Likumprojekts

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

(reģ.nr.1692)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(45)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums ir pieņemts,

lai regulētu Latvijas Republikas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas attiecības, nosakot tās likumīgo stāvokli un statusu, ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 99. pantu baznīca ir atdalīta no valsts;

balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas līgumā iekļautajiem pamatprincipiem;

ievērojot Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, kā arī aktīvu līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā;

atzīstot evaņģēlisko luterāņu, kā tradicionālās reliģiskās konfesijas, īpašo lomu Latvijas kultūrvides un vērtību sistēmas veidošanā un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ieguldījumu kultūras, izglītības un labklājības jomā, sekmējot atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības attīstību.

1.

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt no likumprojekta preambulu. Tās saturu ietvert pantā, kas regulē likuma mērķi un uzdevumu (skat. 8. un 9. priekšlikumu).

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma preambulu sekojoši:

“Likums ir pieņemts,

lai regulētu Latvijas Republikas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas attiecības, nosakot tās likumīgo stāvokli un statusu, ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 99. pantu baznīca ir atdalīta no valsts;

ņemot vērā 1928. gada 14. augusta likumu “Noteikumi par evaņģēliski luteriskās baznīcas stāvokli” (Valdības Vēstnesis, 1928, 188.nr.), kā arī 1934. gada 20 septembra likumu “Likums par evaņģēliski luterisko baznīcu” (Valdības Vēstnesis, 1934, 217. nr.);

balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas līgumā iekļautajiem pamatprincipiem;

ievērojot Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, kā arī aktīvu līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā;

atzīstot evaņģēlisko luterāņu, kā tradicionālās reliģiskās konfesijas, īpašo lomu Latvijas kultūrvides un vērtību sistēmas veidošanā un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ieguldījumu kultūras, izglītības un labklājības jomā, sekmējot atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības attīstību.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1)      Baznīca – Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca, tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī;

2)      satversme - Baznīcas satversme, kas Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3)      Baznīcas galva – saskaņā ar satversmē noteikto kārtību ievēlēts Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Arhibīskaps;

4)  garīdznieki – satversmē noteiktais ordinētais garīgais personāls.

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Juridiskais birojs

Aizstāt  likumprojekta 1. panta 1. punktā vārdus ”tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī” ar vārdiem  “ar visām tās draudzēm“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Baznīcas satversme - Baznīcas satversme, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;“.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt  likumprojekta 1. panta 3. punktā vārdus “saskaņā ar satversmē noteikto kārtību“ ar vārdiem “ Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā“.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt  likumprojekta 1. panta 4. punktā vārdus “satversmē noteiktais ordinētais garīgais  personāls” ar vārdiem “Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls”.

< span lang=LV style='mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-ansi-language: LV'> 

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt likuma 1. pantu ar tekstu:

“5) sakrālās investīcijas – baznīcas vai kapelas celtniecība, paplašināšana vai atjaunošana, citu celtņu piemērošana sakrāliem mērķiem.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

Baznīca – Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) Baznīcas satversme – Baznīcas satversme, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva –Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā ievēlēts Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps;

4)  garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls.

 

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir regulēt Latvijas Republikas un Baznīcas attiecības.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas Latvijas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, tostarp aktīvu līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā, ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  Latvijas valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt Latvijas valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas, kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, tostarp aktīvu līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā, ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, tostarp aktīvo līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.


 

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai Latvijas Republikā ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā vadās pēc šī likuma, Reliģisko organizāciju likuma, Doma baznīcas un klostera ansambļa likuma, citiem reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī tās satversmes.

(3) Valsts neierobežo Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus atbilstoši luteriskās Reformācijas teoloģijas principiem, formulēt savu doktrīnu, to sludināt, mācīt un atbilstoši tai veidot savu iekšējo dzīvi un misiju.

(4) Baznīcas nosaukums tiek aizsargāts. Citu organizāciju nosaukumiem ir jābūt nepārprotami atšķirīgiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Izstrādājot un pieņemot tiesību normas, kas attiecas un ir saistītas ar Baznīcas statusu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

(6) Baznīcas lēmumi nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(7) Baznīca tās funkciju nodrošināšanai ir tiesīga dibināt iestādes.

