2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 15. maijā

Nr. 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Valsts sociālo pabalstu likums””.

 

 

 

Pielikumā:            Likumprojekts “Grozījumi likumā “Valsts sociālo pabalstu likums”” uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________   

2. ____________________________   

3. ____________________________   

4. ____________________________   

5. ____________________________

 

 

 

 


 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā „Valsts sociālo pabalstu likums””

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 7.1  panta 1. daļu šādā redakcijā:

7.1 pants. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

(1) Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem.

 

2. Papildināt likuma 9. pantu ar 5. daļu šādā redakcijā:

 (5) Ja vecāku gādību zaudējušais bērns ir sasniedzis pilngadību un pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, kā arī nav stājies laulībā, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

 

3. Papildināt likuma 9. pantu ar 6. daļu šādā redakcijā:

(6) Ja vecāku gādību zaudējušais bērns ir sasniedzis pilngadību un pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības augstākās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, nav vecāks par 24 gadiem, kā arī nav stājies laulībā, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

 

4. Izteikt likuma 15. panta 3. daļu šādā redakcijā:

 (3) Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 2 reizes, par trešo — 3 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem — 4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.