Iesniedz Ārlietu komisija

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 27. septembrī

Nr. 9/1 – 4-130

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā” / reģ.nr. 1678; dok.nr. 5773/;

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz   7.  lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam 

Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu
Latvijas Republikā (reģ.nr. 1223)

 

Otrajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

              

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to trešajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

                            1.

 2.

3.

4.

                                  5.

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas — atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojumi, kuri piemērojami attiecībās ar valsti vai attiecībā uz citu adresātu, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, un kuru mērķis ir panākt tādu valsts rīcību, kas nodrošinātu vai atjaunotu mieru, drošību un tiesiskumu valstī, pret kuru ir vērsti attiecīgie ierobežojumi, vai attiecībā uz minēto citu adresātu vai reģionu kopumā. Latvijas Republikā pastāv šādi ierobežojumu veidi (noteikumi par sankcijām pret valsti attiecināmi arī uz minēto citu adresātu, ja no likuma neizriet citādi):

a) finanšu ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder valstij, ko noteikusi starptautiskā organizācija, vai ar šo valsti saistītajām personām,

b) civiltiesiskie ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz jebkāda veida darījumiem ar ekonomiskajiem resursiem vai līdzekļiem, kas nav finanšu instrumenti vai finanšu līdzekļi, ja šo darījumu rezultātā minētie resursi vai līdzekļi maina īpašnieku, valdītāju vai turētāju un šo darījumu mērķis ir radīt finanšu instrumentus, finanšu līdzekļus vai cita veida ekonomiskos resursus vai līdzekļus, ar valsti, ko noteikusi starptautiskā organizācija, vai ar šo valsti saistītajām personām,

c) ceļošanas ierobežojumi — ierobežojumi ceļot starptautiskās organizāci­jas dalībvalsts teritorijā personām, kas ir saistītas ar valsti, ko noteikusi starptautiskā organizācija;

2) atbildīgā iestāde — iestāde, kura saskaņā ar šo likumu ir atbildīga par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu;

3) lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemēro­šanu — dokuments, ko izdod atbildīgā iestāde, lai ieviestu ierobežojumus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savienības Padomes regulā, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas pret kādu valsti;

4) lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi — izpildu dokuments, ko izdod atbildīgā iestāde, lai ieviestu civiltiesiskos ierobežojumus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savienības Padomes regulā, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas pret kādu valsti.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEKŠLIKUMI  NAV  IESNIEGTI

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas — atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojumi, kuri piemērojami attiecībās ar valsti vai attiecībā uz citu adresātu, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, un kuru mērķis ir panākt tādu valsts rīcību, kas nodrošinātu vai atjaunotu mieru, drošību un tiesiskumu valstī, pret kuru ir vērsti attiecīgie ierobežojumi, vai attiecībā uz minēto citu adresātu vai reģionu kopumā. Latvijas Republikā pastāv šādi ierobežojumu veidi (noteikumi par sankcijām pret valsti attiecināmi arī uz minēto citu adresātu, ja no likuma neizriet citādi):

a) finanšu ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder valstij, ko noteikusi starptautiskā organizācija, vai ar šo valsti saistītajām personām,

b) civiltiesiskie ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz jebkāda veida darījumiem ar ekonomiskajiem resursiem vai līdzekļiem, kas nav finanšu instrumenti vai finanšu līdzekļi, ja šo darījumu rezultātā minētie resursi vai līdzekļi maina īpašnieku, valdītāju vai turētāju un šo darījumu mērķis ir radīt finanšu instrumentus, finanšu līdzekļus vai cita veida ekonomiskos resursus vai līdzekļus, ar valsti, ko noteikusi starptautiskā organizācija, vai ar šo valsti saistītajām personām,

c) ceļošanas ierobežojumi — ierobežojumi ceļot starptautiskās organizāci­jas dalībvalsts teritorijā personām, kas ir saistītas ar valsti, ko noteikusi starptautiskā organizācija;

2) atbildīgā iestāde — iestāde, kura saskaņā ar šo likumu ir atbildīga par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu;

3) lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemēro­šanu — dokuments, ko izdod atbildīgā iestāde, lai ieviestu ierobežojumus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savienības Padomes regulā, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas pret kādu valsti;

4) lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi — izpildu dokuments, ko izdod atbildīgā iestāde, lai ieviestu civiltiesiskos ierobežojumus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savienības Padomes regulā, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas pret kādu valsti.