(8) Baznīcas kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek uzglabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot vispārīgos personas datu apstrādes principus.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

16.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta  otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas Satversmi.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta  trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, savu  organizatorisko struktūru  un misiju.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta  ceturto daļu kā ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 “(4) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, kā arī  to veidojošās draudzes, kā arī tās dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(5) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesīgas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.“

 

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 3. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Izstrādājot un pieņemot tiesību normas, kas skar Baznīcu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. panta  1. lasījumā pieņemto piekto, sesto un septīto daļu.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 3. panta  sesto un septīto daļu.

 

 Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta  astoto daļu kā sesto daļu un tajā aizstāt vārdu “uzglabāta” ar vārdu “glabāta”, kā arī aizstāt vārdu “ievērojot“ ar vārdiem “ievērojot likumā paredzētos”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 15

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas Satversmi.

(3) Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, savu  organizatorisko struktūru  un misiju.

(4) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca un tās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(5) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(6) Izstrādājot un pieņemot tiesību normas, kas skar Baznīcu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

(7) Baznīcas kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek glabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot likumā paredzētos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

 

 

 

 

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva reprezentē Baznīcu.

(2) Baznīcas galva var rakstveidā pilnvarot citas personas vai institūcijas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar Latvijas Republiku.

17.

 

 

 

 

18.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4. panta  pirmajā daļā vārdu “reprezentē Baznīcu” ar vārdiem “pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 4. panta  otrajā daļā pēc vārdiem “Baznīcas galva” ar vārdiem “Baznīcas satversmē noteiktajos gadījumos un  kārtībā”. 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas satversmē noteiktajos gadījumos un  kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas vai institūcijas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar valsti.


 

5. pants. Laulību reģistrācija

(1) Baznīcas garīdzniekiem, kuriem baznīcas augstākā pārvaldes institūcija ir izsniegusi attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts iestādēm nav saistoši Baznīcas lēmumi laulību šķiršanu jautājumos.

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

21.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5. pants. Garīdznieka tiesības reģistrēt laulību.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5. panta  otro daļu.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām  izteikt likumprojekta 5. pantu kā 8. pantu, 6.,  7. un 8. pantu attiecīgi uzskatīt par 5.,  6. un 7. pantu. 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

(skat. otrajam lasījumam sagatavoto 8. pantu)

 

6. pants. Baznīcas īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas rakstisku piekrišanu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas draudzēm vai iestādēm izstājas no Baznīcas vai likvidējas tās manta pāriet Baznīcas īpašumā.

(5) Baznīcai ir pienākums maksāt normatīvajos aktos noteiktus nodokļus.

 

(6) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(7) Baznīca ir sabiedriskā labuma organizācija. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss Baznīcai ir atņemams tikai ar likumu.

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 6. panta  otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Rakstiska piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 6. panta  trešo daļu ar pirmo teikumu  (pašreizējo pirmo teikumu izteikt kā otro teikumu) šādā redakcijā:

“Baznīcas īpašumā esoši dievnami nav atsavināmi.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt  likumprojekta 6. panta  piekto daļu.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt  likumprojekta 6. panta  septīto daļu.

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Baznīcas īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas rakstisku piekrišanu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas draudzēm vai iestādēm izstājas no Baznīcas vai likvidējas tās manta pāriet Baznīcas īpašumā.

(5) Baznīcai ir pienākums maksāt normatīvajos aktos noteiktus nodokļus.

(6) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(7) Baznīca, tās draudzes un Baznīcai piederošās juridiskās personas, nostiprinot zemesgrāmatā dāvinājuma vai cita veida nodošanas rezultātā iegūtās īpašuma tiesības, ir atbrīvotas no valsts nodevas.

(8) Baznīca un tās draudzes, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz  atgūtajiem nekustamajiem īpašumiem, ir atbrīvotas no valsts nodevas.

(9) Baznīcai tiek piemēroti sabiedriskā labuma organizācijām paredzētie atvieglojumi. Minētie atvieglojumi Baznīcai ir atņemami tikai ar likumu.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

„(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas rakstisku piekrišanu. Rakstiska piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteikumiem. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas draudzēm vai iestādēm izstājas no Baznīcas vai likvidējas tās manta pāriet Baznīcas īpašumā.

(5) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(6) Baznīca, tās draudzes un Baznīcai piederošās juridiskās personas, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dāvinājuma vai cita veida nodošanas rezultātā iegūtiem īpašumiem, ir atbrīvotas no valsts nodevas.

