Likumprojekts "Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”"

19.06.2006

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"” (reģ.nr.1730) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.) šādu grozījumu:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 11.panta otro daļu ar 60., 61., 62., 63. un 64.punktu šādā redakcijā:

"60) par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu;

61) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu;

62) par derīgo izrakteņu atradnes pasi;

63) par CITIES atļaujas izsniegšanu;

64) par CITIES sertifikāta izsniegšanu."

Atbalstīt

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 60., 61., 62., 63. un 64.punktu šādā redakcijā:

"60) par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu;

61) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu;

62) par derīgo izrakteņu atradnes pasi;

63) par CITIES atļaujas izsniegšanu;

64) par CITIES sertifikāta izsniegšanu."


 

12.pants. Pašvaldību nodevu objekti

(1) Vietējās pašvaldības domei (padomei) ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par:

1) pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

2) izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;

3) atpūtnieku un tūristu uzņemšanu;

4) tirdzniecību publiskās vietās;

5) visu veidu dzīvnieku turēšanu;

6) transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās;

7) reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;

8) laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu;

9) pašvaldību simbolikas izmantošanu;

10) būvatļaujas saņemšanu.

 

2

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Papildināt likuma 12.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) atkritumu apsaimniekošanu”.

Neatbalstīt

 


 

22.pants. Konfidencialitāte

(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus, ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi. Par informācijas izpaušanu vainīgais ierēdnis (darbinieks) tiek saukts pie likumos noteiktās atbildības.

 

Izteikt likuma 22.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot nodokļu maksātāja identifikācijas datus [(nodokļa maksātāja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, dzīvesvietas adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese)] un informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu parādiem, un šo informāciju atļauts izmantot tikai savu funkciju veikšanai, ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi.

3

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt panta pirmo daļu pēc vārdiem “ nodokļu maksātāju” ar vārdiem “bez viņa piekrišanas”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt panta pirmajā daļā vārdus “savu funkciju” ar vārdiem “nodokļu administrācijas funkciju”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot nodokļu maksātāja identifikācijas datus [(nodokļa maksātāja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, dzīvesvietas adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese)] un informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu parādiem, un šo informāciju atļauts izmantot tikai nodokļu administrācijas funkciju veikšanai, ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi.

 (2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) jautājumos, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, bez maksātāja atļaujas drīkst informēt:

1) Finanšu ministriju - jautājumos par valsts ieņēmumu nodrošināšanu;

2) citu nodokļu administrācijas pārstāvi - gadījumos, kad nepieciešams izskatīt jautājumu par aplikšanu ar nodokli;

3) izmeklēšanas institūcijas un tiesu iestādes - likumdošanas aktos noteiktajos gadījumos;

4) Valsts kontroli - jautājumos, kas saistīti ar revīziju veikšanu;

5) pašvaldības domi (padomi) - jautājumos par pašvaldības ieņēmumu nodrošināšanu;

6) ārvalsts pilnvaroto pārstāvi - saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem, informējot par to nodokļu maksātāju. Ja nodokļu administrācijai ir aizdomas par apliekamo objektu slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tā nodokļu maksātāju var informēt 90 dienas pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas;

7) Naturalizācijas pārvaldi - par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;

8) Centrālo statistikas pārvaldi - jautājumos, kas attiecas uz statistiskās informācijas valsts programmas izpildi;

9) Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes - saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10) valsts aģentūru "Maksātnespējas administrācija" - jautājumos, kas saistīti ar darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, un jautājumos, kas saistīti ar nodokļu maksātājiem, par kuriem ir ierosināta maksātnespējas lieta;

11) Valsts civildienesta pārvaldi - jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas ierēdņu disciplinārlietu ierosināšanu un izmeklēšanu;

12) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi — jautājumos par ārzemnieka un viņa uzaicinātāja nodokļu maksājumiem, ja uzaicinātājs ir uzņēmies segt izdevumus, kas saistīti ar ārvalstnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē;

13) Nodarbinātības valsts aģentūru — par komersantu —licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju —veiktajiem obligātajiem maksājumiem valsts vai pašvaldības budžetā un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem;

14) Valsts darba inspekciju — par nodokļu maksātājiem, kā arī nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai;

15) Lauku atbalsta dienestu — jautājumos, kas saistīti ar valsts atbalsta, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vai Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansējuma administrēšanu;

16) Studiju fondu — par nodokļu maksājumiem, kurus veic no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtā studiju kredīta ņēmējs, — jautājumos par studiju kredīta piedziņu;

17) Juridiskās palīdzības administrāciju — par nodokļu maksātāja ienākumiem tās uzdevumu veikšanai;

18) citas personas — saskaņā ar šā likuma 18. panta 8.,12., 13., 14. un 15.punktu, 23.panta trīspadsmito daļu, 24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu.