 

2.pants. Likuma mērķis ir reglamentēt kārtību, kādā Latvijas Republikā tiek ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas.

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis ir reglamentēt kārtību, kādā Latvijas Republikā tiek ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas.

       3.pants. Visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt visu veidu operācijas ar finanšu instru­mentiem un finanšu līdzekļiem, kas daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder valstīm vai personām, pret kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti finanšu ierobežojumi

 

 

 

3.pants. Visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt visu veidu operācijas ar finanšu instru­mentiem un finanšu līdzekļiem, kas daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder valstīm vai personām, pret kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti finanšu ierobežojumi.

4.pants. Reģistros, kuriem ir publiskās ticamības raksturs un kuru ieraksts apstiprina personas mantiskās tiesības, un citos reģistros, ja ieraksts tajos norāda uz personas mantiskajām tiesībām, ir aizliegts reģistrēt personas, pret kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti civiltiesiskie ierobežojumi, kā arī īpašumus, kuri tām pieder vai pār kuriem tās īsteno efektīvu kontroli. 

 

 

 

4.pants. Reģistros, kuriem ir publiskās ticamības raksturs un kuru ieraksts apstiprina personas mantiskās tiesības, un citos reģistros, ja ieraksts tajos norāda uz personas mantiskajām tiesībām, ir aizliegts reģistrēt personas, pret kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti civiltiesiskie ierobežojumi, kā arī īpašumus, kuri tām pieder vai pār kuriem tās īsteno efektīvu kontroli.

 5.pants. (1) Ir aizliegts veikt civiltiesiskus darījumus ar jebkāda veida ekonomiskajiem vai finanšu resursiem vai līdzekļiem vai to daļām, kuri ir valsts vai ar valsti saistīto personu īpašumā, valdījumā vai turējumā vai pār kuriem tās īsteno efektīvu kontroli, ja ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti civiltiesiskie ierobežojumi attiecībā uz šo valsti.

(2) Ministru kabinets, izdodot noteikumus, var, ievērojot starptautisko organizāciju noteikto sankciju mērķi, paredzēt, uz kāda veida darījumiem vai līguma priekšmetiem attiecas šā panta pirmajā daļā minētais aizliegums.

 

 

 

 

 

5.pants. (1) Ir aizliegts veikt civiltiesiskus darījumus ar jebkāda veida ekonomiskajiem vai finanšu resursiem vai līdzekļiem vai to daļām, kuri ir valsts vai ar valsti saistīto personu īpašumā, valdījumā vai turējumā vai pār kuriem tās īsteno efektīvu kontroli, ja ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti civiltiesiskie ierobežojumi attiecībā uz šo valsti.

(2) Ministru kabinets, izdodot noteikumus, var, ievērojot starptautisko organizāciju noteikto sankciju mērķi, paredzēt, uz kāda veida darījumiem vai līguma priekšmetiem attiecas šā panta pirmajā daļā minētais aizliegums.

 

6.pants. Personām, attiecībā uz kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti ceļošanas ierobežojumi, ir aizliegts ieceļot Latvijas Republikā.

 

 

 

 

6.pants. Personām, attiecībā uz kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti ceļošanas ierobežojumi, ir aizliegts ieceļot Latvijas Republikā.

 

 

7.pants. Ārlietu ministrija informē Ministru kabinetu par starptautisko organizāciju noteiktajām sankcijām, to termiņa pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu.

 

 

 

 

7.pants. Ārlietu ministrija informē Ministru kabinetu par starptautisko organizāciju noteiktajām sankcijām, to termiņa pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu.

 

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu, to termiņa pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu un nosaka pasākumus, kas veicami šo sankciju īstenošanai Latvijas Republikā.

