Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

(reģ. nr. 1686)

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

 

Priekš-

likumi

(5)

 

Komisijas atzinums

 

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

 

 

 

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 11., 18., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 11., 18., 23.nr.) šādus grozījumus:

16.pants. Kvalificētā sertifikātā iekļaujamā informācija

(1) Kvalificētā sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

1)  norādi, ka tas ir kvalificēts sertifikāts;

2)  uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja firmu, reģistrācijas numuru, dibināšanas valsti vai vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3)  parakstītāja vārdu un uzvārdu vai pseidonīmu, norādot, ka tas ir pseidonīms;

4)  parakstītāja personas kodu;

5)  kvalificēta sertifikāta derīguma termiņu;

6)  uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja piešķirtu sertifikāta kārtas numuru;

 

 

 

 

 

7)  elektroniskā paraksta pārbaudes datus, kuri atbilst parakstītāja kontrolē esošajiem elektroniskā paraksta radīšanas datiem.

 

 

 

 

 

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai kvalificētā sertifikātā var iekļaut arī šādu informāciju:

1)  kvalificēta sertifikāta darbības jomu vai citus sertifikāta darbības ierobežojumus;

2)  specifisku uz parakstītāju attiecināmu juridisku faktu (ja tāds vajadzīgs) atkarībā no mērķa, kādam kvalificēts sertifikāts paredzēts;

3)  summas ierobežojumus darījumiem, kuru veikšanai var izmantot kvalificētu sertifikātu;

4)  parakstītāja personas identifikācijas numuru.

 

 

 

 

 

(3) Kvalificētu sertifikātu paraksta ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja drošu elektronisko parakstu.

1. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Kvalificētu sertifikātu paraksta ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja elektronisko parakstu. Elektroniskais paraksts atbilst šādām prasībām:

1) tas ir piesaistīts vienīgi uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam;

2) tas nodrošina uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja identifikāciju;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 16.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Kvalificētu sertifikātu paraksta ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja elektronisko parakstu. Elektroniskais paraksts atbilst šādām prasībām:

1) tas ir piesaistīts vienīgi uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam;

2) tas nodrošina uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja identifikāciju;

 

3) tas ir radīts ar līdzekļiem, kurus var kontrolēt tikai uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Precizēt likumprojekta 1.pantā jeb likuma 16.panta trešās daļas 3.punkta jaunajā redakcijā lietotos vārdus „tas ir radīts ar līdzekļiem”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 16.panta 3.daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tas ir radīts ar uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem;”

Daļēji atbalstīt. Iekļauts komisijas pr-lik. nr.2 un nr.3

 

 

Atbalstīt.

3) tas ir radīts ar uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem;

 

4) tas ir saistīts ar parakstīto elektronisko dokumentu tā, lai vēlāk veiktas izmaiņas parakstītajā elektroniskajā dokumentā būtu pamanāmas.”

 

 

 

4) tas ir saistīts ar parakstīto elektronisko dokumentu tā, lai vēlāk veiktas izmaiņas parakstītajā elektroniskajā dokumentā būtu pamanāmas.”;

 

 

3

Atbildīgā komisija

“Papildināt likuma 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ar uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem šajā likumā saprot programmatūru, aparatūru un elektroniskā paraksta radīšanas datus, kas atbilst visām šādām prasībām:

1) elektroniskā paraksta radīšanas dati ir radīti stingri kontrolētā vidē, un ir nodrošināta to slepenība;

2) elektroniskā paraksta radīšanas datus nevar atvasināt, un, izmantojot tehnoloģijas, elektroniskais paraksts ir nodrošināts pret viltošanu;

3) elektroniskā paraksta radīšanas dati ir droši aizsargāti pret to, ka trešās personas varētu tos nelikumīgi izmantot;

4) droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi nemaina parakstāmo elektronisko dokumentu un neliedz iepazīties ar šo dokumentu pirms tā parakstīšanas.”

Atbalstīt.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ar uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem šajā likumā saprot programmatūru, aparatūru un elektroniskā paraksta radīšanas datus, kas atbilst visām šādām prasībām:

1) elektroniskā paraksta radīšanas dati ir radīti stingri kontrolētā vidē, un ir nodrošināta to slepenība;

2) elektroniskā paraksta radīšanas datus nevar atvasināt, un, izmantojot tehnoloģijas, elektroniskais paraksts ir nodrošināts pret viltošanu;

3) elektroniskā paraksta radīšanas dati ir droši aizsargāti pret to, ka trešās personas varētu tos nelikumīgi izmantot;

4) droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi nemaina parakstāmo elektronisko dokumentu un neliedz iepazīties ar šo dokumentu pirms tā parakstīšanas.”

18.pants. Kvalificēta sertifikāta anulēšana, tā darbības apturēšana un atjaunošana

(1) Kvalificēta sertifikāta anulēšana ir šā sertifikāta atzīšana par nederīgu. Anulēta kvalificēta sertifikāta darbība nav atjaunojama.