(7) Baznīca un tās draudzes, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz  atgūtajiem nekustamajiem īpašumiem, ir atbrīvotas no valsts nodevas.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 27

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

5. pants. Baznīcas īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas draudzēm vai iestādēm izstājas no Baznīcas vai likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā.

(5) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(6) Baznīca, tās draudzes un Baznīcai piederošās juridiskās personas, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dāvinājuma vai cita veida nodošanas rezultātā iegūtajiem īpašumiem, ir atbrīvotas no valsts nodevas.

(7) Baznīca un tās draudzes, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz  atgūtajiem nekustamajiem īpašumiem, ir atbrīvotas no valsts nodevas.

 

 

 

 


 

7.pants. Dievnamu, kapliču un kapsētu ierīkošana, statuss un izmantošana

(1) Baznīcas dievnamu, kapliču, kap­sētu ierīkošana un celtniecība, kā arī to pārbūve vai restaurācija notiek ar baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas atļauju.

(2) Baznīcas īpašumā esoši dievnami nav atsavināmi vai izmantojami pretēji satversmē noteiktiem mērķiem.

(3) Baznīcai piederošās kapsētas un tajās notiekošās ceremonijas atrodas Baznīcas pārziņā.

(4) Baznīca reliģiskās ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās.

28.

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“7.pants. Dievnamu, kapliču un kapsētu ierīkošana un pārraudzība”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “(1) Baznīcas dievnamu,  kapliču un  kap­sētu būvniecība (rekonstrukcija, renovācija,  restaurācija, arī nojaukšana), kā arī kap­sētu ierīkošana   notiek ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas atļauju.“

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7. panta otro daļu.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

6.pants. Dievnamu, kapliču un kapsētu ierīkošana un pārraudzība

(1) Baznīcas dievnamu,  kapliču un  kap­sētu būvniecība (rekonstrukcija, renovācija,  restaurācija, arī nojaukšana), kā arī kap­sētu ierīkošana   notiek ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas atļauju.

(2) Baznīcai piederošās kapsētas un tajās notiekošās ceremonijas atrodas Baznīcas pārziņā.

(3) Baznīca reliģiskās ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās.

8.pants. Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros piedalās Baznīcas īpašumā un valdījumā esošu kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei.

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. pantu šādā  reakcijā:

“8.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošajiem  normatīvajiem  aktiem.

(2) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu  pieejamību sabiedrības apskatei  Baznīcas noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā  un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un  restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības  piedalīties  saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā. ”

Neatbalstīts

 

7.pants. Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros piedalās Baznīcas īpašumā un valdījumā esošu kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei.

 

 

 

 

8. pants. Garīdznieka tiesības reģistrēt laulību

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas augstākā pārvaldes institūcija izsniegusi attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. pants. Grēksūdzes noslēpums

(1) Garīdzniekus nedrīkst pratināt un pieprasīt izpaust ziņas, kas uzzinātas grēksūdzē un pastorālajā sarunā pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju grēksūdzes un pastorālās sarunas laikā.

(3) Nevienai iestādei nav atļauts vervēt garīdzniekus.

32.

 

 

 

33.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9. panta otrajā daļā vārdu “un” ar vārdu “vai”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 9. panta trešo daļu pēc vārdiem "nevienai iestādei” ar vārdiem “vai amatpersonai”.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

9. pants. Grēksūdzes noslēpums

(1) Garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž grēksūdzē vai pastorālajā sarunā uzzinātas ziņas pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju grēksūdzes vai pastorālās sarunas laikā.

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt garīdzniekus.

10. pants. Militārais dienests

(1) Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Garīdznieki un garīgā personāla mācību iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējās mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kur nav jālieto ieroči.

34.

 

 

 

 

35.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 10. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“10. pants.  Baznīca un militārais dienests”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 10. panta pirmajā daļā vārdus “ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi” ar vārdiem “kuras to vēlas, ir tiesības saņemt garīgo aprūpi”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

10. pants.  Baznīca un militārais dienests

(1) Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos, kuras to vēlas, ir tiesības saņemt garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Garīdznieki un garīgā personāla mācību iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējās mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kur nav jālieto ieroči.

11. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns ir Baznīcas galvas apstiprināts garīdznieks vai garīgais darbinieks, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.277 „Noteikumi par kapelānu dienestu” darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, un citur, kur nav pieejama parasta garīdznieka aprūpe.

