Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Papildināt kodeksu ar 75.4 pantu šādā redakcijā:

 

"75.4 pants. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes prasību pārkāp­šana

Par nolietota transportlīdzekļa apstrādi bez attiecīgas atļaujas saņem-
šanas –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai – no simt līdz tūkstoš latiem.

Par apstrādes uzņēmuma atteikšanos pieņemt nolietotu transportlīdzekli, kuram netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu – motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kurā nav papildu atkritumu un kas nav reģistrēts komercķīlu reģistrā, –

uzliek naudas sodu divsimt latu apmērā.

Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā."

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

„Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd Latvijā ir spēkā Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums, kas nosaka, ka jebkurš nolietots transportlīdzeklis, kas ietilpst likuma 3. pantā noteiktajās robežās, ir jānodod apstrādes uzņēmumam, t.i. komersantam, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis atļauju vai iesniedzis pieteikumu C kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā. Apstrādes uzņēmums izsniedz pēdējam īpašniekam likvidācijas sertifikātu, kas   ir pamats transportlīdzekļa norakstīšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Tomēr tikai neliela daļa no kopējiem norakstītajiem transportlīdzekļiem ir norakstīti, pamatojoties uz likvidācijas sertifikātu. Lielākajā daļā gadījumu īpašnieks vai nu deklarē, ka transportlīdzeklis ir gājis bojā pirms likvidācijas sertifikātu ieviešanas (šādu iespēju paredz Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr. 241 "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība") vai vispār neveic transportlīdzekļa norakstīšanu. Veidojas situācija, kad transportlīdzekļi tiek apstrādāti ārpus apstrādes uzņēmumiem, neievērojot vides prasības un veicot nelegālu uzņēmējdarbību. Pēc transportlīdzekļa izkomplektēšanas tā rezerves daļas tiek pārdotas (apstrādes uzņēmumi informē par būtisku detaļu piedāvājuma palielināšanos), bet virsbūve sagriezta, iznīcinot numurēto agregātu numurus, pēc kuriem var identificēt transportlīdzekli un tā īpašnieku, un nodots metāllūžņu pieņemšanas punktā.

Šī situācija izjauc konkurenci tirgū – apstrādes uzņēmumi, kas saņēmuši atļauju piesārņojošu darbību veikšanai, saņem nelielu skaitu transportlīdzekļu un nelabprāt maksā transportlīdzekļa īpašnieka atlīdzību par pieņemto transportlīdzekli vai vispār atsakās to pieņemt, kas ir Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6. panta ceturtās daļas pārkāpums: Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz naudas sodus par nolietotu transportlīdzekļu apstrādes prasību pārkāpšanu.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts veicinās godīgu konkurenci apstrādes uzņēmumu starpā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Transportlīdzekļu īpašniekiem tiks nodrošināta iespēja nodot nolietotu transportlīdzekli apstrādes uzņēmumā un tādējādi norakstīt to Ceļu satiksmes drošības direkcijā

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts pozitīvi ietekmēs vidi, jo novērsīs vides piesārņojumu, kas rodas no nelegālas transportlīdzekļu apstrādes tam nepiemērotos apstākļos.

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2006

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Paredzams, ka nedaudz palielināsies budžeta ieņēmumi, bet precīzus aprēķinus šobrīd nav iespējams veikt

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta esošo līdzekļu ietvaros

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav

 

2. Cita informācija

nav

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts veicinās Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvas 2000/53/EC par nolietotiem transportlīdzekļiem īstenošanu.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

5. Cita informācija

nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts apspriests Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padomē, kuras sastāvā ir valsts institūciju, profesionālo apvienību un uzņēmumu pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tiks ievietots Vides ministrijas mājas lapā, kur tas būs pieejams sabiedrībai.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiks radītas jaunas institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojektu ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Ministru kabinetā noteikumu projekts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdam ir nodrošinātas tiesības aizstāvēt savas aizskartās tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

nav

 

 

Vides ministrs                                                                           R. Vējonis

 

Ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

R. Vējonis

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

A.Drondina

 

 

 

13.04.2006. 17.00

Anita Drondina

948

7026577, Anita.Drondina@vidm.gov.lv