Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

2006.10.04.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”

(Reģ.nr.1719)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(15)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr., 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr., 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors

2.Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors:

11) likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēdz ar nodokļu maksātāju vienošanās līgumu par aprēķināto summu samazināšanu;

 

1. Papildināt 4.panta otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“111) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta nodokļu administrēšanas struktūrvienību vadītājus un viņu vietniekus pieprasīt veikt attiecīgās struktūrvienības kontrolei pakļautā nodokļu maksātāja nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu).”

 

 

 

1. Papildināt 4.panta otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“111) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta nodokļu administrēšanas struktūrvienību vadītājus un viņu vietniekus pieprasīt veikt attiecīgās struktūrvienības kontrolei pakļautā nodokļu maksātāja nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu).”

8.pants. Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi nodokļu (nodevu) administrēšanā

Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi nodokļu (nodevu) administrēšanā (turpmāk - nodokļu administrēšana) ir noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām" (18.pants). Papildus tiem Valsts ieņēmumu dienests:

91) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem no nodokļu maksātājiem informāciju par ieturētajiem nodokļiem un par maksājumu saņēmējiem;

2. Izslēgt 8.panta 9.1 punktu.

 

 

 

2. Izslēgt 8.panta 9.1 punktu.

16.3 pants. Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības jomā

Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības jomā ir šādi:

1) izsniegt, reģistrēt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti;

3. 16.3 pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izsniegt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, atļaujas un izziņas darbībai ar akcīzes precēm, kā arī sertifikātus par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu”;

 

 

 

3. 16.3 pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izsniegt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, atļaujas un izziņas darbībai ar akcīzes precēm, kā arī sertifikātus par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu”;

4) noteikt vietu, kurā uz akcīzes preču fasējuma piestiprināma akcīzes nodokļa marka vai iestrādājams kontroles marķējums;

izslēgt 4.punktā vārdus “vai iestrādājams kontroles marķējums”;

 

 

 

izslēgt 4.punktā vārdus “vai iestrādājams kontroles marķējums”;

 6) pieprasīt, saņemt, sistematizēt un analizēt ar akcīzes preču apriti un to ražošanā izmantotajām izejvielām saistīto informāciju;

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) pieprasīt, saņemt, sistematizēt un analizēt ar akcīzes preču ražošanu un apriti saistīto informāciju”;

 

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) pieprasīt, saņemt, sistematizēt un analizēt ar akcīzes preču ražošanu un apriti saistīto informāciju”;

8) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos reģistrēt un noplombēt akcīzes preču uzskaitē izmantojamās mērierīces;

papildināt 8.punktu pēc vārda “mērierīces” ar vārdiem “un tilpnes”;

 

 

 

papildināt 8.punktu pēc vārda “mērierīces” ar vārdiem “un tilpnes”;

9) veikt akcīzes preču tranzīta plūsmas informatīvo uzraudzību;

10) izsniegt akcīzes preču noliktavas turēšanas atļaujas;

 

1

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt panta tekstu pēc vārdiem “papildināt 8.punktu pēc vārda “mērierīces” ar vārdiem “un tilpnes”;’’ ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

‘’izslēgt 9. un 10. punktu’’.

Atbalstīts

izslēgt 9. un 10. punktu;

11) pieņemt, reģistrēt un kontrolēt likumā “Par akcīzes nodokli” un tam atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos paredzētos akcīzes nodokļa nodrošinājumus;

 

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izsniegt un pārreģistrēt akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības, kā arī kontrolēt akcīzes nodokļa nodrošinājuma izmantošanu;”;

 

 

 

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izsniegt un pārreģistrēt akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības, kā arī kontrolēt akcīzes nodokļa nodrošinājuma izmantošanu;”;

12) sniegt valsts institūcijām un kompetentām atbilstības novērtēšanas institūcijām atzinumus par akcīzes preču apritei izmantojamo mērīšanas un uzskaites sistēmu pielietojamību;

13) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt ar akcīzes preču apriti saistītās taras aprites un izmantošanas uzraudzību;

izslēgt 9., 10., 12. un 13.punktu;

2

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt vārdus ‘’izslēgt 9., 10., 12. un 13.punktu;’’ ar vārdiem ‘’izslēgt 12. un 13.punktu’’.

Atbalstīts

izslēgt 12. un 13.punktu;

14) veikt citos likumos un normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

papildināt pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) apmācīt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus (darbiniekus), kā arī konsultēt ar akcīzes preču apriti saistītās personas akcīzes preču aprites normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kas attiecas uz šīm personām un radušies šo personu ar akcīzes precēm veikto darbību rezultātā.”.

