Septītās dienas adventistu baznīcas likums

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums

(reģ.nr.1691)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(41)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums ir pieņemts,

ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 99.pantu baznīca ir atdalīta no valsts, lai regulētu Latvijas Republikas un Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības attiecības, nosakot tās likumīgo stāvokli un statusu;

balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas un Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības līgumā iekļautajiem principiem;

ievērojot Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā;

 apstiprinot savu uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, ko sniedz Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība;

atzīstot adventistu tradicionālās reliģiskās konfesijas statusu.

1.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt no likumprojekta preambulu. Tās saturu ietvert pantā, kas regulē likuma mērķi un uzdevumu (skat. 7. un 8.. priekšlikumu).

Atbalstīts

 

 


 

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca - Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība, tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī;

2) statūti - Baznīcas statūti, kas reģistrēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva – saskaņā ar statūtos noteikto kārtību ievēlēts garīdznieks – bīskaps, kas vada Baznīcu pamatojoties uz statūtiem;

4) garīdznieki – statūtos noteiktais garīgais personāls;

5) Baznīcas izpildkomiteja – statūtos noteiktā Baznīcas vadības institūcija;

6) Baltijas Ūnija – Latvijas draudžu Savienības, Igaunijas draudžu Savienības un Lietuvas Adventistu baznīcas apvienojoša un koordinējoša organizācija.

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Juridiskais birojs

Aizstāt  likumprojekta 1. panta 1. punktā vārdus ”tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī” ar vārdiem  “ar visām tās draudzēm“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) statūti – Baznīcas  statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt  likumprojekta 1. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) Baznīcas galva – garīdznieks, kas stājies amatā un vada Baznīcu  saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) Baznīcas garīdznieki - Baznīcas garīdznieku sarakstā ietvertais garīgais personāls;”.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 1. panta 6. punktu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība ar visām tās draudzēm;

2) statūti – Baznīcas  statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva – garīdznieks, kas stājies amatā un vada Baznīcu  saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

4) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā ietvertais garīgais personāls;

5) Baznīcas izpildkomiteja – statūtos noteiktā Baznīcas vadības institūcija.

 


 

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir regulēt Latvijas Republikas un Baznīcas attiecības, kā arī noteikt Baznīcas likumīgo statusu, darbību un personu garīgo aprūpi.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas Latvijas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, respektējot tās uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, kā arī,   ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  Latvijas valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt Latvijas valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, respektējot tās uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, kā arī,   ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, respektējot tās uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, kā arī   ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai Latvijas Republikā ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā vadās pēc šī likuma, Reliģisko organizāciju likuma, citiem reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī tās statūtiem.

(3) Baznīca organizē un vada atklātus sabiedriskus pasākumus (seminārus, konferences, festivālus, koncertus), nodarbojas ar evaņģelizāciju un evaņģēlisko misionārismu saskaņā ar normatīvajos aktos un tās statūtos noteikto kārtību.

(4) Evaņģēlistiem (kolportieriem), kuri saņēmuši Baznīcas pilnvaras tiek garantētas tiesības netraucēti sludināt adventistu mācību, īpaši, pārdodot reliģiskā satura literatūru.

(5) Baznīca pilnā mērā realizē tās statūtos noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(6) Baznīcas lēmumi nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(7) Baznīcas nosaukums tiek īpaši aizsargāts. Citu organizāciju nosaukumiem ir jābūt nepārprotami atšķirīgiem.

(8) Izstrādājot tiesību normas, kas attiecas un saistītas ar Baznīcas statusu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

14.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. panta trešo daļu. 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta ceturto daļu kā piekto daļu un tajā izslēgt vārdu “netraucēti” un aizstāt vārdu “pārdodot” ar vārdu “izplatot”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. panta sesto un astoto daļu.

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 3. panta sesto daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta septīto daļu kā trešo un ceturto daļu  šādā redakcijā:

 “(3) Baznīcas pilns nosaukums ir “Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, kā arī  to veidojošās draudzes, kā arī to dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(4) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesīgas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.“

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 13

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.