(2) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs kvalificētu sertifikātu nekavējoties anulē šādos gadījumos:

1)  parakstītājs pieprasa anulēt sertifikātu;

2)  uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs saņem oficiālu informāciju par parakstītāja nāvi vai mainās cita sertifikātā iekļautā informācija;

3)  parakstītājs ir sniedzis uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu kvalificētu sertifikātu;

4)  izpildot tiesas nolēmumu par kvalificēta sertifikāta anulēšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  18.pantā: 

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:  

“5) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 18.pantā: 

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:  

“5) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos.”;

(3) Kvalificēta sertifikāta darbības apturēšana ir šā sertifikāta atzīšana par nederīgu uz laiku. Apturēta kvalificēta sertifikāta darbību var atjaunot.

(4) Kvalificēta sertifikāta darbības atjaunošana ir tāda kvalificēta sertifikāta atzīšana par derīgu, kura darbība bijusi apturēta.

 

 

 

 

 

 (5) Kvalificēta sertifikāta darbību aptur un atjauno uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, izpildot tiesas nolēmumu vai parakstītāja rakstveida pieprasījumu.

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

“(5) Kvalificēta sertifikāta darbību aptur un atjauno uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs šādos gadījumos:

1) izpildot tiesas nolēmumu;

2) pamatojoties uz parakstītāja rakstveida pieprasījumu;

3) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos.”

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

“(5) Kvalificēta sertifikāta darbību aptur un atjauno uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs šādos gadījumos:

1) izpildot tiesas nolēmumu;

2) pamatojoties uz parakstītāja rakstveida pieprasījumu;

3) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos.”

(6) Kvalificētu sertifikātu nevar anulēt un tā darbību nevar apturēt vai atjaunot ar atpakaļejošu datumu.

(7) Drošs elektroniskais paraksts nav derīgs no kvalificēta sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas brīža.

(8) Parakstītāja nāves gadījumā drošs elektroniskais paraksts nav derīgs no parakstītāja nāves brīža.

(9) Ja uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs bez tiesiska pamata, ar ļaunu nolūku vai aiz neuzmanības anulē kvalificētu sertifikātu, aptur vai atjauno tā darbību, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs atlīdzina personām nodarītos zaudējumus, kas radušies, nepamatoti anulējot kvalificētu sertifikātu, apturot vai atjaunojot tā darbību.

 

 

 

 

 

23.pants. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja pienākumi

Uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam ir šādi pienākumi:

1)  lietot drošas sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmas, iekārtas un procedūras, kas garantē pienācīgu sertifikācijas pakalpojumu drošību;

2)  veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu droša elektroniskā paraksta radīšanas datu slepenību un aizsardzību pret nelikumīgu elektroniskā paraksta radīšanas datu apstrādi un izmantošanu, kvalificētu sertifikātu aizsardzību pret viltošanu un šo sertifikātu pieejamību vienīgi ar parakstītāja piekrišanu;

3)  nodrošināt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru atbilstību šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem;

4)  nodrošināt, lai parakstītāja personu identificējošo informāciju kvalificētajā sertifikātā iekļauj, tikai pamatojoties uz parakstītāja klātbūtnē uzrādītu personu apliecinošu dokumentu;

5)  nodrošināt, lai kvalificētu sertifikātu izsniedz, noslēdzot ar parakstītāju līgumu par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu;

 

 

 

 

 

6)  pirms līguma noslēgšanas rakstveidā informēt parakstītāju par noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz kvalificēta sertifikāta lietošanu, to skaitā par jebkādiem sertifikāta lietošanas ierobežojumiem, par sūdzību un strīdu izskatīšanas procedūrām, par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesisko atbildību. Informāciju var nosūtīt elektroniski, apstiprinot ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja drošu elektronisko parakstu. Šīs informācijas attiecīgās daļas padara pieejamas personām, kas paļaujas uz kvalificētu sertifikātu, pēc šo personu pieprasījuma;

 

 

 

 

 

 

3. 23.pantā: 

 

papildināt 6.punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “civiltiesisko atbildību” ar vārdiem “kā arī par līgumā paredzētajiem kvalificēta sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas gadījumiem”;

 

izslēgt 6.punkta otrajā teikumā vārdu “drošs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 23.pantā: 

 

papildināt 6.punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “civiltiesisko atbildību” ar vārdiem “kā arī par līgumā paredzētajiem kvalificēta sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas gadījumiem”;

 

izslēgt 6.punkta otrajā teikumā vārdu “drošs”;

7)  pirms līguma noslēgšanas rakstveidā informēt parakstītāju par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un drošības pasākumiem, kurus veic uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, lai novērstu izsniegto kvalificēto sertifikātu nelikumīgu lietošanu;

8)  pēc kvalificēta sertifikāta izsniegšanas rakstveidā informēt parakstītāju par sertifikātā iekļautajiem nosacījumiem un sertifikāta lietošanas ierobežojumiem;

9)  ievērot šo likumu, citus normatīvos aktus, uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautos sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumus un sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu un procedūru drošības aprakstu;

