LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 11. maijs

Nr.9/2 – 2-117

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šā gada  10. maija sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu     ”Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"”(Reģ.nr.1441)1.lasījumam.

          Komisija minēto likumprojektu nolēma neatbalstīt, bet iesniegt izskatīšanai Saeimas sēdē alternatīvu likumprojektu.

           Lūdzam iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā alternatīvā likumprojekta izskatīšanu 1. lasījumā.

 

 

Pielikumā:   Komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts;

                    likumprojekta anotācija.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 A.Šlesers

 

 


Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”

 

 

Izdarīt likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

„3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu ik gadu maksā visas juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai turējumā Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku) vai kurām tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

4.pants. Nodevas iekasēšana

Nodevu maksā un iekasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.”

 

2. 5.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

 Nr.

 p.k.

 

 Kravas

 automobiļa asu skaits

 

 Kravas automobiļa

 pilnā masa (kg)

 

 Nodevas likme (lati)

 dzenošā tilta pneimatiskais

 atsperojums

 dzenošā tilta mehāniskais

 atsperojums

 1)

 2 asis

 12 001 - 15 000

 120

 120

vairāk par 15 000

 120

 195

 2)

 3 asis

 12 001 - 21 000

 120

 120

 21 001 - 23 000

 120

 156

vairāk par 23 000

 156

 243

 3)

4 asis un vairāk

 12 001 - 25 000

 120

 120

 25 001 - 27 000

 120

 162

 27 001 - 29 000

 162

 255

vairāk par 29 000

 255

 378

“;

 


izteikt septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

 

< td width="13%" valign=top style='width:13.96%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black .75pt;border-right:solid black .75pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; padding:5.25pt 2.8pt 5.25pt 2.8pt;height:14.25pt'>

81

 Nr.p.k.

Piekabi velkošā kravas automo-biļa asu skaits

 Piekabi velkošā kravas automo­biļa pilna masa (kg)

Piekabi vel­košā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa (kg)

 Nodevas likme divasu

 piekabei (lati)

 Nodevas likme trīsasu un vairāk asu piekabei (lati)

 ja velkošā automobiļa dzenoša­jam tiltam ir pneima­tiskais at­sperojums

 ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehānis­kais atspe­rojums

 ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatis­kais atspe­rojums

ja velkošā automo­biļa dze­nošajam tiltam ir mehānis­kais atspe­rojums

1)

 2

12 000 –15 000

Līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 - 31 000

 42

114

42

 42

31 001 - 33 000

 114

 204

 78

 114

33 001 - 36 000

 204

 378

 114

 144

36 001 - 38 000

 204

 378

 144

 240

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 372

Vairāk par 15 000

Līdz 31 000

 42

42

42

 42

31 001 - 33 000

 114

 129

 66

 78

33 001 - 36 000

 204

 303

 78

 114

36 001 - 38 000

 204

 303

 144

 165

vairāk par 38 000

 204

 303

 240

 297

2)

 

3 un vairāk

12 000 –23 000

Līdz 36 000

 42

 42

 42

 42

36 001 - 38 000

 108

 204

 42

 42

38 001 - 40 000

204

 318

 42

 114

vairāk par 40 000

 318

 528

 114

 255

23 000 –25 000

Līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 - 38 000

108

168

42

42

38 001 - 40 000

204

282

42

78

vairāk par 40 000

318

492

114

219

Vairāk par 25000

Līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 - 38 000

72

42

42

38 001 - 40 000

168

195

42

42

vairāk par 40 000

282

405

78

132

 

(8) Nodeva par vienass piekabēm un vienass puspiekabēm ir 42 lati.

(9) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

 Nr.p.k.

Seglu vil­cēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

 Nodevas likme divasu

 puspiekabei (lati)

 Nodevas likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (lati)

 ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneima­tiskais at­sperojums

 ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

 ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneimatis­kais atspero­jums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehānis­kais atspero­jums

1)

 2

Līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 - 31 000

 42

56

42

 42

31 001 - 33 000

 114

 114

 42

 42

33 001 - 38 000

 204

 318

 144

 180

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 312

2)

 

3 un vairāk

Līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 - 38 000

108

144

42

42

38 001 - 40 000

204

258

42

54

Vairāk par 40&n bsp;000

318

468

114

195

“;

izslēgt panta divpadsmito daļu.

 

           

3. Papildināt 6.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

      „(7) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no nodevas.”

 

4. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

      „1) I un II grupas invalīdi par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu vieglo automobili;

       2) III grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu invalīdiem paredzētu automobili;”

izteikt pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

       “11) par iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”

izteikt pirmās daļas 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

       “15) par transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas miršanas brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim. Kārtējā gada nodevu par šādu transportlīdzekli maksā jaunais īpašnieks;

       16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts personai īpašumā, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par maksātnespējīgu un bankrotējušu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”;

papildināt ar 17.punktu šādā redakcijā:

„17) zvērināti tiesu izpildītāji, institūcijas un iestādes, kas, veicot lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu, transportlīdzekli noņem no uzskaites.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Par mopēdiem, sniega motocikliem un automobiļu piekabēm (puspiekabēm) ar pilnu masu līdz 3500 kg nodevu nemaksā.”


 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”” anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Šis likumprojekts, sadarbojoties Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar Satiksmes ministriju, ir radies uzlabojot Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (reģ.nr. 1441).

Likuma pašreizējā redakcija nosaka transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmes piekabēm, kuras daļēji neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvai 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem pirmajā pielikumā noteiktajām minimālajām likmēm. Par to Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas vēstuli, kurā ir norādīta šī neatbilstība.

Likumprojektā piedāvātās transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmes kravas automobiļiem un to piekabēm un puspiekabēm pilnībā atbilst Direktīvā 1999/62/EK noteiktajām. Lai šo atbilstību panāktu, pēc iespējas mazāk palielinot nodevas likmi, kravas automobiļu piekabēm ir mainīta nodevas aprēķināšanas kārtība.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Normatīvā akta projekta pieņemšana noteiks vienotas prasības autopārvadātājiem Eiropas Savienības ekonomiskajā telpā un līdz ar to tiks izslēgta diskriminējošu maksājumu piemērošana autopārvadātājiem.

Likumprojekts paredz nodevas likmju pieaugumu divasu piekabēm ar pilnu masu virs 12 000 kg un trīsasu piekabēm ar pilnu masu virs 16 000 kg. Ieviešot šādas likmes, sagaidāms, ka samazināsies autopārvadājumi, kuros izmanto divasu piekabes ar lielu slodzi uz asi, kā rezultātā samazināsies šo transportlīdzekļu negatīvā ietekme uz autoceļiem.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Palielināsies valsts budžeta ieņēmumi par 500 000 Ls gadā.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Papildus izdot jaunus normatīvos aktus nav nepieciešams.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvai 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta ir piemērojams vispārējais administratīvais process. Nodevas administrācijas lēmumu apstrīdēšana iespējama vispārējā kārtībā.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                A.Šlesers