Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”“trešajam lasījumam

( reģ. nr. 1673)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija (dok. Nr.5987)

Pr.

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi  (15)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

 

 

 

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

 

Izdarīt likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 10.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 10.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

--------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1atkārtotā verificēšana – mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējas verificēšanas, kā arī mērīšanas līdzekļa verificēšana pēc tā remonta." 

 

8) mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana - Nacionālā reglamentētās metroloģijas dienesta oficiāls lēmums, kas atzīst mērīšanas līdzekļa tipa atbilstību noteiktām prasībām;

 

1.  1.pantā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) tipa apstiprināšana – mērīšanas līdzekļa tipa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tipa apstiprināšanu lietošanai reglamen­tētajā sfērā;";

1

Juridiskais birojs

Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana – mērīšanas līdzekļa tipa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšanu lietošanai reglamentētajā sfērā;”;

 

 

Atbalstīt

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana – mērīšanas līdzekļa tipa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšanu lietošanai reglamentētajā sfērā;”;

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1) pirmreizējā verificēšana – iepriekš neverificēta mērīšanas līdzekļa verificēšana pirms tā ievietošanas tirgū vai nodošanas lietošanai;

 

 

----------------------------------

 

 

 

 

 

16) verificēšana - darbību kopums, ko veicis Nacionālais reglamentētās metroloģijas dienests (vai cita atzīta institūcija), lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi pilnīgi atbilst noteiktajām prasībām.

 

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

 

"16) verificēšana – darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi atbilst noteiktajām prasībām;";

 

 

 

 

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

 

"16) verificēšana – darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi atbilst noteiktajām prasībām;";

 

 

papildināt pantu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

 

"17) pirmreizējā verificēšana – iepriekš neverificēta mērīšanas līdzekļa verificēšana pirms tā ievietošanas tirgū vai nodošanas lietošanai;

 

2

Juridiskais birojs

Izteikt 17.punktu kā 11.1 punktu;

 

 

Atbalstīt.

Skatīt 2. lpp.

 

 

18) atkārtotā verificēšana – mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējas verificēšanas, kā arī mērīšanas līdzekļa verificēšana pēc tā remonta." 

 

3

Juridiskais birojs

Izteikt 18.punktu kā 1.1 punktu;

 

Atbalstīt.

Skatīt 1. lpp.

 

5.pants. Mērvienību etaloni

 

 

 

 

 

(1) Fizikālo lielumu mērvienības reproducējamas ar nacionālo mērvienību etalonu palīdzību.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas Nacionālā metroloģijas centra (turpmāk - Metroloģijas centrs) izstrādāto nacionālo mērvienību etalonu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

2. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Nacionālā metroloģijas cen­tra (turpmāk – Metroloģijas centrs)" ar vārdiem "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" (turpmāk – Metroloģijas aģentūra)".

 

 

 

 

2. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Nacionālā metroloģijas cen­tra (turpmāk – Metroloģijas centrs)" ar vārdiem "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" (turpmāk – Metroloģijas aģentūra)".

 

(3) Nacionālajiem mērvienību etaloniem jānodrošina mērījumu izsekojamība līdz starptautiskajiem mērvienību etaloniem un mērvienību reproducēšana.

 

 

 

 

 

7.pants. Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles jomas

 

 

 

 

 

(1) Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti mērīšanas līdzekļi, kurus lieto:

 

 

 

 

 

 

1) cilvēka dzīvības un veselības aizsardzībā;

 

 

 

 

 

2) medikamentu, parfimērijas un kosmētikas līdzekļu un pārtikas produktu izgatavošanā un kontrolē;

 

 

 

 

 

3) vides aizsardzībā un kontrolē;

 

 

 

 

 

4) darba drošības, tehniskās drošības un kustības drošības kontrolē;

 

 

 

 

 

5) tirdzniecības, banku, nodokļu, muitas un pasta operācijās;

 

 

 

 

 

6) energoresursu un citu resursu uzskaitē;

 

 

 

 

 

7) ģeodēzijas un hidrometeoroloģijas darbos;

 

 

 

 

 

8) veicot izmeklēšanu un ekspertīzi.

 

 

 

 

 

(2) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot to verificēšanas periodiskumu, apstiprina Ministru kabinets, ņemot vērā Metroloģijas centra un citu valsts institūciju priekšlikumus.

3. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot to pirmreizējo verificēšanu, kā arī atkārtotās verificēšanas periodiskumu, apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

 

3. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot to pirmreizējo verificēšanu, kā arī atkārtotās verificēšanas periodiskumu, apstiprina Ministru kabinets."

8.pants. Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles veidi

Mērīšanas līdzekļiem tiek noteikti šādi valsts metroloģiskās kontroles veidi:

1) mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana;

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles veidi

(1)Mērīšanas līdzekļiem ir noteikti šādi valsts metroloģiskās kontroles veidi:

1) tipa apstiprināšana;

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

2. Izteikt 8.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana;”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles veidi

(1)Mērīšanas līdzekļiem ir noteikti šādi valsts metroloģiskās kontroles veidi:

1) mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana;

 

2) verificēšana;

3) valsts metroloģiskā uzraudzība.

2) pirmreizējā verificēšana;

3) atkārtotā verificēšana;

4) valsts metroloģiskā uzraudzība.

 

 

 

2) pirmreizējā verificēšana;

3) atkārtotā verificēšana;

4) valsts metroloģiskā uzraudzība.

 

 

(2) Mērīšanas līdzekļiem, kuri pakļauti atbilstības novērtēšanas procedūrām saskaņā ar likumu “Par atbilstības novērtēšanu”, veic metroloģisko kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī atkārtoto verificēšanu un valsts metroloģisko uzraudzību.”

 

 

 

 

(2) Mērīšanas līdzekļiem, kuri pakļauti atbilstības novērtēšanas procedūrām saskaņā ar likumu “Par atbilstības novērtēšanu”, veic metroloģisko kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī atkārtoto verificēšanu un valsts metroloģisko uzraudzību.”

9.pants. Mērīšanas līdzekļu kontroles un uzraudzības organizācija

5.  9.pantā:

 

 

 

5.  9.pantā:

(1) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļu tipiem jābūt apstiprinātiem un iekļautiem Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā. Mērīšanas līdzekļu tipus, izņemot likuma "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā atzītos, reģistrē Metroloģijas centrs.

aizstāt pirmajā daļā vārdu "centrs" ar vārdu "aģentūra";

 

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdu "centrs" ar vārdu "aģentūra";

(2) Mērīšanas līdzekļu tipu apstiprināšana un verificēšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas un Eiropas savienības prasībām šajā jomā.

aizstāt otrajā daļā vārdu "verificēšana" ar vārdiem "pirmreizējā un atkār­totā verificēšana";

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "verificēšana" ar vārdiem "pirmreizējā un atkār­totā verificēšana";

 

(3) Valsts metroloģisk ajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu un mērīšanas līdzekļu verificēšanu veic Metroloģijas centrs.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipu ap­stiprina Metroloģijas aģentūra.";

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipu ap­stiprina Metroloģijas aģentūra.";

 

(4) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu verificēšanu var veikt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reglamentētajā sfērā akreditētas laboratorijas.

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "verificēšanu" ar vārdiem "pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu";

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "verificēšanu" ar vārdiem "pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu";

 

(41) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu veic akreditētas sertifikācijas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

(5) Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pozitīvu rezultātu apstiprina ar speciālu atzīmi uz mērīšanas līdzekļa vai ar verificēšanas dokumentu.

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Mērīšanas līdzekļu pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas pozitīvu rezultātu apstiprina, izdarot īpašu atzīmi uz mērīšanas līdzekļa vai izsniedzot verificēšanas sertifikātu.

 

 

 

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Mērīšanas līdzekļu pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas pozitīvu rezultātu apstiprina, izdarot īpašu atzīmi uz mērīšanas līdzekļa vai izsniedzot verificēšanas sertifikātu.

 

 

(6) Mērīšanas līdzekļu verificēšanas atzīmes formu un verificēšanas dokumenta veidlapu, to lietošanas kārtību izstrādā Metroloģijas centrs un apstiprina Ministru kabinets.