 

 

 

 

 

10)  nekavējoties informēt uzraudzības iestādi par visiem apstākļiem, kas kavē ievērot šo likumu, citus normatīvos aktus, uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautos sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu un procedūru drošības aprakstu;

11)  nekavējoties anulēt kvalificētu sertifikātu šā likuma 18.panta otrajā daļā minētajos gadījumos;

12)  ja šā likuma 18.panta otrās daļas 2. un 3.punktā minētos faktus nevar nekavējoties un nešauboties apstiprināt, apturēt kvalificēta sertifikāta darbību līdz attiecīgo faktu noskaidrošanai;

13)  nekavējoties informēt parakstītāju, tā pilnvarotas personas vai mantiniekus par kvalificēt a sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu;

 

 

 

 

 

14)  pastāvīgi uzturēt bez maksas un brīvi pieejamus pilnas elektroniskā paraksta pārbaudes datu, izsniegto, anulēto, apturēto un atjaunoto kvalificēto sertifikātu reģistrus un laika zīmoga reģistrus nepārtrauktā tiešsaistes režīmā;

izslēgt 14.punktā vārdus “un laika zīmoga reģistrus”.

 

 

 

izslēgt 14.punktā vārdus “un laika zīmoga reģistrus”.

15)  veikt pilnu kvalificētu sertifikātu izsniegšanas, anulēšanas, to darbības apturēšanas un atjaunošanas, kā arī laika zīmoga procedūru uzskaiti;

16)  uzglabāt ar kvalificētu sertifikātu un laika zīmogu saistīto informāciju noteiktu laiku šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

17)  regulāri veikt ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu saistīto informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaudi un glabāt pārbaudes pierakstus. Pārbaudes pierakstos fiksējami visi pasākumi, kas saistīti ar kvalificēta sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu, pasākumi, kas saistīti ar elektroniskā dokumenta iezīmēšanu ar laika zīmogu, kā arī jebkuras citas datu izmaiņas. Pārbaudes pieraksti glabājami pastāvīgi. Pārbaudes pierakstiem nodrošināma normatīvajos aktos noteiktā fiziskā un loģiskā aizsardzība;

 

 

 

 

 

18)  veikt aizsardzības pasākumus pret iespējamu kvalificētu sertifikātu un laika zīmogu viltošanu, garantēt elektroniskā paraksta radīšanas datu konfidencialitāti to radīšanas laikā;

19)  neglabāt un nekopēt elektroniskā paraksta radīšanas datus;

20)  nodrošināt, lai laika zīmogs norādītu starptautiski koordinēto precīzo laiku;

21)  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju tiesas, prokuratūras un izziņas iestādēm par izsniegtajiem, anulētajiem, apturētajiem un atjaunotajiem sertifikātiem un laika zīmogiem;

22)  ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un normatīvos aktus, kas regulē informācijas sistēmu drošību;

23)  nodot anulēto un darbību izbeigušo kvalificētu sertifikātu reģistru valsts arhīvam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē kārtību un termiņus, kādos elektroniskie dokumenti izvērtējami, uzkrājami un nododami valsts arhīvam;

24)  apdrošināt savu civiltiesisko atbildību.

 

 

 

 

 

24.pants. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja atbildība

(1) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti personai, kura saprātīgi paļāvusies uz kvalificētu sertifikātu attiecībā uz:

1)  šā likuma vai citu normatīvo aktu prasību ievērošanu, izsniedzot kvalificētu sertifikātu, kā arī uz uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļauto sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumu vai sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu ievērošanu un izpildi;

2)  kvalificētā sertifikātā iekļauto informāciju;

3)  elektroniskā paraksta radīšanas datu atbilstību sertifikātā iekļautajiem elektroniskā paraksta pārbaudes datiem kvalificēta sertifikāta izsniegšanas brīdī;

4)  elektroniskā paraksta radīšanas datu un elektroniskā paraksta pārbaudes datu izmantošanu pienācīgā veidā.

 

 

 

 

 

(2) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti personai, kura saprātīgi paļāvusies uz kvalificētu sertifikātu, ja nav reģistrēta šā sertifikāta anulēšana vai tā darbības apturēšana.

 

4. Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti personai, ja nav nodrošināta kvalificēta sertifikāta anulēšana vai tā darbības apturēšana un atjaunošana šā likuma 18.pantā noteiktajā kārtībā.”

4

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu jeb likuma 24.panta otrās daļas jauno redakciju.

 

 

Atbalstīt.

 

(3) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti personai, kura saprātīgi paļāvusies uz kvalificētu sertifikātu, kas tiek izmantots, neievērojot tajā iekļautos nosacījumus vai ierobežojumus vai pārsniedzot sertifikātā norādīto darījumu summas ierobežojumu.

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā: 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra direktīvas 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu.”

 

 

 

4. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā: 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra direktīvas 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu.”

 

 

5

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.340 „Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2006., 69.nr.).”

Atbalstīt.

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.340 “Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 69.nr.).