Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas likums

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums

(reģ.nr.1693)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi (33)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums ir pieņemts,

ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 99.pantu baznīca ir atdalīta no valsts, lai regulētu Latvijas Republikas un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas attiecības, nosakot tās likumīgo stāvokli un statusu;

ievērojot Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā;

balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 8.jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas līgumā iekļautajiem principiem;

atzīstot metodistu, kā tradicionālās reliģiskās konfesijas statusu.

1.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt no likumprojekta preambulu. Tās saturu ietvert pantā, kas regulē likuma mērķi un uzdevumu (skat. 6. un 7. priekšlikumu).

Atbalstīts

 


 

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca - Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca, tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī;

2) statūti - Baznīcas statūti, kas ir reģistrēti Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā;

3) garīdznieki – statūtos noteiktais garīgais personāls;

4) Baznīcas galva – superintendants, kas vada Baznīcu;

5) Baznīcas valde – saskaņā ar statūtos noteikto kārtību ievēlēta izpildinstitūcija, kas pamatojoties uz Baznīcas statūtiem, vada Baznīcu, saskaņojot savus lēmumus ar Baznīcas galvu.

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Aizstāt 1. panta 1. punktā vārdus ”tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī” ar vārdiem  “ar visām tās draudzēm“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 1. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) Baznīcas garīdznieki - Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt  1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) Baznīcas galva – superintendants, kas  stājies amatā  un vada Baznīcu  saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt  1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) pastorālā saruna - pēc laja iniciatīvas starp garīdznieku un laju notiekošā saruna kulta telpās vai citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) statūti – Baznīcas statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

4) Baznīcas galva – superintendants, kas  stājies amatā  un vada Baznīcu  saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

5) pastorālā saruna – pēc laja iniciatīvas starp garīdznieku un laju notiekoša saruna kulta telpās vai citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe.

 

 


 

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir regulēt Latvijas Republikas un Baznīcas attiecības, kā arī noteikt Baznīcas likumīgo statusu, darbību un personu garīgo aprūpi.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas Latvijas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā un atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās,  regulēt  Latvijas valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt Latvijas valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskas organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā un atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā un atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai Latvijas Republikā ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā vadās pēc šī likuma, Reliģisko organizāciju likuma, citiem reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī tās statūtiem.

(3) Baznīca organizē un vada atklātus sabiedriskus pasākumus (seminārus, konferences, festivālus, koncertus), nodarbojas ar evaņģelizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Baznīcas statūtos noteikto kārtību.

(4) Baznīca pilnā mērā realizē tās statūtos noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(5) Baznīcas lēmumi nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(6) Izstrādājot tiesību normas, kas attiecas un saistītas ar Baznīcas statusu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. panta trešo daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta ceturto daļu šādā reakcijā:

(4) Latvijas valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, tostarp savu  organizatorisko struktūru  un misiju.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. panta piekto un sesto daļu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.

(3) Latvijas valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, tostarp savu  organizatorisko struktūru  un misiju.

 

 


 

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva, saskaņojot savu darbību ar Baznīcas valdi un statūtiem, reprezentē Baznīcas intereses.

(2) Baznīcas galva, saskaņojot savu darbību ar Baznīcas valdi, var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar Latvijas Republiku.

12.

 

 

 

 

 

13.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti”.

 

  Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4.panta otrajā daļā vārdus “saskaņojot savu darbību ar Baznīcas valdi” ar vārdiem  “Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un  kārtībā” un vārdus “Latvijas Republiku” aizstāt ar vārdu “valsti”. 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un  kārtībā, var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

 

5. pants. Laulību reģistrācija

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva ir izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5. pants.  Baznīcas garīdznieku tiesības reģistrēt laulību”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām  izteikt likumprojekta 5. pantu kā 6. un 6. pantu kā 5. pantu. 

Atbalstīts

(skat.otrajam lasījumam sagatavoto 6. pantu)

 

Atbalstīts

 

5. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegūšana, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Ja Baznīcas draudze nolēmusi iegūt savā īpašumā, atsavināt,  ieķīlāt vai citādi apgrūtināt nekustamo īpašumu, tā iepriekš rakstveidā informē par to Baznīcas galvu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas izveidotajām organizācijām, draudzēm vai iestādēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā.

(5) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

6. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Visa veida darbības ar Baznīcas nekustamiem īpašumiem (t.sk. ieķīlāšana, atsavināšana, apgrūtināšana), izņemot dievnamus, iespējamas tikai ar Baznīcas galvas rakstisku piekrišanu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas izveidotajām organizācijām, draudzēm vai iestādēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā.