(6) Mērīšanas līdzekļu pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas atzīmes formu un pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.";

 

 

 

(6) Mērīšanas līdzekļu pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas atzīmes formu un pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.";

(7) Ārvalstīs veiktā mērīšanas līdzekļu verificēšana tiek atzīta Latvijas Republikā saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

aizstāt septītajā daļā vārdu "verificēšana" ar vārdiem "pirmreizējā un at­kār­totā verificēšana";

 

 

 

 

aizstāt septītajā daļā vārdu "verificēšana" ar vārdiem "pirmreizējā un at­kār­totā verificēšana";

 

(8) Valsts metroloģisko uzraudzību veic Valsts metroloģiskā inspekcija.

aizstāt astotajā daļā vārdus "Valsts metroloģiskā inspekcija" ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs";

 

 

 

 

aizstāt astotajā daļā vārdus "Valsts metroloģiskā inspekcija" ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs";

 

(9) Valsts metroloģiskā inspekcija uzrauga:

izteikt devītās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(9) Veicot valsts metroloģisko uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbauda:";

 

 

 

 

izteikt devītās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(9) Veicot valsts metroloģisko uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbauda:";

 

1) mērvienību un to apzīmējumu pareizu lietošanu;

 

 

 

 

 

2) mērīšanas līdzekļu verificēšanas periodiskumu un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;

aizstāt devītās daļas 2.punktā vārdu "verificēšanas" ar vārdiem "atkārtotās verificēšanas";

 

 

 

 

aizstāt devītās daļas 2.punktā vārdu "verificēšanas" ar vārdiem "atkārtotās verificēšanas";

 

3) mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanas, realizācijas un remonta noteikumu ievērošanu;

 

 

 

 

 

4) mērīšanas procesu pareizu izpildi;

 

 

 

 

 

5) mērījumu rezultātu pareizu noformēšanu;

 

 

 

 

 

6) realizēšanai paredzēto fasēto preču daudzuma un tā apzīmējuma atbilstību.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pilnvarots veikt metroloģisko uzraudzību vietās, kur lieto, izgatavo, remontē vai realizē mērīšanas līdzekļus."

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pilnvarots veikt metroloģisko uzraudzību vietās, kur lieto, izgatavo, remontē vai realizē mērīšanas līdzekļus."

11.pants. Fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Fiziskā vai juridiskā persona šā likuma izpratnē ir persona, kas lieto, izgatavo, remontē vai realizē valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus šā likuma 7.pantā norādītajās jomās.

 

 

 

 

 

(2) Fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības saņemt no Metroloģijas centra visu veidu informāciju, kas saistīta ar mērījumu vienotības nodrošināšanu valstī.

6. 11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "centra" ar vārdu "aģentūras";

 

 

 

 

6. 11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "centra" ar vārdu "aģentūras";

 

(3) Ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, fiziskajām un juridiskajām personām ir pienākums pastāvīgi nodrošināt:

 

 

 

 

 

1) mērījumu pareizību;

 

 

 

 

 

2) mērvienību un to apzīmējumu pareizu lietošanu;

 

 

 

 

 

3) mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu;

 

 

 

 

 

4) mērīšanas līdzekļu verificēšanas periodiskuma ievērošanu;

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdu "verificēšanas" ar vārdiem "atkārtotās verificēšanas".

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdu "verificēšanas" ar vārdiem "atkārtotās verificēšanas".

 

5) mērīšanas procesu pareizu izpildi;

 

 

 

 

 

6) mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;

 

 

 

 

 

 

7) realizēšanai paredzēto fasēto preču uzrādītā daudzuma un tā apzīmējuma atbilstību;

 

 

 

 

 

8) iespēju kontroles un uzraudzības institūcijām veikt savas funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

14.pants. Metroloģijas centrs

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Metroloģijas aģentūra

 

 

 

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Metroloģijas aģentūra

(1) Metroloģijas centrs ir Nacionālā metroloģijas institūcija un ir atbildīgs par šā likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu.

(1) Metroloģijas aģentūra ir nacionālā metroloģijas institūcija, un tā ir atbildīga par šā likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu metroloģijas jomā.

 

 

 

 

(1) Metroloģijas aģentūra ir nacionālā metroloģijas institūcija, un tā ir atbildīga par šā likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu metroloģijas jomā.

 

(2) Metroloģijas centrs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij.