 

 

 

 

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu, to termiņa pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu un nosaka pasākumus, kas veicami šo sankciju īstenošanai Latvijas Republikā.

 

9.pants. Ārlietu ministrija informē starptautiskās organizācijas par Ministru kabineta ieviestajām attiecīgo starptautisko organizāciju noteiktajām sankcijām Latvijas Republikā.

 

 

 

 

9.pants. Ārlietu ministrija informē starptautiskās organizācijas par Ministru kabineta ieviestajām attiecīgo starptautisko organizāciju noteiktajām sankcijām Latvijas Republikā.

 

10.pants. (1) Par starptautisko organizāciju (tai skaitā Eiropas Savienības Padomes regulā) noteikto sankciju ieviešanu ir atbildīgas šādas iestādes:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija — attiecībā uz finanšu ierobežojumiem;

 

         2) Iekšlietu ministrija — attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem.

 

 

(2) Ministru kabinets, izdodot noteikumus, papildus šā panta pirmajā daļā minētajām iestādēm var norādīt arī citas atbildīgās iestādes.

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. (1) Par starptautisko organizāciju (tai skaitā Eiropas Savienības Padomes regulā) noteikto sankciju ieviešanu ir atbildīgas šādas iestādes:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija — attiecībā uz finanšu ierobežojumiem;

 

         2) Iekšlietu ministrija — attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem.

 

 

(2) Ministru kabinets, izdodot noteikumus, papildus šā panta pirmajā daļā minētajām iestādēm var norādīt arī citas atbildīgās iestādes.

 

11.pants. Atbildīgā iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulai.

 

 

 

 

 

11.pants. Atbildīgā iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulai.

 

 

12.pants. Ārlietu ministrija informē atbildīgās iestādes par personām, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, kas ieviesti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

 

 

 

 

12.pants. Ārlietu ministrija informē atbildīgās iestādes par personām, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, kas ieviesti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

 

13.pants. Atbildīgās iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona atbilstoši pilnvarām, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savie­nības Padomes regulā paredzētajam apmēram piemērotu ierobežojumus konkrētai personai.

 

 

 

 

 

13.pants. Atbildīgās iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona atbilstoši pilnvarām, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savie­nības Padomes regulā paredzētajam apmēram piemērotu ierobežojumus konkrētai personai.

 

 

14.pants. (1) Lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju pie­spiedu izpildi izdošanu, apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja šis likums nenosaka citu kārtību.

(2) Lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs.

 

 

 

 

14.pants. (1) Lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju pie­spiedu izpildi izdošanu, apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja šis likums nenosaka citu kārtību.

(2) Lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs.

 

 

15.pants. Lēmumā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmumā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi ietverama šāda informācija:

1) atbildīgās iestādes nosaukums un adrese;

2) adresāts (fiziskās personas vārds, uzvārds un citas atbildīgās iestādes rīcībā esošās ziņas par šo personu vai juridiskās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs);

3) lēmuma pamatojums;

4) piemērojamās tiesību normas;

5) adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam liegtās tiesības;

6) norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.

 

 

 

 

 

15.pants. Lēmumā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmumā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi ietverama šāda informācija:

1) atbildīgās iestādes nosaukums un adrese;

2) adresāts (fiziskās personas vārds, uzvārds un citas atbildīgās iestādes rīcībā esošās ziņas par šo personu vai juridiskās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs);

3) lēmuma pamatojums;

4) piemērojamās tiesību normas;

5) adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam liegtās tiesības;

6) norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.

 

 

16.pants. Lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un attiecīgā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

 

 

16.pants. Lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un attiecīgā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

17.pants. Ja Ministru kabinets atceļ noteikumus vai Eiropas Savienības Padome atceļ regulu, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas, atbildīgā iestāde, ja tā ir pieņēmusi lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi, par to informē Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi..

 

 

 

 

17.pants. Ja Ministru kabinets atceļ noteikumus vai Eiropas Savienības Padome atceļ regulu, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas, atbildīgā iestāde, ja tā ir pieņēmusi lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi, par to informē Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi.

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 117./118.nr.).

 

 

 

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 117./118.nr.).

 

 

Likums stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.