Grozījums likumā "Par zemes komisijām"

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā "Par zemes komisijām"

 

Izdarīt likumā "Par zemes komisijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 2./3., 6./7.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28., 34.nr.; 1994, 16.nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 15., 24.nr.) šādu grozījumu:

 

papildināt 4.pantu ar 4.2.12.punktu šādā redakcijā:

“4.2.12. izskata likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16.pantā noteiktajā termiņā saņemtos iesniegumus par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu un pieņem attiecīgos lēmumus līdz 2006.gada 29.decembrim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par zemes komisijām” “ anotācija

 

 

I Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

          Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu pieteikumus par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu saskaņā ar likumu “Par privatizācijas sertifikātiem”, kā arī attiecīgos īpašuma un mantošanas tiesības apstiprinošos dokumentus personas varēja iesniegt attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām līdz 2006.gada 28.aprīlim. Valsts vai pašvaldību institūcijām visus pieteikumus par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu jāizskata un attiecīgie lēmumi jāpieņem divu mēnešu laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.jūnijam.

LR Centrālā zemes komisija 2006.gada aprīļa mēnesī pieņēma jaunus 721 iesniegumus (kopā izskatāmo lietu skaits ap 1000) par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu un īpašuma tiesību atjaunošanu. Salīdzinoši Centrālā zemes komisija visa 2005. gada laikā pieņēma jaunus 1106 iesniegumus par kompensācijas piešķiršanu un īpašuma tiesību atjaunošanu.

          Šādu lietu skaitu nav iespējams sagatavot un izskatīt komisijas sēdēs līdz 2006. gada 30. jūnijam. Katru lietu Centrālā zemes komisijas speciālistiem jāpārbauda, nepieciešamības gadījumā jāprecizē lietā esošā informācija un jāpārbauda, nepieciešamības gadījumā jāprecizē lietā esošā informācija un jāpieprasa LR Valsts zemes dienesta attiecīgajam birojam kompensācijas aprēķins, kurš precizējošu informāciju par attiecīgo īpašumu pieprasa no pagasta padomes. Tikai pēc kompensācijas aprēķina saņemšanas iespējams lietā sagatavot lēmuma projektu komisijas sēdei un sekojoši lēmumu pēc tās izskatīšanas komisijas sēdē. Centrālajā zemes komisijā šo darbu veic divi galvenie speciālisti, no kuriem viens sakarā ar pārslodzi un esošo minimālo atalgojumu uzteicis darba līgumu, bet jaunus speciālistus šo iemeslu dēļ piesaistīt nav iespējams. Pie tam, darba grupas speciālistiem vienlaikus jāveic arī citi darba pienākumi (jāizskata personu iesniegumi, jāpieņem apmeklētāji, jāsniedz konsultācijas valsts un pašvaldību iestādēm zemes reformas jautājumos, jāpiedalās kā Centrālās zemes komisijas pārstāvjiem tiesās, jāsagatavo zemes strīdi izskatīšanai komisijas sēdē u.c.).

            Situācijas risinājumam nepieciešams pagarināt termiņu Centrālajā zemes komisijā saņemto iesniegumu par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu izskatīšanai un attiecīgo lēmumu pieņemšanai līdz 2006.gada 29.decembrim. 

 

II Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Lēmumu pieņemšanas termiņa pagarināšana līdz reāli izpildāmam ļaus speciālistiem profesionāli izvērtēt īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu pamatojošos dokumentus, amatpersonām pieņemt kvalificētus lēmumus, kā arī izvairīties no iespējamiem tiesas procesiem par likuma normu neizpildi.

 

III Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Lēmumu pieņemšanas termiņa pagarināšana līdz reāli izpildāmam ļaus izvairīties no iespējamiem tiesas procesiem par likuma normu neizpildi.

 

IV Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

           Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

 

            Likumprojekts šo jomu neskar, tas nav saistīts ar ES tiesību aktu prasībām.

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 

           Notikušas konsultācijas ar Tieslietu ministrijas, Centrālās zemes komisijas pārstāvjiem.

 

VII Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

          Papildus radīt vai iesaistīt izpildē jaunas valsts institūcijas nav nepieciešams.