Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2002, 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. (1) Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece.

(2) Latvijas Banka savā darbībā ievēro Eiropas Centrālās bankas normatīvos aktus un norādījumus atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam un Eiropas centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem."

 

2. Svītrot 27.panta pirmajā daļā vārdus "naudas politikas un citās bankas darbības jomās".

 

3. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

 

"35.pants. Latvijas Bankai ir tiesības darboties Latvijas, Eiropas Savienības dalībvalstu un ārvalstu finanšu tirgos, veicot darījumus ar finanšu instrumentiem un dārgmetāliem."

 

4.  38.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Visas kredītiestādes rezervju kontā Latvijas Bankā nogulda obligātās rezerves atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajām obligāto rezervju prasībām.";

 

papildināt otrās daļas otro teikumu aiz vārda "spēkā" ar vārdiem "Latvijas Bankas noteiktajā termiņā, bet ne agrāk kā";

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "minimālās rezerves" ar vārdiem "obligāto rezervju".

 

5. Aizstāt 41.pantā vārdus "pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas realizāciju" ar vārdiem "sasniegtu mērķus un izpildītu uzdevumus".

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka Latvijas Bankas mērķi, uzdevumus, statusu un darbības principus.

 

1. Likumā "Par Latvijas Banku" ir noteikts, ka Latvijas Banku dibina ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu. Šī norma ir novecojusi, jo Latvijas Banka jau sen nodibināta un veiksmīgi darbojas, kā arī vairs nav tādas institūcijas kā "Augstākā Padome". Šī norma būtu svītrojama.

 

2. Likumā par Latvijas Banku nepieciešams atspoguļot Latvijas Bankas dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā (tālāk tekstā – ECBS), īpaši gatavojoties dalībai Eirosistēmā, kad Latvijas Bankas loma ECBS lēmumu pieņemšanā pieaugs. Latvijas Banka par ECBS dalībnieci (līdz iestājai Eirosistēmā ar izņēmuma statusu) kļuva, Latvijas Republikai iestājoties Eiropas Savienībā.

 

2. Latvijas Bankai kā ECBS dalībniecei jāpilda arī ECBS un Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā – ECB) Statūtos noteiktās prasības, kas attiecas ne tikai uz Eirosistēmas valstīm, bet arī uz pārējām dalībvalstīm, kā arī jāievēro ECB normatīvie akti, kuru pieņemšanā piedalījusies arī Latvijas Banka.

 

3. Latvijas Bankas valde īsteno visus Latvijas Bankas padomes lēmumus, tāpēc likumā nav nepieciešama īpaša norāde par naudas politiku.

 

4. Finanšu terminoloģija ir pilnveidojusies, tāpēc likumā "Par Latvijas Banku" veicami atbilstoši grozījumi.

 

5. Pantā, kas nosaka obligāto rezervju normu, lietoto terminoloģiju un centrālās bankas kompetenci nepieciešams saskaņot ar ECBS un ECB Statūtos lietoto, lai pakāpeniski sagatavotos dalībai Eirosistēmā.

 

6. Likumā ir noteikts, ka obligātā rezervju procentu likme stājas spēkā trīs dienu laikā pēc publikācijas presē, neparedzot iespēju Latvijas Bankas padomei noteikt ilgāku spēkā stāšanās termiņu, bet šāda iespēja nepieciešama, lai kredītiestādes laikus varētu sagatavoties obligāto rezervju normas pārmaiņām.

 

7. Latvijas Banka seko finanšu tirgus attīstībai ne tikai, lai pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas īstenošanu, bet, lai sasniegtu mērķus un izpildītu visus uzdevumus un funkcijas.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tiek svītrota novecojusī norma par Latvijas Bankas dibināšanu. Tā vietā tiek atrunāta Latvijas Bankas dalība ECBS.

 

2. Tiek norādīts, ka Latvijas Bankai savā darbībā jāievēro arī ECB normatīvie akti.

 

3. Redakcionāli precizētas Latvijas Bankas valdes pilnvaras.

 

4. Precizēta likumā lietotā finanšu terminoloģija: 1) tā kā Finanšu instrumentu tirgus likumā definēts termins "finanšu instrumenti", tad likumā "Par Latvijas Banku" nav nepieciešams uzskaitīt finanšu instrumentu veidus, un uzskaitījumu var aizstāt ar atsauci uz "finanšu instrumentiem"; 2) atbilstoši ECBS un ECB Statūtos, kā arī likuma "Par Latvijas Banku" 38. panta otrajā daļā lietotajai finanšu terminoloģijai "minimālās rezerves" aizstātas ar "obligātajām rezervēm".

 

5. Precizēta Latvijas Bankas kompetence obligāto rezervju aprēķināšanā.

 

6. Noteikta iespēja Latvijas Bankas padomei lemt par obligātās rezerves normas spēkā stāšanās vēlāka termiņa noteikšanu.

 

7. Precizēta nepieciešamība sekot finanšu tirgus attīstībai.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme             

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

  1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav papildus jāizdod likumi un Ministru kabineta noteikumi.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un ECBS un ECB Statūti

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

25.03.1957. Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Protokols Nr. 18, ECBS un ECB Statūti, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 340, 10.11.1997.

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

1. pants.

 

 

 

3. pants.

 

Līguma 107. panta 1. punkts

un Statūtu 1.2. un 14.3. pants.

 

Statūtu 18.1. pants.

atbilst

 

 

 

atbilst

 

 

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts ir nosūtīts saskaņošanai uz ECB.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Latvijas Banka.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Pēc normatīvā akta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī likuma teksts ar visiem grozījumiem tiks ievietots Latvijas Bankas interneta lapā (www.bank.lv).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                                O. Spurdziņš

 

 

 

 

Valsts sekretāres vietā –

Valsts sekretāres vietnieks

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

D. Tauriņš

E. Strazdiņa

M. Radeiko

A. Siliņa

 

09.05.2006. 13:12

1108 vārdi

Iveta Krastiņa

tel. 7022367

Iveta.Krastiņa@bank.lv