3

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 3.pantā tekstu ‘’papildināt pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) apmācīt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus (darbiniekus), kā arī konsultēt ar akcīzes preču apriti saistītās personas akcīzes preču aprites normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kas attiecas uz šīm personām un radušies šo personu ar akcīzes precēm veikto darbību rezultātā.”

ar tekstu šādā redakcijā:

‘’papildināt pantu ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:

“14) apmācīt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus (darbiniekus), kā arī konsultēt ar akcīzes preču apriti saistītās personas akcīzes preču aprites normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kas attiecas uz šīm personām un radušies šo personu ar akcīzes precēm veikto darbību rezultātā;”;

uzskatīt līdzšinējo 14.punktu par 15.punktu.

Atbalstīts

papildināt pantu ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:

“14) apmācīt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus (darbiniekus), kā arī konsultēt ar akcīzes preču apriti saistītās personas akcīzes preču aprites normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kas attiecas uz šīm personām un radušies šo personu ar akcīzes precēm veikto darbību rezultātā.”;

uzskatīt līdzšinējo 14.punktu par 15.punktu.

16.4 pants. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu tiesības akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības jomā

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, pildot dienesta pienākumus akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības jomā, ir tiesības:

2) pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komersantiem un reģistrētajiem patērētājiem jebkuru informāciju, kā arī izņemt pārbaudei (ekspertīzei) vai kā lietiskos pierādījumus jebkurus dokumentus un priekšmetus, kas attiecas uz uzņēmējdarbību ar akcīzes precēm;

4. 16.4 pantā:

aizstāt 2.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “darbībām”;

 

 

 

4. 16.4 pantā:

aizstāt 2.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “darbībām”;

3) izņemtās akcīzes preces nodot pārbaudei (ekspertīzei) un saņemt atzinumu par to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4) izņemt un konfiscēt akcīzes preces, kā arī ar pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus, ja tie atrodas nereģistrētās uzņēmējdarbības vietās, ja tie atzīti par lietiskiem pierādījumiem, ja precēm ir nelegālas izcelsmes pazīmes, kā arī citos likumos un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) veikt akcīzes preču pārbaudes (ekspertīzes), kā arī nodot izņemtās akcīzes preces pārbaudei (ekspertīzei) un saņemt atzinu mu par to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4) izņemt un konfiscēt akcīzes preces, kā arī pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus, ja tie atrodas vietās, kur veikta nereģistrēta darbība ar akcīzes precēm, ja tie atzīti par lietiskiem pierādījumiem, ja akcīzes precēm ir nelegālas izcelsmes pazīmes, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;”;

 

 

 

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) veikt akcīzes preču pārbaudes (ekspertīzes), kā arī nodot izņemtās akcīzes preces pārbaudei (ekspertīzei) un saņemt atzinumu par to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4) izņemt un konfiscēt akcīzes preces, kā arī pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus, ja tie atrodas vietās, kur veikta nereģistrēta darbība ar akcīzes precēm, ja tie atzīti par lietiskiem pierādījumiem, ja akcīzes precēm ir nelegālas izcelsmes pazīmes, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;”;

5) nodot izņemtās akcīzes preces atbildīgā glabāšanā līdz lēmuma par konfiskāciju pieņemšanai;

izslēgt 5.punktā vārdu “atbildīgā”;

 

 

 

izslēgt 5.punktā vārdu “atbildīgā”;

6) izņemt un iznīcināt alkoholiskajiem dzērieniem izmantojamo stikla, plastmasas un cita veida taru, kurai nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums;

aizstāt 6.punktā vārdu “taru” ar vārdu “iepakojumu”;

4

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 4.pantā tekstu ‘’ aizstāt 6.punktā vārdu “taru” ar vārdu “iepakojumu”’’ ar tekstu šādā redakcijā:

‘’aizstāt 6.punktā vārdus “taru, kurai” ar vārdiem “iepakojumu, kuram”;.