 

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) drīkst sniegt informāciju par nodokļu maksātāju bez tā piekrišanas šādos gadījumos:

1) valsts ieņēmumu nodrošināšanai, kā arī pārraudzības funkciju veikšanai Finanšu ministrijai;

2) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu, kā arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu izlietošanas, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, un rīcības ar valsts un pašvaldību mantu vai tās daļu kontrolei;

3) nodokļu administrēšanas funkciju izpildei citai nodokļu administrācijai, Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm;

 

 

 

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) drīkst sniegt informāciju par nodokļu maksātāju bez tā piekrišanas šādos gadījumos:

1) valsts ieņēmumu nodrošināšanai, kā arī pārraudzības funkciju veikšanai Finanšu ministrijai;

2) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu, kā arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu izlietošanas, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, un rīcības ar valsts un pašvaldību mantu vai tās daļu kontrolei;

3) nodokļu administrēšanas funkciju izpildei citai nodokļu administrācijai, Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm;

4) administratīvā procesa vai kriminālprocesa ietvaros un ārpus minētajiem procesiem tiesībaizsardzības iestādēm, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesai, prokuratūrai;

5

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesai, prokuratūrai un citām tiesībaizsardzības iestādēm;”.

Atbalstīt

4) normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesai, prokuratūrai un citām tiesībaizsardzības iestādēm;

5) citu valsts pārvaldes vai speciālajos likumos noteikto regulēšanas funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī valsts institūciju funkciju izpildes nodrošināšanai - informāciju, kura ir vienīgi nodokļu administrācijas rīcībā vai kuru nodokļu administrācijai atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt;

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Izteikt 22.pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) citu valsts pārvaldes vai speciālajos likumos noteikto regulēšanas funkciju izpildes nodrošināšanai, piedzinēja tiesību nodrošināšanai valsts labā, kā arī valsts institūciju funkciju izpildes nodrošināšanai - informāciju, kura ir vienīgi nodokļu administrācijas rīcībā vai kuru nodokļu administrācijai atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt;”.

 

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ē.Zunda

Aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus ”vai speciālajos likumos” ar vārdiem “funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai vai speciālajos likumos par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

5) citu valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai vai speciālajos likumos par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu noteikto regulēšanas funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī valsts institūciju funkciju izpildes nodrošināšanai - informāciju, kura ir vienīgi nodokļu administrācijas rīcībā vai kuru nodokļu administrācijai atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt;

6) šā likuma 18.panta 8., 12., 13., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

 

 

 

6) šā likuma 18.panta 8., 12., 13., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

 

8

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt pantu ar jaunu trešo daļu (attiecīgi grozot turpmāko daļu numerāciju) šādā redakcijā:

“(3) Informācija par nodokļa maksātāja nodokļa parādu gadījumos, kad nodokļu parāds tiek noteikts uz nodokļu administrācijas lēmuma pamata, tiek izpausta pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams.”

Atbalstīt

(3) Informācija par nodokļa maksātāja nodokļa parādu gadījumos, kad nodokļu parāds tiek noteikts uz nodokļu administrācijas lēmuma pamata, tiek izpausta pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams.

(3) Sniedzot informāciju šā panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, nodokļu administrācija vienlaikus par to paziņo arī nodokļu maksātājam. Ja nodokļu administrācija ir konstatējusi faktus, kas liecina par apliekamā objekta slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, tā nodokļu maksātājam par informācijas sniegšanu paziņo 90 dienu laikā pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas.

 

 

 

(4) Sniedzot informāciju šā panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, nodokļu administrācija vienlaikus par to paziņo arī nodokļu maksātājam. Ja nodokļu administrācija ir konstatējusi faktus, kas liecina par apliekamā objekta slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, tā nodokļu maksātājam par informācijas sniegšanu paziņo 90 dienu laikā pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas.

