāk par četrām stundām izejamās dienās.

. . .

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds:

Izteikt 136.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Piespiedu darbā drīkst nodarbināt darbadienās ne vairāk par divām stundām, bet ar notiesātā piekrišanu – ne vairāk par četrām stundām pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai mācībām un ne vairāk par astoņām stundām izejamās dienās. Ja notiesātais nestrādā un nemācās, viņu var nodarbināt līdz astoņām stundām dienā.”

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 136.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Piespiedu darbā drīkst nodarbināt darbadienās ne vairāk par divām stundām, bet ar notiesātā piekrišanu – ne vairāk par četrām stundām no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un ne vairāk par astoņām stundām brīvdienās un svētku dienās. Ja notiesātais nestrādā un nemācās, viņu var nodarbināt līdz astoņām stundām dienā.”

Atbalstīt AIeK 4.priekšl. redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Izteikt 136.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Piespiedu darbā notiesāto drīkst nodarbināt darbadienās ne vairāk par divām stundām, bet ar viņa piekrišanu — ne vairāk par četrām stundām no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un ne vairāk par astoņām stundām brīvdienās un svētku dienās. Ja notiesātais nestrādā un nemācās, viņu drīkst nodarbināt līdz astoņām stundām dienā.”

 

138.pants. Ar piespiedu darbu notiesāto atbildība

. . .

Ja notiesātais neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj soda izciešanas nosacījumus un kārtību, šāda rīcība uzskatāma par ļaunprātīgu izvairīšanos no soda izciešanas, un piespiedu darba izpildes institūcija iesniedz rajona (pilsētas) tiesā pieteikumu par šā soda aizstāšanu ar arestu saskaņā ar Krimināllikumu.

 

5

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds:

Papildināt 138.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Piespiedu darba izpilde līdz lietas izskatīšanai tiesā tiek apturēta.”

Atbalstīt

 

 

12. Papildināt 138.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Piespiedu darba izpilde līdz lietas izskatīšanai tiesā tiek apturēta.”

 

10. Papildināt kodeksu ar devīto sadaļu šādā redakcijā: 

"Devītā sadaļa

Nosacīti notiesāto uzraudzība

Trīsdesmitā nodaļa

Nosacīti notiesātās personas uzraudzības noteikumi

 

153.pants. Nosacīti notiesātās personas uzraudzības organizēšana

Veicot nosacīti notiesātā uzraudzību, Valsts probācijas dienests kontrolē, kā nosacīti notiesātais pilda tiesas uzliktos un sodu izpildi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kā arī savas kompetences ietvaros konsultē nosacīti notiesāto.

Valsts probācijas dienests veic nosacīti notiesātā uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

154.pants. Uzraudzības plāns

Nosacīti notiesātā uzraudzība notiek saskaņā ar tiesas uzlikto pienākumu un uzraudzības īstenošanas plānu, kuru sastāda Valsts probācijas dienesta amatpersona.

Uzraudzības plāna sastādīšanā iesaista nosacīti notiesāto.

Uzraudzības laikā Valsts probācijas dienesta amatpersona, kas veic uzraudzību pār nosacīti notiesāto personu, var izdarīt uzraudzības plānā nepieciešamos grozījumus.

155.pants. Nosacīti notiesātā pienākumi

Nosacīti notiesātajam ir pienākums:

1) reģistrēties Valsts probācijas dienestā piecu darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma pasludināšanas;

2) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonu likumīgās prasības;

3) ierasties Valsts probācijas dienestā Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;

4) informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par dzīvesvietu, darba­­vietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties (kad nosacīti notiesātajam par to kļuvis zināms) informēt par to maiņu;

5) lūgt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par piecpadsmit dienām;

6) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par tiesas uzlikto pienākumu izpildi un iztikas avotiem.

Panta pirmajā daļā minētie pienākumi attiecināmi arī uz personām, attiecībā uz kurām tiesas nolēmums vēl nav stājies spēkā.

156.pants. Nosacīti notiesātā tiesības

Nosacīti notiesātajam ir tiesības:

1) iepazīties ar uzraudzības lietas materiāliem;

2) par Valsts probācijas dienesta amatpersonas  prettiesisko rīcību vai pieņemto lēmumu iesniegt sūdzību augstākai amatpersonai;

3) lūgt uzraudzības veikšanai norīkot citu Valsts probācijas dienesta amatpersonu.

157.pants. Nosacīti notiesātajam uzlikto pienākumu pilnīga vai daļēja atcelšana

Valsts probācijas dienesta amatpersona sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par uzlikto pienākumu pilnīgu vai daļēju atcelšanu, ja uzraudzības laikā konstatē, ka:

1) nosacīti notiesātais ar priekšzīmīgu uzvedību pierādījis, ka ir labojies;

2) nosacīti notiesātais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt tiesas uzliktos pienākumus.