Atbalstīts

aizstāt 6.punktā vārdus “taru, kurai” ar vārdiem “iepakojumu, kuram”;

7) anulēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm vai apturēt šo dokumentu darbību normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

8) veikt akcīzes preču sākotnējo analīzi uzņēmējdarbības vietās;

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7) anulēt speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, atļaujas un izziņas darbībai ar akcīzes precēm, sertifikātus par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu, akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības vai apturēt šo dokumentu darbību akcīzes preču aprites normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

8) veikt akcīzes preču sākotnējo analīzi darbības vietās, kas saistītas ar akcīzes preču apriti;”;

 

 

 

 

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7) anulēt speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, atļaujas un izziņas darbībai ar akcīzes precēm, sertifikātus par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu, akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības vai apturēt šo dokumentu darbību akcīzes preču aprites normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

8) veikt akcīzes preču sākotnējo analīzi darbības vietās, kas saistītas ar akcīzes preču apriti;”;

 

 

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) noteikt ar akcīzes preču apriti saistītajām personām termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie akcīzes preču aprites normatīvo aktu pārkāpumi, kā arī uzaicināt ar akcīzes preču apriti saistīto personu ierasties Valsts ieņēmumu dienestā.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) noteikt ar akcīzes preču apriti saistītajām personām termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie akcīzes preču aprites normatīvo aktu pārkāpumi, kā arī uzaicināt ar akcīzes preču apriti saistīto personu ierasties Valsts ieņēmumu dienestā.”

 

 


 

17.pants. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem izvirzāmās prasības

1. Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) ir Latvijas Republikas pilsonis;

2) pārvalda latviešu valodu;

3) ir augstākā izglītība;

4) nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;

5) nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;

6) nav atbrīvota no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

7) nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;

8) nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;

9) nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;

10) nav Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, teritoriālās iestādes direktora vai tiešā priekšnieka radinieks (persona, kura ar ierēdni ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas) un neatrodas viņa tiešajā pakļautībā.

 

5

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 17.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārda „pilsonis” ar vārdiem „vai persona, kurai ir izsniegta nepilsoņa pase”.

Neatbalstīts

 

 2. Par Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) ir Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;

2) pārvalda latviešu valodu;

3) ir augstākā vai vidējā izglītība (atbilstoši attiecīgajiem darba pienākumiem);

4) nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;

5) nav atlaista no darba ar tiesas spriedumu krimināllietā;

6) nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;

7) nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;

8) nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;

9) nav Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, teritoriālās iestādes direktora vai tiešā priekšnieka radinieks (persona, kura ar darbinieku ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas) un neatrodas viņa tiešajā pakļautībā.

 

6

 

 

 

 

 

7

Deputāts N.Kabanovs

Izteikt 17.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā;”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 17.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 17.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;”.

20.pants. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu tiesiskā aizsardzība un sociālās garantijas

3. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatalgām nosaka piemaksas par izdienu un darbu paaugstinātas atbildības apstākļos.

5. 20.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda “par” ar vārdiem “dienesta pakāpi”;

 

 

 

6. 20.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda “par” ar vārdiem “dienesta pakāpi”;

4. Bērna piedzimšanas gadījumā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņi saņem pabalstu sešu mēnešalgu apmērā. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi, tiesības uz pabalstu ir vienam no viņiem.

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja abi bērna vecāki strādā valsts institūcijās, kuru darbību regulējošos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem.”

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja abi bērna vecāki strādā valsts institūcijās, kuru darbību regulējošos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem.”

25.pants. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apliecības un atšķirības zīmes

 

8

Juridiskais birojs

Attiecībā uz grozījumiem likuma 25.pantā ierosinām papildināt pantu ar jauno normu šādā redakcijā:

‘’Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apliecības, ierēdņu dienesta pakāpes un atšķirības zīmes’’.

Atbalstīts

7. 25.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apliecības, ierēdņu dienesta pakāpes un atšķirības zīmes’’;

1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem ir dienesta apliecība.

2. Muitas iestāžu ierēdņiem tiek piešķirtas dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 25.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“2.1 Finanšu policijas ierēdņiem tiek piešķirtas dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

9

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 6.pantā panta papildināšanu ar 2.1 daļu izteikt kā papildinājumu ar panta ceturto daļu.

Atbalstīts

papildināt ar ceturto un piekto šādā redakcijā:

“4. Finanšu policijas ierēdņiem tiek piešķirtas dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

3. Muitas iestāžu ierēdņi, pildot dienesta pienākumus, nēsā formas tērpus, viņiem ir dienesta pakāpju atšķirības zīmes un žetoni, kuru aprakstu nosaka Ministru kabinets, bet nēsāšanas kārtību — Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 Papildināt 25.pantu ar 31.daļu šādā redakcijā:

“31. Finanšu policijas ierēdņiem ir žetoni, kuru aprakstu un nēsāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 25.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Finanšu policijas ierēdņiem ir žetoni, kuru aprakstu un nēsāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.11

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Finanšu policijas ierēdņiem ir žetoni, kuru aprakstu un nēsāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”.