(4) Lai saņemtu informāciju šā panta otrās daļas 4. punktā noteiktajā gadījumā, valsts pārvaldes iestāde ar nodokļu administrāciju noslēdz starpresoru vienošanos, kurā norāda sniedzamās informācijas apjomu, izsniegšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību saskaņā ar informācijas pieprasītāja iesniegto pamatojumu.

 

9

 

 

 

 

 

10

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt panta ceturtajā daļā atsauci uz otrās daļas 4.punktu ar atsauci uz otrās daļas 5.punktu.

 

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ē.Zunda

Aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdu “4.punktā” ar skaitli un vārdu “5.punktā”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Lai saņemtu informāciju šā panta otrās daļas 5. punktā noteiktajā gadījumā, valsts pārvaldes iestāde ar nodokļu administrāciju noslēdz starpresoru vienošanos, kurā norāda sniedzamās informācijas apjomu, izsniegšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību saskaņā ar informācijas pieprasītāja iesniegto pamatojumu.

 

 (5) Šā panta noteikumi par informācijas konfidencialitāti ir jāievēro šā panta otrajā daļā minētajā iestādē, kā arī pēc ierēdņa (darbinieka) civildienesta (darba) attiecību izbeigšanas nodokļu administrācijā un citās iestādēs.

(6) Par informācijas par nodokļu maksātāju izpaušanu vainīgā persona tiek saukta pie likumos noteiktās atbildības.”

 

 

 

 

 

 

 

 (6) Šā panta noteikumi par informācijas konfidencialitāti ir jāievēro šā panta otrajā daļā minētajā iestādē, kā arī pēc ierēdņa (darbinieka) civildienesta (darba) attiecību izbeigšanas nodokļu administrācijā un citās iestādēs.

(7) Par informācijas par nodokļu maksātāju izpaušanu vainīgā persona tiek saukta pie likumos noteiktās atbildības.”

Pārejas noteikumi

 

11

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 81.punktu šādā redakcijā:

"81. Šā likuma 11.panta otrās daļas 60., 61., 62., 63. un 64.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

Atbalstīt

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 81.punktu šādā redakcijā:

"81. Šā likuma 11.panta otrās daļas 60., 61., 62., 63. un 64.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."


 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

1) Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīvas 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem;

2) Padomes 2004.gada 26.aprīļa direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

3) Padomes 1976.gada 15.marta direktīvas 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību tādu prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kuras ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodokļu piedziņā;

4) Padomes 2001.gada 15.jūnija direktīvas 2001/44/EK, ar ko groza direktīvu 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kas pieder pie Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības maksājumu un muitas nodokļu piedziņā un attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa un dažu akcīzes nodokļu piedzīšanu;

5) Padomes 1977.gada 19.decembra direktīvas 77/799/EEK par dalībvalstu kompetentu iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo un netiešo nodokļu jomā;

6) Padomes 1979.gada 6.decembra direktīvas 79/1070/EEK, ar ko groza direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā;

7) Padomes 2003.gada 7.oktobra direktīvas 2003/93/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 77/799/EEK, kas attiecas uz dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešu un netiešu nodokļu piemērošanas jomā.

 

12

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ē.Zunda

Papildināt likuma “Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām” ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) Padomes 2004.gada 21.aprīļa direktīvas 2004/56/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 77/799/EEK, par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešo nodokļu jomā, dažu akcīzes nodokļu jomā un nodokļu piemērošanas apdrošināšanas prēmijām;

9) Padomes 2004.gada 16.novembra direktīvas 2004/106/EK, ar kuru groza Padomes direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo  nodokļu jomā un nodokļu piemērošanā apdrošināšanas prēmijām.”.

Atbalstīt

4. Papildināt likuma “Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām” ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) Padomes 2004.gada 21.aprīļa direktīvas 2004/56/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 77/799/EEK, par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešo nodokļu jomā, dažu akcīzes nodokļu jomā un nodokļu piemērošanas apdrošināšanas prēmijām;

9) Padomes 2004.gada 16.novembra direktīvas 2004/106/EK, ar kuru groza Padomes direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo  nodokļu jomā un nodokļu piemērošanā apdrošināšanas prēmijām.”.