158.pants. Nosacītas notiesāšanas atcelšana vai pārbaudes laika pagarināšana

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka nosacīti notiesātā persona bez attaisnojuma nepilda tiesas uzliktos vai šajā kodeksā noteiktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvo pārkāpumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par nosacītas notiesāšanas atcelšanu un spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai par pārbaudes laika pagarināšanu līdz vienam gadam."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

1. Izteikt 155.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmajā daļā minētie pienākumi nosacīti notiesātajam ir obligāti līdz ar pārbaudes termiņa sākumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 158.pantā vārdus “pārbaudes laika pagarināšanu līdz vienam gadam” ar vārdiem “pārbaudes termiņa pagarināšanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

13. Papildināt kodeksu ar devīto sadaļu šādā redakcijā: 

"Devītā sadaļa

Nosacīti notiesāto uzraudzība

Trīsdesmitā nodaļa

Nosacīti notiesātā uzraudzības noteikumi

 

153.pants. Nosacīti notiesātās personas uzraudzības organizēšana

Veicot nosacīti notiesātā uzraudzību, Valsts probācijas dienests kontrolē, kā nosacīti notiesātais pilda tiesas uzliktos un sodu izpildi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kā arī savas kompetences ietvaros konsultē nosacīti notiesāto.

Valsts probācijas dienests veic nosacīti notiesātā uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

154.pants. Uzraudzības plāns

Nosacīti notiesātā uzraudzība notiek saskaņā ar tiesas uzlikto pienākumu un uzraudzības plānu, kuru sagatavo Valsts probācijas dienesta amatpersona.

Uzraudzības plāna sagatavošanā iesaista nosacīti notiesāto.

Uzraudzības laikā Valsts probācijas dienesta amatpersona, kas veic nosacīti notiesātā uzraudzību, var izdarīt uzraudzības plānā nepieciešamos grozījumus.

155.pants. Nosacīti notiesātā pienākumi

Nosacīti notiesātajam ir pienākums:

1) reģistrēties Valsts probācijas dienestā piecu darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma pasludināšanas;

2) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonu likumīgās prasības;

3) ierasties Valsts probācijas dienestā Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;

4) 4) informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties (tiklīdz nosacīti notiesātajam tas kļuvis zināms) paziņot par to maiņu;

5) lūgt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par piecpadsmit dienām;

6) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par tiesas uzlikto pienākumu izpildi un iztikas avotiem.

Šā panta pirmajā daļā minētie pienākumi nosacīti notiesātajam ir obligāti līdz ar pārbaudes termiņa sākumu.

156.pants. Nosacīti notiesātā tiesības

Nosacīti notiesātajam ir tiesības:

1) iepazīties ar uzraudzības lietas materiāliem;

2) iesniegt sūdzību augstākai amatpersonai par Valsts probācijas dienesta amatpersonas  prettiesisko rīcību vai pieņemto lēmumu;

3) lūgt uzraudzības veikšanai norīkot citu Valsts probācijas dienesta amatpersonu.

157.pants. Nosacīti notiesātajam uzlikto pienākumu pilnīga vai daļēja atcelšana

Valsts probācijas dienesta amatpersona sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par uzlikto pienākumu pilnīgu vai daļēju atcelšanu, ja uzraudzības laikā konstatē, ka:

1) nosacīti notiesātais ar priekšzīmīgu uzvedību pierādījis, ka ir labojies;

2) nosacīti notiesātais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt tiesas uzliktos pienākumus.

158.pants. Nosacītas notiesāšanas atcelšana vai pārbaudes laika pagarināšana

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos vai šajā kodeksā noteiktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvo pārkāpumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par nosacītas notiesāšanas atcelšanu un spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai pārbaudes termiņa pagarināšanu."

Pārejas noteikumi

(1999.gada 11.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2002.gada 31.oktobra likumu- Ziņotājs, 1999. nr.23)

1. Ministru kabinets nodrošina, lai:

1) līdz 2002.gada 1.aprīlim tiek izveidots un darbu uzsāk probācijas dienests Tieslietu ministrijas pārraudzībā, kas nodrošina palīdzības sniegšanu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

2) līdz 2007.gada 1.martam tiek izveidoti un darbu uzsāk attiecīgi dienesti Valsts policijas iestādēs, kas nodrošina soda veida - aresta - izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 04.01.2003.)

 2. Līdz 2007.gada 1.martam apstākļus, kādos tiek turēta persona, kurai tiesa neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu — aizstāj ar arestu, pielīdzina to notiesāto turēšanas apstākļiem, kuri sodu izcieš daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2004.  likumu, kas stājas spēkā no 18.04.2003.)

 3. . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars:

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punkta otrajā apakšpunktā un 2.punktā skaitļus un vārdus “2007.gada 1.martam” ar skaitļiem un vārdiem “2010.gada 1.martam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punkta otrajā apakšpunktā un 2.punktā skaitļus un vārdus “2007.gada 1.martam” ar skaitļiem un vārdiem “2010.gada 1.martam”.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.