(2) Metroloģijas aģentūra ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

 

 

 

(2) Metroloģijas aģentūra ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(3) Metroloģijas centra galvenie uzdevumi ir:

(3) Metroloģijas aģentūras galvenie uzdevumi ir:

 

 

 

(3) Metroloģijas aģentūras galvenie uzdevumi ir:

1) nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu;

1) nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu;

 

 

 

1) nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu;

2) apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un iekļaut tos Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;

2) apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un reģistrēt tos valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;

 

 

 

2) apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un reģistrēt tos valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;

 

3)veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūras ;

 

 

 

 

3)veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūras ;

 

4) sniegt kalibrēšanas pakalpojumus;

 

 

 

4) sniegt kalibrēšanas pakalpojumus;

3) verificēt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus;

5) piedalīties ar reglamentēto metroloģiju saistītu likumu un citu normatīvo aktu izstrādē;

 

 

 

 

5) piedalīties ar reglamentēto metroloģiju saistītu likumu un citu normatīvo aktu izstrādē;

 

 

6) sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām;

 

 

 

6) sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām;

4) sniegt rūpnieciskās metroloģijas un kalibrēšanas pakalpojumus;

7) iesaistīties starptautisko metroloģijas organizāciju darbā;

 

 

 

7) iesaistīties starptautisko metroloģijas organizāciju darbā;

5) sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām;

8) organizēt starplaboratoriju salīdzināšanu un piedalīties tajā;

 

 

 

 

8) organizēt starplaboratoriju salīdzināšanu un piedalīties tajā;

 

6) iesaistīties starptautisko metroloģijas organizāciju darbā.

9) organizēt apmācību metroloģijas jomā."

 

 

 

 

9) organizēt apmācību metroloģijas jomā."

 

15.pants. Valsts metroloģiskā inspekcija

8. Izslēgt 15.pantu.

 

 

 

 

8. Izslēgt 15.pantu.

 

(1) Valsts metroloģiskā inspekcija ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

 

 

 

 

(2) Valsts metroloģiskā inspekcija darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

 

 

 

 

(3) Valsts metroloģiskā inspekcija ir pilnvarota veikt metroloģisko uzraudzību vietās, kurās lieto, izgatavo, remontē vai realizē mērīšanas līdzekļus.

 

 

 

 

 

(4) Valsts metroloģiskā inspekcija ir tiesīga uzlikt administratīvos sodus, iekasētās naudas summas ieskaitot valsts budžetā.

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. Metroloģiskās darbības finansēšana

 

 

 

 

 

(1) No valsts budžeta līdzekļiem finansē:

 

 

 

 

 

 

 

1) mērvienību etalonu iegādi, izstrādi, uzturēšanu un pilnveidošanu;

 

 

 

 

 

2) dalības maksu starptautiskajās metroloģijas organizācijās;

 

 

 

 

 

3) valsts programmas reglamentētās metroloģijas jomā;

 

 

 

 

 

4) Valsts metroloģiskās inspekcijas darbību.

9.  16.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) valsts metroloģisko uzraudzību.";

 

 

 

 

9.  16.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) valsts metroloģisko uzraudzību.";

 

(2) (Izslēgta ar 01.04.98. likumu).

 

 

 

 

 

(3) Metroloģijas centrs ir tiesīgs iegūt papildu finansējumu, noteiktā kārtībā noslēdzot līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Visus izdevumus, kas saistīti ar tipa apstiprināšanas, atbilstības novērtēšanas  un kalibrēšanas pakalpojumiem, ko sniedz Metroloģijas aģentūra, kā arī ar starplaboratoriju salī­dzināšanu un apmācību metroloģijas jomā, sedz fiziskās vai juridiskās per­sonas normatīvajos aktos par publisko pakalpojumu izcenojumiem noteiktajā kārtībā."

5

Juridiskais birojs

Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus “tipa apstiprināšanas” ar vārdiem “mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšanas”.

 

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Visus izdevumus, kas saistīti ar mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšanas, atbilstības novērtēšanas  un kalibrēšanas pakalpojumiem, ko sniedz Metroloģijas aģentūra, kā arī ar starplaboratoriju salī­dzināšanu un apmācību metroloģijas jomā, sedz fiziskās vai juridiskās per­sonas normatīvajos aktos par publisko pakalpojumu izcenojumiem noteiktajā kārtībā."

Pārejas noteikumi
(1999.gada 4.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 30.03.99.)