 

28.pants. Disciplinārā atbildība

1. Par likumu neievērošanu, varas vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu, noteikto pienākumu neizpildīšanu vai par šo pienākumu pienācīgu nepildīšanu, kā arī citos ierēdņu disciplinārsodu likumā noteiktajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni sauc pie disciplinārās atbildības. Par disciplinārpārkāpumiem var piemērot šādus disciplinārsodus:

1) piezīme;

2) rājiens;

3) amatalgas samazināšana uz laiku līdz vienam gadam, ieturot līdz 20 procentiem no amatalgas;

4) pazemināšana amatā uz laiku līdz trim gadiem;

5) atbrīvošana no Valsts ieņēmumu dienesta kā specializētā valsts civildienesta.

2. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai teritoriālās iestādes direktors nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc disciplinārpārkāpuma atklāšanas ierosina disciplinārlietu, izdodot rīkojumu par dienesta pārbaudes komisijas izveidošanu, pārkāpuma un ierēdņa rīcības izskatīšanu.

3. Dienesta pārbaudes laikā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai teritoriālās iestādes direktors ar rakstveida rīkojumu var atstādināt ierēdni, kura rīcība tiek pārbaudīta, no amata pildīšanas, bet ne ilgāk par četrām nedēļām, saglabājot šajā laikā tiesības saņemt pilnu atalgojumu.

4. Dienesta pārbaudi veic dienesta pārbaudes komisija un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc disciplinārlietas ierosināšanas sniedz atzinumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram vai teritoriālās iestādes direktoram. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai teritoriālās iestādes direktors uz dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētāja motivēta iesnieguma pamata var pagarināt pārbaudes termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim. Ierēdņa pārejošas darbnespējas vai atvaļinājuma laiku neieskaita dienesta pārbaudes laikā.

5. Dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs pieprasa no ierēdņa rakstveida paskaidrojumu, un ierēdņa pienākums ir iesniegt šādu paskaidrojumu. Dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs pieprasa un saņem no Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām vajadzīgos dokumentus.

6. Dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs, pamatojoties uz disciplinārlietas apstākļu noskaidrošanas un dienesta pārbaudes rezultātiem, sagatavo atzinumu par nepieciešamību piemērot disciplinārsodu un kopā ar visiem dienesta pārbaudes laikā iegūtajiem dokumentiem iesniedz to Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram vai teritoriālās iestādes direktoram.

7. Aizliegts par vienu un to pašu disciplinārpārkāpumu piemērot ierēdnim vairākus disciplinārsodus. Aizliegts par pārkāpumu disciplināri sodīt vairākus ierēdņus, neizvērtējot katra ierēdņa vainas pakāpi.

8. Disciplinārsods piemērojams 10 dienu laikā pēc disciplinārlietas apstākļu noskaidrošanas vai dienesta pārbaudes pabeigšanas. Disciplinārsods nav piemērojams un disciplinārlieta nav ierosināma, ja kopš disciplinārpārkāpuma izdarīšanas vai tā pabeigšanas pagājis viens gads, bet tāda disciplinārpārkāpuma gadījumā, par ko paredzēts disciplinārsods — atbrīvošana no Valsts ieņēmumu dienesta kā specializētā valsts civildienesta, — pagājuši divi gadi.

9. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai teritoriālās iestādes direktors, izdodot rakstveida rīkojumu, piemēro šā panta pirmajā daļā paredzēto disciplinārsodu vai pieņem lēmumu par disciplinārlietas izbeigšanu.

10. Piemērojot konkrētu disciplinārsoda veidu katrā disciplinārpārkāpuma gadījumā, jāņem vērā, cik smags ir izdarītais pārkāpums, kāds ir nodarītā kaitējuma apmērs un apstākļi, kādos tas izdarīts, ierēdņa vaina, kā arī ierēdņa iepriekšējā darba vērtējums.

11. Par piemēroto disciplinārsodu septiņu dienu laikā paziņo ierēdnim. Iepazīšanos ar rīkojumu par piemēroto disciplinārsodu ierēdnis apliecina ar parakstu.