(5) Baznīcai ir pienākums maksāt normatīvajos aktos noteiktus nodokļus.

(6) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(7) Baznīca ir sabiedriskā labuma organizācija. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss Baznīcai ir atņemams tikai ar likumu.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

19.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegūšana, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstisku piekrišanu. Rakstiska piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteikumiem. Ja Baznīcas draudze nolēmusi iegūt savā īpašumā, atsavināt,  ieķīlāt vai citādi apgrūtināt nekustamo īpašumu, tā iepriekš rakstveidā informē par to Baznīcas galvu.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt  likumprojekta 6. panta piekto daļu.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt  6. panta septīto daļu.

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 6. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Baznīcai tiek piemēroti sabiedriskā labuma organizācijām paredzētie atvieglojumi. Minētie atvieglojumi Baznīcai ir atņemami tikai ar likumu.”

Atbalstīts

(skat.otrajam lasījumam sagatavoto 5. pantu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

6. pants.  Baznīcas garīdznieku tiesības reģistrēt laulību

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.pants. Baznīcas apbedīšanas ceremonijas

Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijā.

20.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 7. pantu ar vārdiem “pašvaldību noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīts

 

7.pants. Apbedīšanas ceremonijas

Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijā pašvaldību noteiktajā kārtībā.

8. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Pastorāla saruna ir starp garīdznieku un laju notiekošā saruna kulta telpās pēc laja iniciatīvas.

(2) Garīdzniekam ir tiesības neizpaust pastorālajā sarunā uzzināto.

(3) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(4) Nevienai institūcijai nav atļauts vervēt garīdzniekus.

21.

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

Juridiskais birojs

Izslēgt  likumprojekta 8. panta pirmo daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. panta otro daļu kā pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Baznīcas garīdzniekus nedrīkst pratināt un pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 8. panta ceturto daļu pēc vārdiem "nevienai institūcijai” ar vārdiem “vai amatpersonai”, vārdu “garīdzniekus” aizstāt ar vārdiem “Baznīcas garīdznieku”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. panta trešo un ceturto daļu kā otro un trešo daļu.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

8. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai institūcijai vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

 

 


 

9. pants. Militārais dienests

Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

25.

 

 

 

 

 

26.

Juridiskais birojs

Izteikt 9. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“9. pants.  Baznīca un militārais dienests”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 9. pantā vārdus “ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi” ar vārdiem “kuras to vēlas, ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

9. pants.  Baznīca un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām, kuras to vēlas, ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

10. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns ir garīdznieks, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 2.jūlija noteikumiem Nr. 277 „Noteikumi par kapelānu dienestu” darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.

(2) Kapelāns ir Baznīcas galvas apstiprināts garīdznieks, kas atrodas Baznīcas pārraudzībā.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Baznīcas kapelāns darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīcas kapelāna garīgo darbību pārrauga Baznīca.“

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

10. pants. Kapelānu dienests

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 


 

11. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

(1) Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar garīdzniekiem balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas ticības ievērošanu.

(2) Nodibinot, grozot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar citām personām, Baznīca ir tiesīga pieprasīt no darbinieka spēju un gatavību ievērot lojalitāti pret Baznīcas mācību (doktrīnu) un iekšējām normām.

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

 Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas ticības ievērošanu.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 11. pantu šāda redakcijā:

 “Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīcai ir tiesības balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī morāles, uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  metodistu  reliģiskajai pārliecībai.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

11. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīcai ir tiesības balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles, uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  metodistu  reliģiskajai pārliecībai.

 


 

12. pants. Izglītība

Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās notiek tikai pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcas valdi saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas izsniegtā kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību.

31.

 

 

 

 

32.

Juridiskais birojs

Izteikt 12. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“12. pants.  Baznīca un izglītība”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 12. pantā vārdus “ar Baznīcas valdi saskaņotu” ar vārdiem “ar Baznīcas galvu saskaņotu” un vārdus “Baznīcas izsniegtā” ar vārdiem “Baznīcas galvas izsniegta”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

12. pants.  Baznīca un izglītība

Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās tiek pasniegtas, tikai pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcas galvu saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas galvas izsniegta kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību tiek zaudētas.

Pārejas jautājums

 

Baznīca līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņo statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

33.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “Pārejas jautājums” ar vārdiem “Pārejas noteikums” un pārejas noteikuma tekstā aizstāt vārdus “līdz 2006. gada 1. jūlijam” ar vārdiem “līdz 2007. gada 1. decembrim”.

Atbalstīts

 

Pārejas noteikums

 

Līdz 2007. gada 1. decembrim Baznīca saskaņo statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.