 

 

 

 

 

1. Ekonomikas ministrs līdz 1999.gada 1.aprīlim apstiprina valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" statūtus un iesniedz reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 

 

 

 

2. Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs darbojas līdz valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 

 

 

 

3. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" pārveidojama par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" un piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā ne vēlāk kā līdz 2004.gada 31.oktobrim. Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" ierakstīšanai komercreģistrā šajā likumā noteiktos Metroloģijas centra uzdevumus veic bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs".

 

 

 

 

 

(27.05.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

4. Šā likuma 9.panta 4.1 daļa stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 6.1,7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 30. jūnijam apstiprina Metroloģijas aģentūras nolikumu.

 

6

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Precizēt termiņu pārejas noteikumu 5. punktā.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.jūlijam apstiprina Metroloģijas aģentūras nolikumu.”

 

Atbalstīt.

Iekļauts 7. priekšlik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8, 9.,10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.jūlijam apstiprina Metroloģijas aģentūras nolikumu.

 

 

6. Līdz Metroloģijas aģentūras darbības uzsākšanai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”veic šajā likumā Metroloģijas aģentūrai noteiktās funkcijas.

 

 

 

6. Līdz Metroloģijas aģentūras darbības uzsākšanai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”veic šajā likumā Metroloģijas aģentūrai noteiktās funkcijas.

 

6.1.) Līdz 2006. gada 31. decembrim valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”veic valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu un nodrošina laboratoriju akreditāciju reglamentētajā sfērā  valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.”

 

 

 

 

 

 

8

Juridiskais birojs

Izteikt 6.1) punktu kā pārejas noteikumu 7.punktu , attiecīgi mainot tālāko punktu numerāciju.

 

Atbalstīt

 7. Līdz 2006. gada 31. decembrim valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”veic valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu un nodrošina laboratoriju akreditāciju reglamentētajā sfērā  valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.”

 

 

 

7. Ar 2006.gada 1.jūliju reorganizējama Valsts metroloģiskā inspekcija, pievienojot to Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

9

Juridiskais birojs

Precizēt termiņu pārejas noteikumu 7. punktā

Atbalstīt

daļēji.

Iekļauts  10.

priekšlik.

 

 

 

10

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt pārejas noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Ar 2006.gada 1.augustu uzsākama Valsts metroloģiskās inspekcijas reorganizēšana, pievienojot to Patērētāju tiesību aizsardzības centram.”

 

 

 

Atbalstīt

8. Ar 2006.gada 1.augustu uzsākama Valsts metroloģiskās inspekcijas reorganizēšana, pievienojot to Patērētāju tiesību aizsardzības centram.”

 

8. Līdz 2006.gada 30. jūnijam Valsts metroloģiskā inspekcija veic šajā likumā Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktās funkcijas.

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

 

Izteikt pārejas noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Valsts metroloģisko inspekciju likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējama Valsts metroloģiskā inspekcija, un dienu, no kuras tā uzskatāma par likvidētu. Valsts metroloģiskās inspekcijas saistības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārņem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Precizēt termiņu pārejas noteikumu 8. punktā

 

 

Atbalstīt.

Iekļauts 13.

priekšlik.

 

 

 

13

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt pārejas noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz 2006.gada 31. jūlijam Valsts metroloģiskā inspekcija veic šajā likumā Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktās funkcijas.”

 

 

 

 

Atbalstīt

9. Līdz 2006.gada 31. jūlijam Valsts metroloģiskā inspekcija veic šajā likumā Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktās funkcijas

 

9. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

 

10. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

14

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“8.1   Šā likuma 9. panta astotajā un devītajā daļā noteikto funkciju pildīšanu Patērtāju tiesību aizsardzības centrs uzsāk no 2006. gada 1. jūlija.”

Atbalstīt daļēji, iekļauts 15

 priekšlik.

 

 

 

15

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar  11. punktu šādā redakcijā:

“11. Šā likuma 9. panta astotajā un devītajā daļā noteikto funkciju pildīšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzsāk no 2006. gada 1. augusta.”

 

 

Atbalstīt

11. Šā likuma 9. panta astotajā un devītajā daļā noteikto funkciju pildīšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzsāk 2006. gada 1. augustā.

 

11. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā: 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem;

2) Eiropas padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvas 90/384/eek par neautomātiskajiem svariem.”

 

 

 

 

11. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā: 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem;

2) Eiropas Padomes 1990. gada 20. jūnija direktīvas 90/384/EEK par neautomātiskajiem svariem.”