(3) Baznīcas pilns nosaukums ir “Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, to veidojošās draudzes, kā arī to dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(4) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesīgas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(5) Baznīca pilnā mērā realizē tās statūtos noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(6) Evaņģēlistiem (kolportieriem), kuri saņēmuši Baznīcas pilnvaras, tiek garantētas tiesības sludināt adventistu mācību, īpaši izplatot reliģiska satura literatūru.

(7) Izstrādājot tiesību normas, kas attiecas un Baznīcas statusu un ir saistītas ar to, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

 

 

 


 

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva, saskaņojot savu darbību ar Baznīcas izpildkomiteju, reprezentē Baznīcas intereses.

(2) Baznīcas izpildkomiteja var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar Latvijas Republiku.

15.

 

 

 

 

 

16.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 4.panta otrajā daļā pēc vārdiem “Baznīcas izpildkomiteja” ar vārdiem “Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un  kārtībā” un vārdu “Latvijas Republiku” aizstāt ar vārdu “valsti”. 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas izpildkomiteja Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un  kārtībā var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar valsti.

5. pants. Laulību reģistrācija

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva ir izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Baznīcas garīdznieka tiesības reģistrēt laulību.”.

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām  izteikt likumprojekta 5. pantu kā 7. pantu, bet 6. pantu uzskatīt par 5. pantu. 

Atbalstīts

(skat. otrajam lasījumam sagatavoto 7. pantu)

 

Atbalstīts

(skat. otrajam lasījumam sagatavoto 7. pantu)

 


 

6. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Visa veida darbības ar Baznīcas nekustamiem īpašumiem (t.sk. ieķīlāšana, atsavināšana, apgrūtināšana), iespējamas tikai ar Baznīcas izpildkomitejas lēmumu un Baznīcas galvas rakstisku piekrišanu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas izveidotajām organizācijām, draudzēm vai iestādēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā. Ja Baznīca likvidējas, tās manta pāriet Baltijas Ūnijas īpašumā vai valdījumā.

(5) Baznīcai ir pienākums maksāt normatīvajos aktos noteiktus nodokļus.

(6) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Baznīca ir sabiedriskā labuma organizācija. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss Baznīcai ir atņemams tikai ar likumu.

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstisku piekrišanu. Rakstiska piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteikumiem.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas nav atsavināmi.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta ceturtās daļas pēdējo teikumu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 6. panta piekto daļu.

Juridiskā komisija

Izslēgt 6. panta septīto daļu.

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 6. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Baznīcai tiek piemēroti sabiedriskā labuma organizācijām paredzētie atvieglojumi. Minētie atvieglojumi Baznīcai ir atņemami tikai ar likumu.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 20

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

5. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas izveidotajām organizācijām, draudzēm vai iestādēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā.

(5) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

 

 

 

 

 

6.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem  normatīvajiem  aktiem.

(2) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu  pieejamību sabiedrības apskatei  Baznīcas noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā  un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un  restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības  piedalīties  saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā.


 

 

 

 

 

7. pants. Baznīcas garīdznieku tiesības reģistrēt laulību

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva ir izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.pants. Baznīcas apbedīšanas ceremonijas

Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās.

25.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 7. pantu papildināt ar vārdiem “pašvaldības noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīts

 

8.pants. Apbedīšanas ceremonijas

Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

8. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Garīdzniekam ir tiesības neizpaust pastorālajā sarunā uzzināto.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai iestādei nav atļauts vervēt garīdzniekus.

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un pieprasīt izpaust ziņas, kas uzzinātas pastorālajā sarunā pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 8. panta trešo daļu aiz vārdiem "nevienai iestādei” ar vārdiem “vai amatpersonai”, vārdu “garīdzniekus” aizstāt ar vārdiem “Baznīcas garīdznieku”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

9. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

 


 

9. pants. Militārais dienests

Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

28.

 

 

 

 

 

29.

Juridiskais birojs

Izteikt 9. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“9. pants.  Baznīca un militārais dienests”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 9. pantā vārdus “ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi” ar vārdiem “kuras to vēlas, ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

10. pants.  Baznīca un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām, kuras to vēlas, ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

10. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns ir garīdznieks, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.277 „Noteikumi par kapelānu dienestu” darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.

 (2) Kapelāns ir Baznīcas galvas apstiprināts garīdznieks, kas atrodas Baznīcas izpildkomitejas pārraudzībā.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Baznīcas kapelāns darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīcas kapelāna garīgo darbību pārrauga Baznīca.“

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

11. pants. Kapelānu dienests

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.