12. Ierēdnim ir tiesības mēneša laikā no dienas, kad viņš iepazinies ar rīkojumu par disciplinārsoda piemērošanu, pārsūdzēt viņam piemēroto disciplinārsodu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora izveidotajā disciplinārlietu izskatīšanas komisijā. Pārsūdzība izskatāma mēneša laikā. Ja pārsūdzības lēmums ierēdni neapmierina, viņš mēneša laikā no dienas, kad iepazīstināts ar šo lēmumu, var pārsūdzēt to tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

13. Ierēdnis uzskatāms par disciplināri nesodītu, ja no dienas, kad izdots rīkojums par piezīmes vai rājiena izteikšanu vai rīkojums par amatalgas samazināšanu, ir pagājis viens gads, bet, ja ierēdnis pazemināts amatā, — pēc šā termiņa beigšanās, ja attiecīgajā laikā ierēdnim nav piemērots jauns disciplinārsods. Ja ierēdnis sodīts ar atbrīvošanu no Valsts ieņēmumu dienesta kā specializētā valsts civildienesta, rīkojums par disciplinārsodu un disciplinārlietas kopija pastāvīgi paliek valsts civildienesta gaitas aprakstā.

14. Dienesta pārbaudi ierēdņa saukšanai pie disciplinārās atbildības neveic, ja viņš disciplināri sodāms:

1) par atrašanos darbā alkohola, narkotiskā vai toksiskā reibumā;

2) par neattaisnotu darba kavējumu;

3) ja materiāli par pārkāpumu nodoti jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu vai jau ir uzsākts kriminālprocess, izņemot gadījumus, kad dienesta pārbaude veicama pēc izmeklētāja vai prokurora lēmuma vai iesnieguma. Šajos gadījumos atzinums un visi materiāli ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūtāmi Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram vai teritoriālās iestādes direktoram lēmuma pieņemšanai.

 

12

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Disciplinārā atbildība

1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu disciplināratbildības pamatu, disciplinārpārkāpumu veidus un piemērojamos disciplinārsodus, kā arī kārtību, kādā izskata jautājumus par ierēdņu saukšanu pie disciplināratbildības nosaka Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums.

2. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnis var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

3. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnis var apstrīdēt Finanšu ministra izveidotajā disciplinārlietu izskatīšanas komisijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Komisijas lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”.

Atbalstīts

8. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Disciplinārā atbildība

1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu disciplināratbildības pamatu, disciplinārpārkāpumu veidus un piemērojamos disciplinārsodus, kā arī kārtību, kādā izskata jautājumus par ierēdņu saukšanu pie disciplināratbildības nosaka Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums.

2. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnis var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

3. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnis var apstrīdēt Finanšu ministra izveidotajā disciplinārlietu izskatīšanas komisijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Komisijas lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”.

29.pants. Valsts civildienesta attiecību izbeigšanās

Valsts civildienesta attiecības izbeidzas:

1) ja ierēdni ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai teritoriālās iestādes direktora lēmumu vai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru ar finanšu ministra lēmumu atbrīvo no ierēdņa amata:

i) ja atbrīvošana no ierēdņa amata piemērojama kā disciplinārsods,

 

13

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 Izslēgt 29.panta 1.punkta i) apakšpunktā vārdu “ierēdņa”.

Atbalstīts

9. 29.panta 1.punktā:

izslēgt i) apakšpunktā vārdu “ierēdņa”;

k) sakarā ar iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā,

7. Izslēgt 29.panta 1.punkta „k” apakšpunktu.

 

 

 

izslēgt „k” apakšpunktu.

Pārejas noteikumi

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

“20. Likuma 28.pants un grozījums 29.pantā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

„20. Grozījums likuma 20.panta trešajā daļā attiecībā uz piemaksas par dienesta pakāpi noteikšanu pie Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatalgām, grozījums likuma 25.pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar ceturto daļu, grozījums likuma 28.pantā attiecībā uz panta izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums likuma 29.panta 1.punkta ‘’i’’ apakšpunktā un attiecībā uz 1.punkta ‘’k’’ apakšpunkta izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

21. Grozījums 25.pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar piekto daļu stājas spēkā 2007.gada 1.martā.”.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.15

 

 

 

 

Atbalstīts

10. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

„20. Grozījums likuma 20.panta trešajā daļā attiecībā uz piemaksas par dienesta pakāpi noteikšanu pie Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatalgām, grozījums likuma 25.pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar ceturto daļu, grozījums likuma 28.pantā attiecībā uz panta izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums likuma 29.panta 1.punkta ‘’i’’ apakšpunktā un attiecībā uz 1.punkta ‘’k’’ apakšpunkta izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

21. Grozījums 25.pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar piekto daļu stājas spēkā 2007.gada 1.martā.”.