(2) Kapelāni atrodas Baznīcas pārraudzībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Latvijas Republika sniedz nepieciešamo atbalstu kapelānu darbībai.

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 11. panta pirmajā daļā vārdus “ir Baznīcas galvas apstiprināts garīdznieks vai garīgais darbinieks, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.277 „Noteikumi par kapelānu dienestu” un papildināt daļu ar vārdiem “atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.“

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

11. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parasta garīdznieka aprūpe atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valsts sniedz nepieciešamo atbalstu kapelānu darbībai.

 

12. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš tiek vajāts tā luteriskās pārliecības dēļ, ir tiesības pieaicināt uz pārrunām Baznīcas pārstāvjus.

(2) Valsts iestādes nepieciešamības gadījumā izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu tā luteriskās pārliecības dēļ.

38.

Juridiskais birojs

Ierosinām 12. panta pirmo daļu izteikt šādi:

“(1) Patvēruma meklētājam, kurš baidās no vajāšanas savas  luteriskās pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.”

 

Atbalstīts

 

12. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš baidās no vajāšanas savas  luteriskās pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja nepieciešams izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu tā luteriskās pārliecības dēļ.

 

 


 

13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

(1) Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāv ēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar garīdzniekiem balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu) un etosu.

(2) Nodibinot, grozot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar citām personām, Baznīca ir tiesīga pieprasīt no darbinieka spēju darboties labā ticībā un gatavību ievērot lojalitāti pret Baznīcas mācību (doktrīnu) un etosu.

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 13. panta tekstu  izteikt šādā redakcijā:

“ Baznīca darba tiesisko attiecību nodibināšanā ar darbiniekiem, šo attiecību pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu (ētosu), kas ir pamatā  Baznīcas reliģiskajai pārliecībai.”

 

 

 

 

Atbalstīts

 

13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Baznīca darba tiesisko attiecību nodibināšanā ar darbiniekiem, šo attiecību pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu (ētosu), kas ir pamatā  Baznīcas reliģiskajai pārliecībai.

 

14. pants. Izglītība

(1) Baznīcai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pasniegt kristīgo un kristīgās ticības mācību, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcu saskaņotu mācību programmu.

(2) Kristīgo un kristīgās ticības mācību pasniedz likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas izsniegtā kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību.

(3) Baznīca, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, ir tiesīga dibināt un vadīt tās pakļautībā esošas izglītības iestādes, nosakot tajās izglītības saturu un mācību norisi.

(4) Minētajām izglītības institūcijām ir tiesības uz šo institūciju un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(5) Baznīcas izglītības institūcijas var saņemt finansiālu atbalstu no valsts.

(6) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 14. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“14. pants.  Baznīca un izglītība”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 14. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Baznīcas dibinātajās  un vadītajās izglītības iestādēs  izglītības saturu un mācību norisi nosaka Baznīca.”

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 14. pantu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Baznīca, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, ir tiesīga dibināt un vadīt tās pakļautībā esošas izglītības iestādes, nosakot tajās izglītības saturu un mācību norisi un reflektantu atbilstības kritērijus saskaņā ar baznīcas pastāvošajiem noteikumiem.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 14. panta ceturtajā un piektajā daļā vārdu  “institūcijas” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “iestādes” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

14. pants.  Baznīca un izglītība

(1) Baznīcai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pasniegt kristīgo un kristīgās ticības mācību, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcu saskaņotu mācību programmu.

(2) Kristīgo un kristīgās ticības mācību pasniedz likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas izsniegtā kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt Baznīcas kristīgo un kristīgās ticības mācību.

 

 

(3) Baznīcas dibinātajās  un vadītajās izglītības iestādēs  izglītības saturu un mācību norisi nosaka Baznīca.

(4) Minētajām izglītības iestādēm ir tiesības uz šo iestāžu un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(5) Baznīcas izglītības iestādes var saņemt finansiālu atbalstu no valsts.

(6) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

 

 

44.

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.”

 

 

Atbalstīts

 

15. pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

 

Pārejas jautājums

Baznīca līdz 2007. gada 1. decembrim saskaņo satversmi ar šo likumu, attiecīgi to grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

45.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “Pārejas jautājums” ar vārdiem “Pārejas noteikums”.

 

 

Pārejas noteikums

Baznīca līdz 2007. gada 1. decembrim saskaņo Baznīcas satversmi ar šo likumu, attiecīgi to grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.