 

11.pants. Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros var piedalīties Baznīcas īpašumā un valdījumā esošu kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei, ievērojot Baznīcas statūtu noteikumus.

32.

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 11. pantu kā 6. pantu  šādā  reakcijā:

“6.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošajiem  normatīvajiem  aktiem.”

(2) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu  pieejamību sabiedrības apskatei  Baznīcas noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā  un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un  restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības  piedalīties  saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā.”

Atbalstīts

(skat.otrajam lasījumam sagatavoto 6. pantu)

 


 

12. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš tiek vajāts tā adventistu pārliecības dēļ, ir tiesības pieaicināt Baznīcas pārstāvjus juridiskās palīdzības saņemšanai.

(2) Valsts iestādes nepieciešamības gadījumā izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu tā adventistu pārliecības dēļ.

33.

Juridiskais birojs

Izteikt 12. panta pirmo daļu šādi:

“(1) Patvēruma meklētajam, kurš baidās no vajāšanas savas  adventista pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā”.

Atbalstīts

 

12. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētajam, kurš baidās no vajāšanas savas  adventista pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja nepieciešams, izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu viņa adventista pārliecības dēļ.

13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

(1) Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar garīdzniekiem balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas ticību.

(2) Nodibinot, grozot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar citām personām, Baznīca ir tiesīga pieprasīt no darbinieka spēju un gatavību ievērot lojalitāti pret Baznīcas mācību (doktrīnu) un iekšējām normām.

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 13. pantu šādā redakcijā:

“13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

 Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas ticību.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 13. pantu šāda redakcijā:

 “Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīcai ir tiesības balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī morāles, uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  septītās dienas adventistu reliģiskajai pārliecībai.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr. 35

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīcai ir tiesības balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles, uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  septītās dienas adventistu reliģiskajai pārliecībai.

 

14. pants. Sabats

(1) Darba devējs pēc darbinieka lūguma sabatā, kas ilgst no piektdienas saulrieta līdz sestdienas saulrietam, vienojoties ar darbinieku, piešķir brīvdienu. Sestdienas laikā nenostrādātās darba stundas jāatstrādā svētdienā vai citā darba dienā, bez jebkādas virsstundu kompensācijas.

(2) Studējošo un skolnieku kavējumi šā panta pirmajā daļā norādītajās dienās var tikt attaisnoti. Skolēnu skolas kavējumi var tikt attaisnoti, pamatojoties uz vecāku vai likumīgo aizbildņu savlaicīgi iesniegtā lūguma.

(3) Veidojot eksāmenu laika sarakstus, kompetentās amatpersonas, vienojoties ar Baznīcu, cenšas panākt, lai eksāmeni nesakrīt ar sabata dienām.

36.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 14. pantu.

Atbalstīts

 

 

15. pants. Izglītība

(1) Baznīcai ir garantētas tiesības izglītot savus garīdzniekus.

(2) Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās notiek pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcu saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas izsniegtā kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību.

37.

 

 

 

 

 

38.

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta  nosaukumu šādā redakcijā:

“15. pants.  Baznīca un izglītība”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 15. panta  otrajā daļā vārdus “ar Baznīcu saskaņotu” ar vārdiem “ar Baznīcas galvu saskaņotu” un vārdus “Baznīcas izsniegtā” ar vārdiem “Baznīcas galvas izsniegta”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

14. pants.  Baznīca un izglītība

(1) Baznīcai ir garantētas tiesības izglītot savus garīdzniekus.

(2) Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās tiek pasniegta, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcu galvu saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas galvas izsniegta kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību tiek zaudētas.

 

39.

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sastāda  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.”

Atbalstīts

 

15. pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sastāda  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

Pārejas jautājums

 

Baznīca līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņo statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

40.

 

 

 

 

41.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “Pārejas jautājums” ar vārdiem “Pārejas noteikums”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt pārejas jautājumā skaitļus un vārdus „2006. gada 1. jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem „2007. gada 1. decembrim”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Pārejas noteikums

 

Līdz 2007. gada 1. decembrim Baznīca saskaņo statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.